คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (UTC+06:42)
[1]
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
1 , 05° 26' 9 , 06° 31' 11 , 02° 21' 0 , 19° 10' 11 , 09° 07' 11 , 25° 00' 9 , 25° 54' 0 , 27° 15' 11 , 12° 31' 0 , 28° 16'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1384 1384
หรคุณ 505519 505554
กรมจุมพล 339 27539
อวมาน 447 129
มาสเกณฑ์ 17118 17119
ดีถี 15 20
อุจจพล 706 741
วาร 7 7
กำลังมานัตต์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16720408 0 35
เถลิงศก พ.ศ.2565/จ.ศ.1384
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13:49:48น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์
1 , 03° 51'
2031
พิลิปด์ 0
มัธยมรวิ
1 , 03° 28'
2008
พลอาทิตย์
10 , 13° 51'
18831
พลเกณฑ์
1 , 16° 09'
2769
ขันธ์ [ 3 ] 22 , 94
ฉายา 1
ภุชลิปด์ 69
รวิภุชผล
0 , 01° 35'
95
มหาสมผุส
1 , 05° 26'
2126
ฤกษ์ , นาทีฯ 02 , 39
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์
9 , 05° 25'
16525
พิลิปด์ 4
มัธยมอุจจ์
2 , 22° 27'
4947
อุจวิเศษ
6 , 12° 58'
11578
พลเกณฑ์
0 , 12° 58'
778
ขันธ์ [ 0 ] 77 , 0
ฉายา 66
ภุชลิปด์ 778
จันทร์ภุชผล
0 , 01° 06'
66
มหาสมผุส
9 , 06° 31'
16591
ฤกษ์ , นาทีฯ 20 , 44
ดิถีเพียร , นาทีฯ 20 , 05
ราหู
มัธยมราหู
7 , 15° 15'
13515
มหาสมผุส
0 , 27° 15'
1635
ฤกษ์ , นาทีฯ
02 , 02

เกตุ
มัธยมเกตุ
0 , 17° 29'
1049
มหาสมผุส
11 , 12° 31'
20551
ฤกษ์ , นาทีฯ
25 , 41

เกณฑ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8895379 69436683 1423865 27190208 579322 217643
มัธยมสถาน
3 , 00° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 02° 24'
10944
6 , 19° 04'
11944
9 , 01° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์
9 , 26° 19'
17779
7 , 28° 03'
14283
11 , 01° 05'
19865
9 , 20° 08'
17408
9 , 25° 22'
17722
0 , 27° 23'
1643
อุจจนีจ์
4 , 07° 00'
7620
7 , 10° 00'
13200
5 , 22° 00'
10320
2 , 20° 00'
4800
8 , 07° 00'
14820
4 , 04° 00'
7440
พลพระเคราะห์
5 , 19° 19'
10159
5 , 23° 28'
10408
5 , 09° 05'
9545
10 , 13° 28'
18808
1 , 18° 22'
2902
8 , 23° 23'
15803
ภุช − รณัง
0 , 10° 41'
641
− รณัง
0 , 06° 32'
392
− รณัง
0 , 20° 55'
1255
+ ธนัง
1 , 16° 32'
2792
− รณัง
1 , 18° 22'
2902
+ ธนัง
2 , 23° 23'
5003
โกฏิ − รณัง
2 , 19° 19'
4759
− รณัง
2 , 23° 28'
5008
− รณัง
2 , 09° 05'
4145
+ ธนัง
1 , 13° 28'
2608
+ ธนัง
1 , 11° 38'
2498
− รณัง
0 , 06° 37'
397
มนทภุช
2 , 26° 53'
5213
1 , 23° 08'
3188
5 , 20° 07'
10207
11 , 14° 51'
20691
11 , 26° 02'
21362
3 , 24° 32'
6872
มนทโกฏิ
3 , 16° 16'
6376
3 , 24° 42'
6882
2 , 25° 28'
5128
10 , 26° 08'
19568
10 , 14° 57'
18897
1 , 23° 48'
3228
อัฑฒาธิกรรม
7° 46'
466
7° 55'
475
7° 25'
445
5° 26'
326
5° 15'
315
0° 54'
54
โกฏิผล
3° 53'
233
3° 57'
237
3° 42'
222
2° 43'
163
2° 37'
157
0° 27'
27
เฉท
45° 00'
2700
100° 00'
6000
92° 00'
5520
320° 00'
19200
63° 00'
3780
644° 00'
38640
มนทเฉท
41° 07'
2467
96° 03'
5763
88° 18'
5298
322° 43'
19363
65° 37'
3937
283° 33'
17013
พลอักษร 5213 3188 10207 20691 21362 28472
พลหาร 2467 5763 5298 19363 3937 38613
ผล
0 , 02° 06'
126
0 , 00° 33'
33
0 , 01° 55'
115
0 , 01° 04'
64
0 , 05° 25'
325
0 , 00° 44'
44
มนทสมผุส
9 , 24° 13'
17653
1 , 02° 55'
1975
10 , 29° 10'
19750
1 , 04° 32'
2072
9 , 19° 57'
17397
0 , 28° 07'
1687
พลมันทะ
8 , 20° 45'
15645
5 , 04° 52'
9292
9 , 25° 42'
17742
3 , 14° 24'
6264
8 , 16° 29'
15389
11 , 24° 39'
21279
ภุช + ธนัง
2 , 20° 45'
4845
− รณัง
0 , 25° 08'
1508
+ ธนัง
2 , 04° 18'
3858
− รณัง
2 , 15° 36'
4536
+ ธนัง
2 , 16° 29'
4589
+ ธนัง
0 , 05° 21'
321
โกฏิ − รณัง
0 , 09° 15'
555
− รณัง
2 , 04° 52'
3892
+ ธนัง
0 , 25° 42'
1542
− รณัง
0 , 14° 24'
864
− รณัง
0 , 13° 31'
811
+ ธนัง
2 , 24° 39'
5079
สิงฆภุช
3 , 19° 11'
6551
6 , 24° 25'
12265
2 , 15° 44'
4544
3 , 08° 43'
5923
3 , 10° 30'
6030
1 , 13° 30'
2610
สิงฆโกฏิ
2 , 15° 14'
4514
2 , 16° 53'
4613
6 , 29° 01'
12541
3 , 27° 07'
7027
3 , 19° 56'
6596
3 , 27° 07'
7027
อัฑฒาธิกรรม
1° 15'
75
7° 17'
437
3° 29'
209
1° 57'
117
1° 50'
110
7° 57'
477
สิงฆผล
2° 36'
156
1° 08'
68
2° 25'
145
2° 33'
153
2° 33'
153
0° 14'
14
มนทพยาสน์
10° 57'
657
21° 00'
1260
37° 50'
2270
11° 00'
660
76° 33'
4593
275° 48'
16548
สมผุสพยาสน์
13° 33'
813
22° 08'
1328
40° 15'
2415
13° 33'
813
79° 06'
4746
276° 02'
16562
สิงฆสมผุสเฉท
12° 18'
738
14° 51'
891
43° 44'
2624
11° 36'
696
77° 16'
4636
283° 59'
17039
พลอักษร 28151 12265 26144 27523 27630 2610
พลหาร 738 891 2624 696 4636 17039
มหาผล
1 , 08° 08'
2288
0 , 13° 45'
825
0 , 09° 57'
597
1 , 09° 32'
2372
0 , 05° 57'
357
0 , 00° 09'
9
มหาสมผุส
11 , 02° 21'
19941
0 , 19° 10'
1150
11 , 09° 07'
20347
11 , 25° 00'
21300
9 , 25° 54'
17754
0 , 28° 16'
1696
ฤกษ์ , นาทีฯ 24 , 55 01 , 26 25 , 26 26 , 37 22 , 11 02 , 07

เกณฑ์คำนวณลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด
1 , 05° 26'
2126
ทนทลิปดา 326
อดีตอุทัย 2608
อนาคตอุทัย 11792
ทินาฒ วัฒนะฉายา  58252
ทินประมาณ 116504
นิสาฒ 49748
รัตติประมาณ 99496
เวลาอุทัย-กำเนิด 18 ชม. 0 นท. 0 วนท.
นาที / วินาทีสุทธิ 1080 / 64800
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21600
เกณท์ลัคน์ 20608
กำลังอักษร 166252
อักษรลัคนา 186860
มหาสมผุส
10 , 06° 47'
18407
ฤกษ์ , นาทีฯ 23 , 00
พระเคราะห์รูป-สม
พระเคราะห์รูป 46 พระเคราะห์สม 55

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ศักราช ฤกษ์ 22 , 0 ป. 1 ด. 5 ว.
พลอักษรศักราช 31715
ฤกษ์จันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 20 , 2 ป. 11 ด. 6 ว.
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 29856
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 15 , 3 ป. 0 ด. 11 ว.
ฤกษ์จันทร์ชำระแล้ว 20  02  14
อินทภาส ( ตีน : 7 ) 8 ป. 11 ด. 19 ว. (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 9 ) 7 ป. 0 ด. 24 ว. (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์
2 , 10° 24'
4224
มัธยม ราหูสารัมภ์
11 , 03° 08'
19988
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์
0 , 26° 52'
1612
เฉลิมรูปดวงชะตา

สุริยคติกาล วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันศุกร์ แรม ๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล
จัตวาศก จุลศักราช 1384

ลัคนาสถิตราศีกุมภ์ เกาะตติยนวางค์ 5 ธนู ปฐมตรียางค์ 7 กุมภ์
เกี่ยวศตภิษัชนักษัตรฤกษ์ที่ 24 ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
  ๑๑
๑๑   ๑๙
   
๒๒
๑๕
๑๑
     

๒๖


๓๑


   
                 
     
๓๙
๒๐
๔๔
๒๐
     
   

๒๘


๕๑


๒๕

๒๒
๒๗
๑๐

๔๗
   
  ๔๖

๓๕
๗๗๔ ๒๓
๕๕  
๑๑

๒๑

๑๙
๑๐
๑๑

๑๑
๒๕

๒๕
๕๔

๒๗
๑๕
๑๑
๑๒
๓๑

๒๘
๑๖

๒๖
๕๒
                 
๒๔
๕๕

๒๖
๒๕
๒๖
๒๖
๓๗
๒๒
๑๑

๒๕
๔๑
๒๖
๑๙

๒๘
๑๑


๒๐

๒๕
๒๒

๑๕
๑๕

๑๗
๒๙

๒๗
๒๓

๑๐
๒๔
๑๖๗๒๐๔๐๘
 
๑๓๘๔   ๑๓๘๔
๑๗๑๑๘ ๑๗๑๑๙
๔๔๗ ๑๒๙
๕๐๕๕๑๙ ๕๐๕๕๕๔
๓๓๙ ๒๗๕๓๙
๗๐๖ ๗๔๑
๑๕ ๒๐
 

สุริยคติกาล วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันศุกร์ แรม ๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล
จัตวาศก จุลศักราช ๑๓๘๔

ลัคนาสถิตราศีกุมภ์ เกาะตติยนวางค์ ๕ ธนู ปฐมตรียางค์ ๗ กุมภ์

เกี่ยวศตภิษัชนักษัตรฤกษ์ที่ ๒๔ ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์
๒๐
๑๔
 
๒๐
๑๑
 
๑๑  
  ๒๔
   
[1] แสดงการคำนวณสมผุสดวงพิชัยสงคราม และยันต์ดวงพิชัยสงคราม บางช่วงเวลาสำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม
อ่าน ใช้งาน Suriyayas Laemanat Pichisongkram Sample แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.90 จาก 89 รีวิว