คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพ ฯ (UTC+06:42)
[1]
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
7 , 11° 17' 0 , 13° 59' 11 , 23° 35' 7 , 3° 51' 9 , 2° 8' 6 , 12° 2' 8 , 29° 15' 1 , 25° 49' 8 , 28° 18' 0 , 21° 6'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1382 1382
หรคุณ 504789 505014
กรมจุมพล 753 180743
อวมาน 29 419
มาสเกณฑ์ 17093 17101
ดีถี 24 12
อุจจพล 3208 201
วาร 5 6
กำลังมานัตต์/พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16688534 85320 225
เถลิงศก พ.ศ.2563/จ.ศ.1382
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 01:24:36น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์
7 , 12° 37'
13357
ฟิลิปด์ 1
มัธยมรวิ
7 , 12° 14'
13334
พลอาทิตย์
4 , 22° 37'
8557
พลเกณฑ์
1 , 7° 23'
2243
ขันธ์ 2
ฉายา 27
ภุชลิปด์ 443
รวิภุชผล
0 , 1° 20'
80
มหาสมผุส
7 , 11° 17'
13277
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 16 , 36
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์
0 , 13° 12'
792
ฟิลิปด์ 13
มัธยมอุจจ์
0 , 22° 25'
1345
อุจวิเศษ
11 , 20° 47'
21047
เกณฑ์
0 , 9° 13'
553
ขันธ์ 0
ฉายา 77
ภุชลิปด์ 553
จันทริภุชผล
0 , 0° 47'
47
มหาสมผุส
0 , 13° 59'
839
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 1 , 3
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 12 , 43
ราหู
มัธยมราหู
6 , 16° 41'
11801
มหาสมผุส
1 , 25° 49'
3349
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
4 , 11

เกตุ
มัธยมเกตุ
3 , 1° 42'
5502
มหาสมผุส
8 , 28° 18'
16098
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
20 , 7

เกณฑ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8878432 69304337 1421179 27138397 578241 217260
มัธยมสถาน
3 , 0° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 2° 24'
10944
6 , 19° 4'
11944
9 , 1° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์
0 , 13° 52'
832
6 , 12° 17'
11537
9 , 16° 19'
17179
4 , 26° 37'
8797
9 , 7° 21'
16641
0 , 21° 0'
1260
อุจจนีจ์
4 , 7° 0'
7620
7 , 10° 0'
13200
5 , 22° 0'
10320
2 , 20° 0'
4800
8 , 7° 0'
14820
4 , 4° 0'
7440
พลพระเคราะห์
8 , 6° 52'
14812
0 , 2° 14'
134
3 , 24° 19'
6859
4 , 22° 14'
8534
1 , 0° 21'
1821
8 , 17° 0'
15420

ภุช
+ ธนัง
2 , 6° 52'
4012
- รณัง
0 , 2° 14'
134
- รณัง
2 , 5° 41'
3941
- รณัง
1 , 7° 46'
2266
- รณัง
1 , 0° 21'
1821
+ ธนัง
2 , 17° 0'
4620

โกฏิ
- รณัง
0 , 23° 8'
1388
+ ธนัง
2 , 27° 46'
5266
- รณัง
0 , 24° 19'
1459
- รณัง
1 , 22° 14'
3134
+ ธนัง
1 , 29° 39'
3579
- รณัง
0 , 13° 0'
780
มนทภุช
14 , 20° 57'
4857
0 , 18° 9'
1089
14 , 18° 33'
4713
9 , 21° 22'
17482
8 , 6° 8'
14768
15 , 11° 34'
6094
มนทโกฏิ
6 , 8° 9'
11289
16 , 3° 27'
7407
6 , 17° 46'
11866
12 , 19° 37'
1177
14 , 4° 51'
3891
3 , 15° 44'
6344
อัฑฒาธิกรรม
3° 8'
188
8° 3'
483
3° 18'
198
6° 20'
380
7° 5'
425
1° 46'
106
โกฏิผล
1° 34'
94
4° 1'
241
1° 39'
99
3° 10'
190
3° 32'
212
0° 53'
53
เฉท
45° 00'
45
100° 00'
100
92° 00'
92
320° 00'
320
63° 00'
63
644° 00'
644
มนทเฉท
43° 26'
2606
104° 1'
6241
90° 21'
5421
316° 50'
19010
66° 32'
3992
643° 7'
16987
พลอักษร 26457 1089 26313 17482 14768 27694
พลหาร 2606 6241 5421 19010 3992 38587
ผล
0 , 10° 9'
609
0 , 0° 10'
10
0 , 4° 51'
291
0 , 0° 55'
55
0 , 3° 41'
221
0 , 0° 43'
43
มนทสมผุส
0 , 24° 1'
1441
7 , 12° 4'
13324
9 , 11° 28'
16888
7 , 11° 19'
13279
9 , 3° 40'
16420
0 , 21° 43'
1303
พลมันทะ
5 , 11° 47'
9707
0 , 29° 47'
1787
1 , 29° 14'
3554
2 , 14° 42'
4482
1 , 21° 26'
3086
5 , 9° 29'
9569

ภุช
- รณัง
0 , 18° 13'
1093
- รณัง
0 , 29° 47'
1787
- รณัง
1 , 29° 14'
3554
- รณัง
2 , 14° 42'
4482
- รณัง
1 , 21° 26'
3086
- รณัง
0 , 20° 31'
1231

โกฏิ
- รณัง
2 , 11° 47'
4307
+ ธนัง
2 , 0° 13'
3613
+ ธนัง
1 , 0° 46'
1846
+ ธนัง
0 , 15° 18'
918
+ ธนัง
1 , 8° 34'
2314
- รณัง
2 , 9° 29'
4169
สิงฆภุช
4 , 28° 9'
8889
8 , 2° 14'
14534
14 , 2° 19'
3739
15 , 6° 53'
5813
12 , 14° 44'
884
5 , 16° 52'
10012
สิงฆโกฏิ
15 , 0° 57'
5457
14 , 7° 26'
4046
8 , 8° 40'
14920
4 , 4° 26'
7466
9 , 26° 15'
17775
14 , 26° 16'
5176
อัฑฒาธิกรรม
7° 31'
451
7° 7'
427
4° 9'
249
2° 4'
124
4° 56'
296
7° 26'
446
สิงฆผล
0° 49'
49
1° 20'
80
2° 20'
140
2° 32'
152
2° 5'
125
0° 55'
55
มนทพยาสน์
11° 34'
694
21° 0'
1260
38° 43'
2323
11° 0'
660
77° 37'
4657
275° 37'
16537
สมผุสพยาสน์
12° 23'
743
22° 20'
1340
41° 3'
2463
13° 32'
812
79° 42'
4782
276° 32'
16592
สิงฆสมผุสเฉท
4° 52'
292
29° 27'
1767
45° 12'
2712
15° 36'
936
84° 38'
5078
269° 6'
16146
พลอักษร 8889 14534 25339 27413 22484 10012
พลหาร 292 1767 2712 936 5078 16146
มหาผล
1 , 0° 26'
1826
0 , 8° 13'
493
0 , 9° 20'
560
0 , 29° 17'
1757
0 , 4° 25'
265
0 , 0° 37'
37
มหาสมผุส
11 , 23° 35'
21215
7 , 3° 51'
12831
9 , 2° 8'
16328
6 , 12° 2'
11522
8 , 29° 15'
16155
0 , 21° 6'
1266
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 26 , 31 16 , 2 20 , 25 14 , 24 20 , 11 1 , 35

เกณฑ์คำนวณลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด
7 , 11° 17'
13277
ทนทลิปดา 677
อดีตอุทัย 8124
อนาคตอุทัย 13476
ทินาฒ หายนะฉายา  49046
ทินประมาณ 98092
นิสาฒ 58954
รัตติประมาณ 117908
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 42 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1062 / 63720
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  20520
เกณท์ลัคน์ 141324
กำลังอักษร 154098
อักษรลัคนา 79422
มหาสมผุส 4 , 25° 18'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 10 , 55
พระเคราะห์รูป-สม
พระเคราะห์รูป 53 พระเคราะห์สม 50

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 21 , 2 ปี 7 เดือน 11 วัน
พลอักษรศักราช 31181
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 1 , 0 ปี 1 เดือน 18 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 1488
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 22 , 2 ปี 8 เดือน 29 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 01  00  02
อินทภาส ( ตีน : 10 ) 8 ปี 3 เดือน 1 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 0 ) 4 ปี 10 เดือน 12 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์
0 , 10° 22'
622
มัธยม ราหูสารัมภ์
10 , 4° 34'
18274
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์
1 , 25° 26'
3326
สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ

จันทรคติกาลวันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด
โทศก จุลศักราช ๑๓๘๒ อธิกมาส

ลัคนาสถิตราศีสิงห์ เกาะ อัฏฐมนวางค์ 3 พิจิก ตติยตรียางค์ 3 เมษเกี่ยวบุรพภัทรนักษัตรฤกษ์ที่ 25 ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
 
๒๙  
   
๑๐
๒๑
๑๑
๒๒
๒๙
     
๑๑
๑๗

๑๓
๕๙


๔๒
   
                 
      ๑๖
๓๕

๑๒
๔๓
     
   
๑๒
๑๔

๑๒
๓๗

๑๓
๑๒

๒๒
๒๕

๒๕
๑๘
   
  ๕๓

๒๐
๗๗๒ ๑๐
๕๓
๕๐  
๑๑
๒๓
๓๕


๕๑๑๒

๒๙
๑๕

๒๕
๔๙

๒๘
๑๘

๒๑

๒๕
๒๖
                 
๒๖
๓๑
๑๖
๒๐
๒๔
๑๔
๒๔
๒๐
๑๑

๑๑
๒๐

๓๔๑๓
๕๒

๑๒
๑๗

๑๖
๑๙

๒๖
๓๗


๒๑

๑๖
๔๑


๔๒

๒๑

๑๐
๒๒
๑๖๖๘๘๕๓๔
 
๑๓๘๒   ๑๓๘๒
๑๗๐๙๓ ๑๗๑๐๑
๒๙ ๔๑๙
๕๐๔๗๘๙ ๕๐๕๐๑๔
๗๕๓ ๑๘๐๗๔๓
๓๒๐๘ ๒๐๑
๒๔ ๑๒
 

สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด
โทศก จุลศักราช ๑๓๘๒ อธิกมาส

ลัคนาสถิตราศีสิงห์ เกาะ อัฏฐมนวางค์ ๓ พิจิก ตติยตรียางค์ ๓ เมษ
เกี่ยวบุรพภัทรนักษัตรฤกษ์ที่ ๒๕ ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์

 
๑๘
 
  ๑๐
๑๘   ๑๒
   
[1] แสดงการคำนวณสมผุสดวงพิชัยสงคราม และยันต์ดวงพิชัยสงคราม บางช่วงเวลาสำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม