คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

ตัวอย่าง เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
5 , 6° 10' 6 , 19° 36' 4 , 17° 45' 5 , 1° 19' 6 , 3° 22' 4 , 8° 55' 7 , 23° 46' 3 , 27° 21' 5 , 13° 51' 0 , 8° 46'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1379 1379
อหรคุณ 503693 503853
กรมจุมพล 574 128563
อวมาน 429 104
มาสเกณฑ์ 17056 17062
ดีถี 20 3
อุจจพล 2112 2272
วาร 1 0
กำลังมานัตต์/พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16619877 85319 160

เถลิงศก พ.ศ.2560/จ.ศ.1379
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 06:46:48น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 5 , 8° 20'
9500
ฟิลิปด์ 3
มัธยมรวิ 5 , 7° 57'
9477
พลอาทิตย์ 2 , 18° 20'
4700
พลเกณฑ์ 2 , 18° 20'
4700
ขันธ์ 5
ฉายา 5
ภุชลิปด์ 200
รวิภุชผล 0 , 2° 10'
130
มหาสมผุส 5 , 6° 10'
9370
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 11 , 43
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 6 , 15° 28'
11728
ฟิลิปด์ 1
มัธยมอุจจ์ 8 , 13° 6'
15186
อุจวิเศษ 10 , 2° 22'
18142
เกณฑ์ 1 , 27° 38'
3458
ขันธ์ 3
ฉายา 47
ภุชลิปด์ 758
จันทริภุชผล 0 , 4° 8'
248
มหาสมผุส 6 , 19° 36'
11976
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 14 , 59
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 3 , 37
ราหู
มัธยมราหู
4 , 15° 9'
8109
มหาสมผุส
3 , 27° 21'
7041
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
8 , 49

เกตุ
มัธยมเกตุ
6 , 16° 9'
11769
มหาสมผุส
5 , 13° 51'
9831
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
12 , 17

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8841928 69019261 1415390 27026794 575910 216432
มัธยมสถาน 3 , 0° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 2° 24'
10944
6 , 19° 4'
11944
9 , 1° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์ 4 , 5° 28'
7528
4 , 1° 1'
7261
6 , 9° 50'
11390
2 , 26° 34'
5194
7 , 28° 30'
14310
0 , 7° 12'
432
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0'
7620
7 , 10° 0'
13200
5 , 22° 0'
10320
2 , 20° 0'
4800
8 , 7° 0'
14820
4 , 4° 0'
7440
พลพระเคราะห์ 11 , 28° 28'
21508
9 , 27° 57'
17877
0 , 17° 50'
1070
2 , 17° 57'
4677
11 , 21° 30'
21090
8 , 3° 12'
14592
ภุช + ธนัง 0 , 1° 32'
92
+ ธนัง 2 , 2° 3'
3723
- รณัง 0 , 17° 50'
1070
- รณัง 2 , 17° 57'
4677
+ ธนัง 0 , 8° 30'
510
+ ธนัง 2 , 3° 12'
3792
โกฏิ + ธนัง 2 , 28° 28'
5308
+ ธนัง 0 , 27° 57'
1677
+ ธนัง 2 , 12° 10'
4330
+ ธนัง 0 , 12° 3'
723
+ ธนัง 2 , 21° 30'
4890
- รณัง 0 , 26° 48'
1608
มนทภุช 0 , 12° 28'
748
14 , 11° 10'
4270
4 , 25° 2'
8702
15 , 13° 29'
6209
2 , 9° 8'
4148
14 , 13° 30'
4410
มนทโกฏิ 16 , 4° 52'
7492
7 , 17° 19'
13639
15 , 1° 44'
5504
3 , 8° 0'
5880
15 , 20° 43'
6643
7 , 7° 58'
13078
อัฑฒาธิกรรม 8° 5'
485
3° 47'
227
7° 32'
452
1° 38'
98
7° 51'
471
3° 38'
218
โกฏิผล 4° 2'
242
1° 53'
113
3° 46'
226
0° 49'
49
3° 55'
235
1° 49'
109
เฉท 45° 00'
45
100° 00'
100
92° 00'
92
320° 00'
320
63° 00'
63
644° 00'
644
มนทเฉท 49° 2'
2942
101° 53'
6113
95° 46'
5746
320° 49'
19249
66° 55'
4015
642° 11'
16931
พลอักษร 748 25870 8702 27809 4148 26010
พลหาร 2942 6113 5746 19249 4015 38531
ผล 0 , 0° 15'
15
0 , 4° 13'
253
0 , 1° 30'
90
0 , 1° 26'
86
0 , 1° 1'
61
0 , 0° 40'
40
มนทสมผุส 4 , 5° 43'
7543
5 , 12° 10'
9730
6 , 8° 20'
11300
5 , 6° 31'
9391
7 , 29° 31'
14371
0 , 7° 52'
472
พลมันทะ 10 , 27° 46'
19666
1 , 11° 9'
2469
1 , 0° 23'
1823
2 , 9° 57'
4197
2 , 21° 34'
4894
6 , 29° 55'
12595
ภุช + ธนัง 1 , 2° 14'
1934
- รณัง 1 , 11° 9'
2469
- รณัง 1 , 0° 23'
1823
- รณัง 2 , 9° 57'
4197
- รณัง 2 , 21° 34'
4894
+ ธนัง 0 , 29° 55'
1795
โกฏิ + ธนัง 1 , 27° 46'
3466
+ ธนัง 1 , 18° 51'
2931
+ ธนัง 1 , 29° 37'
3577
+ ธนัง 0 , 20° 3'
1203
+ ธนัง 0 , 8° 26'
506
- รณัง 2 , 0° 5'
3605
สิงฆภุช 8 , 17° 37'
15457
10 , 12° 0'
18720
8 , 6° 20'
14780
14 , 27° 13'
5233
15 , 20° 51'
6651
8 , 3° 19'
14599
สิงฆโกฏิ 13 , 23° 22'
3202
11 , 28° 59'
21539
14 , 4° 39'
3879
5 , 13° 4'
9784
2 , 8° 35'
4115
14 , 7° 10'
4030
อัฑฒาธิกรรม 6° 53'
413
5° 59'
359
7° 5'
425
2° 43'
163
1° 9'
69
7° 7'
427
สิงฆผล 1° 26'
86
1° 44'
104
1° 22'
82
2° 29'
149
2° 37'
157
1° 21'
81
มนทพยาสน์ 13° 4'
784
21° 0'
1260
41° 2'
2462
11° 0'
660
78° 4'
4684
275° 13'
16513
สมผุสพยาสน์ 14° 30'
870
22° 44'
1364
42° 24'
2544
13° 29'
809
80° 41'
4841
276° 34'
16594
สิงฆสมผุสเฉท 21° 23'
1283
28° 43'
1723
49° 29'
2969
16° 12'
972
81° 50'
4910
269° 27'
16167
พลอักษร 15457 18720 14780 26833 28251 14599
พลหาร 1283 1723 2969 972 4910 16167
มหาผล 0 , 12° 2'
722
0 , 10° 51'
651
0 , 4° 58'
298
0 , 27° 36'
1656
0 , 5° 45'
345
0 , 0° 54'
54
มหาสมผุส 4 , 17° 45'
8265
5 , 1° 19'
9079
6 , 3° 22'
11002
4 , 8° 55'
7735
7 , 23° 46'
14026
0 , 8° 46'
526
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 10 , 20 11 , 21 13 , 46 9 , 41 17 , 32 27 , 40


ตัวอย่าง เกณฑ์คำนวณ ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 5 , 6° 10'
9370
ทนทลิปดา 370
อดีตอุทัย 5180
อนาคตอุทัย 20020
ทินาฒ หายนะฉายา  56860
ทินประมาณ 113720
นิสาฒ 51140
รัตติประมาณ 102280
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 42 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1062 / 63778
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  20578
เกณท์ลัคน์ 87980
กำลังอักษร 162440
อักษรลัคนา 34420
มหาสมผุส 2 , 5° 36'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 4 , 56
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 45 พระเคราะห์สม 54

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 3 ปี 5 เดือน 6 วัน
พลอักษรศักราช 30036
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 14 , 3 ปี 10 เดือน 12 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 21552
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 8 , 3 ปี 3 เดือน 18 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 14  03  13
อินทภาส ( ตีน : 3 ) 0 ปี 8 เดือน 12 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 6 ) 3 ปี 1 เดือน 18 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 8 , 1° 4'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 8 , 3° 2'
14582
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 3 , 26° 58'
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา
นพศก จุลศักราช ๑๓๗๙


ลัคนาสถิตราศีเมษ เกาะ ปฐมนวางค์ 3 เมษ ปฐมตรียางค์ 3 เมษ
เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ 1 ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง ดวงพิชัยสงคราม


 
 
๑๘   ๑๒
   
๒๐


๑๘
     

๑๐

๑๙
๓๖

๑๓
๒๖
   
                 
      ๑๑
๔๒
๑๔
๕๘

๓๗
     
   

๕๗


๒๐

๑๕
๒๘

๑๓


๓๖
   
  ๔๕

๑๐
๗๖๙
๕๕
๕๔  

๑๗
๔๕


๑๙


๒๒


๕๕

๒๓
๔๖

๒๗
๒๑

๑๓
๕๑


๔๖

๒๖
๕๘
                 
๑๐
๑๙
๑๑
๒๐
๑๓
๔๕

๔๐
๑๗
๓๑

๔๘
๑๒
๑๗
๒๗
๓๙

๔๖


๒๘
๕๐

๒๖
๓๔

๒๘
๓๐

๑๕

๑๖


๑๒


๑๖๖๑๙๘๗๗
 
๑๓๗๙   ๑๓๗๙
๑๗๐๕๖ ๑๗๐๖๒
๔๒๙ ๑๐๔
๕๐๓๖๙๓ ๕๐๓๘๕๓
๕๗๔ ๑๒๘๕๖๓
๒๑๑๒ ๒๒๗๒
๒๐
 

สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา
นพศก จุลศักราช ๑๓๗๙

ลัคนาสถิตราศีเมษ เกาะ ปฐมนวางค์ ๓ เมษ ปฐมตรียางค์ ๓ เมษ

เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑ ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์


๑๔

๑๓
๑๔

๑๐
๑๒
 
๑๐  
๑๒   ๑๘
   
ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม