คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (UTC+06:42)
[1]
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
11 , 15° 32' 3 , 04° 50' 2 , 07° 27' 0 , 00° 02' 11 , 25° 03' 0 , 19° 26' 10 , 03° 19' 0 , 10° 37' 5 , 26° 02' 1 , 00° 35'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1384 1384
หรคุณ 505519 505868
กรมจุมพล 339 278739
อวมาน 447 123
มาสเกณฑ์ 17118 17130
ดีถี 15 9
อุจจพล 706 1055
วาร 7 6
กำลังมานัตต์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16738978 0 349
เถลิงศก พ.ศ.2565/จ.ศ.1384
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13:49:48น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์
11 , 13° 21'
20601
พิลิปด์ 10
มัธยมรวิ
11 , 12° 58'
20578
พลอาทิตย์
8 , 23° 21'
15801
พลเกณฑ์
2 , 23° 21'
5001
ขันธ์ [ 5 ] 5 , 129
ฉายา 2
ภุชลิปด์ 501
รวิภุชผล
0 , 02° 11'
131
มหาสมผุส
11 , 15° 32'
20732
ฤกษ์ , นาทีฯ 25 , 54
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์
3 , 02° 48'
5568
พิลิปด์ 23
มัธยมอุจจ์
3 , 27° 26'
7046
อุจวิเศษ
11 , 05° 22'
20122
พลเกณฑ์
0 , 24° 38'
1478
ขันธ์ [ 1 ] 71 , 77
ฉายา 45
ภุชลิปด์ 578
จันทร์ภุชผล
0 , 02° 02'
122
มหาสมผุส
3 , 04° 50'
5690
ฤกษ์ , นาทีฯ 07 , 06
ดิถีเพียร , นาทีฯ 09 , 06
ราหู
มัธยมราหู
8 , 01° 53'
14513
มหาสมผุส
0 , 10° 37'
637
ฤกษ์ , นาทีฯ
27 , 47

เกตุ
มัธยมเกตุ
6 , 03° 58'
11038
มหาสมผุส
5 , 26° 02'
10562
ฤกษ์ , นาทีฯ
13 , 12

เกณฑ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8905252 69513789 1425430 27220394 579952 217867
มัธยมสถาน
3 , 00° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 02° 24'
10944
6 , 19° 04'
11944
9 , 01° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์
3 , 10° 52'
6052
2 , 23° 09'
4989
11 , 27° 10'
21430
2 , 13° 14'
4394
10 , 05° 52'
18352
1 , 01° 07'
1867
อุจจนีจ์
4 , 07° 00'
7620
7 , 10° 00'
13200
5 , 22° 00'
10320
2 , 20° 00'
4800
8 , 07° 00'
14820
4 , 04° 00'
7440
พลพระเคราะห์
11 , 03° 52'
20032
4 , 02° 58'
7378
6 , 05° 10'
11110
8 , 22° 58'
15778
1 , 28° 52'
3532
8 , 27° 07'
16027
ภุช + ธนัง
0 , 26° 08'
1568
− รณัง
1 , 27° 02'
3422
+ ธนัง
0 , 05° 10'
310
+ ธนัง
2 , 22° 58'
4978
− รณัง
1 , 28° 52'
3532
+ ธนัง
2 , 27° 07'
5227
โกฏิ + ธนัง
2 , 03° 52'
3832
− รณัง
1 , 02° 58'
1978
− รณัง
2 , 24° 50'
5090
− รณัง
0 , 07° 02'
422
+ ธนัง
1 , 01° 08'
1868
− รณัง
0 , 02° 53'
173
มนทภุช
7 , 02° 33'
12753
1 , 18° 54'
2934
1 , 12° 01'
2521
3 , 23° 41'
6821
2 , 00° 05'
3605
4 , 02° 08'
7328
มนทโกฏิ
2 , 14° 51'
4491
8 , 22° 05'
15725
3 , 27° 29'
7049
1 , 27° 12'
3432
8 , 10° 54'
15054
0 , 23° 27'
1407
อัฑฒาธิกรรม
7° 15'
435
4° 22'
262
7° 57'
477
0° 57'
57
4° 11'
251
0° 23'
23
โกฏิผล
3° 37'
217
2° 11'
131
3° 58'
238
0° 28'
28
2° 05'
125
0° 11'
11
เฉท
45° 00'
2700
100° 00'
6000
92° 00'
5520
320° 00'
19200
63° 00'
3780
644° 00'
38640
มนทเฉท
48° 37'
2917
97° 49'
5869
88° 02'
5282
319° 32'
19172
65° 05'
3905
283° 49'
17029
พลอักษร 12753 24534 2521 28421 25205 28928
พลหาร 2917 5869 5282 19172 3905 38629
ผล
0 , 04° 22'
262
0 , 04° 10'
250
0 , 00° 28'
28
0 , 01° 28'
88
0 , 06° 27'
387
0 , 00° 44'
44
มนทสมผุส
3 , 15° 14'
6314
11 , 08° 48'
20328
11 , 27° 38'
21458
11 , 14° 26'
20666
9 , 29° 25'
17965
1 , 01° 51'
1911
พลมันทะ
4 , 02° 16'
7336
8 , 15° 39'
15339
0 , 14° 40'
880
9 , 01° 12'
16272
10 , 16° 27'
18987
1 , 18° 53'
2933
ภุช − รณัง
1 , 27° 44'
3464
+ ธนัง
2 , 15° 39'
4539
− รณัง
0 , 14° 40'
880
+ ธนัง
2 , 28° 48'
5328
+ ธนัง
1 , 13° 33'
2613
− รณัง
1 , 18° 53'
2933
โกฏิ − รณัง
1 , 02° 16'
1936
− รณัง
0 , 14° 21'
861
+ ธนัง
2 , 15° 20'
4520
+ ธนัง
0 , 01° 12'
72
+ ธนัง
1 , 16° 27'
2787
+ ธนัง
1 , 11° 07'
2467
สิงฆภุช
1 , 23° 10'
3190
3 , 08° 49'
5929
3 , 29° 17'
7157
4 , 05° 33'
7533
10 , 26° 39'
19599
11 , 29° 11'
21551
สิงฆโกฏิ
8 , 17° 49'
15469
3 , 26° 42'
7002
3 , 08° 10'
5890
0 , 09° 45'
585
11 , 14° 20'
20660
10 , 11° 48'
18708
อัฑฒาธิกรรม
4° 18'
258
1° 57'
117
7° 38'
458
0° 10'
10
5° 44'
344
5° 12'
312
สิงฆผล
2° 17'
137
2° 33'
153
0° 39'
39
2° 42'
162
1° 49'
109
1° 59'
119
มนทพยาสน์
12° 57'
777
21° 00'
1260
37° 43'
2263
11° 00'
660
75° 55'
4555
275° 55'
16555
สมผุสพยาสน์
15° 14'
914
23° 33'
1413
38° 22'
2302
13° 42'
822
77° 44'
4664
277° 54'
16674
สิงฆสมผุสเฉท
10° 56'
656
21° 36'
1296
46° 00'
2760
13° 52'
832
83° 28'
5008
283° 06'
16986
พลอักษร 24790 27529 7157 29133 19599 21551
พลหาร 656 1296 2760 832 5008 16986
มหาผล
1 , 07° 47'
2267
0 , 21° 14'
1274
0 , 02° 35'
155
1 , 05° 00'
2100
0 , 03° 54'
234
0 , 01° 16'
76
มหาสมผุส
2 , 07° 27'
4047
0 , 00° 02'
2
11 , 25° 03'
21303
0 , 19° 26'
1166
10 , 03° 19'
18199
1 , 00° 35'
1835
ฤกษ์ , นาทีฯ 05 , 03 27 , 00 26 , 37 01 , 27 22 , 44 02 , 17

เกณฑ์คำนวณลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด
11 , 15° 32'
20732
ทนทลิปดา 932
อดีตอุทัย 9320
อนาคตอุทัย 8680
ทินาฒ วัฒนะฉายา  52264
ทินประมาณ 104528
นิสาฒ 55736
รัตติประมาณ 111472
เวลาอุทัย-กำเนิด 18 ชม. 0 นท. 0 วนท.
นาที / วินาทีสุทธิ 1080 / 64800
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21600
เกณท์ลัคน์ 207320
กำลังอักษร 160264
อักษรลัคนา 151584
มหาสมผุส
7 , 25° 32'
14132
ฤกษ์ , นาทีฯ 17 , 39
พระเคราะห์รูป-สม
พระเคราะห์รูป 49 พระเคราะห์สม 45

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ศักราช ฤกษ์ 22 , 0 ป. 11 ด. 15 ว.
พลอักษรศักราช 32025
ฤกษ์จันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 7 , 0 ป. 4 ด. 24 ว.
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 10224
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 2 , 1 ป. 4 ด. 9 ว.
ฤกษ์จันทร์ชำระแล้ว 07  00  06
อินทภาส ( ตีน : 1 ) 8 ป. 7 ด. 21 ว. (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 3 ) 7 ป. 7 ด. 6 ว. (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์
3 , 15° 22'
6322
มัธยม ราหูสารัมภ์
11 , 19° 47'
20987
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์
0 , 10° 13'
613
เฉลิมรูปดวงชะตา

สุริยคติกาล วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
จัตวาศก จุลศักราช 1384 อธิกมาส

ลัคนาสถิตราศีพิจิก เกาะอัฏฐมนวางค์ 8 กุมภ์ ตติยตรียางค์ 2 กรกฎ
เกี่ยวเชษฐานักษัตรฤกษ์ที่ 18 ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
 
  ๒๑
   
๒๒
๑๑
๑๕
      ๑๑
๑๕
๓๒


๕๐

๑๙
๑๘
   
                 
      ๒๕
๕๔


     
    ๑๑
๑๒
๕๘
๑๑
๑๓
๒๑


๔๘

๒๗
๒๖

๒๕
๓๒
   
  ๔๙

๑๑
๗๗๔ ๑๗
๓๙
๔๕  


๒๗


๑๑
๒๕

๑๙
๒๖
๑๐

๑๙

๑๐
๓๗

๒๖


๓๕

๑๐
๑๓
                 

๒๗
๒๖
๓๗

๒๗
๒๒
๔๔
๒๗
๔๗
๑๓
๑๒

๑๗
๒๗
๔๕

๑๐
๕๒

๒๓
๑๑
๒๗
๑๐

๑๓
๑๔
๑๐

๕๒


๕๓


๕๘๑๕
๒๒
๑๖๗๓๘๙๗๘
 
๑๓๘๔   ๑๓๘๔
๑๗๑๑๘ ๑๗๑๓๐
๔๔๗ ๑๒๓
๕๐๕๕๑๙ ๕๐๕๘๖๘
๓๓๙ ๒๗๘๗๓๙
๗๐๖ ๑๐๕๕
๑๕
 

สุริยคติกาล วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

จันทรคติกาล วันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
จัตวาศก จุลศักราช ๑๓๘๔ อธิกมาส

ลัคนาสถิตราศีพิจิก เกาะอัฏฐมนวางค์ ๘ กุมภ์ ตติยตรียางค์ ๒ กรกฎ

เกี่ยวเชษฐานักษัตรฤกษ์ที่ ๑๘ ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์
 
๒๔
 
 
๒๔  
   
[1] แสดงการคำนวณสมผุสดวงพิชัยสงคราม และยันต์ดวงพิชัยสงคราม บางช่วงเวลาสำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม
อ่าน ใช้งาน Suriyayas Laemanat Pichisongkram Sample แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.90 จาก 91 รีวิว