คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

ตัวอย่าง เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
1 , 11° 56' 10 , 25° 47' 2 , 13° 2' 1 , 25° 54' 7 , 29° 42' 0 , 18° 31' 8 , 21° 26' 2 , 24° 58' 6 , 19° 54' 0 , 15° 51'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1381 1381
หรคุณ 504423 504464
กรมจุมพล 160 32950
อวมาน 155 597
มาสเกณฑ์ 17081 17082
ดีถี 12 23
อุจจพล 2842 2883
วาร 3 2
กำลังมานัตต์/พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16656009 85320 41

เถลิงศก พ.ศ.2562/จ.ศ.1381
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 19:12:00น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 1 , 10° 32'
2432
ฟิลิปด์ 0
มัธยมรวิ 1 , 10° 9'
2409
พลอาทิตย์ 10 , 20° 32'
19232
พลเกณฑ์ 1 , 9° 28'
2368
ขันธ์ 2
ฉายา 27
ภุชลิปด์ 568
รวิภุชผล 0 , 1° 24'
84
มหาสมผุส 1 , 11° 56'
2516
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 3 , 8
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 10 , 26° 12'
19572
ฟิลิปด์ 12
มัธยมอุจจ์ 10 , 21° 9'
19269
อุจวิเศษ 0 , 5° 3'
303
เกณฑ์ 0 , 5° 3'
303
ขันธ์ 0
ฉายา 77
ภุชลิปด์ 303
จันทริภุชผล 0 , 0° 25'
25
มหาสมผุส 10 , 25° 47'
19547
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 24 , 26
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 23 , 39
ราหู
มัธยมราหู
5 , 17° 32'
10052
มหาสมผุส
2 , 24° 58'
5098
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
6 , 22

เกตุ
มัธยมเกตุ
5 , 10° 6'
9606
มหาสมผุส
6 , 19° 54'
11994
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
14 , 61

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8861139 69169288 1418436 27085527 577137 216867
มัธยมสถาน 3 , 0° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 2° 24'
10944
6 , 19° 4'
11944
9 , 1° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์ 2 , 25° 39'
5139
3 , 11° 28'
6088
8 , 0° 36'
14436
11 , 15° 27'
20727
8 , 18° 57'
15537
0 , 14° 27'
867
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0'
7620
7 , 10° 0'
13200
5 , 22° 0'
10320
2 , 20° 0'
4800
8 , 7° 0'
14820
4 , 4° 0'
7440
พลพระเคราะห์ 10 , 18° 39'
19119
6 , 0° 9'
10809
2 , 8° 36'
4116
10 , 20° 9'
19209
0 , 11° 57'
717
8 , 10° 27'
15027
ภุช + ธนัง 1 , 11° 21'
2481
+ ธนัง 0 , 0° 9'
9
- รณัง 2 , 8° 36'
4116
+ ธนัง 1 , 9° 51'
2391
- รณัง 0 , 11° 57'
717
+ ธนัง 2 , 10° 27'
4227
โกฏิ + ธนัง 1 , 18° 39'
2919
- รณัง 2 , 29° 51'
5391
+ ธนัง 0 , 21° 24'
1284
+ ธนัง 1 , 20° 9'
3009
+ ธนัง 2 , 18° 3'
4683
- รณัง 0 , 19° 33'
1173
มนทภุช 10 , 13° 14'
18794
0 , 1° 13'
73
14 , 24° 29'
5069
10 , 4° 5'
18245
3 , 7° 11'
5831
14 , 28° 14'
5294
มนทโกฏิ 11 , 27° 45'
21465
16 , 7° 41'
7661
5 , 24° 3'
10443
12 , 6° 54'
414
15 , 13° 42'
6222
5 , 9° 0'
9540
อัฑฒาธิกรรม 5° 58'
358
8° 8'
488
2° 54'
174
6° 7'
367
7° 44'
464
2° 39'
159
โกฏิผล 2° 59'
179
4° 4'
244
1° 27'
87
3° 3'
183
3° 52'
232
1° 19'
79
เฉท 45° 00'
45
100° 00'
100
92° 00'
92
320° 00'
320
63° 00'
63
644° 00'
644
มนทเฉท 47° 59'
2879
95° 56'
5756
93° 27'
5607
323° 3'
19383
66° 52'
4012
642° 41'
16961
พลอักษร 18794 73 26669 18245 5831 26894
พลหาร 2879 5756 5607 19383 4012 38561
ผล 0 , 6° 31'
391
0 , 0° 0'
0
0 , 4° 45'
285
0 , 0° 56'
56
0 , 1° 27'
87
0 , 0° 41'
41
มนทสมผุส 3 , 2° 10'
5530
1 , 10° 9'
2409
7 , 25° 51'
14151
1 , 11° 5'
2465
8 , 17° 30'
15450
0 , 15° 8'
908
พลมันทะ 1 , 22° 1'
3121
9 , 28° 41'
17921
6 , 15° 42'
11742
1 , 25° 38'
3338
7 , 7° 21'
13041
11 , 4° 59'
20099
ภุช - รณัง 1 , 22° 1'
3121
+ ธนัง 2 , 1° 19'
3679
+ ธนัง 0 , 15° 42'
942
- รณัง 1 , 25° 38'
3338
+ ธนัง 1 , 7° 21'
2241
+ ธนัง 0 , 25° 1'
1501
โกฏิ + ธนัง 1 , 7° 59'
2279
+ ธนัง 0 , 28° 41'
1721
- รณัง 2 , 14° 18'
4458
+ ธนัง 1 , 4° 22'
2062
- รณัง 1 , 22° 39'
3159
+ ธนัง 2 , 4° 59'
3899
สิงฆภุช 12 , 18° 18'
1098
14 , 9° 40'
4180
4 , 7° 41'
7661
13 , 10° 21'
2421
9 , 18° 50'
17330
6 , 23° 28'
12208
สิงฆโกฏิ 9 , 22° 41'
17561
7 , 23° 17'
13997
15 , 6° 4'
5764
9 , 0° 38'
16238
12 , 22° 9'
1329
14 , 17° 7'
4627
อัฑฒาธิกรรม 4° 53'
293
3° 53'
233
7° 36'
456
4° 31'
271
6° 22'
382
7° 17'
437
สิงฆผล 2° 6'
126
2° 23'
143
0° 42'
42
2° 13'
133
1° 36'
96
1° 7'
67
มนทพยาสน์ 12° 47'
767
21° 0'
1260
40° 3'
2403
11° 0'
660
78° 0'
4680
275° 26'
16526
สมผุสพยาสน์ 14° 53'
893
23° 23'
1403
40° 45'
2445
13° 13'
793
79° 36'
4776
276° 33'
16593
สิงฆสมผุสเฉท 19° 46'
1186
27° 16'
1636
33° 9'
1989
17° 44'
1064
73° 14'
4394
283° 50'
17030
พลอักษร 22698 25780 7661 24021 17330 12208
พลหาร 1186 1636 1989 1064 4394 17030
มหาผล 0 , 19° 8'
1148
0 , 15° 45'
945
0 , 3° 51'
231
0 , 22° 34'
1354
0 , 3° 56'
236
0 , 0° 43'
43
มหาสมผุส 2 , 13° 2'
4382
1 , 25° 54'
3354
7 , 29° 42'
14382
0 , 18° 31'
1111
8 , 21° 26'
15686
0 , 15° 51'
951
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 5 , 29 4 , 11 17 , 60 1 , 23 19 , 37 1 , 11

ตัวอย่าง เกณฑ์คำนวณ ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 1 , 11° 56'
2516
ทนทลิปดา 716
อดีตอุทัย 5728
อนาคตอุทัย 8672
ทินาฒ วัฒนะฉายา  59032
ทินประมาณ 118064
นิสาฒ 48968
รัตติประมาณ 97936
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 42 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1062 / 63720
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  20520
เกณท์ลัคน์ 23728
กำลังอักษร 164583
อักษรลัคนา 188311
มหาสมผุส 10 , 9° 48'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 23 , 14
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 48 พระเคราะห์สม 45

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 21 , 1 ปี 1 เดือน 11 วัน
พลอักษรศักราช 30641
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 24 , 1 ปี 8 เดือน 24 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 35184
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 18 , 2 ปี 10 เดือน 5 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 24  01  11
อินทภาส ( ตีน : 8 ) 6 ปี 1 เดือน 25 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 10 ) 1 ปี 3 เดือน 6 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 10 , 9° 7'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 9 , 5° 25'
16525
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 2 , 24° 35'
สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ

จันทรคติกาลวันจันทร์ แรม ๙ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีกุน
เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑

ลัคนาสถิตราศีเมษ เกาะ ปฐมนวางค์ 3 เมษ ปฐมตรียางค์ 3 เมษ เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ 1 ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง ดวงพิชัยสงคราม


 
๑๐  
  ๒๕
   
๒๑


๑๑
๑๘

๑๐
     
๑๑
๕๖
๑๐
๒๕
๔๗

๑๓
๕๑
   
                 
     
๒๔
๒๖
๒๓
๓๙
     
   
๑๐

๑๐
๓๒
๑๐
๒๖
๑๒
๑๐
๒๑
๑๐

๔๘
   
  ๔๘

๒๔
๗๗๑ ๒๓
๑๔
๔๕  

๑๓

๒๕
๕๔

๒๙
๔๒

๑๘
๓๑

๒๑
๒๖

๒๔
๕๘

๑๙
๕๔

๑๕
๕๑

๒๔
๓๕
                 

๒๘

๑๑
๑๗
๕๘

๒๓
๑๙
๓๖

๒๒
๑๔
๕๙

๑๑

๒๐

๒๕
๓๙

๑๑
๒๘


๓๖
๑๑
๑๕
๒๗

๑๘
๕๗

๑๗
๓๒

๑๐

๑๔
๒๗
๑๐

๑๖๖๕๖๐๐๙
 
๑๓๘๑   ๑๓๘๑
๑๗๐๘๑ ๑๗๐๘๒
๑๕๕ ๕๙๗
๕๐๔๔๒๓ ๕๐๔๔๖๔
๑๖๐ ๓๒๙๕๐
๒๘๔๒ ๒๘๘๓
๑๒ ๒๓
 

สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันจันทร์ แรม ๙ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีกุน
เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑

ลัคนาสถิตราศีเมษ เกาะ ปฐมนวางค์ ๓ เมษ ปฐมตรียางค์ ๓ เมษ
เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑ ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์


๒๔

๑๑
๒๔


๒๔
 
 
๒๔  
   
๑๐
ตัวอย่าง จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , บทความดวงพิชัยสงคราม