คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพ ฯ (UTC+06:42)
[1]
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
3 , 18° 55' 2 , 18° 10' 4 , 10° 06' 4 , 01° 11' 10 , 07° 01' 4 , 20° 10' 9 , 10° 18' 1 , 12° 31' 4 , 15° 12' 0 , 26° 23'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1383 1383
หรคุณ 505154 505266
กรมจุมพล 546 89346
อวมาน 584 421
มาสเกณฑ์ 17106 17109
ดีถี 4 27
อุจจพล 341 453
วาร 6 6
กำลังมานัตต์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16703379 0 112
เถลิงศก พ.ศ.2564/จ.ศ.1383
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 07:37:12น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์
3 , 20° 02'
6602
พิลิปด์ 6
มัธยมรวิ
3 , 19° 39'
6579
พลอาทิตย์
1 , 00° 02'
1802
พลเกณฑ์
1 , 00° 02'
1802
ขันธ์ [ 2 ] 27 , 67
ฉายา 0
ภุชลิปด์ 2
รวิภุชผล
0 , 01° 07'
67
มหาสมผุส
3 , 18° 55'
6535
ฤกษ์ , นาที ฯ 08 , 10
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์
2 , 20° 39'
4839
พิลิปด์ 21
มัธยมอุจจ์
1 , 20° 22'
3022
อุจวิเศษ
1 , 00° 17'
1817
พลเกณฑ์
1 , 00° 17'
1817
ขันธ์ [ 2 ] 61 , 148
ฉายา 1
ภุชลิปด์ 17
จันทร์ภุชผล
0 , 02° 29'
149
มหาสมผุส
2 , 18° 10'
4690
ฤกษ์ , นาที ฯ 05 , 51
ดิถีเพียร , นาที ฯ 27 , 26
ราหู
มัธยมราหู
6 , 29° 59'
12599
มหาสมผุส
1 , 12° 31'
2551
ฤกษ์ , นาที ฯ
03 , 11

เกตุ
มัธยมเกตุ
7 , 14° 48'
13488
มหาสมผุส
4 , 15° 12'
8112
ฤกษ์ , นาที ฯ
10 , 08

เกณฑ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8886324 69365976 1422430 27162528 578745 217438
มัธยมสถาน
3 , 00° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 02° 24'
10944
6 , 19° 04'
11944
9 , 01° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์
4 , 25° 24'
8724
4 , 19° 36'
8376
10 , 07° 10'
18430
6 , 08° 48'
11328
9 , 15° 45'
17145
0 , 23° 58'
1438
อุจจนีจ์
4 , 07° 00'
7620
7 , 10° 00'
13200
5 , 22° 00'
10320
2 , 20° 00'
4800
8 , 07° 00'
14820
4 , 04° 00'
7440
พลพระเคราะห์
0 , 18° 24'
1104
8 , 09° 39'
14979
4 , 15° 10'
8110
0 , 29° 39'
1779
1 , 08° 45'
2325
8 , 19° 58'
15598
ภุช − รณัง
0 , 18° 24'
1104
+ ธนัง
2 , 09° 39'
4179
− รณัง
1 , 14° 50'
2690
− รณัง
0 , 29° 39'
1779
− รณัง
1 , 08° 45'
2325
+ ธนัง
2 , 19° 58'
4798
โกฏิ + ธนัง
2 , 11° 36'
4296
− รณัง
0 , 20° 21'
1221
− รณัง
1 , 15° 10'
2710
+ ธนัง
2 , 00° 21'
3621
+ ธนัง
1 , 21° 15'
3075
− รณัง
0 , 10° 02'
602
มนทภุช
4 , 29° 39'
8979
2 , 26° 37'
5197
11 , 04° 29'
20069
8 , 01° 09'
14469
9 , 27° 22'
17842
3 , 17° 35'
6455
มนทโกฏิ
3 , 00° 35'
5435
5 , 15° 30'
9930
11 , 06° 31'
20191
2 , 07° 42'
4062
0 , 13° 37'
817
2 , 21° 36'
4896
อัฑฒาธิกรรม
7° 31'
451
2° 46'
166
5° 37'
337
7° 08'
428
6° 14'
374
1° 22'
82
โกฏิผล
3° 45'
225
1° 23'
83
2° 48'
168
3° 34'
214
3° 07'
187
0° 41'
41
เฉท
45° 00'
2700
100° 00'
6000
92° 00'
5520
320° 00'
19200
63° 00'
3780
644° 00'
38640
มนทเฉท
48° 45'
2925
98° 37'
5917
89° 12'
5352
323° 34'
19414
66° 07'
3967
283° 19'
16999
พลอักษร 8979 26797 20069 14469 17842 28055
พลหาร 2925 5917 5352 19414 3967 38599
ผล
0 , 03° 04'
184
0 , 04° 31'
271
0 , 03° 44'
224
0 , 00° 44'
44
0 , 04° 29'
269
0 , 00° 43'
43
มนทสมผุส
4 , 22° 20'
8540
3 , 24° 10'
6850
10 , 03° 26'
18206
3 , 18° 55'
6535
9 , 11° 16'
16876
0 , 24° 41'
1481
พลมันทะ
1 , 02° 41'
1961
11 , 04° 34'
20074
6 , 13° 47'
11627
9 , 10° 07'
16807
5 , 21° 37'
10297
9 , 05° 02'
16502
ภุช − รณัง
1 , 02° 41'
1961
+ ธนัง
0 , 25° 26'
1526
+ ธนัง
0 , 13° 47'
827
+ ธนัง
2 , 19° 53'
4793
− รณัง
0 , 08° 23'
503
+ ธนัง
2 , 24° 58'
5098
โกฏิ + ธนัง
1 , 27° 19'
3439
+ ธนัง
2 , 04° 34'
3874
− รณัง
2 , 16° 13'
4573
+ ธนัง
0 , 10° 07'
607
− รณัง
2 , 21° 37'
4897
+ ธนัง
0 , 05° 02'
302
สิงฆภุช
8 , 20° 22'
15622
6 , 26° 51'
12411
3 , 22° 06'
6726
3 , 17° 25'
6445
2 , 08° 11'
4091
3 , 27° 45'
7065
สิงฆโกฏิ
1 , 20° 37'
3037
2 , 16° 17'
4577
3 , 09° 58'
5998
2 , 22° 16'
4936
3 , 20° 57'
6657
1 , 10° 56'
2456
อัฑฒาธิกรรม
6° 51'
411
7° 16'
436
7° 40'
460
1° 22'
82
7° 51'
471
0° 41'
41
สิงฆผล
1° 26'
86
1° 09'
69
0° 37'
37
2° 35'
155
0° 22'
22
2° 39'
159
มนทพยาสน์
13° 00'
780
21° 00'
1260
38° 13'
2293
11° 00'
660
77° 08'
4628
275° 42'
16542
สมผุสพยาสน์
14° 26'
866
22° 09'
1329
38° 50'
2330
13° 35'
815
77° 30'
4650
278° 21'
16701
สิงฆสมผุสเฉท
21° 17'
1277
29° 25'
1765
31° 10'
1870
14° 57'
897
69° 39'
4179
279° 02'
16742
พลอักษร 15622 12411 6726 28045 4091 28665
พลหาร 1277 1765 1870 897 4179 16742
มหาผล
0 , 12° 14'
734
0 , 07° 01'
421
0 , 03° 35'
215
1 , 01° 15'
1875
0 , 00° 58'
58
0 , 01° 42'
102
มหาสมผุส
4 , 10° 06'
7806
4 , 01° 11'
7271
10 , 07° 01'
18421
4 , 20° 10'
8410
9 , 10° 18'
16818
0 , 26° 23'
1583
ฤกษ์ , นาที ฯ 09 , 45 09 , 05 23 , 01 10 , 30 21 , 01 01 , 58

เกณฑ์คำนวณลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด
3 , 18° 55'
6535
ทนทลิปดา 1135
อดีตอุทัย 11350
อนาคตอุทัย 6650
ทินาฒ หายนะฉายา  62530
ทินประมาณ 125060
นิสาฒ 45470
รัตติประมาณ 90940
เวลาอุทัย-กำเนิด 18 ชม. 0 นท. 0 วนท.
นาที / วินาทีสุทธิ 1080 / 64800
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21600
เกณท์ลัคน์ 54550
กำลังอักษร 170530
อักษรลัคนา 9080
มหาสมผุส
0 , 15° 08'
908
ฤกษ์ , นาที ฯ 01 , 08
พระเคราะห์รูป-สม
พระเคราะห์รูป 45 พระเคราะห์สม 54

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ศักราช ฤกษ์ 21 , 3 ป. 3 ด. 18 ว.
พลอักษรศักราช 31428
ฤกษ์จันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 5 , 3 ป. 4 ด. 24 ว.
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 8424
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 0 , 2 ป. 8 ด. 12 ว.
ฤกษ์จันทร์ชำระแล้ว 05  03  06
อินทภาส ( ตีน : 0 ) 6 ป. 3 ด. 18 ว. (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 2 ) 3 ป. 7 ด. 6 ว. (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์
1 , 08° 19'
2299
มัธยม ราหูสารัมภ์
10 , 17° 52'
19072
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์
1 , 12° 08'
2528
เฉลิมรูปดวงชะตา

สุริยคติกาล วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
ตรีศก จุลศักราช 1383 อธิกมาส

ลัคนาสถิตราศีเมษ เกาะปัญจมนวางค์ 1 สิงห์ ทุติยตรียางค์ 1 สิงห์
เกี่ยวภรณีนักษัตรฤกษ์ที่ 2 ประกอบไปด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
 
๑๒   ๑๘
   
๒๑
๑๘
๑๒
     
๑๘
๕๕

๑๘
๑๐
๑๐
๒๙
๑๕
   
                 
     
๑๐

๕๑
๒๗
๒๖
     
   
๑๙
๓๙

๒๐

๒๐
๓๙

๒๐
๒๒

๑๕
   
  ๔๕

๗๗๓
๕๔  

๑๐


๑๑
๑๐


๒๐
๑๐

๑๐
๑๘

๑๒
๓๑

๑๕
๑๒

๒๖
๒๓

๑๒
                 

๔๕

๒๓
๑๐
๓๐
๒๑

๑๑
๑๐

๕๘๒๕
๒๔

๑๙
๓๖
๑๐

๑๐


๔๘

๑๕
๔๕

๒๙
๕๙

๑๔
๔๘

๒๓
๕๘


๑๙
๑๖๗๐๓๓๗๙
 
๑๓๘๓   ๑๓๘๓
๑๗๑๐๖ ๑๗๑๐๙
๕๘๔ ๔๒๑
๕๐๕๑๕๔ ๕๐๕๒๖๖
๕๔๖ ๘๙๓๔๖
๓๔๑ ๔๕๓
๒๗
 

สุริยคติกาล วันพฤหัสบดี ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
ตรีศก จุลศักราช ๑๓๘๓ อธิกมาส

ลัคนาสถิตราศีเมษ เกาะปัญจมนวางค์ ๑ สิงห์ ทุติยตรียางค์ ๑ สิงห์

เกี่ยวภรณีนักษัตรฤกษ์ที่ ๒ ประกอบไปด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์
 
๒๔
 
 
๒๔  
   
[1] แสดงการคำนวณสมผุสดวงพิชัยสงคราม และยันต์ดวงพิชัยสงคราม บางช่วงเวลาสำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม