ตำแหน่งดาว (Planetary Positions)

ตำแหน่งดาว พิกัดขอบฟ้า (Horizontal Coordinates)

ตำแหน่งดาวในระบบสุริยะ พิกัดขอบฟ้า
วันที่
จังหวัด

ตำแหน่งดาว พิกัดขอบฟ้า วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2567/ค.ศ.2024 จ.กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย (UTC+07:00)
เลื่อน
20
เม.ย.
2567
เวลา
00:00น.
01:00น.
02:00น.
03:00น.
04:00น.
05:00น.
06:00น.
07:00น.
08:00น.
09:00น.
10:00น.
11:00น.
12:00น.
13:00น.
14:00น.
15:00น.
16:00น.
17:00น.
18:00น.
19:00น.
20:00น.
21:00น.
22:00น.
23:00น.
อาทิตย์
(Sun)
จันทร์
(Moon)
พุธ
(Mercury)
ศุกร์
(Venus)
อังคาร
(Mars)
พฤหัสบดี
(Jupiter)
เสาร์
(Saturn)
ยูเรนัส
(Uranus)
เนปจูน
(Neptune)
พลูโต
(Pluto)
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
350°
-64°
267°
52°
21°
-68°
19°
-69°
76°
-58°
320°
-50°
83°
-54°
321°
-49°
66°
-63°
110°
-15°
23°
-63°
271°
38°
49°
-59°
49°
-61°
83°
-44°
341°
-57°
88°
-39°
341°
-57°
76°
-49°
113°
-2°
46°
-54°
274°
24°
64°
-47°
64°
-49°
87°
-29°
-59°
92°
-25°
-58°
82°
-35°
117°
11°
60°
-42°
276°
10°
72°
-33°
73°
-35°
91°
-15°
32°
-53°
95°
-10°
32°
-53°
87°
-20°
123°
24°
68°
-29°
280°
-4°
77°
-19°
78°
-21°
95°
0°
49°
-44°
99°
5°
48°
-43°
90°
-5°
132°
36°
74°
-15°
283°
-18°
82°
-5°
82°
-7°
98°
14°
59°
-32°
103°
19°
58°
-32°
94°
9°
145°
46°
78°
-1°
289°
-32°
85°
10°
86°
103°
29°
66°
-19°
108°
33°
65°
-19°
98°
24°
163°
52°
81°
13°
296°
-45°
89°
24°
89°
22°
110°
43°
71°
-5°
117°
47°
70°
-5°
103°
38°
186°
53°
84°
27°
309°
-57°
92°
39°
93°
37°
120°
56°
74°
131°
59°
73°
111°
52°
207°
49°
87°
42°
333°
-67°
97°
53°
98°
51°
142°
67°
77°
23°
158°
67°
76°
23°
126°
65°
223°
41°
90°
57°
12°
-69°
106°
68°
106°
66°
184°
72°
78°
37°
198°
68°
78°
37°
162°
74°
233°
30°
94°
71°
43°
-62°
136°
80°
133°
79°
223°
66°
79°
51°
227°
60°
78°
51°
214°
72°
241°
17°
116°
85°
61°
-51°
231°
79°
220°
80°
242°
54°
78°
66°
242°
48°
77°
65°
240°
61°
245°
260°
79°
70°
-38°
256°
66°
252°
67°
252°
41°
68°
80°
251°
34°
65°
79°
252°
47°
249°
-9°
268°
65°
77°
-25°
263°
51°
262°
53°
258°
27°
308°
84°
257°
20°
312°
84°
259°
33°
251°
-23°
272°
50°
81°
-11°
268°
37°
267°
39°
262°
12°
283°
70°
261°
285°
70°
263°
19°
252°
-37°
275°
36°
85°
272°
22°
271°
24°
266°
-2°
281°
56°
265°
-8°
282°
56°
267°
251°
-51°
277°
21°
89°
17°
275°
274°
10°
270°
-17°
281°
42°
268°
-23°
282°
42°
271°
-10°
246°
-64°
281°
92°
31°
279°
-7°
277°
-5°
273°
-31°
283°
28°
271°
-38°
283°
28°
275°
-25°
227°
-77°
284°
-7°
97°
45°
283°
-21°
282°
-19°
278°
-46°
285°
13°
276°
-52°
286°
13°
279°
-39°
155°
-80°
289°
-21°
104°
59°
289°
-35°
287°
-33°
286°
-60°
288°
-1°
284°
-67°
289°
-1°
286°
-54°
118°
-69°
295°
-35°
121°
72°
297°
-49°
295°
-47°
304°
-73°
292°
-14°
309°
-80°
293°
-14°
300°
-67°
110°
-56°
305°
-48°
176°
80°
313°
-61°
309°
-59°
-80°
298°
-28°
48°
-80°
299°
-27°
339°
-77°
108°
-42°
322°
-58°
236°
73°
343°
-69°
337°
-68°
61°
-71°
307°
-40°
76°
-67°
308°
-40°
42°
-74°
109°
-28°
00° : มุมเงย (Azimuth) [สีเขียว] ดาวเคราะห์สูงกว่าเส้นขอบฟ้า (Horizon) ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น-หลังดวงอาทิตย์ตก สามารถมองเห็นหรือสังเกตุปรากฏการณ์ได้ , พื้นหลังสีเข้ม : กลางคืน
มุมทิศ (Azimuth)
มุมในระบบพิกัดขอบฟ้า (Horizontal Coordinates) มุมทิศเป็นมุมในแนวราบขนานกับเส้นขอบฟ้า (Horizon) มีค่าระหว่าง 0 - 360° นับ 0° จากทิศเหนือ ตามเข็มนาฬิกา ไปยังทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก และกลับมายังทิศเหนืออีกครั้งตามลำดับ เช่น ทิศเหนือ 0° , ทิศตะวันออก 90° , ทิศใต้ 180° , ทิศตะวันตก 270° , ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 45°

มุมเงย (Altitude)
มุมในระบบพิกัดขอบฟ้า (Horizontal Coordinates) มุมเงยเป็นมุมในแนวดิ่งที่ใช้บอกความสูงของวัตถุบนท้องฟ้า มีค่าระหว่าง 0 - 90° นับ 0° ที่เส้นขอบฟ้า (Horizon) จนถึงจุดจอมฟ้า (Zenith) หรือ 90° ในกรณีที่มุมเงยมีค่า น้อยกว่า 0° หรืออยู่ระหว่าง 0° ถึง - 90° หมายถึง ณ เวลานั้น ๆ วัตถุบนท้องฟ้า ดวงดาวยังไม่ขึ้น ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นขอบฟ้า (0°) และไม่สามารถมองเห็นได้

วิธีการวัดมุมดาวด้วยมือ
การวัดระยะเชิงมุม (Angular distance) หากต้องการค่าที่ละเอียดแม่นยำ ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน แต่หากต้องการค่าโดยประมาณเพื่อสังเกตการณ์ปรากฏการณ์บนฟ้า เราสามารถวัดระยะเชิงมุมโดยใช้มือและนิ้วของเราได้ ดังรูปมือแบบต่างๆ ด้านล่าง เช่น วัดระยะเชิงมุม 15° ให้ยืนตรง ยืดแขนตรงไปทางด้านที่ต้องการวัดระยะเชิงมุม ให้แขนตึง กางนิ้วก้อยกับนิ้วชี้ (15°) กางนิ้วให้สุด มองผ่านนิ้วก้อยกับนิ้วชี้ไปยังท้องฟ้า เลื่อนปลายนิ้วก้อยอยู่ที่ 0° หรือมองด้วยสายตาปลายนิ้วก้อย แตะเส้นขอบฟ้าหรือทิศเริ่มต้น มองผ่านที่ปลายปลายนิ้วชี้ตรงกับตำแหน่ง 15°
ถ้าต้องการวัดมุม 30° ให้จดจำตำแหน่งพื้นหลังหรือกลุ่มดาวที่ตรงกับนิ้วชี้ที่ 15° เดิม เลื่อนนิ้วก้อยมาที่ตำแหน่งนิ้วชี้เดิมใช้พื้นหลังเปรียบเทียบ ปลายนิ้วชี้ก็อยู่ที่ 30° เป็นต้น การวัดมุมขนาดอื่น ๆ ก็ทำในลักษณะเดียวกัน ใช้การพลิกมือแนวดิ่งหรือแนวราบ ใช้นิ้วตามขนาดของมุมที่ต้องการ หรือใกล้เคียง บวกลบองศา ปรับนิ้วแบบต่าง ๆ เพื่อหาตำแหน่งที่ละเอียดขึ้น

การวัดมุมทิศ (Azimuth)  จำเป็นต้องทราบตำแหน่งทิศหลักก่อนคือ ทิศเหนือ 0° , ทิศตะวันออก 90° , ทิศใต้ 180° , ทิศตะวันตก 270° แล้ววัดระยะจากทิศหลัก โดยใช้มือคว่ำลงวัดระยะเชิงมุมแนวราบ แบบเดียวกับการวัดมุมเงย (Altitude) ข้างต้น , การวัดมุมเงย หากมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้า ให้วัดจากจุดจอมฟ้า (Zenith) ซึ่งมีมุมเงย 90° โดยนำ 90° ลบด้วยมุมเงย เช่น 90° - 40° ได้ 50° ให้วัดมุมดาวจากจุดจอมฟ้าลงมา 50° เป็นต้น หากไม่ทราบจุดจอมฟ้าให้สถาปนาจุดจอมฟ้าก่อน

ตัวอย่าง ตำแหน่งดาวอยู่ที่ มุมทิศ (Azimuth)  280° มุมเงย (Altitude) 40° หาตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าโดยการวัดมุมดาวเริ่มต้นจาก มุมทิศ (Azimuth) 280° การวัดมุมทิศต้องทราบทิศหลักคือ ทิศเหนือ 0° , ทิศตะวันออก 90° , ทิศใต้ 180° , ทิศตะวันตก 270° ก่อน เมื่อทราบทิศ เลือกจุดเริ่มต้นวัดระยะจากทิศตะวันตกซึ่งมีมุมทิศ 270° ใกล้เคียงกับมุมทิศ 280° ที่สุด วัดขึ้นไปทางทิศเหนืออีก 10° โดยใช้กำมือวัดระยะเชิงมุม 10° แนวราบจากทิศตะวันตกได้ มุมทิศ 280° มุมทิศอื่น ๆ ก็ใช้หลักการเดียวกัน

ส่วนมุมเงย (Altitude) 40° เมื่อได้มุมทิศ 280° แล้วให้หันหน้าไปทางมุมทิศที่ได้ และเริ่มวัดมุมเงยขึ้นจากเส้นขอบฟ้า (Horizon) 40° ใช้มือวัดระยะเชิงมุม เลือกแบบมือตามเหมาะสม เช่น 15° + 15° + 10° รวมกันได้มุมเงย 40° จากเส้นขอบฟ้า หากมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้า ให้วัดจากจุดจอมฟ้า (Zenith) ซึ่งมีมุมเงย 90° โดยนำ 90° ลบด้วยมุมเงย เช่น 90° - 40° ได้ 50° วัดมุมจากจุดจอมฟ้าลงมา 50° หากไม่ทราบตำแหน่งจุดจอมฟ้าให้สถาปนาจุดจอมฟ้าก่อน
การสถาปนาจุดจอมฟ้า
วิธีสถาปนาจุดจอมฟ้านั้นทำได้โดยการยืนตรง กางแขนออกทั้งสองข้างในแนวราบพร้อมแบมือขึ้น จากนั้นขยับแขนทั้งสองข้างขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือศรีษะให้มือประกบกันคล้ายพนมมือ หน้าตรง หลังตรง โดยให้แขนทั้งสองข้างแนบใบหูไว้ ให้นิ้วกลางแตะกัน จากนั้นให้ค่อย ๆ แยกมือออกห่างเล็กน้อยโดยนิ้วกลางยังคงแตะกันอยู่ (คล้ายท่ายิงปืนขึ้นท้องฟ้าแต่ใช้นิ้วกลางแตะกัน) เงยหน้าช้า ๆ มองผ่านแนวนิ้วกลางที่แตะกันไปยังท้องฟ้า จุดนั้นคือจุดจอมฟ้า (Zenith)

การวัดมุมดวงดาว เรียบเรียงจากวิชาดาราโหราศาสตร์ บรรยายโดย อาจารย์อารี สวัสดี

ประเทศไทย (Thailand)
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน ใช้งาน Astronomyplanetary Positions แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.90 จาก 10 รีวิว