คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพ ฯ (UTC+06:42)
[1]
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
1 , 02° 49' 3 , 12° 06' 2 , 20° 49' 1 , 17° 56' 10 , 08° 09' 1 , 13° 53' 9 , 14° 36' 1 , 16° 45' 5 , 27° 37' 0 , 23° 56'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1383 1383
หรคุณ 505154 505186
กรมจุมพล 546 25346
อวมาน 584 233
มาสเกณฑ์ 17106 17107
ดีถี 4 6
อุจจพล 341 373
วาร 6 3
กำลังมานัตต์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16698647 0 32
เถลิงศก พ.ศ.2564/จ.ศ.1383
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 07:37:12น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์
1 , 01° 10'
1870
พิลิปด์ 3
มัธยมรวิ
1 , 00° 47'
1847
พลอาทิตย์
10 , 11° 10'
18670
พลเกณฑ์
1 , 18° 50'
2930
ขันธ์ [ 3 ] 22 , 94
ฉายา 5
ภุชลิปด์ 230
รวิภุชผล
0 , 01° 39'
99
มหาสมผุส
1 , 02° 49'
1969
ฤกษ์ , นาที ฯ 02 , 27
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์
3 , 16° 32'
6392
พิลิปด์ 8
มัธยมอุจจ์
1 , 11° 28'
2488
อุจวิเศษ
2 , 05° 04'
3904
พลเกณฑ์
2 , 05° 04'
3904
ขันธ์ [ 4 ] 30 , 256
ฉายา 10
ภุชลิปด์ 304
จันทร์ภุชผล
0 , 04° 26'
266
มหาสมผุส
3 , 12° 06'
6126
ฤกษ์ , นาที ฯ 07 , 39
ดิถีเพียร , นาที ฯ 05 , 46
ราหู
มัธยมราหู
6 , 25° 45'
12345
มหาสมผุส
1 , 16° 45'
2805
ฤกษ์ , นาที ฯ
03 , 30

เกตุ
มัธยมเกตุ
6 , 02° 23'
10943
มหาสมผุส
5 , 27° 37'
10657
ฤกษ์ , นาที ฯ
13 , 19

เกณฑ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8883809 69346328 1422030 27154835 578584 217381
มัธยมสถาน
3 , 00° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 02° 24'
10944
6 , 19° 04'
11944
9 , 01° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์
3 , 13° 29'
6209
5 , 22° 08'
10328
10 , 00° 30'
18030
2 , 00° 35'
3635
9 , 13° 04'
16984
0 , 23° 01'
1381
อุจจนีจ์
4 , 07° 00'
7620
7 , 10° 00'
13200
5 , 22° 00'
10320
2 , 20° 00'
4800
8 , 07° 00'
14820
4 , 04° 00'
7440
พลพระเคราะห์
11 , 06° 29'
20189
5 , 20° 47'
10247
4 , 08° 30'
7710
10 , 10° 47'
18647
1 , 06° 04'
2164
8 , 19° 01'
15541
ภุช + ธนัง
0 , 23° 31'
1411
− รณัง
0 , 09° 13'
553
− รณัง
1 , 21° 30'
3090
+ ธนัง
1 , 19° 13'
2953
− รณัง
1 , 06° 04'
2164
+ ธนัง
2 , 19° 01'
4741
โกฏิ + ธนัง
2 , 06° 29'
3989
− รณัง
2 , 20° 47'
4847
− รณัง
1 , 08° 30'
2310
+ ธนัง
1 , 10° 47'
2447
+ ธนัง
1 , 23° 56'
3236
− รณัง
0 , 10° 59'
659
มนทภุช
6 , 11° 16'
11476
2 , 14° 57'
4497
0 , 15° 09'
909
0 , 01° 13'
73
9 , 11° 00'
16860
3 , 15° 40'
6340
มนทโกฏิ
2 , 20° 10'
4810
3 , 19° 15'
6555
9 , 25° 51'
17751
10 , 09° 46'
18586
0 , 29° 59'
1799
2 , 29° 19'
5359
อัฑฒาธิกรรม
7° 20'
440
7° 49'
469
4° 56'
296
5° 10'
310
6° 30'
390
1° 29'
89
โกฏิผล
3° 40'
220
3° 54'
234
2° 28'
148
2° 35'
155
3° 15'
195
0° 44'
44
เฉท
45° 00'
2700
100° 00'
6000
92° 00'
5520
320° 00'
19200
63° 00'
3780
644° 00'
38640
มนทเฉท
48° 40'
2920
96° 06'
5766
89° 32'
5372
322° 35'
19355
66° 15'
3975
283° 16'
16996
พลอักษร 11476 4497 22509 21673 16860 27940
พลหาร 2920 5766 5372 19355 3975 38596
ผล
0 , 03° 55'
235
0 , 00° 46'
46
0 , 04° 11'
251
0 , 01° 07'
67
0 , 04° 14'
254
0 , 00° 43'
43
มนทสมผุส
3 , 17° 24'
6444
1 , 00° 01'
1801
9 , 26° 19'
17779
1 , 01° 54'
1914
9 , 08° 50'
16730
0 , 23° 44'
1424
พลมันทะ
2 , 16° 37'
4597
7 , 07° 53'
13073
8 , 25° 32'
15932
11 , 01° 19'
19879
8 , 08° 03'
14883
11 , 22° 57'
21177
ภุช − รณัง
2 , 16° 37'
4597
+ ธนัง
1 , 07° 53'
2273
+ ธนัง
2 , 25° 32'
5132
+ ธนัง
0 , 28° 41'
1721
+ ธนัง
2 , 08° 03'
4083
+ ธนัง
0 , 07° 03'
423
โกฏิ + ธนัง
0 , 13° 23'
803
− รณัง
1 , 22° 07'
3127
− รณัง
0 , 04° 28'
268
+ ธนัง
2 , 01° 19'
3679
− รณัง
0 , 21° 57'
1317
+ ธนัง
2 , 22° 57'
4977
สิงฆภุช
3 , 10° 47'
6047
9 , 22° 05'
17525
3 , 28° 55'
7135
7 , 23° 17'
13997
2 , 23° 22'
5002
1 , 27° 20'
3440
สิงฆโกฏิ
3 , 18° 51'
6531
0 , 18° 54'
1134
1 , 06° 19'
2179
2 , 09° 40'
4180
5 , 28° 31'
10711
3 , 23° 39'
6819
อัฑฒาธิกรรม
1° 49'
109
6° 19'
379
0° 36'
36
7° 10'
430
2° 59'
179
7° 54'
474
สิงฆผล
2° 33'
153
1° 37'
97
2° 39'
159
1° 17'
77
2° 27'
147
0° 19'
19
มนทพยาสน์
12° 58'
778
21° 00'
1260
38° 22'
2302
11° 00'
660
77° 17'
4637
275° 41'
16541
สมผุสพยาสน์
15° 31'
931
22° 37'
1357
41° 01'
2461
12° 17'
737
79° 44'
4784
276° 00'
16560
สิงฆสมผุสเฉท
17° 20'
1040
16° 18'
978
40° 25'
2425
19° 27'
1167
76° 45'
4605
283° 54'
17034
พลอักษร 27647 17525 28735 13997 26602 3440
พลหาร 1040 978 2425 1167 4605 17034
มหาผล
0 , 26° 35'
1595
0 , 17° 55'
1075
0 , 11° 50'
710
0 , 11° 59'
719
0 , 05° 46'
346
0 , 00° 12'
12
มหาสมผุส
2 , 20° 49'
4849
1 , 17° 56'
2876
10 , 08° 09'
18489
1 , 13° 53'
2633
9 , 14° 36'
17076
0 , 23° 56'
1436
ฤกษ์ , นาที ฯ 06 , 03 03 , 35 23 , 06 03 , 17 21 , 20 01 , 47

เกณฑ์คำนวณลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด
1 , 02° 49'
1969
ทนทลิปดา 169
อดีตอุทัย 1352
อนาคตอุทัย 13048
ทินาฒ วัฒนะฉายา  57938
ทินประมาณ 115876
นิสาฒ 50062
รัตติประมาณ 100124
เวลาอุทัย-กำเนิด 18 ชม. 0 นท. 0 วนท.
นาที / วินาทีสุทธิ 1080 / 64800
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21600
เกณท์ลัคน์ 19352
กำลังอักษร 165938
อักษรลัคนา 185290
มหาสมผุส
10 , 03° 31'
18211
ฤกษ์ , นาที ฯ 22 , 45
พระเคราะห์รูป-สม
พระเคราะห์รูป 47 พระเคราะห์สม 44

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ศักราช ฤกษ์ 21 , 3 ป. 1 ด. 2 ว.
พลอักษรศักราช 31352
ฤกษ์จันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 7 , 2 ป. 7 ด. 6 ว.
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 11016
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 2 , 1 ป. 8 ด. 8 ว.
ฤกษ์จันทร์ชำระแล้ว 07  02  09
อินทภาส ( ตีน : 1 ) 8 ป. 3 ด. 22 ว. (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 3 ) 5 ป. 4 ด. 24 ว. (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์
0 , 29° 25'
1765
มัธยม ราหูสารัมภ์
10 , 13° 38'
18818
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์
1 , 16° 22'
2782
เฉลิมรูปดวงชะตา

สุริยคติกาล วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู
ตรีศก จุลศักราช 1383 อธิกมาส

ลัคนาสถิตราศีกุมภ์ เกาะทุติยนวางค์ 3 พิจิก ปฐมตรียางค์ 7 กุมภ์
เกี่ยวธนิษฐานักษัตรฤกษ์ที่ 23 ประกอบไปด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
 
  ๒๒
   
๒๑
     

๔๙

๑๒


๑๗
   
                 
     
๒๗

๓๙

๔๖
     
   

๔๗


๑๐

๑๖
๓๒

๑๑
๒๘
๑๐

๓๑
   
  ๔๗

๓๙
๗๗๓ ๒๒
๔๕
๔๔  

๒๐
๔๙

๑๗
๕๖
๑๐


๑๓
๕๓

๑๔
๓๖

๑๖
๔๕

๒๗
๓๗

๒๓
๕๖

๑๖
๒๒
                 


๓๕
๒๓

๑๗
๒๑
๒๐

๓๐
๑๓
๑๙

๔๗

๒๘

๑๓
๒๙

๒๒
๑๐

๓๐


๓๕

๑๓

๒๕
๔๕


๒๓

๒๓

๒๙
๒๕
๑๖๖๙๘๖๔๗
 
๑๓๘๓   ๑๓๘๓
๑๗๑๐๖ ๑๗๑๐๗
๕๘๔ ๒๓๓
๕๐๕๑๕๔ ๕๐๕๑๘๖
๕๔๖ ๒๕๓๔๖
๓๔๑ ๓๗๓
 

สุริยคติกาล วันจันทร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู
ตรีศก จุลศักราช ๑๓๘๓ อธิกมาส

ลัคนาสถิตราศีกุมภ์ เกาะทุติยนวางค์ ๓ พิจิก ปฐมตรียางค์ ๗ กุมภ์

เกี่ยวธนิษฐานักษัตรฤกษ์ที่ ๒๓ ประกอบไปด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์
 
 
 
  ๒๔
   
[1] แสดงการคำนวณสมผุสดวงพิชัยสงคราม และยันต์ดวงพิชัยสงคราม บางช่วงเวลาสำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม