ครูโหร และบูรพาจารย์

โองการพินธุนาถัง อุปปันนังพรหมา สะหะปะตินามะ อาทิกัปเปสุอาคะโต ปัญจะปะทุมังทิสวา นะโมพุทธายะวันทะนังเสฏฐันติ ระตะนัง โลเก วันทิตะวา ปะการะณัง อิมังเลขะสมุทยัง ปะริสายะ ยะถาพะลัง

ขอสิ่งประสิทธิสรรพมงคลสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้า ผู้มุ่งกมลประสาทโสมนัส จัดผจงเจตน์บำบวงทรวงสิทธิเคารพ นบน้อมพร้อมกายวจีจิต บรรจงสรรพสักการามิศ อุทิศแด่ท่านบรรพครูโหราจาริย์ อ้างเดิมกาลพรหมทั้งสี่ มีกสิณพรหมเป็นอาทิ เหตุ ผู้บำเพ็ญญาณประเภทเลขคำนวณกิจ เสริมประสิทธิสฤษดิ์สรรพคัมภีร์ โดยวิธีทางโหราศาสตร์ ตั้งอสีติธาตุ และ สุริยาตรสารัมภ์ สูริย์จันทร์ประจำลักขณ์ราศรี จักรทีปนีพยากรณ์ดาราศาสตร์ ทบทวนธาตุแบ่งปัน ปักษ์ดิถีเดือนวันฤดูกาลสิบสองฐานนพเคราะห์ รู้แม่นเหมาะพื้นภูมิภิภพ แจ้งเจนจบญาณวิถี จงปราณีโปรดรับสักการ สรรพพิธานพลีกิจ ซึ่งจงจิตน้อมอภิวันท์สมประโยชน์พลันเจริญช่วย เอื้อนอำนวยพรพิสุทธิ์ แก่กุลบุตรผู้ศึกษาในโหราศาสตร์ปกรณ์ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจงเพียรเพิ่มพูลสวัสดิ์ ให้แจ้งจัดเจนจำทรง แม่นมั่นคงทุกคัมภีร์ ขออย่ามีวิปลาส ด้วยอำนาจประณามนบ น้อมเคารพครูอาจาริย์ คงบรรดาลดลให้ ผู้ที่เรียนจงรู้ได้สะดวกพร้อมสมประสงค์ ประสิทธิ์เทอญฯ
ข้าพเจ้า ขอกราบระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ทั้งหลายทั้งปวง ผู้ประสิทธิ ประสาทสรรพวิชาให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ปฐมวัยจวบจนปัจจุบันทั้ง ครูท่องพักลักจำ ครูชี้ครูแนะ ครูตำรับตำรา ครูอักขระ ครูเลข ครูภาษา ครูดาราศาสตร์ และครูโหราศาสตร์ ทั้งท่านที่ล่วงลับไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4, ท่านพระยาโหราธิบดี พระมหาราชครูฯ พนักงานปฏิทิน และพนักงานกรมโหรในอดีต ทุกท่าน, พระครูอินทร์เทวดา(อินทร์ ปัญญาทีโป)วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี, ท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, เจ้าคุณสุเมธีวรคุณ (เปี่ยม) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์, พระภิกษุหลวงวิชิตชโลธรน.ต. วัดพระสังข์กระจาย ธนบุรี, พระมหาบรรเทา จันทรศร, คุณหลวงโลกทีป (สุด ภาณุฑัต), หลวงวิศาลดรุณกร (อ.อั้น สาริกบุตร), หลวงไตรเพทพิสัย (เผื่อน สุนทรโชติ), หลวงอรรถวาทีธรรมประวรรต (วิเชียร จันทน์หอม), อ.มหาชาญ อินทรโชติ, พระยาโหราธิบดี (ชุ่ม โชติวิท), พระเทวโลก, ขุนชอบ รักตะประกร (กลั่น หิมะกลัส), อ.ทองเจือ อ่างแก้ว, อ.พระบาง เสมเสริมสุข, อ.เทพย์ สาริกบุตร, อ.ประยูร อุลุชาฎะ (พลูหลวง), อ.มหาเทียม นกพึ่ง, อ.อรุณ ลําเพ็ญ หมอเถา (วัลย์), อ.อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, อ.อรุณ เทศถมทรัพย์, อ.สิงห์โต สุริยอารักษ์, อ.สว่าง แก้วสว่าง, อ.พ.อ.ประจวบ วัชรปาณ, อ.พ.อ.เอื้อน มนเฑียรทอง, อ.จรัญ พิกุล, อ.สวาท ไชยนันทน์ (ส.ไชยนันท์), อ.พ.อ.สุชาติ ศุภประเสริฐ, อ.วัชระ เวทยะธีรางค์ (ยอดธง ทับทิวไม้), อ.พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์, อ.สอ้าน นาคเพชรพูล, อ.พล.ต.บุนนาค ทองเนียม, อ.อารี สวัสดี, อ.วรพล ไม้สน (พลังวัชร์), อ.ภารต ถิ่นคำ, อ.ลี ภัทรพงศ์มณี ตลอดจนบูรพาจารย์และ ปัจจุปนาจารย์ทางโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์ ครูบาอาจารย์ผู้เขียนตำรา เจ้าของวิชาผู้สืบทอดโหราศาสตร์ทุกท่าน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔

พระพรหมมุนี
(แย้ม อุปวิกาโส)

เจ้าคุณสุเมธีวรคุณ
(เปี่ยม จันทโชโต)

พระครูอินทร์เทวดา
(อินทร์ ปัญญาทีโป)

พระอรุณ อุตตโม
(อ.อรุณ เทศถมทรัพย์)

พระเทวโลก

หลวงวิศาลดรุณกร
(อ.อั้น สาริกบุตร)

ขุนชอบ รักตะประกร
(กลั่น หิมะกลัส)

พระมหาราชครูฯ
(ในอดีต ทุกท่าน)

อ.บาง เสมเสริมสุข

อ.อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ

อ.ทองเจือ อ่างแก้ว

อ.เทพย์ สาริกบุตร

อ.ประยูร อุลุชาฎะ
(พลูหลวง)

อ.อรุณ ลำเพ็ญ
หมอเถา(วัลย์)

อ.สว่าง แก้วสว่าง

อ.จรัญ พิกุล

อ.ประยูร พลอารีย์

อ.สวาท ไชยนันท์
(ส.ไชยนันท์)

อ.ประจวบ วัชรปาณ

อ.เอื้อน มนเฑียรทอง

อ.สอ้าน นาคเพชรพูล

อ.บุนนาค ทองเนียม

อ.อารี สวัสดี

อ.วรพล ไม้สน
(พลังวัชร์)

อ.ภารต ถิ่นคำ

อ.ลี ภัทรพงศ์มณี
บุญกุศลผลกรรมดีใดอันเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ มายโหรา.คอม แห่งนี้ ขออุทิศให้กับพระพิเภกโหราจารย์ (ตาโหร), ประเทศไทย, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4, พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ษานุวงศ์, ครูต้น ครูบาอาจารย์ผู้คิดค้นถ่ายทอดวิชา ครูบาอาจารย์ผู้เขียนตำรา เจ้าของวิชาผู้สืบทอดวิชาโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์ ครูบาอาจารย์ ครูโหร ครูไสยเวทย์ นักโหราศาสตร์ ทั้งมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้ว, คุณตาสว่าง - คุณยายนับ แก้วสว่าง, คุณปู่นับ - คุณย่าปิ่น แร่ทอง, คุณพ่อคุณแม่ พี่น้องครอบครัวตัวข้าพเจ้า เพื่อนสนิทมิตรสหาย รวมถึงผู้ใช้ ผู้มีกุศลจิตทุกท่าน

ทั้งนี้ผลกรรมไม่ดีใด ๆ อันเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ มายโหรา.คอม แห่งนี้ อาจล่วงเกินท่านด้วย มโนกรรม วจีกรรม กายกรรม หรืออคติใด ๆ ก็ตาม ขอท่านอโหสิกรรมให้ผู้จัดทำด้วย สุดท้ายนี้ ... ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบูชา จงช่วยอำนวยอวยชัย ให้ท่านมีสติ มีปัญญา ปราศจากโรคภัยด้วยเทอญ


มายโหรา.คอม (myhora.com)

9 กันยายน พ.ศ.2552