คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพ ฯ (UTC+06:42)
[1]
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
5 , 8° 21' 8 , 27° 36' 0 , 3° 41' 6 , 4° 40' 8 , 24° 36' 3 , 26° 0' 8 , 26° 3' 1 , 29° 9' 10 , 1° 42' 0 , 22° 4'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1382 1382
หรคุณ 504789 504951
กรมจุมพล 753 130343
อวมาน 29 418
มาสเกณฑ์ 17093 17099
ดีถี 24 8
อุจจพล 3208 138
วาร 5 6
กำลังมานัตต์/พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16684808 85320 162
เถลิงศก พ.ศ.2563/จ.ศ.1382
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 01:24:36น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์
5 , 10° 31'
9631
ฟิลิปด์ 7
มัธยมรวิ
5 , 10° 8'
9608
พลอาทิตย์
2 , 20° 31'
4831
พลเกณฑ์
2 , 20° 31'
4831
ขันธ์ 5
ฉายา 5
ภุชลิปด์ 331
รวิภุชผล
0 , 2° 10'
130
มหาสมผุส
5 , 8° 21'
9501
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 11 , 53
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์
8 , 23° 5'
15785
ฟิลิปด์ 9
มัธยมอุจจ์
0 , 15° 24'
924
อุจวิเศษ
8 , 7° 41'
14861
เกณฑ์
2 , 7° 41'
4061
ขันธ์ 4
ฉายา 30
ภุชลิปด์ 461
จันทริภุชผล
0 , 4° 31'
271
มหาสมผุส
8 , 27° 36'
16056
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 20 , 4
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 9 , 6
ราหู
มัธยมราหู
6 , 13° 21'
11601
มหาสมผุส
1 , 29° 9'
3549
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
4 , 26

เกตุ
มัธยมเกตุ
1 , 28° 18'
3498
มหาสมผุส
10 , 1° 42'
18102
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
22 , 38

เกณฑ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8876451 69288866 1420864 27132340 578114 217214
มัธยมสถาน
3 , 0° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 2° 24'
10944
6 , 19° 4'
11944
9 , 1° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์
11 , 10° 51'
20451
9 , 24° 26'
17666
9 , 11° 4'
16864
1 , 15° 40'
2740
9 , 5° 14'
16514
0 , 20° 14'
1214
อุจจนีจ์
4 , 7° 0'
7620
7 , 10° 0'
13200
5 , 22° 0'
10320
2 , 20° 0'
4800
8 , 7° 0'
14820
4 , 4° 0'
7440
พลพระเคราะห์
7 , 3° 51'
12831
10 , 0° 8'
18008
3 , 19° 4'
6544
2 , 20° 8'
4808
0 , 28° 14'
1694
8 , 16° 14'
15374

ภุช
+ ธนัง
1 , 3° 51'
2031
+ ธนัง
1 , 29° 52'
3592
- รณัง
2 , 10° 56'
4256
- รณัง
2 , 20° 8'
4808
- รณัง
0 , 28° 14'
1694
+ ธนัง
2 , 16° 14'
4574

โกฏิ
- รณัง
1 , 26° 9'
3369
+ ธนัง
1 , 0° 8'
1808
- รณัง
0 , 19° 4'
1144
+ ธนัง
0 , 9° 52'
592
+ ธนัง
2 , 1° 46'
3706
- รณัง
0 , 13° 46'
826
มนทภุช
8 , 27° 29'
16049
14 , 6° 11'
3971
14 , 29° 13'
5353
15 , 17° 56'
6476
7 , 19° 37'
13777
15 , 10° 0'
6000
มนทโกฏิ
13 , 13° 30'
2610
8 , 4° 48'
14688
5 , 5° 4'
9304
2 , 20° 14'
4814
14 , 10° 35'
4235
3 , 21° 58'
6718
อัฑฒาธิกรรม
6° 44'
404
4° 5'
245
2° 35'
155
1° 20'
80
7° 11'
431
1° 52'
112
โกฏิผล
3° 22'
202
2° 2'
122
1° 17'
77
0° 40'
40
3° 35'
215
0° 56'
56
เฉท
45° 00'
45
100° 00'
100
92° 00'
92
320° 00'
320
63° 00'
63
644° 00'
644
มนทเฉท
41° 38'
2498
102° 2'
6122
90° 43'
5443
320° 40'
19240
66° 35'
3995
643° 4'
16984
พลอักษร 16049 25571 26953 28076 13777 27600
พลหาร 2498 6122 5443 19240 3995 38584
ผล
0 , 6° 25'
385
0 , 4° 10'
250
0 , 4° 57'
297
0 , 1° 27'
87
0 , 3° 26'
206
0 , 0° 42'
42
มนทสมผุส
11 , 17° 16'
20836
5 , 14° 18'
9858
9 , 6° 7'
16567
5 , 8° 41'
9521
9 , 1° 48'
16308
0 , 20° 56'
1256
พลมันทะ
6 , 7° 8'
11228
7 , 19° 52'
13792
3 , 25° 59'
6959
3 , 23° 1'
6781
3 , 21° 40'
6700
7 , 10° 48'
13248

ภุช
+ ธนัง
0 , 7° 8'
428
+ ธนัง
1 , 19° 52'
2992
- รณัง
2 , 4° 1'
3841
- รณัง
2 , 6° 59'
4019
- รณัง
2 , 8° 20'
4100
+ ธนัง
1 , 10° 48'
2448

โกฏิ
- รณัง
2 , 22° 52'
4972
- รณัง
1 , 10° 8'
2408
- รณัง
0 , 25° 59'
1559
- รณัง
0 , 23° 1'
1381
- รณัง
0 , 21° 40'
1300
- รณัง
1 , 19° 12'
2952
สิงฆภุช
1 , 28° 1'
3481
12 , 5° 11'
311
14 , 15° 10'
4510
14 , 21° 11'
4871
14 , 23° 56'
5036
10 , 9° 52'
18592
สิงฆโกฏิ
15 , 23° 29'
6809
10 , 5° 48'
18348
7 , 1° 19'
12679
6 , 7° 12'
11232
5 , 26° 13'
10573
12 , 1° 7'
67
อัฑฒาธิกรรม
7° 53'
473
5° 6'
306
3° 31'
211
3° 7'
187
2° 56'
176
6° 1'
361
สิงฆผล
0° 19'
19
2° 1'
121
2° 25'
145
2° 27'
147
2° 28'
148
1° 43'
103
มนทพยาสน์
11° 6'
666
21° 0'
1260
38° 52'
2332
11° 0'
660
77° 40'
4660
275° 36'
16536
สมผุสพยาสน์
11° 25'
685
23° 1'
1381
41° 17'
2477
13° 27'
807
80° 8'
4808
277° 19'
16639
สิงฆสมผุสเฉท
3° 32'
212
17° 55'
1075
37° 46'
2266
10° 20'
620
77° 12'
4632
271° 18'
16278
พลอักษร 3481 21911 26110 26471 26636 18592
พลหาร 212 1075 2266 620 4632 16278
มหาผล
0 , 16° 25'
985
0 , 20° 22'
1222
0 , 11° 31'
691
1 , 12° 41'
2561
0 , 5° 45'
345
0 , 1° 8'
68
มหาสมผุส
0 , 3° 41'
221
6 , 4° 40'
11080
8 , 24° 36'
15876
3 , 26° 0'
6960
8 , 26° 3'
15963
0 , 22° 4'
1324
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 27 , 17 13 , 52 19 , 52 8 , 43 19 , 58 1 , 40

เกณฑ์คำนวณลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด
5 , 8° 21'
9501
ทนทลิปดา 501
อดีตอุทัย 7014
อนาคตอุทัย 18186
ทินาฒ หายนะฉายา  56598
ทินประมาณ 113196
นิสาฒ 51402
รัตติประมาณ 102804
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 42 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1062 / 63720
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  20520
เกณท์ลัคน์ 89814
กำลังอักษร 162027
อักษรลัคนา 35841
มหาสมผุส 2 , 9° 33'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 5 , 13
พระเคราะห์รูป-สม
พระเคราะห์รูป 55 พระเคราะห์สม 52

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 21 , 2 ปี 5 เดือน 8 วัน
พลอักษรศักราช 31118
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 20 , 0 ปี 3 เดือน 6 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 28896
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 14 , 2 ปี 8 เดือน 14 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 20  00  04
อินทภาส ( ตีน : 6 ) 4 ปี 3 เดือน 16 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 8 ) 0 ปี 8 เดือน 24 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์
0 , 3° 21'
201
มัธยม ราหูสารัมภ์
10 , 1° 14'
18074
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์
1 , 28° 46'
3526
สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ

จันทรคติกาลวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด
โทศก จุลศักราช ๑๓๘๒ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีมิถุน เกาะ ตติยนวางค์ 5 ธนู ปฐมตรียางค์ 4 มิถุนเกี่ยววิสาขะนักษัตรฤกษ์ที่ 16 ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
 
๑๔   ๑๖
   
๒๑
๑๔
๑๔
     

๒๑

๒๗
๓๖

๑๙
๑๕
   
                 
      ๑๑
๕๒
๒๐

     
   
๑๐

๑๐
๓๑

๒๓

๑๕
๒๔


๓๓
   
  ๕๕

๑๐
๗๗๒
๑๒
๕๒  


๔๑


๔๐

๒๔
๓๖

๒๖

๒๖

๒๙
๑๐

๔๒

๒๒

๒๘
๔๖
                 
๒๗
๑๖
๑๓
๕๑
๑๙
๕๐

๔๒
๑๙
๕๗

๒๖
๒๒
๓๗

๓๙

๒๔
๑๑
๑๐
๕๑

๒๔
๒๖

๑๑

๑๕
๔๐


๑๔

๑๓
๒๑

๒๘
๑๘

๒๐
๑๔


๒๑
๑๖๖๘๔๘๐๘
 
๑๓๘๒   ๑๓๘๒
๑๗๐๙๓ ๑๗๐๙๙
๒๙ ๔๑๘
๕๐๔๗๘๙ ๕๐๔๙๕๑
๗๕๓ ๑๓๐๓๔๓
๓๒๐๘ ๑๓๘
๒๔
 

สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด
โทศก จุลศักราช ๑๓๘๒ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีมิถุน เกาะ ตติยนวางค์ ๕ ธนู ปฐมตรียางค์ ๔ มิถุน
เกี่ยววิสาขะนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๖ ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์

๒๐
 
๒๐
 
 
  ๒๔
   
[1] แสดงการคำนวณสมผุสดวงพิชัยสงคราม และยันต์ดวงพิชัยสงคราม บางช่วงเวลาสำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม