อีเมล
รหัสผ่าน

นโยบายและข้อตกลง มายโหรา.คอม

ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ มายโหรา.คอม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ เว็บไซต์ มายโหรา.คอม โดยสังเขปดังนี้


ข้อมูลส่วนตัว (Privacy Notes)


ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์ของ มายโหรา.คอม ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ มายโหรา.คอม ซึ่ง มายโหรา.คอม จะ ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การให้บริการของเว็บไซต์ มายโหรา.คอม โดยเคร่งครัด

1. ข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว

การใช้บริการดูดวงฟรี ผ่านเวบไซต์มายโหรา.คอม ข้อมูลชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน เลขทะเบียน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ จะประมวลผลและทำนายผลทันที โดย ไม่บันทึกข้อมูลส่วนตัวใดๆ เก็บไว้ในระบบข้อมูล มายโหรา.คอม ทั้งสิ้น

มายโหรา.คอม จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเฉพาะสมาชิกที่สมัครสมาชิก ใช้งานแฟ้มข้อมูล รวมถึงข้อมูลประวัติการใช้เครดิตของสมาชิกเท่านั้น

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลของสมาชิกและข้อมูลประวัติการใช้เครดิตทั้งหมด จะเก็บ เป็นความลับสูงสุด จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลอื่นใดๆ มายโหรา.คอม อาจใช้ข้อมูลสมาชิกเพื่อติดต่อ หรือส่งอีเมลซึ่ง มายโหรา.คอม จะจัดส่งอีเมลถึงสมาชิกตามเหมาะสม โดยสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกได้โดยไม่มีข้อยกเว้น

เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกที่สมัครสมาชิก จะถูกใช้เพื่อเรื่องการสั่งซื้อเครดิต โดยอาจมี SMS แจ้งสถานะการเปิดเครดิตหรือเกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่มีการนำเสนอหรือส่ง SMS แนะนำใดๆ ไปยังสมาชิกทั้งสิ้น

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

มายโหรา.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

• มายโหรา.คอม จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรและผู้ให้การสนับสนุนตามที่เห็นสมควร

• มายโหรา.คอม มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้น มีความจำเป็นต่อกระบวนการทางกฎหมาย

• ในกรณีที่สมาชิก ละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ

มายโหรา.คอม ได้พยายามจัดการดูแลความมั่นคงข้อมูลส่วนตัวอย่างดีที่สุด ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการใดๆ สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น มายโหรา.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทุกกรณีข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ (Term of Services)


1. รายละเอียดข้อมูลของสินค้า/เครดิตภายในเว็บไซต์

ข้อมูลของสินค้า/เครดิตภายในเว็บไซต์ อาจมีข้อบกพร่องผิดพลาดได้ มายโหรา.คอม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธ รายการสินค้า/เครดิต ที่มีข้อผิดพลาดและตรวจพบได้ในภายหลัง

2. การให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้

ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อแสดงความคิดเห็นรวมถึงการให้อีเมลและการส่ง อีเมล จากผู้ใช้บริการท่านหนึ่งท่านใดไปยังอีเมลของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ โดยผู้ใช้บริการยืนยันว่า จะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ หรือแอบอ้าง บุคคล องค์กรใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ข้อมูลที่แสดงขึ้นที่หน้าเว็บไซต์จะผ่านการตรวจสอบในระดับหนึ่ง

มายโหรา.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และมิได้หมายความว่า ทาง มายโหรา.คอม ยอมรับ หรือ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการที่แสดงขึ้นบนเว็บไซต์หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้า

การเลือกสินค้า/เครดิต และสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้า ท่านจะได้ใบสั่งซื้อ และเลขที่ใบสั่งซื้อ เพื่อใช้อ้างอิงในการดำเนินการต่อระหว่างท่านกับ มายโหรา.คอม ซึ่งเลขที่ใบสั่งซื้อดังกล่าว มายโหรา.คอม ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดหรือเป็นสัญญาใดๆ ทั้งท่านและ มายโหรา.คอม สามารถที่จะยกเลิก ใบสั่งซื้อใดๆก็ ได้ เมื่อยังไม่มีการชำระเงิน

โดยถ้าหากเป็นสินค้าตามใบสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว สินค้าใดหมด มายโหรา.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเป็นเงินตามมูลค่าของสินค้านั้น หรือ เปลี่ยนสินค้า(กรณีเป็นสินค้าจับต้องได้) ในมูลค่าใกล้เคียงเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

มายโหรา.คอม จะเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อไว้เป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้า หากไม่มีการแจ้งแสดงหลักฐาน หรือบอกกล่าวการชำระค่าสินค้า/เครดิต ตามมูลค่าในใบสั่งซื้อนั้นๆด้วยวิธีการตามที่กำหนดไว้ มายโหรา.คอม จะยกเลิกข้อมูลใบสั่งซื้อเมื่อครบกำหนดทันที

มายโหรา.คอม จะยอมรับการชำระค่าสินค้าต่อเมื่อมีการแจ้งบอก และแสดงหลักฐานการชำระเงินตามวิธีที่กำหนดไว้เท่านั้น

4. การจัดส่ง

การจัดส่งสินค้า กรณีเป็นสินค้าจับต้องได้ มายโหรา.คอม ใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระยะเวลาในการจัดส่งนั้นกำหนดไว้โดยการประมาณ ขึ้นอยู่กับการนำส่งของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

5. การรับประกันสินค้า

สินค้า กรณีเป็นสินค้าจับต้องได้ ที่จำหน่ายในเว็บไซต์เป็นสินค้ามีคุณภาพจากผู้ผลิต หากกรณีที่ สินค้าที่ท่านได้รับมีปัญหาข้อบกพร่องหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิต ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่ มายโหรา.คอม เพื่อแจ้งปัญหาของสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้บกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต เช่น การเลือกสินค้าผิด และ หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนนั้นหมด ไม่สามารถหาสินค้านั้นๆมาเปลี่ยนได้ มายโหรา.คอม จะจัดหาสินค้าที่มีราคาใกล้เคียงชดเชยให้แทน ทั้งนี้การพิจารณาจากฝ่ายตรวจสอบของ มายโหรา.คอม ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ข้อมูลการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

การเลือกชำระค่าสินค้า/ค่าเครดิต ด้วยบัตรเครดิตนั้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตจะกระทำในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระโดยตรง โดยทางธนาคารจะทำตรวจสอบและทำการอนุมัติเอง ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านจะ ไม่มีการจัดการผ่านหรือจัดเก็บ ไว้ในระบบของ มายโหรา.คอม แต่อย่างใด

มายโหรา.คอม จะยอมรับว่าการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตว่าสำเร็จเสร็จสิ้น ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งผลอนุมัติจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระแล้วเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารเมื่อจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบ

7. คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้เป็นหน่วยข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บชั่วคราวไว้ในหน่วยความจำ ในคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยบราวเซอร์ มายโหรา.คอม อาจมีการใช้งานคุกกี้ในหลายๆ วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น จัดเก็บการตั้งค่าในระหว่างเข้าชมเว็บไซต์ ใช้คุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าต่างๆ เช่น เช่น ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด การตั้งค่าปฏิทิน ตัวเลือกตั้งค่าต่างๆ โดยคุกกี้เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อสะดวกในการใช้งานเวบไซต์ ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ใช้งาน , หรือคุกกี้อาจกำหนดขึ้นโดยพันธมิตรผู้ให้บริการโฆษณา เพื่อให้การนำเสนอโฆษณาตรงกับความสนใจของผู้ใช้เป็นต้น

ท่านสามารถ ลบคุ๊กกี้ทั้งหมด ผ่านเครื่องมือในเวบบราวเซอร์ที่ใช้ หรือ คลิ๊ก  


การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)


เนื้อหาทั้งหมดในเวบไซต์ มายโหรา.คอม เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทางโหราศาสตร์เท่านั้น บางบทความ บางคำทำนาย หรือคอนเท้นท์ต่างๆ อาจเกิดขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ของ มายโหรา.คอม จึงไม่รับรองความถูกต้อง รับประกัน ยืนยันหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงลิงค์ใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

อย่างไรก็ตาม คำทำนาย โหราศาสตร์ต่างๆ รวมถึงคอนเท้นท์ทั้งหมดในเวบไซต์ มายโหรา.คอม ได้พยายามนำเสนอตามกฏเกณฑ์เงื่อนไขตามตำราโหราศาสตร์เก่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อาจมีการเรียบเรียงปรับปรุงใหม่ เลือกใช้บางส่วนบางตำราตามเหมาะสม ตามสมัยนิยม ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจไม่ครอบคลุมตำราโหราศาสตร์ที่มีทั้งหมดในปัจจุบัน หรือที่มีใช้เฉพาะกลุ่ม เฉพาะสำนัก เฉพาะอาจารย์ต่างๆ และรวมถึงศาสตร์ที่คิดค้นใหม่

มายโหรา.คอม จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในกรณีที่มีความผิดพลาดหรือละเลยในการให้ข้อมูล หรือการใช้ประโยชน์ไม่ได้ของข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการถูกทำลายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่หรือการใช้ข้อมูลเหล่านี้ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)


มายโหรา.คอม ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา คำทำนาย ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ ยกเว้นจากตำราโหราศาสตร์หรือมีแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ มายโหรา.คอม แต่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต มายโหรา.คอม จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที จนถึงที่สุด

สงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาใดๆ โปรดแจ้งเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงได้ที่ ติดต่อเรา


มายโหรา.คอม (myhora.com)
เลขที่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260

อีเมล :