คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันอังคาร ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (UTC+06:42)
[1]
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
9 , 17° 10' 1 , 22° 56' 1 , 15° 52' 8 , 23° 31' 11 , 12° 14' 10 , 08° 17' 9 , 26° 33' 0 , 13° 40' 6 , 26° 47' 0 , 29° 30'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1384 1384
หรคุณ 505519 505810
กรมจุมพล 339 232339
อวมาน 447 177
มาสเกณฑ์ 17118 17128
ดีถี 15 10
อุจจพล 706 997
วาร 7 4
กำลังมานัตต์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16735549 0 291
เถลิงศก พ.ศ.2565/จ.ศ.1384
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13:49:48น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์
9 , 16° 12'
17172
พิลิปด์ 3
มัธยมรวิ
9 , 15° 49'
17149
พลอาทิตย์
6 , 26° 12'
12372
พลเกณฑ์
0 , 26° 12'
1572
ขันธ์ [ 1 ] 32 , 35
ฉายา 23
ภุชลิปด์ 672
รวิภุชผล
0 , 00° 58'
58
มหาสมผุส
9 , 17° 10'
17230
ฤกษ์ , นาทีฯ 21 , 32
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์
1 , 18° 36'
2916
พิลิปด์ 2
มัธยมอุจจ์
3 , 20° 58'
6658
อุจวิเศษ
9 , 27° 38'
17858
พลเกณฑ์
2 , 02° 22'
3742
ขันธ์ [ 4 ] 30 , 256
ฉายา 4
ภุชลิปด์ 142
จันทร์ภุชผล
0 , 04° 20'
260
มหาสมผุส
1 , 22° 56'
3176
ฤกษ์ , นาทีฯ 03 , 58
ดิถีเพียร , นาทีฯ 10 , 28
ราหู
มัธยมราหู
7 , 28° 50'
14330
มหาสมผุส
0 , 13° 40'
820
ฤกษ์ , นาทีฯ
01 , 01

เกตุ
มัธยมเกตุ
5 , 03° 13'
9193
มหาสมผุส
6 , 26° 47'
12407
ฤกษ์ , นาทีฯ
15 , 30

เกณฑ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8903429 69499551 1425142 27214820 579836 217825
มัธยมสถาน
3 , 00° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 02° 24'
10944
6 , 19° 04'
11944
9 , 01° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์
2 , 10° 29'
4229
6 , 25° 51'
12351
11 , 22° 22'
21142
11 , 10° 20'
20420
10 , 03° 56'
18236
1 , 00° 25'
1825
อุจจนีจ์
4 , 07° 00'
7620
7 , 10° 00'
13200
5 , 22° 00'
10320
2 , 20° 00'
4800
8 , 07° 00'
14820
4 , 04° 00'
7440
พลพระเคราะห์
10 , 03° 29'
18209
2 , 05° 49'
3949
6 , 00° 22'
10822
6 , 25° 49'
12349
1 , 26° 56'
3416
8 , 26° 25'
15985
ภุช + ธนัง
1 , 26° 31'
3391
− รณัง
2 , 05° 49'
3949
+ ธนัง
0 , 00° 22'
22
+ ธนัง
0 , 25° 49'
1549
− รณัง
1 , 26° 56'
3416
+ ธนัง
2 , 26° 25'
5185
โกฏิ + ธนัง
1 , 03° 29'
2009
+ ธนัง
0 , 24° 11'
1451
− รณัง
2 , 29° 38'
5378
− รณัง
2 , 04° 11'
3851
+ ธนัง
1 , 03° 04'
1984
− รณัง
0 , 03° 35'
215
มนทภุช
1 , 15° 45'
2745
2 , 18° 49'
4729
0 , 02° 58'
178
6 , 29° 58'
12598
1 , 18° 17'
2897
4 , 00° 42'
7242
มนทโกฏิ
8 , 25° 14'
15914
6 , 16° 41'
11801
4 , 07° 15'
7635
2 , 15° 30'
4530
8 , 22° 42'
15762
0 , 29° 08'
1748
อัฑฒาธิกรรม
4° 25'
265
3° 17'
197
8° 07'
487
7° 16'
436
4° 23'
263
0° 29'
29
โกฏิผล
2° 12'
132
1° 38'
98
4° 03'
243
3° 38'
218
2° 11'
131
0° 14'
14
เฉท
45° 00'
2700
100° 00'
6000
92° 00'
5520
320° 00'
19200
63° 00'
3780
644° 00'
38640
มนทเฉท
47° 12'
2832
101° 38'
6098
87° 57'
5277
316° 22'
18982
65° 11'
3911
283° 46'
17026
พลอักษร 24345 26329 178 12598 24497 28842
พลหาร 2832 6098 5277 18982 3911 38626
ผล
0 , 08° 35'
515
0 , 04° 19'
259
0 , 00° 02'
2
0 , 00° 39'
39
0 , 06° 15'
375
0 , 00° 44'
44
มนทสมผุส
2 , 19° 04'
4744
9 , 11° 30'
16890
11 , 22° 24'
21144
9 , 16° 28'
17188
9 , 27° 41'
17861
1 , 01° 09'
1869
พลมันทะ
5 , 03° 15'
9195
2 , 15° 39'
4539
2 , 06° 35'
3995
10 , 06° 08'
18368
0 , 11° 52'
712
3 , 15° 20'
6320
ภุช − รณัง
0 , 26° 45'
1605
− รณัง
2 , 15° 39'
4539
− รณัง
2 , 06° 35'
3995
+ ธนัง
1 , 23° 52'
3232
− รณัง
0 , 11° 52'
712
− รณัง
2 , 14° 40'
4480
โกฏิ − รณัง
2 , 03° 15'
3795
+ ธนัง
0 , 14° 21'
861
+ ธนัง
0 , 23° 25'
1405
+ ธนัง
1 , 06° 08'
2168
+ ธนัง
2 , 18° 08'
4688
− รณัง
0 , 15° 20'
920
สิงฆภุช
7 , 07° 34'
13054
3 , 08° 49'
5929
2 , 20° 23'
4823
0 , 29° 35'
1775
3 , 06° 30'
5790
3 , 06° 49'
5809
สิงฆโกฏิ
2 , 13° 36'
4416
3 , 26° 42'
7002
6 , 10° 27'
11427
9 , 11° 24'
16884
3 , 13° 52'
6232
4 , 04° 42'
7482
อัฑฒาธิกรรม
7° 14'
434
1° 57'
117
3° 10'
190
4° 41'
281
7° 44'
464
2° 05'
125
สิงฆผล
1° 12'
72
2° 33'
153
2° 26'
146
2° 10'
130
0° 32'
32
2° 32'
152
มนทพยาสน์
12° 35'
755
21° 00'
1260
37° 41'
2261
11° 00'
660
76° 02'
4562
275° 54'
16554
สมผุสพยาสน์
13° 47'
827
23° 33'
1413
40° 07'
2407
13° 10'
790
76° 34'
4594
278° 26'
16706
สิงฆสมผุสเฉท
6° 33'
393
25° 30'
1530
43° 17'
2597
17° 51'
1071
84° 18'
5058
276° 21'
16581
พลอักษร 13054 27529 26423 23375 5790 27409
พลหาร 393 1530 2597 1071 5058 16581
มหาผล
1 , 03° 12'
1992
0 , 17° 59'
1079
0 , 10° 10'
610
0 , 21° 49'
1309
0 , 01° 08'
68
0 , 01° 39'
99
มหาสมผุส
1 , 15° 52'
2752
8 , 23° 31'
15811
11 , 12° 14'
20534
10 , 08° 17'
18497
9 , 26° 33'
17793
0 , 29° 30'
1770
ฤกษ์ , นาทีฯ 03 , 26 19 , 45 25 , 40 23 , 07 22 , 14 02 , 12

เกณฑ์คำนวณลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด
9 , 17° 10'
17230
ทนทลิปดา 1030
อดีตอุทัย 6180
อนาคตอุทัย 4620
ทินาฒ วัฒนะฉายา  45260
ทินประมาณ 90520
นิสาฒ 62740
รัตติประมาณ 125480
เวลาอุทัย-กำเนิด 18 ชม. 0 นท. 0 วนท.
นาที / วินาทีสุทธิ 1080 / 64800
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21600
เกณท์ลัคน์ 178980
กำลังอักษร 153260
อักษรลัคนา 116240
มหาสมผุส
6 , 09° 48'
11388
ฤกษ์ , นาทีฯ 14 , 14
พระเคราะห์รูป-สม
พระเคราะห์รูป 50 พระเคราะห์สม 47

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ศักราช ฤกษ์ 22 , 0 ป. 9 ด. 17 ว.
พลอักษรศักราช 31967
ฤกษ์จันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 3 , 3 ป. 10 ด. 12 ว.
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 5712
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 26 , 0 ป. 7 ด. 29 ว.
ฤกษ์จันทร์ชำระแล้ว 03  03  13
อินทภาส ( ตีน : 11 ) 3 ป. 4 ด. 1 ว. (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 1 ) 2 ป. 1 ด. 18 ว. (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์
3 , 08° 54'
5934
มัธยม ราหูสารัมภ์
11 , 16° 42'
20802
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์
0 , 13° 18'
798
เฉลิมรูปดวงชะตา

สุริยคติกาล วันอังคาร ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล
จัตวาศก จุลศักราช 1384 อธิกมาส

ลัคนาสถิตราศีตุล เกาะตติยนวางค์ 5 ธนู ปฐมตรียางค์ 6 ตุล
เกี่ยวสวาตีนักษัตรฤกษ์ที่ 15 ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
 
๒๙  
   
๑๑
๒๒
๑๗
๒๖
๒๙
     
๑๗
๑๐

๒๒
๕๖


๔๖
   
                 
      ๒๑
๓๒

๕๘
๑๐
๒๘
     
   
๑๕
๔๙

๑๖
๑๒

๑๘
๓๖

๒๐
๕๘


๔๘
   
  ๕๐

๕๘
๗๗๔ ๑๔
๑๔
๔๗  

๑๕
๕๒

๒๓
๓๑
๑๑
๑๒
๑๔
๑๐

๑๗

๒๖
๓๓

๑๓
๔๐

๒๖
๔๗

๒๙
๓๐

๑๓
๑๘
                 

๒๖
๑๙
๔๕
๒๕
๔๐
๒๓
๒๒
๑๔

๑๕
๓๐

๑๒
๒๗
๕๙

๑๐
๒๙

๒๕
๕๑
๑๑
๒๒
๒๒
๑๑
๑๐
๒๐
๑๐

๕๖

๒๘
๕๐


๑๓


๒๕


๕๔
๑๖๗๓๕๕๔๙
 
๑๓๘๔   ๑๓๘๔
๑๗๑๑๘ ๑๗๑๒๘
๔๔๗ ๑๗๗
๕๐๕๕๑๙ ๕๐๕๘๑๐
๓๓๙ ๒๓๒๓๓๙
๗๐๖ ๙๙๗
๑๕ ๑๐
 

สุริยคติกาล วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล
จัตวาศก จุลศักราช ๑๓๘๔ อธิกมาส

ลัคนาสถิตราศีตุล เกาะตติยนวางค์ ๕ ธนู ปฐมตรียางค์ ๖ ตุล

เกี่ยวสวาตีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๕ ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์
๑๓
 
๑๐
๑๒
 
๑๐  
๑๒   ๑๘
   
[1] แสดงการคำนวณสมผุสดวงพิชัยสงคราม และยันต์ดวงพิชัยสงคราม บางช่วงเวลาสำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม
อ่าน ใช้งาน Suriyayas Laemanat Pichisongkram Sample แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.90 จาก 91 รีวิว