คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
10 , 13° 5' 10 , 3° 47' 11 , 27° 28' 10 , 15° 41' 6 , 0° 51' 11 , 21° 4' 7 , 28° 59' 4 , 8° 29' 9 , 5° 11' 0 , 3° 59'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1378 1378
อหรคุณ 503328 503643
กรมจุมพล 781 252781
อวมาน 566 571
มาสเกณฑ์ 17044 17054
ดีถี 9 29
อุจจพล 1747 2062
วาร 7 0
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16607459 86400 315

เถลิงศก พ.ศ.2559 : วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 00:34:12น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 10 , 11° 22'
ฟิลิปด์ 10
มัธยมรวิ 10 , 10° 59'
พลอาทิตย์ 7 , 21° 22'
พลเกณฑ์ 1 , 21° 22'
ขันธ์ 3
ฉายา 22
ภุชลิปด์ 382
รวิภุชผล 0 , 1° 43'
มหาสมผุส 10 , 13° 5'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 23 , 29
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 10 , 8° 35'
ฟิลิปด์ 8
มัธยมอุจจ์ 7 , 19° 42'
อุจวิเศษ 2 , 18° 53'
เกณฑ์ 2 , 18° 53'
ขันธ์ 5
ฉายา 10
ภุชลิปด์ 233
จันทริภุชผล 0 , 4° 48'
มหาสมผุส 10 , 3° 47'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 22 , 48
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 29 , 13
ราหู
มัธยมราหู
4 , 4° 1'
มหาสมผุส
4 , 8° 29'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
9 , 39

เกตุ
มัธยมเกตุ
2 , 24° 49'
มหาสมผุส
9 , 5° 11'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
20 , 39

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8835325 68967700 1414343 27006608 575489 216282
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 0 , 15° 25' 11 , 11° 40' 5 , 22° 23' 3 , 20° 8' 7 , 21° 29' 0 , 4° 42'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 8 , 8° 25' 3 , 0° 59' 0 , 0° 23' 7 , 20° 59' 11 , 14° 29' 8 , 0° 42'
ภุช 2 , 8° 25' ธนัง 2 , 29° 1' รณัง 0 , 0° 23' รณัง 1 , 20° 59' ธนัง 0 , 15° 31' ธนัง 2 , 0° 42' ธนัง
โกฏิ 0 , 21° 35' รณัง 0 , 0° 59' รณัง 2 , 29° 37' ธนัง 1 , 9° 1' รณัง 2 , 14° 29' ธนัง 0 , 29° 18' รณัง
มนทภุช 14 , 24° 6' 16 , 6° 0' 0 , 3° 7' 12 , 11° 59' 4 , 6° 12' 14 , 8° 25'
มนทโกฏิ 5 , 25° 32' 0 , 7° 59' 16 , 7° 13' 9 , 29° 0' 15 , 6° 26' 7 , 28° 18'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 2° 56' 0 , 0° 8' 0 , 8° 7' 0 , 4° 59' 0 , 7° 36' 0 , 3° 58'
โกฏิผล 0 , 1° 28' 0 , 0° 4' 0 , 4° 3' 0 , 2° 29' 0 , 3° 48' 0 , 1° 59'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 43° 32' 3 , 9° 56' 3 , 6° 3' 10 , 17° 31' 2 , 6° 48' 21 , 12° 1'
พลอักษร 26646 29160 187 22319 7572 25705
พลหาร 2612 5996 5763 19051 4008 38521
ผล 0 , 10° 12' 0 , 4° 51' 0 , 0° 1' 0 , 1° 10' 0 , 1° 53' 0 , 0° 40'
มนทสมผุส 0 , 25° 37' 10 , 6° 8' 5 , 22° 22' 10 , 12° 9' 7 , 23° 22' 0 , 5° 22'
พลพระเคราะห์มนท์ 2 , 14° 38' 10 , 24° 28' 7 , 11° 23' 6 , 22° 1' 9 , 12° 23' 1 , 24° 23'
ภุช 2 , 14° 38' รณัง 1 , 5° 32' ธนัง 1 , 11° 23' ธนัง 0 , 22° 1' ธนัง 2 , 17° 37' ธนัง 1 , 24° 23' รณัง
โกฏิ 0 , 15° 22' ธนัง 1 , 24° 28' ธนัง 1 , 18° 37' รณัง 2 , 7° 59' รณัง 0 , 12° 23' ธนัง 1 , 5° 37' ธนัง
สิงฆภุช 15 , 6° 45' 9 , 7° 45' 10 , 13° 26' 5 , 29° 4' 15 , 12° 49' 13 , 2° 44'
สิงฆโกฏิ 4 , 4° 58' 13 , 3° 14' 11 , 27° 33' 14 , 23° 13' 3 , 10° 43' 9 , 8° 15'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 2° 5' 0 , 6° 33' 0 , 5° 58' 0 , 7° 23' 0 , 1° 41' 0 , 4° 38'
สิงฆผล 0 , 2° 32' 0 , 1° 32' 0 , 1° 44' 0 , 0° 59' 0 , 2° 34' 0 , 2° 11'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 36' 0 , 21° 0' 1 , 11° 9' 0 , 11° 0' 2 , 17° 56' 9 , 5° 9'
สมผุสพยาสน์ 0 , 14° 8' 0 , 22° 32' 1 , 12° 53' 0 , 11° 59' 2 , 20° 30' 9 , 7° 20'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 16° 13' 0 , 29° 5' 1 , 6° 55' 0 , 4° 36' 2 , 22° 11' 9 , 11° 58'
พลอักษร 27405 16665 18806 10744 27769 23564
พลหาร 973 1745 2215 276 4931 16918
มหาผล 0 , 28° 9' 0 , 9° 33' 0 , 8° 29' 1 , 8° 55' 0 , 5° 37' 0 , 1° 23'
มหาสมผุส 11 , 27° 28' 10 , 15° 41' 6 , 0° 51' 11 , 21° 4' 7 , 28° 59' 0 , 3° 59'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 26 , 49 23 , 41 13 , 34 26 , 20 17 , 56 27 , 18


ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 10 , 13° 5'
ทนทลิปดา 785
อดีตอุทัย 6280
อนาคตอุทัย 8120
ทินาฒ วัฒนะฉายา  48370
ทินประมาณ 96740
นิสาฒ 59630
รัตติประมาณ 119260
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 189880
กำลังอักษร 156367
อักษรลัคนา 130247
มหาสมผุส 6 , 26° 29'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 15 , 29
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 54 พระเคราะห์สม 50

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 2 ปี 10 เดือน 13 วัน
พลอักษรศักราช 29833
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 22 , 3 ปี 1 เดือน 18 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 32808
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 16 , 2 ปี 0 เดือน 1 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 22  03  02
อินทภาส ( ตีน : 7 ) 5 ปี 11 เดือน 29 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 10 ) 7 ปี 10 เดือน 12 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 7 , 7° 41'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 7 , 21° 54'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 4 , 8° 6'
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันศุกร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘


ลัคนาสถิตราศีตุลย์ เกาะ อัฏฐมนวางค์ 6 พฤษภ ตติยตรียางค์ 4 มิถุน
เกี่ยววิสาขะนักษัตรฤกษ์ที่ 16 ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์


ดวงพิชัยสงคราม


 
  ๑๑
  ๒๙
   
๒๐

๑๐
๑๓
๑๖


      ๑๐
๑๓
๑๐

๔๗
๑๑
๒๐
๔๒
     
                 
      ๒๓
๒๘
๒๒
๔๗

๓๖
     
    ๑๐
๑๐
๕๙
๑๐
๑๑
๒๒
๑๐

๓๕

๑๙
๔๒

๒๖
๒๙
   
  ๕๔

๔๓
๗๖๘ ๑๕
๒๙
๕๐  
๑๑
๒๗
๒๘
๑๐
๑๕
๔๑


๕๑
๑๑
๒๑

๒๘
๕๙


๒๙


๑๑


๕๙


                 
๒๖
๔๘
๒๓
๔๐
๑๓
๓๓
๒๖
๑๙
๑๗
๕๕

๓๘
๒๐
๓๘
๒๗
๑๗
๒๙
๑๓

๑๕
๒๕
๑๑
๑๑
๔๐

๒๒
๒๓

๒๐

๒๑
๒๙๒๔
๔๙


๔๒


๔๑
๑๖๖๐๗๔๕๙
 
๑๓๗๘   ๑๓๗๘
๑๗๐๔๔ ๑๗๐๕๔
๕๖๖ ๕๗๑
๕๐๓๓๒๘ ๕๐๓๖๔๓
๗๘๑ ๒๕๒๗๘๑
๑๗๔๗ ๒๐๖๒
๒๙
 

สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันศุกร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘

ลัคนาสถิตราศีตุลย์ เกาะ อัฏฐมนวางค์ ๖ พฤษภ ตติยตรียางค์ ๔ มิถุน

เกี่ยววิสาขะนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๖ ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์


๒๒


๒๒


๑๘
 
  ๑๐
๑๘   ๑๒
   
๑๐
ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม