คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (UTC+06:42)
[1]
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
10 , 16° 18' 6 , 16° 35' 9 , 18° 26' 10 , 26° 14' 0 , 17° 24' 9 , 19° 44' 10 , 10° 33' 11 , 22° 48' 11 , 27° 53' 1 , 04° 10'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1385 1385
หรคุณ 505884 506204
กรมจุมพล 132 255332
อวมาน 310 359
มาสเกณฑ์ 17130 17141
ดีถี 26 20
อุจจพล 1071 1391
วาร 1 6
กำลังมานัตต์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16758848 0 320
เถลิงศก พ.ศ.2566/จ.ศ.1385
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 20:02:24น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์
10 , 14° 31'
18871
พิลิปด์ 2
มัธยมรวิ
10 , 14° 08'
18848
พลอาทิตย์
7 , 24° 31'
14071
พลเกณฑ์
1 , 24° 31'
3271
ขันธ์ [ 3 ] 22 , 94
ฉายา 13
ภุชลิปด์ 571
รวิภุชผล
0 , 01° 47'
107
มหาสมผุส
10 , 16° 18'
18978
ฤกษ์ , นาทีฯ 23 , 43
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์
6 , 20° 04'
12004
พิลิปด์ 9
มัธยมอุจจ์
5 , 04° 51'
9291
อุจวิเศษ
1 , 15° 13'
2713
พลเกณฑ์
1 , 15° 13'
2713
ขันธ์ [ 3 ] 47 , 209
ฉายา 0
ภุชลิปด์ 13
จันทร์ภุชผล
0 , 03° 29'
209
มหาสมผุส
6 , 16° 35'
11795
ฤกษ์ , นาทีฯ 14 , 44
ดิถีเพียร , นาทีฯ 20 , 01
ราหู
มัธยมราหู
8 , 19° 42'
15582
มหาสมผุส
11 , 22° 48'
21168
ฤกษ์ , นาทีฯ
26 , 27

เกตุ
มัธยมเกตุ
0 , 02° 07'
127
มหาสมผุส
11 , 27° 53'
21473
ฤกษ์ , นาทีฯ
26 , 50

เกณฑ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8915817 69596293 1427106 27252693 580627 218106
มัธยมสถาน
3 , 00° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 02° 24'
10944
6 , 19° 04'
11944
9 , 01° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์
9 , 06° 57'
16617
0 , 18° 13'
1093
0 , 25° 06'
1506
8 , 11° 33'
15093
10 , 17° 07'
19027
1 , 05° 06'
2106
อุจจนีจ์
4 , 07° 00'
7620
7 , 10° 00'
13200
5 , 22° 00'
10320
2 , 20° 00'
4800
8 , 07° 00'
14820
4 , 04° 00'
7440
พลพระเคราะห์
4 , 29° 57'
8997
3 , 04° 08'
5648
7 , 03° 06'
12786
7 , 24° 08'
14048
2 , 10° 07'
4207
9 , 01° 06'
16266
ภุช − รณัง
1 , 00° 03'
1803
− รณัง
2 , 25° 52'
5152
+ ธนัง
1 , 03° 06'
1986
+ ธนัง
1 , 24° 08'
3248
− รณัง
2 , 10° 07'
4207
+ ธนัง
2 , 28° 54'
5334
โกฏิ − รณัง
1 , 29° 57'
3597
− รณัง
0 , 04° 08'
248
− รณัง
1 , 26° 54'
3414
− รณัง
1 , 05° 52'
2152
+ ธนัง
0 , 19° 53'
1193
+ ธนัง
0 , 01° 06'
66
มนทภุช
8 , 04° 18'
14658
3 , 29° 35'
7175
8 , 22° 54'
15774
1 , 01° 12'
1872
2 , 27° 34'
5254
4 , 05° 45'
7545
มนทโกฏิ
2 , 06° 41'
4001
1 , 03° 37'
2017
1 , 18° 05'
2885
9 , 09° 47'
16787
5 , 11° 43'
9703
0 , 08° 56'
536
อัฑฒาธิกรรม
7° 07'
427
0° 34'
34
6° 48'
408
4° 40'
280
2° 42'
162
0° 09'
9
โกฏิผล
3° 33'
213
0° 17'
17
3° 24'
204
2° 20'
140
1° 21'
81
0° 04'
4
เฉท
45° 00'
2700
100° 00'
6000
92° 00'
5520
320° 00'
19200
63° 00'
3780
644° 00'
38640
มนทเฉท
41° 27'
2487
99° 43'
5983
88° 36'
5316
317° 40'
19060
64° 21'
3861
284° 04'
17044
พลอักษร 14658 28775 15774 23472 26854 29145
พลหาร 2487 5983 5316 19060 3861 38644
ผล
0 , 05° 53'
353
0 , 04° 48'
288
0 , 02° 58'
178
0 , 01° 13'
73
0 , 06° 57'
417
0 , 00° 45'
45
มนทสมผุส
9 , 01° 04'
16264
10 , 09° 20'
18560
0 , 28° 04'
1684
10 , 15° 21'
18921
10 , 10° 10'
18610
1 , 05° 51'
2151
พลมันทะ
10 , 16° 56'
19016
9 , 21° 07'
17467
2 , 13° 56'
4436
2 , 03° 48'
3828
11 , 26° 02'
21362
2 , 21° 43'
4903
ภุช + ธนัง
1 , 13° 04'
2584
+ ธนัง
2 , 08° 53'
4133
− รณัง
2 , 13° 56'
4436
− รณัง
2 , 03° 48'
3828
+ ธนัง
0 , 03° 58'
238
− รณัง
2 , 21° 43'
4903
โกฏิ + ธนัง
1 , 16° 56'
2816
+ ธนัง
0 , 21° 07'
1267
+ ธนัง
0 , 16° 04'
964
+ ธนัง
0 , 26° 12'
1572
+ ธนัง
2 , 26° 02'
5162
+ ธนัง
0 , 08° 17'
497
สิงฆภุช
10 , 23° 42'
19422
2 , 25° 03'
5103
3 , 05° 19'
5719
2 , 14° 43'
4483
1 , 02° 15'
1935
3 , 21° 09'
6669
สิงฆโกฏิ
11 , 17° 17'
20837
5 , 21° 44'
10304
4 , 10° 40'
7840
7 , 03° 05'
12785
3 , 29° 56'
7196
2 , 07° 22'
4042
อัฑฒาธิกรรม
5° 47'
347
2° 52'
172
2° 11'
131
3° 33'
213
8° 00'
480
1° 07'
67
สิงฆผล
1° 48'
108
2° 28'
148
2° 31'
151
2° 25'
145
0° 10'
10
2° 37'
157
มนทพยาสน์
11° 03'
663
21° 00'
1260
37° 58'
2278
11° 00'
660
75° 04'
4504
276° 01'
16561
สมผุสพยาสน์
12° 51'
771
23° 28'
1408
40° 29'
2429
13° 25'
805
75° 14'
4514
278° 38'
16718
สิงฆสมผุสเฉท
18° 38'
1118
26° 20'
1580
42° 40'
2560
16° 58'
1018
83° 14'
4994
279° 45'
16785
พลอักษร 19422 26703 27319 26083 1935 28269
พลหาร 1118 1580 2560 1018 4994 16785
มหาผล
0 , 17° 22'
1042
0 , 16° 54'
1014
0 , 10° 40'
640
0 , 25° 37'
1537
0 , 00° 23'
23
0 , 01° 41'
101
มหาสมผุส
9 , 18° 26'
17306
10 , 26° 14'
19574
0 , 17° 24'
1044
9 , 19° 44'
17384
10 , 10° 33'
18633
1 , 04° 10'
2050
ฤกษ์ , นาทีฯ 21 , 37 24 , 28 01 , 18 21 , 43 23 , 17 02 , 33

เกณฑ์คำนวณลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด
10 , 16° 18'
18978
ทนทลิปดา 978
อดีตอุทัย 7824
อนาคตอุทัย 6576
ทินาฒ วัฒนะฉายา  48756
ทินประมาณ 97512
นิสาฒ 59244
รัตติประมาณ 118488
เวลาอุทัย-กำเนิด 18 ชม. 0 นท. 0 วนท.
นาที / วินาทีสุทธิ 1080 / 64800
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21600
เกณท์ลัคน์ 191424
กำลังอักษร 156756
อักษรลัคนา 132180
มหาสมผุส
6 , 28° 47'
12527
ฤกษ์ , นาทีฯ 15 , 39
พระเคราะห์รูป-สม
พระเคราะห์รูป 49 พระเคราะห์สม 45

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ศักราช ฤกษ์ 22 , 1 ป. 10 ด. 16 ว.
พลอักษรศักราช 32356
ฤกษ์จันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 14 , 2 ป. 11 ด. 6 ว.
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 21216
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 10 , 0 ป. 9 ด. 22 ว.
ฤกษ์จันทร์ชำระแล้ว 14  02  14
อินทภาส ( ตีน : 4 ) 4 ป. 2 ด. 8 ว. (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 6 ) 4 ป. 0 ด. 24 ว. (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์
4 , 22° 47'
8567
มัธยม ราหูสารัมภ์
0 , 07° 35'
455
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์
11 , 22° 25'
21145
เฉลิมรูปดวงชะตา

สุริยคติกาล วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันพฤหัสบดี แรม ๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ
เบญจศก จุลศักราช 1385

ลัคนาสถิตราศีตุล เกาะนวมนวางค์ 4 มิถุน ตติยตรียางค์ 4 มิถุน
เกี่ยววิสาขะนักษัตรฤกษ์ที่ 16 ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
 
๒๒  
   
๒๒
๑๐
๑๖
๑๐
๒๒
      ๑๐
๑๖
๑๘

๑๖
๓๕


๑๗
   
                 
      ๒๓
๔๓
๑๔
๔๔
๒๐
     
    ๑๐
๑๔
๑๐
๑๔
๓๑

๒๐


๕๑

๒๘
๔๗
   
  ๔๙

๔๗
๗๗๕ ๑๕
๓๙
๔๕  

๑๘
๒๖
๑๐
๒๖
๑๔

๑๗
๒๔

๑๙
๔๔
๑๐
๑๐
๓๓
๑๑
๒๒
๔๘
๑๑
๒๗
๕๓


๑๐
๑๑
๒๒
๒๕
                 
๒๑
๓๗
๒๔
๒๘

๑๘
๒๑
๔๓
๒๓
๑๗
๒๖
๒๗
๒๖
๕๐

๓๓
๒๖
๒๕


๕๗

๑๘
๑๓

๒๕

๑๑
๓๓
๑๐
๑๗

๑๙
๔๒

๒๒
๔๗
๑๖๗๕๘๘๔๘
 
๑๓๘๕   ๑๓๘๕
๑๗๑๓๐ ๑๗๑๔๑
๓๑๐ ๓๕๙
๕๐๕๘๘๔ ๕๐๖๒๐๔
๑๓๒ ๒๕๕๓๓๒
๑๐๗๑ ๑๓๙๑
๒๖ ๒๐
 

สุริยคติกาล วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันพฤหัสบดี แรม ๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ
เบญจศก จุลศักราช ๑๓๘๕

ลัคนาสถิตราศีตุล เกาะนวมนวางค์ ๔ มิถุน ตติยตรียางค์ ๔ มิถุน

เกี่ยววิสาขะนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๖ ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์
๑๔
๑๔
 
๑๔
๑๑
 
๑๑  
  ๒๔
   
[1] แสดงการคำนวณสมผุสดวงพิชัยสงคราม และยันต์ดวงพิชัยสงคราม บางช่วงเวลาสำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม
อ่าน ใช้งาน Suriyayas Laemanat Pichisongkram Sample แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.90 จาก 92 รีวิว