คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพ ฯ (UTC+06:42)
[1]
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
0 , 03° 45' 2 , 08° 33' 2 , 02° 03' 0 , 11° 26' 10 , 03° 45' 0 , 06° 48' 9 , 13° 47' 1 , 18° 20' 6 , 13° 32' 0 , 22° 45'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1383 1383
หรคุณ 505154 505156
กรมจุมพล 546 1346
อวมาน 584 595
มาสเกณฑ์ 17106 17106
ดีถี 4 5
อุจจพล 341 343
วาร 6 1
กำลังมานัตต์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16696872 0 2
เถลิงศก พ.ศ.2564/จ.ศ.1383
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 07:37:12น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์
0 , 01° 35'
95
พิลิปด์ 3
มัธยมรวิ
0 , 01° 12'
72
พลอาทิตย์
9 , 11° 35'
16895
พลเกณฑ์
2 , 18° 25'
4705
ขันธ์ [ 5 ] 5 , 129
ฉายา 1
ภุชลิปด์ 205
รวิภุชผล
0 , 02° 10'
130
มหาสมผุส
0 , 03° 45'
225
ฤกษ์ , นาที ฯ 27 , 16
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์
2 , 11° 13'
4273
พิลิปด์ 20
มัธยมอุจจ์
1 , 08° 07'
2287
อุจวิเศษ
1 , 03° 06'
1986
พลเกณฑ์
1 , 03° 06'
1986
ขันธ์ [ 2 ] 61 , 148
ฉายา 12
ภุชลิปด์ 186
จันทร์ภุชผล
0 , 02° 40'
160
มหาสมผุส
2 , 08° 33'
4113
ฤกษ์ , นาที ฯ 05 , 08
ดิถีเพียร , นาที ฯ 05 , 24
ราหู
มัธยมราหู
6 , 24° 10'
12250
มหาสมผุส
1 , 18° 20'
2900
ฤกษ์ , นาที ฯ
03 , 37

เกตุ
มัธยมเกตุ
5 , 16° 28'
9988
มหาสมผุส
6 , 13° 32'
11612
ฤกษ์ , นาที ฯ
14 , 30

เกณฑ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8882865 69338958 1421882 27151950 578524 217360
มัธยมสถาน
3 , 00° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 02° 24'
10944
6 , 19° 04'
11944
9 , 01° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์
2 , 27° 45'
5265
1 , 19° 18'
2958
9 , 28° 02'
17882
0 , 12° 30'
750
9 , 12° 04'
16924
0 , 22° 40'
1360
อุจจนีจ์
4 , 07° 00'
7620
7 , 10° 00'
13200
5 , 22° 00'
10320
2 , 20° 00'
4800
8 , 07° 00'
14820
4 , 04° 00'
7440
พลพระเคราะห์
10 , 20° 45'
19245
4 , 21° 12'
8472
4 , 06° 02'
7562
9 , 11° 12'
16872
1 , 05° 04'
2104
8 , 18° 40'
15520
ภุช + ธนัง
1 , 09° 15'
2355
− รณัง
1 , 08° 48'
2328
− รณัง
1 , 23° 58'
3238
+ ธนัง
2 , 18° 48'
4728
− รณัง
1 , 05° 04'
2104
+ ธนัง
2 , 18° 40'
4720
โกฏิ + ธนัง
1 , 20° 45'
3045
− รณัง
1 , 21° 12'
3072
− รณัง
1 , 06° 02'
2162
+ ธนัง
0 , 11° 12'
672
+ ธนัง
1 , 24° 56'
3296
− รณัง
0 , 11° 20'
680
มนทภุช
10 , 00° 25'
18025
9 , 27° 40'
17860
1 , 00° 11'
1811
3 , 15° 13'
6313
9 , 04° 54'
16494
3 , 14° 57'
6297
มนทโกฏิ
0 , 10° 34'
634
0 , 13° 19'
799
9 , 10° 48'
16848
3 , 01° 05'
5465
1 , 06° 05'
2165
3 , 02° 10'
5530
อัฑฒาธิกรรม
6° 11'
371
6° 13'
373
4° 41'
281
1° 31'
91
6° 36'
396
1° 32'
92
โกฏิผล
3° 05'
185
3° 06'
186
2° 20'
140
0° 45'
45
3° 18'
198
0° 46'
46
เฉท
45° 00'
2700
100° 00'
6000
92° 00'
5520
320° 00'
19200
63° 00'
3780
644° 00'
38640
มนทเฉท
48° 05'
2885
96° 54'
5814
89° 40'
5380
320° 45'
19245
66° 18'
3978
283° 14'
16994
พลอักษร 18025 17860 23411 27913 16494 27897
พลหาร 2885 5814 5380 19245 3978 38594
ผล
0 , 06° 14'
374
0 , 03° 04'
184
0 , 04° 21'
261
0 , 01° 27'
87
0 , 04° 08'
248
0 , 00° 43'
43
มนทสมผุส
3 , 03° 59'
5639
11 , 28° 08'
21488
9 , 23° 41'
17621
0 , 02° 39'
159
9 , 07° 56'
16676
0 , 23° 23'
1403
พลมันทะ
3 , 02° 47'
5567
10 , 08° 50'
18530
9 , 22° 29'
17549
11 , 20° 09'
21009
9 , 06° 44'
16604
0 , 22° 11'
1331
ภุช − รณัง
2 , 27° 13'
5233
+ ธนัง
1 , 21° 10'
3070
+ ธนัง
2 , 07° 31'
4051
+ ธนัง
0 , 09° 51'
591
+ ธนัง
2 , 23° 16'
4996
− รณัง
0 , 22° 11'
1331
โกฏิ − รณัง
0 , 02° 47'
167
+ ธนัง
1 , 08° 50'
2330
+ ธนัง
0 , 22° 29'
1349
+ ธนัง
2 , 20° 09'
4809
+ ธนัง
0 , 06° 44'
404
+ ธนัง
2 , 07° 49'
4069
สิงฆภุช
4 , 02° 20'
7340
0 , 13° 07'
787
2 , 22° 17'
4937
2 , 20° 06'
4806
3 , 24° 18'
6858
6 , 00° 25'
10825
สิงฆโกฏิ
0 , 22° 38'
1358
9 , 27° 53'
17873
6 , 02° 51'
10971
3 , 17° 58'
6478
1 , 24° 45'
3285
2 , 22° 53'
4973
อัฑฒาธิกรรม
0° 23'
23
4° 58'
298
3° 03'
183
7° 48'
468
0° 55'
55
7° 23'
443
สิงฆผล
2° 40'
160
2° 04'
124
2° 27'
147
0° 26'
26
2° 38'
158
1° 00'
60
มนทพยาสน์
12° 49'
769
21° 00'
1260
38° 25'
2305
11° 00'
660
77° 21'
4641
275° 40'
16540
สมผุสพยาสน์
15° 29'
929
23° 04'
1384
40° 52'
2452
11° 26'
686
79° 59'
4799
276° 40'
16600
สิงฆสมผุสเฉท
15° 06'
906
28° 02'
1682
43° 55'
2635
19° 14'
1154
80° 54'
4854
284° 03'
17043
พลอักษร 28940 22387 26537 4806 28458 10825
พลหาร 906 1682 2635 1154 4854 17043
มหาผล
1 , 01° 56'
1916
0 , 13° 18'
798
0 , 10° 04'
604
0 , 04° 09'
249
0 , 05° 51'
351
0 , 00° 38'
38
มหาสมผุส
2 , 02° 03'
3723
0 , 11° 26'
686
10 , 03° 45'
18225
0 , 06° 48'
408
9 , 13° 47'
17027
0 , 22° 45'
1365
ฤกษ์ , นาที ฯ 04 , 39 27 , 51 22 , 46 27 , 30 21 , 17 01 , 42

เกณฑ์คำนวณลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด
0 , 03° 45'
225
ทนทลิปดา 225
อดีตอุทัย 2250
อนาคตอุทัย 15750
ทินาฒ วัฒนะฉายา  54450
ทินประมาณ 108900
นิสาฒ 53550
รัตติประมาณ 107100
เวลาอุทัย-กำเนิด 18 ชม. 0 นท. 0 วนท.
นาที / วินาทีสุทธิ 1080 / 64800
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21600
เกณท์ลัคน์ 2250
กำลังอักษร 162450
อักษรลัคนา 164700
มหาสมผุส
8 , 16° 30'
15390
ฤกษ์ , นาที ฯ 19 , 14
พระเคราะห์รูป-สม
พระเคราะห์รูป 49 พระเคราะห์สม 45

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ศักราช ฤกษ์ 21 , 3 ป. 0 ด. 3 ว.
พลอักษรศักราช 31323
ฤกษ์จันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 5 , 0 ป. 6 ด. 12 ว.
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 7392
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 26 , 3 ป. 6 ด. 15 ว.
ฤกษ์จันทร์ชำระแล้ว 05  00  08
อินทภาส ( ตีน : 11 ) 0 ป. 5 ด. 15 ว. (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 2 ) 6 ป. 5 ด. 18 ว. (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์
0 , 26° 04'
1564
มัธยม ราหูสารัมภ์
10 , 12° 03'
18723
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์
1 , 17° 57'
2877
เฉลิมรูปดวงชะตา

สุริยคติกาล วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันเสาร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู
ตรีศก จุลศักราช 1383 อธิกมาส

ลัคนาสถิตราศีธนู เกาะปัญจมนวางค์ 1 สิงห์ ทุติยตรียางค์ 3 เมษ
เกี่ยวปุรพษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 20 ประกอบไปด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
 
๑๕   ๑๕
   
๑๑
๒๑
๒๖
๑๕
     

๔๕


๓๓


๔๘
   
                 
      ๒๗
๑๖


๒๔
     
   

๑๒


๓๕

๑๑
๑๓๑๖
๓๐
   
  ๔๙

๑๐
๗๗๓ ๑๙
๑๔
๔๕  ๑๑
๒๖
๑๐

๔๕


๔๘

๑๓
๔๗

๑๘
๒๐

๑๓
๓๒

๒๒
๔๕

๑๗
๕๗
                 

๓๙
๒๗
๕๑
๒๒
๔๖
๒๗
๓๐
๒๑
๑๗

๓๗
๑๔
๓๐

๔๒

๓๕

๒๗
๔๕

๑๙
๑๘

๒๘

๑๒
๓๐

๑๒

๒๔
๑๐

๑๖
๒๘

๒๒
๔๐

๒๖
๑๖๖๙๖๘๗๒
 
๑๓๘๓   ๑๓๘๓
๑๗๑๐๖ ๑๗๑๐๖
๕๘๔ ๕๙๕
๕๐๕๑๕๔ ๕๐๕๑๕๖
๕๔๖ ๑๓๔๖
๓๔๑ ๓๔๓
 

สุริยคติกาล วันเสาร์ ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันเสาร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู
ตรีศก จุลศักราช ๑๓๘๓ อธิกมาส

ลัคนาสถิตราศีธนู เกาะปัญจมนวางค์ ๑ สิงห์ ทุติยตรียางค์ ๓ เมษ

เกี่ยวปุรพษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ ๒๐ ประกอบไปด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์
 
๑๒
 
 
๑๒   ๑๘
   
[1] แสดงการคำนวณสมผุสดวงพิชัยสงคราม และยันต์ดวงพิชัยสงคราม บางช่วงเวลาสำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม