คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

ตัวอย่าง เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
1 , 10° 31' 1 , 9° 35' 1 , 28° 51' 0 , 24° 54' 5 , 20° 53' 11 , 23° 12' 7 , 27° 57' 4 , 3° 45' 7 , 18° 0' 0 , 7° 20'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1379 1379
อหรคุณ 503693 503732
กรมจุมพล 574 31763
อวมาน 429 157
มาสเกณฑ์ 17056 17058
ดีถี 20 0
อุจจพล 2112 2151
วาร 1 5
กำลังมานัตต์/พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16612722 85319 39

เถลิงศก พ.ศ.2560/จ.ศ.1379
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 06:46:48น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 1 , 9° 5'
2345
ฟิลิปด์ 2
มัธยมรวิ 1 , 8° 42'
2322
พลอาทิตย์ 10 , 19° 5'
19145
พลเกณฑ์ 1 , 10° 55'
2455
ขันธ์ 2
ฉายา 27
ภุชลิปด์ 655
รวิภุชผล 0 , 1° 26'
86
มหาสมผุส 1 , 10° 31'
2431
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 3 , 2
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 1 , 11° 8'
2468
ฟิลิปด์ 11
มัธยมอุจจ์ 7 , 29° 37'
14377
อุจวิเศษ 5 , 11° 31'
9691
เกณฑ์ 0 , 18° 29'
1109
ขันธ์ 1
ฉายา 71
ภุชลิปด์ 209
จันทริภุชผล 0 , 1° 33'
93
มหาสมผุส 1 , 9° 35'
2375
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 2 , 59
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 29 , 55
ราหู
มัธยมราหู
4 , 8° 45'
7725
มหาสมผุส
4 , 3° 45'
7425
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
9 , 17

เกตุ
มัธยมเกตุ
4 , 12° 0'
7920
มหาสมผุส
7 , 18° 0'
13680
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
17 , 6

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8838124 68989552 1414787 27015163 575668 216346
มัธยมสถาน 3 , 0° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 2° 24'
10944
6 , 19° 4'
11944
9 , 1° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์ 2 , 2° 4'
3724
11 , 15° 52'
20752
5 , 29° 47'
10787
8 , 12° 43'
15163
7 , 24° 28'
14068
0 , 5° 46'
346
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0'
7620
7 , 10° 0'
13200
5 , 22° 0'
10320
2 , 20° 0'
4800
8 , 7° 0'
14820
4 , 4° 0'
7440
พลพระเคราะห์ 9 , 25° 4'
17704
5 , 28° 42'
10722
0 , 7° 47'
467
10 , 18° 42'
19122
11 , 17° 28'
20848
8 , 1° 46'
14506
ภุช + ธนัง 2 , 4° 56'
3896
- รณัง 0 , 1° 18'
78
- รณัง 0 , 7° 47'
467
+ ธนัง 1 , 11° 18'
2478
+ ธนัง 0 , 12° 32'
752
+ ธนัง 2 , 1° 46'
3706
โกฏิ + ธนัง 0 , 25° 4'
1504
- รณัง 2 , 28° 42'
5322
+ ธนัง 2 , 22° 13'
4933
+ ธนัง 1 , 18° 42'
2922
+ ธนัง 2 , 17° 28'
4648
- รณัง 0 , 28° 14'
1694
มนทภุช 14 , 17° 1'
4621
0 , 10° 34'
634
2 , 3° 18'
3798
10 , 12° 55'
18775
3 , 11° 56'
6116
14 , 10° 35'
4235
มนทโกฏิ 6 , 23° 52'
12232
16 , 5° 21'
7521
15 , 22° 10'
6730
11 , 28° 4'
21484
15 , 12° 30'
6150
7 , 19° 37'
13777
อัฑฒาธิกรรม 3° 24'
204
8° 5'
485
7° 52'
472
5° 58'
358
7° 43'
463
3° 50'
230
โกฏิผล 1° 42'
102
4° 2'
242
3° 56'
236
2° 59'
179
3° 51'
231
1° 55'
115
เฉท 45° 00'
45
100° 00'
100
92° 00'
92
320° 00'
320
63° 00'
63
644° 00'
644
มนทเฉท 46° 42'
2802
95° 58'
5758
95° 56'
5756
322° 59'
19379
66° 51'
4011
642° 5'
16925
พลอักษร 26221 634 3798 18775 6116 25835
พลหาร 2802 5758 5756 19379 4011 38525
ผล 0 , 9° 21'
561
0 , 0° 6'
6
0 , 0° 39'
39
0 , 0° 58'
58
0 , 1° 31'
91
0 , 0° 40'
40
มนทสมผุส 2 , 11° 25'
4285
1 , 8° 36'
2316
5 , 29° 8'
10748
1 , 9° 40'
2380
7 , 25° 59'
14159
0 , 6° 26'
386
พลมันทะ 1 , 2° 43'
1963
1 , 22° 44'
3164
4 , 20° 26'
8426
4 , 26° 57'
8817
6 , 17° 17'
11837
10 , 27° 44'
19664
ภุช - รณัง 1 , 2° 43'
1963
- รณัง 1 , 22° 44'
3164
- รณัง 1 , 9° 34'
2374
- รณัง 1 , 3° 3'
1983
+ ธนัง 0 , 17° 17'
1037
+ ธนัง 1 , 2° 16'
1936
โกฏิ + ธนัง 1 , 27° 17'
3437
+ ธนัง 1 , 7° 16'
2236
- รณัง 1 , 20° 26'
3026
- รณัง 1 , 26° 57'
3417
- รณัง 2 , 12° 43'
4363
+ ธนัง 1 , 27° 44'
3464
สิงฆภุช 8 , 20° 34'
15634
12 , 22° 40'
1360
10 , 2° 21'
18141
8 , 22° 36'
15756
4 , 20° 34'
8434
8 , 17° 49'
15469
สิงฆโกฏิ 13 , 20° 25'
3025
9 , 18° 19'
17299
12 , 8° 38'
518
13 , 18° 23'
2903
15 , 2° 51'
5571
13 , 23° 10'
3190
อัฑฒาธิกรรม 6° 50'
410
4° 48'
288
6° 9'
369
6° 48'
408
7° 33'
453
6° 53'
413
สิงฆผล 1° 27'
87
2° 7'
127
1° 40'
100
1° 27'
87
0° 47'
47
1° 26'
86
มนทพยาสน์ 12° 27'
747
21° 0'
1260
41° 6'
2466
11° 0'
660
77° 59'
4679
275° 10'
16510
สมผุสพยาสน์ 13° 54'
834
23° 7'
1387
42° 46'
2566
12° 27'
747
78° 46'
4726
276° 36'
16596
สิงฆสมผุสเฉท 20° 44'
1244
27° 55'
1675
36° 37'
2197
5° 39'
339
71° 13'
4273
283° 29'
17009
พลอักษร 15634 22960 18141 15756 8434 15469
พลหาร 1244 1675 2197 339 4273 17009
มหาผล 0 , 12° 34'
754
0 , 13° 42'
822
0 , 8° 15'
495
1 , 16° 28'
2788
0 , 1° 58'
118
0 , 0° 54'
54
มหาสมผุส 1 , 28° 51'
3531
0 , 24° 54'
1494
5 , 20° 53'
10253
11 , 23° 12'
21192
7 , 27° 57'
14277
0 , 7° 20'
440
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 4 , 25 1 , 53 12 , 50 26 , 30 17 , 52 27 , 33


ตัวอย่าง เกณฑ์คำนวณ ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 1 , 10° 31'
2431
ทนทลิปดา 631
อดีตอุทัย 5048
อนาคตอุทัย 9352
ทินาฒ วัฒนะฉายา  58862
ทินประมาณ 117724
นิสาฒ 49138
รัตติประมาณ 98276
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 42 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1062 / 63778
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  20578
เกณท์ลัคน์ 23048
กำลังอักษร 164537
อักษรลัคนา 187585
มหาสมผุส 10 , 8° 18'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 23 , 7
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 50 พระเคราะห์สม 47

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 3 ปี 1 เดือน 10 วัน
พลอักษรศักราช 29920
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 2 , 3 ปี 10 เดือน 12 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 4272
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 23 , 2 ปี 11 เดือน 22 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 02  03  13
อินทภาส ( ตีน : 10 ) 4 ปี 0 เดือน 8 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 1 ) 6 ปี 1 เดือน 18 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 7 , 17° 36'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 7 , 26° 37'
14197
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 4 , 3° 23'
สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีระกา
นพศก จุลศักราช ๑๓๗๙


ลัคนาสถิตราศีเมษ เกาะ ปฐมนวางค์ 3 เมษ ปฐมตรียางค์ 3 เมษ
เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ 1 ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง ดวงพิชัยสงคราม


 
๑๑  
๒๒  
   
๑๐
๒๐


๑๐
๒๓

๑๑
๒๒
     
๑๐
๓๑


๓๕
๑๑
๒๙
   
                 
     

๕๘
๒๙
๕๕
     
   

๔๒๑๑

๒๙
๓๗
๑๐

๑๘
   
  ๕๐

๒๖
๗๖๙ ๒๓
๔๗  

๒๘
๕๑

๒๔
๕๔

๒๐
๕๓
๑๑
๒๓
๑๒

๒๗
๕๗


๔๕

๑๘


๒๐


๒๓
                 

๒๔

๕๒
๑๒
๔๘
๒๖
๒๙
๑๗
๕๐

๑๖
๑๗
๒๗
๓๓

๑๕


๑๑
๑๕
๕๒

๒๙
๔๗

๑๒
๔๓

๒๔
๒๘


๔๕

๑๒


๔๖

๑๗
๓๖
๑๖๖๑๒๗๒๒
 
๑๓๗๙   ๑๓๗๙
๑๗๐๕๖ ๑๗๐๕๘
๔๒๙ ๑๕๗
๕๐๓๖๙๓ ๕๐๓๗๓๒
๕๗๔ ๓๑๗๖๓
๒๑๑๒ ๒๑๕๑
๒๐
 

สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีระกา
นพศก จุลศักราช ๑๓๗๙

ลัคนาสถิตราศีเมษ เกาะ ปฐมนวางค์ ๓ เมษ ปฐมตรียางค์ ๓ เมษ

เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑ ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์
๑๓


๑๐
๑๒
 
๑๐  
๑๒   ๑๘
   
ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม