อีเมล
รหัสผ่าน  [?]

คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

 

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ¹
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
11 , 22° 15' 4 , 20° 58' 9 , 10° 23' 11 , 5° 27' 9 , 2° 57' 1 , 7° 20' 9 , 2° 32' 2 , 8° 20' 1 , 3° 25' 0 , 18° 3'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1381 1381
หรคุณ 504423 504778
กรมจุมพล 160 284150
อวมาน 155 591
มาสเกณฑ์ 17081 17093
ดีถี 12 12
อุจจพล 2842 3197
วาร 3 1
กำลังมานัตต์/พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16674579 85320 355
เถลิงศก พ.ศ.2562/จ.ศ.1381
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 19:12:00น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 11 , 20° 2'
21002
ฟิลิปด์ 10
มัธยมรวิ 11 , 19° 39'
20979
พลอาทิตย์ 9 , 0° 2'
16202
พลเกณฑ์ 2 , 29° 58'
5398
ขันธ์ 5
ฉายา 5
ภุชลิปด์ 898
รวิภุชผล 0 , 2° 13'
133
มหาสมผุส 11 , 22° 15'
21135
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 26 , 25
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 4 , 23° 36'
8616
ฟิลิปด์ 9
มัธยมอุจจ์ 11 , 26° 8'
21368
อุจวิเศษ 4 , 27° 28'
8848
เกณฑ์ 1 , 2° 32'
1952
ขันธ์ 2
ฉายา 61
ภุชลิปด์ 152
จันทริภุชผล 0 , 2° 38'
158
มหาสมผุส 4 , 20° 58'
8458
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 10 , 35
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 12 , 23
ราหู
มัธยมราหู
6 , 4° 10'
11050
มหาสมผุส
2 , 8° 20'
4100
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
5 , 7

เกตุ
มัธยมเกตุ
10 , 26° 35'
19595
มหาสมผุส
1 , 3° 25'
2005
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
2 , 31

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8871012 69246393 1420002 27115713 577767 217091
มัธยมสถาน 3 , 0° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 2° 24'
10944
6 , 19° 4'
11944
9 , 1° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์ 8 , 10° 12'
15012
10 , 6° 33'
18393
8 , 26° 42'
16002
4 , 8° 33'
7713
8 , 29° 27'
16167
0 , 18° 11'
1091
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0'
7620
7 , 10° 0'
13200
5 , 22° 0'
10320
2 , 20° 0'
4800
8 , 7° 0'
14820
4 , 4° 0'
7440
พลพระเคราะห์ 4 , 3° 12'
7392
4 , 9° 39'
7779
3 , 4° 42'
5682
8 , 29° 39'
16179
0 , 22° 27'
1347
8 , 14° 11'
15251
ภุช - รณัง 1 , 26° 48'
3408
- รณัง 1 , 20° 21'
3021
- รณัง 2 , 25° 18'
5118
+ ธนัง 2 , 29° 39'
5379
- รณัง 0 , 22° 27'
1347
+ ธนัง 2 , 14° 11'
4451
โกฏิ - รณัง 1 , 3° 12'
1992
- รณัง 1 , 9° 39'
2379
- รณัง 0 , 4° 42'
282
- รณัง 0 , 0° 21'
21
+ ธนัง 2 , 7° 33'
4053
- รณัง 0 , 15° 49'
949
มนทภุช 13 , 17° 28'
2848
12 , 8° 8'
488
15 , 28° 26'
7106
16 , 7° 17'
7637
6 , 2° 35'
10955
15 , 5° 50'
5750
มนทโกฏิ 8 , 23° 31'
15811
10 , 2° 51'
18171
1 , 8° 13'
2293
0 , 2° 50'
170
14 , 22° 21'
4941
4 , 8° 38'
7718
อัฑฒาธิกรรม 4° 24'
264
5° 3'
303
0° 38'
38
0° 3'
3
7° 22'
442
2° 9'
129
โกฏิผล 2° 12'
132
2° 31'
151
0° 19'
19
0° 1'
1
3° 41'
221
1° 4'
64
เฉท 45° 00'
45
100° 00'
100
92° 00'
92
320° 00'
320
63° 00'
63
644° 00'
644
มนทเฉท 42° 48'
2568
97° 29'
5849
91° 41'
5501
319° 59'
19199
66° 41'
4001
642° 56'
16976
พลอักษร 24448 22088 28706 29237 10955 27350
พลหาร 2568 5849 5501 19199 4001 38576
ผล 0 , 9° 31'
571
0 , 3° 46'
226
0 , 5° 13'
313
0 , 1° 31'
91
0 , 2° 44'
164
0 , 0° 42'
42
มนทสมผุส 8 , 0° 41'
14441
11 , 15° 53'
20753
8 , 21° 29'
15689
11 , 21° 10'
21070
8 , 26° 43'
16003
0 , 18° 53'
1133
พลมันทะ 8 , 11° 2'
15062
1 , 9° 20'
2360
9 , 1° 50'
16310
7 , 12° 37'
13357
9 , 7° 4'
16624
0 , 29° 14'
1754
ภุช + ธนัง 2 , 11° 2'
4262
- รณัง 1 , 9° 20'
2360
+ ธนัง 2 , 28° 10'
5290
+ ธนัง 1 , 12° 37'
2557
+ ธนัง 2 , 22° 56'
4976
- รณัง 0 , 29° 14'
1754
โกฏิ - รณัง 0 , 18° 58'
1138
+ ธนัง 1 , 20° 40'
3040
+ ธนัง 0 , 1° 50'
110
- รณัง 1 , 17° 23'
2843
+ ธนัง 0 , 7° 4'
424
+ ธนัง 2 , 0° 46'
3646
สิงฆภุช 14 , 29° 26'
5366
10 , 0° 56'
18056
16 , 4° 16'
7456
10 , 20° 57'
19257
15 , 23° 37'
6817
7 , 27° 45'
14265
สิงฆโกฏิ 5 , 4° 15'
9255
12 , 10° 4'
604
0 , 14° 54'
894
11 , 20° 2'
21002
1 , 27° 28'
3448
14 , 8° 33'
4113
อัฑฒาธิกรรม 2° 34'
154
6° 10'
370
0° 15'
15
5° 50'
350
0° 57'
57
7° 9'
429
สิงฆผล 2° 29'
149
1° 40'
100
2° 41'
161
1° 47'
107
2° 38'
158
1° 19'
79
มนทพยาสน์ 11° 24'
684
21° 0'
1260
39° 17'
2357
11° 0'
660
77° 47'
4667
275° 32'
16532
สมผุสพยาสน์ 13° 53'
833
22° 40'
1360
41° 58'
2518
12° 47'
767
80° 25'
4825
276° 51'
16611
สิงฆสมผุสเฉท 11° 19'
679
28° 50'
1730
42° 13'
2533
6° 57'
417
81° 22'
4882
284° 0'
17040
พลอักษร 26966 18056 29056 19257 28417 14265
พลหาร 679 1730 2533 417 4882 17040
มหาผล 1 , 9° 42'
2382
0 , 10° 26'
626
0 , 11° 28'
688
1 , 16° 10'
2770
0 , 5° 49'
349
0 , 0° 50'
50
มหาสมผุส 9 , 10° 23'
16823
11 , 5° 27'
20127
9 , 2° 57'
16377
1 , 7° 20'
2240
9 , 2° 32'
16352
0 , 18° 3'
1083
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 21 , 1 25 , 9 20 , 29 2 , 49 20 , 27 1 , 21

ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 11 , 22° 15'
21135
ทนทลิปดา 1335
อดีตอุทัย 13350
อนาคตอุทัย 4650
ทินาฒ วัฒนะฉายา  53070
ทินประมาณ 106140
นิสาฒ 54930
รัตติประมาณ 109860
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 42 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1062 / 63720
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  20520
เกณท์ลัคน์ 211350
กำลังอักษร 158323
อักษรลัคนา 153673
มหาสมผุส 7 , 28° 26'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 17 , 54
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 51 พระเคราะห์สม 47

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 21 , 1 ปี 11 เดือน 22 วัน
พลอักษรศักราช 30952
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 10 , 2 ปี 3 เดือน 6 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 15216
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 5 , 0 ปี 2 เดือน 28 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 10  02  04
อินทภาส ( ตีน : 2 ) 6 ปี 9 เดือน 2 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 4 ) 2 ปี 8 เดือน 24 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 11 , 14° 5'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 9 , 22° 4'
17524
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 2 , 7° 56'
สุริยคติกาลวันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ

จันทรคติกาลวันเสาร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด
เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีพิจิก เกาะ นวมนวางค์ 5 มีน ตติยตรียางค์ 2 กรกฎเกี่ยวศตภิษัชนักษัตรฤกษ์ที่ 24 ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
 
๒๘  
   
๒๑
๑๑
๒๒
๒๘
      ๑๑
๒๒
๑๕

๒๐
๕๘

๒๘
๔๓
   
                 
      ๒๖
๒๕
๑๐
๓๔
๑๒
๒๓
     
    ๑๑
๑๙
๓๙
๑๑
๒๐

๒๓
๓๖
๑๑
๒๖

๒๘
๒๖
   
  ๕๑

๑๓
๗๗๑ ๑๗
๕๒
๔๗  

๑๐
๒๓
๑๑

๒๗


๕๗


๒๐


๓๒


๒๐


๒๕

๑๘


๕๖
                 
๒๑
๒๕
๒๐
๒๘

๔๘
๒๐
๒๖


๓๐

๒๑๑๐
๑๒
๑๐

๓๓

๒๖
๔๒


๓๓

๒๙
๒๗


๑๐
๑๐
๒๖
๓๕

๑๘
๑๑
๑๑
๑๔
๑๖๖๗๔๕๗๙
 
๑๓๘๑   ๑๓๘๑
๑๗๐๘๑ ๑๗๐๙๓
๑๕๕ ๕๙๑
๕๐๔๔๒๓ ๕๐๔๗๗๘
๑๖๐ ๒๘๔๑๕๐
๒๘๔๒ ๓๑๙๗
๑๒ ๑๒
 

สุริยคติกาลวันอาทิตย์ ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันเสาร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด
เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีพิจิก เกาะ นวมนวางค์ ๕ มีน ตติยตรียางค์ ๒ กรกฎ
เกี่ยวศตภิษัชนักษัตรฤกษ์ที่ ๒๔ ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์

๑๐
 
๑๐
 
 
  ๒๔
   
1 แสดงการคำนวณและยันต์ดวงพิชัยสงคราม เฉพาะบางช่วงเวลา สำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม