อีเมล
รหัสผ่าน

คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

 

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ¹
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
7 , 1° 25' 3 , 18° 24' 6 , 5° 35' 6 , 11° 21' 8 , 3° 58' 7 , 23° 32' 8 , 18° 20' 2 , 15° 42' 3 , 17° 7' 0 , 16° 48'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1381 1381
หรคุณ 504423 504639
กรมจุมพล 160 172950
อวมาน 155 446
มาสเกณฑ์ 17081 17088
ดีถี 12 21
อุจจพล 2842 3058
วาร 3 2
กำลังมานัตต์/พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16666358 85320 216
เถลิงศก พ.ศ.2562/จ.ศ.1381
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 19:12:00น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 7 , 3° 1'
12781
ฟิลิปด์ 11
มัธยมรวิ 7 , 2° 38'
12758
พลอาทิตย์ 4 , 13° 1'
7981
พลเกณฑ์ 1 , 16° 59'
2819
ขันธ์ 3
ฉายา 22
ภุชลิปด์ 119
รวิภุชผล 0 , 1° 36'
96
มหาสมผุส 7 , 1° 25'
12685
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 15 , 52
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 3 , 22° 4'
6724
ฟิลิปด์ 8
มัธยมอุจจ์ 11 , 10° 39'
20439
อุจวิเศษ 4 , 11° 25'
7885
เกณฑ์ 1 , 18° 35'
2915
ขันธ์ 3
ฉายา 47
ภุชลิปด์ 215
จันทริภุชผล 0 , 3° 40'
220
มหาสมผุส 3 , 18° 24'
6504
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 8 , 8
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 21 , 24
ราหู
มัธยมราหู
5 , 26° 48'
10608
มหาสมผุส
2 , 15° 42'
4542
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
5 , 41

เกตุ
มัธยมเกตุ
8 , 12° 53'
15173
มหาสมผุส
3 , 17° 7'
6427
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
8 , 2

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8866642 69212258 1419309 27102349 577488 216993
มัธยมสถาน 3 , 0° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 2° 24'
10944
6 , 19° 4'
11944
9 , 1° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์ 5 , 27° 22'
10642
3 , 7° 38'
5858
8 , 15° 9'
15309
8 , 25° 49'
15949
8 , 24° 48'
15888
0 , 16° 33'
993
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0'
7620
7 , 10° 0'
13200
5 , 22° 0'
10320
2 , 20° 0'
4800
8 , 7° 0'
14820
4 , 4° 0'
7440
พลพระเคราะห์ 1 , 20° 22'
3022
11 , 22° 38'
21158
2 , 23° 9'
4989
4 , 12° 38'
7958
0 , 17° 48'
1068
8 , 12° 33'
15153
ภุช - รณัง 1 , 20° 22'
3022
+ ธนัง 0 , 7° 22'
442
- รณัง 2 , 23° 9'
4989
- รณัง 1 , 17° 22'
2842
- รณัง 0 , 17° 48'
1068
+ ธนัง 2 , 12° 33'
4353
โกฏิ + ธนัง 1 , 9° 38'
2378
+ ธนัง 2 , 22° 38'
4958
+ ธนัง 0 , 6° 51'
411
- รณัง 1 , 12° 38'
2558
+ ธนัง 2 , 12° 12'
4332
- รณัง 0 , 17° 27'
1047
มนทภุช 12 , 8° 14'
494
1 , 29° 54'
3594
15 , 24° 4'
6844
11 , 19° 56'
20996
4 , 24° 46'
8686
15 , 2° 31'
5551
มนทโกฏิ 10 , 2° 45'
18165
15 , 23° 1'
6781
1 , 25° 42'
3342
10 , 21° 3'
19263
15 , 1° 48'
5508
4 , 21° 55'
8515
อัฑฒาธิกรรม 5° 3'
303
7° 53'
473
0° 56'
56
5° 21'
321
7° 32'
452
2° 22'
142
โกฏิผล 2° 31'
151
3° 56'
236
0° 28'
28
2° 40'
160
3° 46'
226
1° 11'
71
เฉท 45° 00'
45
100° 00'
100
92° 00'
92
320° 00'
320
63° 00'
63
644° 00'
644
มนทเฉท 47° 31'
2851
103° 56'
6236
92° 28'
5548
317° 20'
19040
66° 46'
4006
642° 49'
16969
พลอักษร 22094 3594 28444 20996 8686 27151
พลหาร 2851 6236 5548 19040 4006 38569
ผล 0 , 7° 44'
464
0 , 0° 34'
34
0 , 5° 7'
307
0 , 1° 6'
66
0 , 2° 10'
130
0 , 0° 42'
42
มนทสมผุส 5 , 19° 38'
10178
7 , 3° 12'
12792
8 , 10° 2'
15002
7 , 1° 32'
12692
8 , 22° 38'
15758
0 , 17° 15'
1035
พลมันทะ 10 , 17° 0'
19020
3 , 25° 34'
6934
1 , 7° 24'
2244
10 , 5° 43'
18343
1 , 20° 0'
3000
5 , 14° 37'
9877
ภุช + ธนัง 1 , 13° 0'
2580
- รณัง 2 , 4° 26'
3866
- รณัง 1 , 7° 24'
2244
+ ธนัง 1 , 24° 17'
3257
- รณัง 1 , 20° 0'
3000
- รณัง 0 , 15° 23'
923
โกฏิ + ธนัง 1 , 17° 0'
2820
- รณัง 0 , 25° 34'
1534
+ ธนัง 1 , 22° 36'
3156
+ ธนัง 1 , 5° 43'
2143
+ ธนัง 1 , 10° 0'
2400
- รณัง 2 , 14° 37'
4477
สิงฆภุช 10 , 23° 18'
19398
14 , 16° 0'
4560
9 , 19° 8'
17348
13 , 2° 7'
1927
12 , 6° 0'
360
4 , 5° 7'
7507
สิงฆโกฏิ 11 , 17° 42'
20862
6 , 27° 56'
12476
12 , 21° 51'
1311
9 , 8° 52'
16732
10 , 5° 0'
18300
15 , 6° 43'
5803
อัฑฒาธิกรรม 5° 48'
348
3° 28'
208
6° 22'
382
4° 39'
279
5° 5'
305
7° 37'
457
สิงฆผล 1° 47'
107
2° 25'
145
1° 36'
96
2° 10'
130
2° 2'
122
0° 41'
41
มนทพยาสน์ 12° 40'
760
21° 0'
1260
39° 37'
2377
11° 0'
660
77° 53'
4673
275° 29'
16529
สมผุสพยาสน์ 14° 27'
867
23° 25'
1405
41° 13'
2473
13° 10'
790
79° 55'
4795
276° 10'
16570
สิงฆสมผุสเฉท 20° 15'
1215
19° 57'
1197
47° 35'
2855
17° 49'
1069
85° 0'
5100
268° 33'
16113
พลอักษร 19398 26160 17348 23527 21960 7507
พลหาร 1215 1197 2855 1069 5100 16113
มหาผล 0 , 15° 57'
957
0 , 21° 51'
1311
0 , 6° 4'
364
0 , 22° 0'
1320
0 , 4° 18'
258
0 , 0° 27'
27
มหาสมผุส 6 , 5° 35'
11135
6 , 11° 21'
11481
8 , 3° 58'
14638
7 , 23° 32'
14012
8 , 18° 20'
15500
0 , 16° 48'
1008
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 13 , 56 14 , 21 18 , 18 17 , 31 19 , 23 1 , 16

ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 7 , 1° 25'
12685
ทนทลิปดา 85
อดีตอุทัย 1020
อนาคตอุทัย 20580
ทินาฒ หายนะฉายา  50230
ทินประมาณ 100460
นิสาฒ 57770
รัตติประมาณ 115540
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 42 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1062 / 63720
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  20520
เกณท์ลัคน์ 134220
กำลังอักษร 155341
อักษรลัคนา 73561
มหาสมผุส 4 , 17° 10'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 10 , 17
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 54 พระเคราะห์สม 51

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 21 , 1 ปี 7 เดือน 1 วัน
พลอักษรศักราช 30811
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 8 , 0 ปี 5 เดือน 18 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 11688
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 2 , 2 ปี 0 เดือน 19 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 08  00  07
อินทภาส ( ตีน : 1 ) 7 ปี 11 เดือน 11 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 3 ) 3 ปี 6 เดือน 12 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 10 , 28° 36'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 9 , 14° 42'
17082
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 2 , 15° 18'
สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ

จันทรคติกาลวันจันทร์ แรม ๗ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน
เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑

ลัคนาสถิตราศีสิงห์ เกาะ ฉัฐมนวางค์ 4 กันย์ ทุติยตรียางค์ 5 ธนูเกี่ยวธนิษฐานักษัตรฤกษ์ที่ 23 ประกอบไปด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
  ๑๑
๑๙   ๑๑
   
๒๑
๑๙
     

๒๕

๑๘
๒๔

๑๖
๕๙
   
                 
      ๑๕
๕๑

๒๑
๒๔
     
   

๓๘๒๒
๑๑
๑๐
๓๙

๑๗
๑๐
   
  ๕๔

๓๖
๗๗๑ ๑๐
๑๗
๕๑  


๓๕

๑๑
๒๑


๕๘

๒๓
๓๒

๑๘
๒๐

๑๕
๔๒

๑๗

๑๖
๔๘

๑๕
๑๘
                 
๑๓
๕๕
๑๔
๒๑
๑๘
๑๗
๑๗
๓๐
๑๙
๒๒

๔๐


๑๕

๓๘

๒๗
๒๒


๓๘

๑๕

๒๕
๔๙

๒๔
๔๘

๒๖
๔๘

๑๒
๕๓

๑๖
๓๓
๑๐
๒๘
๓๖
๑๖๖๖๖๓๕๘
 
๑๓๘๑   ๑๓๘๑
๑๗๐๘๑ ๑๗๐๘๘
๑๕๕ ๔๔๖
๕๐๔๔๒๓ ๕๐๔๖๓๙
๑๖๐ ๑๗๒๙๕๐
๒๘๔๒ ๓๐๕๘
๑๒ ๒๑
 

สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันจันทร์ แรม ๗ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน
เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑

ลัคนาสถิตราศีสิงห์ เกาะ ฉัฐมนวางค์ ๔ กันย์ ทุติยตรียางค์ ๕ ธนู
เกี่ยวธนิษฐานักษัตรฤกษ์ที่ ๒๓ ประกอบไปด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์

 
๑๘
 
 
๑๘   ๑๒
   
1 แสดงการคำนวณและยันต์ดวงพิชัยสงคราม เฉพาะบางช่วงเวลา สำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม