คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (UTC+06:42)
[1]
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
7 , 19° 10' 8 , 08° 31' 7 , 01° 07' 8 , 02° 03' 10 , 02° 44' 9 , 00° 59' 9 , 10° 12' 1 , 06° 03' 2 , 10° 31' 0 , 25° 25'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1383 1383
หรคุณ 505154 505388
กรมจุมพล 546 186946
อวมาน 584 379
มาสเกณฑ์ 17106 17114
ดีถี 4 1
อุจจพล 341 575
วาร 6 2
กำลังมานัตต์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16710593 0 234
เถลิงศก พ.ศ.2564/จ.ศ.1383
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 07:37:12น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์
7 , 20° 16'
13816
พิลิปด์ 10
มัธยมรวิ
7 , 19° 53'
13793
พลอาทิตย์
5 , 00° 16'
9016
พลเกณฑ์
0 , 29° 44'
1784
ขันธ์ [ 1 ] 32 , 35
ฉายา 31
ภุชลิปด์ 884
รวิภุชผล
0 , 01° 06'
66
มหาสมผุส
7 , 19° 10'
13750
ฤกษ์ , นาทีฯ 17 , 11
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์
8 , 08° 10'
14890
พิลิปด์ 4
มัธยมอุจจ์
2 , 03° 58'
3838
อุจวิเศษ
6 , 04° 12'
11052
พลเกณฑ์
0 , 04° 12'
252
ขันธ์ [ 0 ] 77 , 0
ฉายา 21
ภุชลิปด์ 252
จันทร์ภุชผล
0 , 00° 21'
21
มหาสมผุส
8 , 08° 31'
14911
ฤกษ์ , นาทีฯ 18 , 38
ดิถีเพียร , นาทีฯ 01 , 36
ราหู
มัธยมราหู
7 , 06° 27'
12987
มหาสมผุส
1 , 06° 03'
2163
ฤกษ์ , นาทีฯ
02 , 42

เกตุ
มัธยมเกตุ
9 , 19° 29'
17369
มหาสมผุส
2 , 10° 31'
4231
ฤกษ์ , นาทีฯ
05 , 17

เกณฑ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8890160 69395930 1423038 27174254 578989 217525
มัธยมสถาน
3 , 00° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 02° 24'
10944
6 , 19° 04'
11944
9 , 01° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์
6 , 29° 20'
12560
9 , 08° 50'
16730
10 , 17° 18'
19038
0 , 24° 14'
1454
9 , 19° 49'
17389
0 , 25° 25'
1525
อุจจนีจ์
4 , 07° 00'
7620
7 , 10° 00'
13200
5 , 22° 00'
10320
2 , 20° 00'
4800
8 , 07° 00'
14820
4 , 04° 00'
7440
พลพระเคราะห์
2 , 22° 20'
4940
0 , 09° 53'
593
4 , 25° 18'
8718
4 , 29° 53'
8993
1 , 12° 49'
2569
8 , 21° 25'
15685
ภุช − รณัง
2 , 22° 20'
4940
− รณัง
0 , 09° 53'
593
− รณัง
1 , 04° 42'
2082
− รณัง
1 , 00° 07'
1807
− รณัง
1 , 12° 49'
2569
+ ธนัง
2 , 21° 25'
4885
โกฏิ + ธนัง
0 , 07° 40'
460
+ ธนัง
2 , 20° 07'
4807
− รณัง
1 , 25° 18'
3318
− รณัง
1 , 29° 53'
3593
+ ธนัง
1 , 17° 11'
2831
− รณัง
0 , 08° 35'
515
มนทภุช
3 , 22° 24'
6744
2 , 20° 23'
4823
9 , 02° 40'
16360
8 , 04° 42'
14682
10 , 22° 10'
19330
3 , 20° 32'
6632
มนทโกฏิ
2 , 02° 21'
3741
3 , 17° 54'
6474
1 , 08° 19'
2299
2 , 06° 17'
3977
11 , 18° 49'
20929
2 , 09° 48'
4188
อัฑฒาธิกรรม
1° 02'
62
7° 48'
468
6° 38'
398
7° 06'
426
5° 49'
349
1° 10'
70
โกฏิผล
0° 31'
31
3° 54'
234
3° 19'
199
3° 33'
213
2° 54'
174
0° 35'
35
เฉท
45° 00'
2700
100° 00'
6000
92° 00'
5520
320° 00'
19200
63° 00'
3780
644° 00'
38640
มนทเฉท
45° 31'
2731
103° 54'
6234
88° 41'
5321
316° 27'
18987
65° 54'
3954
283° 25'
17005
พลอักษร 28344 4823 16360 14682 19330 28232
พลหาร 2731 6234 5321 18987 3954 38605
ผล
0 , 10° 22'
622
0 , 00° 46'
46
0 , 03° 04'
184
0 , 00° 46'
46
0 , 04° 53'
293
0 , 00° 43'
43
มนทสมผุส
6 , 18° 58'
11938
7 , 19° 07'
13747
10 , 14° 14'
18854
7 , 19° 07'
13747
9 , 14° 56'
17096
0 , 26° 08'
1568
พลมันทะ
10 , 29° 05'
19745
10 , 10° 17'
18617
2 , 24° 21'
5061
6 , 24° 53'
12293
1 , 25° 03'
3303
5 , 06° 15'
9375
ภุช + ธนัง
1 , 00° 55'
1855
+ ธนัง
1 , 19° 43'
2983
− รณัง
2 , 24° 21'
5061
+ ธนัง
0 , 24° 53'
1493
− รณัง
1 , 25° 03'
3303
− รณัง
0 , 23° 45'
1425
โกฏิ + ธนัง
1 , 29° 05'
3545
+ ธนัง
1 , 10° 17'
2417
+ ธนัง
0 , 05° 39'
339
− รณัง
2 , 05° 07'
3907
+ ธนัง
1 , 04° 57'
2097
− รณัง
2 , 06° 15'
3975
สิงฆภุช
8 , 09° 35'
14975
0 , 04° 16'
256
3 , 26° 30'
6990
6 , 22° 23'
12143
1 , 06° 48'
2208
6 , 13° 10'
11590
สิงฆโกฏิ
2 , 01° 24'
3684
10 , 06° 43'
18403
1 , 15° 57'
2757
2 , 17° 24'
4644
9 , 04° 11'
16451
2 , 19° 42'
4782
อัฑฒาธิกรรม
7° 01'
421
5° 07'
307
0° 46'
46
7° 17'
437
4° 34'
274
7° 20'
440
สิงฆผล
1° 23'
83
2° 01'
121
2° 39'
159
1° 07'
67
2° 12'
132
1° 04'
64
มนทพยาสน์
12° 08'
728
21° 00'
1260
38° 00'
2280
11° 00'
660
76° 53'
4613
275° 45'
16545
สมผุสพยาสน์
13° 31'
811
23° 01'
1381
40° 39'
2439
12° 07'
727
79° 05'
4745
276° 49'
16609
สิงฆสมผุสเฉท
20° 32'
1232
28° 08'
1688
41° 25'
2485
4° 50'
290
83° 39'
5019
269° 29'
16169
พลอักษร 14975 21856 28590 12143 23808 11590
พลหาร 1232 1688 2485 290 5019 16169
มหาผล
0 , 12° 09'
729
0 , 12° 56'
776
0 , 11° 30'
690
1 , 11° 52'
2512
0 , 04° 44'
284
0 , 00° 43'
43
มหาสมผุส
7 , 01° 07'
12667
8 , 02° 03'
14523
10 , 02° 44'
18164
9 , 00° 59'
16259
9 , 10° 12'
16812
0 , 25° 25'
1525
ฤกษ์ , นาทีฯ 15 , 50 18 , 09 22 , 42 20 , 19 21 , 00 01 , 54

เกณฑ์คำนวณลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด
7 , 19° 10'
13750
ทนทลิปดา 1150
อดีตอุทัย 13800
อนาคตอุทัย 7800
ทินาฒ หายนะฉายา  48100
ทินประมาณ 96200
นิสาฒ 59900
รัตติประมาณ 119800
เวลาอุทัย-กำเนิด 18 ชม. 0 นท. 0 วนท.
นาที / วินาทีสุทธิ 1080 / 64800
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21600
เกณท์ลัคน์ 147000
กำลังอักษร 156100
อักษรลัคนา 87100
มหาสมผุส
5 , 05° 07'
9307
ฤกษ์ , นาทีฯ 11 , 38
พระเคราะห์รูป-สม
พระเคราะห์รูป 52 พระเคราะห์สม 50

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ศักราช ฤกษ์ 21 , 3 ป. 7 ด. 19 ว.
พลอักษรศักราช 31549
ฤกษ์จันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 18 , 2 ป. 6 ด. 12 ว.
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 26832
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 13 , 2 ป. 2 ด. 1 ว.
ฤกษ์จันทร์ชำระแล้ว 18  02  08
อินทภาส ( ตีน : 6 ) 8 ป. 9 ด. 29 ว. (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 8 ) 6 ป. 5 ด. 18 ว. (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์
1 , 21° 54'
3114
มัธยม ราหูสารัมภ์
10 , 24° 20'
19460
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์
1 , 05° 40'
2140
เฉลิมรูปดวงชะตา

สุริยคติกาล วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
ตรีศก จุลศักราช 1383

ลัคนาสถิตราศีกันย์ เกาะทุติยนวางค์ 8 กุมภ์ ปฐมตรียางค์ 4 กันย์
เกี่ยวอุตรผลคุนีนักษัตรฤกษ์ที่ 12 ประกอบไปด้วยโจโรแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
 
  ๒๙
   
๒๑
๑๙
๑๓
     
๑๙
๑๐


๓๑

๑๙
๒๑
   
                 
      ๑๗
๑๑
๑๘
๓๘

๓๖
     
   
๑๙
๕๓

๒๐
๑๖


๑๐


๕๘


   
  ๕๒

๗๗๓ ๑๑
๓๘
๕๐  
๑๐

๔๔


๕๙

๑๐
๑๒๑๐
๓๑

๒๕
๒๕


๔๐
                 
๑๕
๕๐
๑๘
๒๒
๔๒
๒๐
๑๙
๒๑

๔๒

๑๗

๕๔

๔๐

๒๙
๒๐


๕๐
๑๐
๑๗
๑๘

๒๔
๑๔

๑๙
๔๙


๒๗

๑๙
๒๙

๒๕
๒๕

๒๑
๕๔
๑๖๗๑๐๕๙๓
 
๑๓๘๓   ๑๓๘๓
๑๗๑๐๖ ๑๗๑๑๔
๕๘๔ ๓๗๙
๕๐๕๑๕๔ ๕๐๕๓๘๘
๕๔๖ ๑๘๖๙๔๖
๓๔๑ ๕๗๕
 

สุริยคติกาล วันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
ตรีศก จุลศักราช ๑๓๘๓

ลัคนาสถิตราศีกันย์ เกาะทุติยนวางค์ ๘ กุมภ์ ปฐมตรียางค์ ๔ กันย์

เกี่ยวอุตรผลคุนีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๒ ประกอบไปด้วยโจโรแห่งฤกษ์
๑๘
 
๑๘
๑๒
 
 
๑๒   ๑๘
   
[1] แสดงการคำนวณสมผุสดวงพิชัยสงคราม และยันต์ดวงพิชัยสงคราม บางช่วงเวลาสำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม
อ่าน ใช้งาน Suriyayas Laemanat Pichisongkram Sample แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews589 4.90 จาก 89 รีวิว