คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

ตัวอย่าง เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
11 , 3° 37' 4 , 3° 3' 0 , 27° 11' 10 , 11° 24' 8 , 1° 27' 9 , 24° 34' 8 , 21° 0' 2 , 28° 40' 7 , 27° 1' 0 , 13° 11'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1380 1380
หรคุณ 504058 504394
กรมจุมพล 367 269156
อวมาน 292 519
มาสเกณฑ์ 17069 17080
ดีถี 1 12
อุจจพล 2477 2813
วาร 2 2
กำลังมานัตต์/พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16651869 85319 336

เถลิงศก พ.ศ.2561/จ.ศ.1380
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 12:59:24น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 11 , 1° 32'
19892
ฟิลิปด์ 5
มัธยมรวิ 11 , 1° 9'
19869
พลอาทิตย์ 8 , 11° 32'
15092
พลเกณฑ์ 2 , 11° 32'
4292
ขันธ์ 4
ฉายา 13
ภุชลิปด์ 692
รวิภุชผล 0 , 2° 5'
125
มหาสมผุส 11 , 3° 37'
20017
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 25 , 1
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 4 , 3° 51'
7431
ฟิลิปด์ 3
มัธยมอุจจ์ 10 , 13° 21'
18801
อุจวิเศษ 5 , 20° 30'
10230
เกณฑ์ 0 , 9° 30'
570
ขันธ์ 0
ฉายา 77
ภุชลิปด์ 570
จันทริภุชผล 0 , 0° 48'
48
มหาสมผุส 4 , 3° 3'
7383
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 9 , 14
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 12 , 27
ราหู
มัธยมราหู
5 , 13° 50'
9830
มหาสมผุส
2 , 28° 40'
5320
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
6 , 40

เกตุ
มัธยมเกตุ
4 , 2° 59'
7379
มหาสมผุส
7 , 27° 1'
14221
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
17 , 47

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8858937 69152098 1418087 27078797 576997 216818
มัธยมสถาน 3 , 0° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 2° 24'
10944
6 , 19° 4'
11944
9 , 1° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์ 1 , 18° 57'
2937
5 , 24° 58'
10498
7 , 24° 47'
14087
7 , 23° 17'
13997
8 , 16° 37'
15397
0 , 13° 38'
818
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0'
7620
7 , 10° 0'
13200
5 , 22° 0'
10320
2 , 20° 0'
4800
8 , 7° 0'
14820
4 , 4° 0'
7440
พลพระเคราะห์ 9 , 11° 57'
16917
3 , 21° 9'
6669
2 , 2° 47'
3767
8 , 11° 9'
15069
0 , 9° 37'
577
8 , 9° 38'
14978
ภุช + ธนัง 2 , 18° 3'
4683
- รณัง 2 , 8° 51'
4131
- รณัง 2 , 2° 47'
3767
+ ธนัง 2 , 11° 9'
4269
- รณัง 0 , 9° 37'
577
+ ธนัง 2 , 9° 38'
4178
โกฏิ + ธนัง 0 , 11° 57'
717
- รณัง 0 , 21° 9'
1269
+ ธนัง 0 , 27° 13'
1633
- รณัง 0 , 18° 51'
1131
+ ธนัง 2 , 20° 23'
4823
- รณัง 0 , 20° 22'
1222
มนทภุช 15 , 13° 42'
6222
14 , 24° 59'
5099
14 , 12° 39'
4359
14 , 29° 40'
5380
2 , 18° 12'
4692
14 , 26° 35'
5195
มนทโกฏิ 3 , 7° 11'
5831
5 , 22° 1'
10321
7 , 11° 21'
13281
5 , 3° 18'
9198
15 , 18° 26'
6506
5 , 15° 38'
9938
อัฑฒาธิกรรม 1° 37'
97
2° 52'
172
3° 41'
221
2° 33'
153
7° 48'
468
2° 46'
166
โกฏิผล 0° 48'
48
1° 26'
86
1° 50'
110
1° 16'
76
3° 54'
234
1° 23'
83
เฉท 45° 00'
45
100° 00'
100
92° 00'
92
320° 00'
320
63° 00'
63
644° 00'
644
มนทเฉท 45° 48'
2748
98° 34'
5914
93° 50'
5630
318° 44'
19124
66° 54'
4014
642° 37'
16957
พลอักษร 27822 26699 25959 26980 4692 26795
พลหาร 2748 5914 5630 19124 4014 38557
ผล 0 , 10° 7'
607
0 , 4° 30'
270
0 , 4° 36'
276
0 , 1° 24'
84
0 , 1° 10'
70
0 , 0° 41'
41
มนทสมผุส 1 , 29° 4'
3544
10 , 26° 39'
19599
7 , 20° 11'
13811
11 , 2° 33'
19953
8 , 15° 27'
15327
0 , 14° 19'
859
พลมันทะ 2 , 27° 55'
5275
5 , 1° 41'
9101
8 , 19° 2'
15542
3 , 9° 16'
5956
9 , 14° 18'
17058
1 , 13° 10'
2590
ภุช - รณัง 2 , 27° 55'
5275
- รณัง 0 , 28° 19'
1699
+ ธนัง 2 , 19° 2'
4742
- รณัง 2 , 20° 44'
4844
+ ธนัง 2 , 15° 42'
4542
- รณัง 1 , 13° 10'
2590
โกฏิ + ธนัง 0 , 2° 5'
125
- รณัง 2 , 1° 41'
3701
- รณัง 0 , 10° 58'
658
- รณัง 0 , 9° 16'
556
+ ธนัง 0 , 14° 18'
858
+ ธนัง 1 , 16° 50'
2810
สิงฆภุช 16 , 3° 45'
7425
7 , 20° 18'
13818
15 , 15° 42'
6342
15 , 19° 9'
6549
15 , 8° 55'
5935
10 , 24° 19'
19459
สิงฆโกฏิ 0 , 16° 56'
1016
14 , 10° 25'
4225
2 , 29° 11'
5351
2 , 15° 22'
4522
3 , 26° 18'
6978
11 , 16° 41'
20801
อัฑฒาธิกรรม 0° 17'
17
7° 10'
430
1° 29'
89
1° 15'
75
1° 56'
116
5° 47'
347
สิงฆผล 2° 41'
161
1° 16'
76
2° 35'
155
2° 36'
156
2° 33'
153
1° 48'
108
มนทพยาสน์ 12° 12'
732
21° 0'
1260
40° 12'
2412
11° 0'
660
78° 3'
4683
275° 24'
16524
สมผุสพยาสน์ 14° 53'
893
22° 16'
1336
42° 47'
2567
13° 36'
816
80° 36'
4836
277° 12'
16632
สิงฆสมผุสเฉท 15° 10'
910
15° 6'
906
41° 18'
2478
12° 21'
741
82° 32'
4952
282° 59'
16979
พลอักษร 29025 13818 27942 28149 27535 19459
พลหาร 910 906 2478 741 4952 16979
มหาผล 1 , 1° 53'
1913
0 , 15° 15'
915
0 , 11° 16'
676
1 , 7° 59'
2279
0 , 5° 33'
333
0 , 1° 8'
68
มหาสมผุส 0 , 27° 11'
1631
10 , 11° 24'
18684
8 , 1° 27'
14487
9 , 24° 34'
17674
8 , 21° 0'
15660
0 , 13° 11'
791
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 2 , 2 23 , 21 18 , 6 22 , 5 19 , 35 27 , 60

ตัวอย่าง เกณฑ์คำนวณ ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 11 , 3° 37'
20017
ทนทลิปดา 217
อดีตอุทัย 2170
อนาคตอุทัย 15830
ทินาฒ วัฒนะฉายา  50834
ทินประมาณ 101668
นิสาฒ 57166
รัตติประมาณ 114332
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 42 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1062 / 63778
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  20578
เกณท์ลัคน์ 200170
กำลังอักษร 156129
อักษรลัคนา 140299
มหาสมผุส 7 , 9° 51'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 16 , 30
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 51 พระเคราะห์สม 47

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 21 , 0 ปี 11 เดือน 3 วัน
พลอักษรศักราช 30573
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 9 , 0 ปี 10 เดือน 12 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 13272
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 3 , 1 ปี 9 เดือน 15 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 09  00  13
อินทภาส ( ตีน : 1 ) 4 ปี 2 เดือน 15 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 4 ) 8 ปี 1 เดือน 18 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 10 , 1° 19'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 9 , 1° 43'
16303
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 2 , 28° 17'
สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันจันทร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีจอ
สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๓๘๐


ลัคนาสถิตราศีเมษ เกาะ ปฐมนวางค์ 3 เมษ ปฐมตรียางค์ 3 เมษ เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ 1 ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง ดวงพิชัยสงคราม


 
 
๑๕   ๑๕
   
๒๑

๑๑
๑๕
      ๑๑

๓๗๒๙
๒๖
   
                 
      ๒๕

๑๓
๑๒
๒๗
     
    ๑๑

๑๑

๓๒


๕๑
๑๐
๑๓
๒๑


๕๑
   
  ๕๑

๗๗๐ ๑๖
๒๙
๔๗  

๒๗
๑๑
๑๐
๑๑
๒๔


๒๗

๒๔
๓๔

๒๑

๒๘
๔๐

๒๗

๑๓
๑๑

๒๘
๑๗
                 

๒๓
๒๑
๑๘
๒๒
๑๙
๓๔

๓๙
๑๗
๔๖
๒๗
๕๙

๓๗

๑๘
๕๗

๒๔
๕๘

๒๔
๔๗

๒๓
๑๗

๑๖
๓๗

๑๓
๕๐


๕๙

๑๓
๓๘
๑๐

๑๙
๑๖๖๕๑๘๖๙
 
๑๓๘๐   ๑๓๘๐
๑๗๐๖๙ ๑๗๐๘๐
๒๙๒ ๕๑๙
๕๐๔๐๕๘ ๕๐๔๓๙๔
๓๖๗ ๒๖๙๑๕๖
๒๔๗๗ ๒๘๑๓
๑๒
 

สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันจันทร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีจอ
สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๓๘๐

ลัคนาสถิตราศีเมษ เกาะ ปฐมนวางค์ ๓ เมษ ปฐมตรียางค์ ๓ เมษ
เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑ ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์
๑๓


๑๐
๑๒
 
๑๐  
๑๒   ๑๘
   
ตัวอย่าง จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , บทความดวงพิชัยสงคราม