อีเมล
รหัสผ่าน

คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

 

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันพุธ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ¹
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
9 , 14° 54' 11 , 11° 27' 7 , 23° 22' 10 , 1° 2' 8 , 20° 34' 10 , 21° 34' 8 , 26° 32' 2 , 11° 53' 2 , 8° 56' 0 , 16° 22'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1381 1381
หรคุณ 504423 504711
กรมจุมพล 160 230550
อวมาน 155 546
มาสเกณฑ์ 17081 17091
ดีถี 12 4
อุจจพล 2842 3130
วาร 3 4
กำลังมานัตต์/พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16670617 85320 288
เถลิงศก พ.ศ.2562/จ.ศ.1381
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 19:12:00น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 9 , 14° 0'
17040
ฟิลิปด์ 4
มัธยมรวิ 9 , 13° 37'
17017
พลอาทิตย์ 6 , 24° 0'
12240
พลเกณฑ์ 0 , 24° 0'
1440
ขันธ์ 1
ฉายา 32
ภุชลิปด์ 540
รวิภุชผล 0 , 0° 54'
54
มหาสมผุส 9 , 14° 54'
17094
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 21 , 22
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 11 , 10° 47'
20447
ฟิลิปด์ 10
มัธยมอุจจ์ 11 , 18° 40'
20920
อุจวิเศษ 11 , 22° 7'
21127
เกณฑ์ 0 , 7° 53'
473
ขันธ์ 0
ฉายา 77
ภุชลิปด์ 473
จันทริภุชผล 0 , 0° 40'
40
มหาสมผุส 11 , 11° 27'
20487
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 25 , 37
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 4 , 42
ราหู
มัธยมราหู
6 , 0° 37'
10837
มหาสมผุส
2 , 11° 53'
4313
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
5 , 24

เกตุ
มัธยมเกตุ
9 , 21° 4'
17464
มหาสมผุส
2 , 8° 56'
4136
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
5 , 10

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8868905 69229943 1419668 27109272 577633 217043
มัธยมสถาน 3 , 0° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 2° 24'
10944
6 , 19° 4'
11944
9 , 1° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์ 7 , 5° 5'
12905
1 , 2° 23'
1943
8 , 21° 8'
15668
0 , 21° 12'
1272
8 , 27° 13'
16033
0 , 17° 23'
1043
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0'
7620
7 , 10° 0'
13200
5 , 22° 0'
10320
2 , 20° 0'
4800
8 , 7° 0'
14820
4 , 4° 0'
7440
พลพระเคราะห์ 2 , 28° 5'
5285
2 , 3° 37'
3817
2 , 29° 8'
5348
6 , 23° 37'
12217
0 , 20° 13'
1213
8 , 13° 23'
15203
ภุช - รณัง 2 , 28° 5'
5285
- รณัง 2 , 3° 37'
3817
- รณัง 2 , 29° 8'
5348
+ ธนัง 0 , 23° 37'
1417
- รณัง 0 , 20° 13'
1213
+ ธนัง 2 , 13° 23'
4403
โกฏิ + ธนัง 0 , 1° 55'
115
+ ธนัง 0 , 26° 23'
1583
+ ธนัง 0 , 0° 52'
52
- รณัง 2 , 6° 23'
3983
+ ธนัง 2 , 9° 47'
4187
- รณัง 0 , 16° 37'
997
มนทภุช 16 , 4° 6'
7446
14 , 14° 21'
4461
16 , 6° 14'
7574
6 , 12° 4'
11524
5 , 14° 25'
9865
15 , 4° 12'
5652
มนทโกฏิ 0 , 15° 35'
935
7 , 4° 35'
12875
0 , 7° 2'
422
14 , 19° 58'
4798
14 , 26° 53'
5213
4 , 15° 8'
8108
อัฑฒาธิกรรม 0° 16'
16
3° 35'
215
0° 7'
7
7° 20'
440
7° 27'
447
2° 15'
135
โกฏิผล 0° 8'
8
1° 47'
107
0° 3'
3
3° 40'
220
3° 43'
223
1° 7'
67
เฉท 45° 00'
45
100° 00'
100
92° 00'
92
320° 00'
320
63° 00'
63
644° 00'
644
มนทเฉท 45° 8'
2708
101° 47'
6107
92° 3'
5523
316° 20'
18980
66° 43'
4003
642° 53'
16973
พลอักษร 29046 26061 29174 11524 9865 27252
พลหาร 2708 6107 5523 18980 4003 38573
ผล 0 , 10° 43'
643
0 , 4° 16'
256
0 , 5° 16'
316
0 , 0° 36'
36
0 , 2° 27'
147
0 , 0° 42'
42
มนทสมผุส 6 , 24° 22'
12262
9 , 9° 21'
16761
8 , 15° 52'
15352
9 , 14° 13'
17053
8 , 24° 46'
15886
0 , 18° 5'
1085
พลมันทะ 9 , 10° 45'
16845
8 , 6° 58'
14818
11 , 2° 15'
19935
8 , 23° 1'
15781
11 , 11° 9'
20469
3 , 4° 28'
5668
ภุช + ธนัง 2 , 19° 15'
4755
+ ธนัง 2 , 6° 58'
4018
+ ธนัง 0 , 27° 45'
1665
+ ธนัง 2 , 23° 1'
4981
+ ธนัง 0 , 18° 51'
1131
- รณัง 2 , 25° 32'
5132
โกฏิ + ธนัง 0 , 10° 45'
645
- รณัง 0 , 23° 2'
1382
+ ธนัง 2 , 2° 15'
3735
- รณัง 0 , 6° 59'
419
+ ธนัง 2 , 11° 9'
4269
- รณัง 0 , 4° 28'
268
สิงฆภุช 15 , 16° 8'
6368
14 , 21° 9'
4869
7 , 15° 42'
13542
15 , 23° 48'
6828
5 , 3° 18'
9198
15 , 28° 55'
7135
สิงฆโกฏิ 2 , 27° 26'
5246
6 , 7° 20'
11240
14 , 11° 34'
4294
1 , 26° 47'
3407
14 , 29° 40'
5380
1 , 6° 19'
2179
อัฑฒาธิกรรม 1° 27'
87
3° 7'
187
7° 12'
432
0° 57'
57
7° 30'
450
0° 36'
36
สิงฆผล 2° 35'
155
2° 27'
147
1° 15'
75
2° 38'
158
0° 51'
51
2° 39'
159
มนทพยาสน์ 12° 2'
722
21° 0'
1260
39° 27'
2367
11° 0'
660
77° 50'
4670
275° 31'
16531
สมผุสพยาสน์ 14° 37'
877
23° 27'
1407
40° 42'
2442
13° 38'
818
78° 41'
4721
278° 10'
16690
สิงฆสมผุสเฉท 16° 4'
964
20° 20'
1220
47° 54'
2874
12° 41'
761
86° 11'
5171
277° 34'
16654
พลอักษร 27968 26469 13542 28428 9198 28735
พลหาร 964 1220 2874 761 5171 16654
มหาผล 0 , 29° 0'
1740
0 , 21° 41'
1301
0 , 4° 42'
282
1 , 7° 21'
2241
0 , 1° 46'
106
0 , 1° 43'
103
มหาสมผุส 7 , 23° 22'
14002
10 , 1° 2'
18062
8 , 20° 34'
15634
10 , 21° 34'
19294
8 , 26° 32'
15992
0 , 16° 22'
982
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 17 , 30 22 , 35 19 , 33 24 , 7 19 , 60 1 , 14

ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 9 , 14° 54'
17094
ทนทลิปดา 894
อดีตอุทัย 5364
อนาคตอุทัย 5436
ทินาฒ วัฒนะฉายา  44988
ทินประมาณ 89976
นิสาฒ 63012
รัตติประมาณ 126024
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 42 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1062 / 63720
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  20520
เกณท์ลัคน์ 178164
กำลังอักษร 149837
อักษรลัคนา 112001
มหาสมผุส 6 , 4° 45'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 13 , 52
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 52 พระเคราะห์สม 49

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 21 , 1 ปี 9 เดือน 14 วัน
พลอักษรศักราช 30884
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 25 , 2 ปี 4 เดือน 24 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 36864
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 20 , 0 ปี 2 เดือน 8 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 25  02  06
อินทภาส ( ตีน : 8 ) 0 ปี 9 เดือน 22 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 11 ) 5 ปี 7 เดือน 6 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 11 , 6° 37'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 9 , 18° 31'
17311
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 2 , 11° 29'
สุริยคติกาลวันพุธ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ

จันทรคติกาลวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน
เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีตุล เกาะ ทุติยนวางค์ 3 พิจิก ปฐมตรียางค์ 6 ตุลเกี่ยววิสาขะนักษัตรฤกษ์ที่ 16 ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
 
  ๒๒
   
๒๑
๑๔
๒๐
     
๑๔
๕๔
๑๑
๑๑
๒๗

๒๖
๓๓
   
                 
      ๒๑
๒๒
๒๕
๓๖

๔๒
     
   
๑๓
๓๗

๑๔
๑๑
๑๐
๔๗
๑๑
๑๘
๔๐


๔๕
   
  ๕๒

๕๔
๗๗๑ ๑๓
๕๑
๔๙  

๒๓
๒๒
๑๐


๒๐
๓๔
๑๐
๒๑
๓๔

๒๖
๓๒

๑๑
๕๓


๕๖

๑๖
๒๒

๑๑
๒๙
                 
๑๗
๓๐
๒๒
๓๔
๑๙
๓๒
๒๔
๑๙
๕๙

๒๓

๑๐

๑๓

๒๑
๒๓

๒๑

๒๑
๑๒

๒๗
๑๓


๓๗

๒๑

๑๗
๒๓
๑๑

๓๗
๑๖๖๗๐๖๑๗
 
๑๓๘๑   ๑๓๘๑
๑๗๐๘๑ ๑๗๐๙๑
๑๕๕ ๕๔๖
๕๐๔๔๒๓ ๕๐๔๗๑๑
๑๖๐ ๒๓๐๕๕๐
๒๘๔๒ ๓๑๓๐
๑๒
 

สุริยคติกาลวันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน
เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีตุล เกาะ ทุติยนวางค์ ๓ พิจิก ปฐมตรียางค์ ๖ ตุล
เกี่ยววิสาขะนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๖ ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์

๒๕
 
๒๕
๒๔
 
 
๒๔  
   
๑๑
1 แสดงการคำนวณและยันต์ดวงพิชัยสงคราม เฉพาะบางช่วงเวลา สำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม