อีเมล
รหัสผ่าน

คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

 

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา
เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ¹
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
7 , 28° 52' 3 , 13° 49' 6 , 23° 36' 7 , 19° 35' 8 , 10° 1' 8 , 26° 27' 8 , 21° 10' 2 , 14° 16' 3 , 2° 48' 0 , 16° 25'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1381 1381
หรคุณ 504423 504666
กรมจุมพล 160 194550
อวมาน 155 51
มาสเกณฑ์ 17081 17089
ดีถี 12 19
อุจจพล 2842 3085
วาร 3 1
กำลังมานัตต์/พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16667955 85320 243
เถลิงศก พ.ศ.2562/จ.ศ.1381
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 19:12:00น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 7 , 29° 38'
14378
ฟิลิปด์ 7
มัธยมรวิ 7 , 29° 15'
14355
พลอาทิตย์ 5 , 9° 38'
9578
พลเกณฑ์ 0 , 20° 22'
1222
ขันธ์ 1
ฉายา 32
ภุชลิปด์ 322
รวิภุชผล 0 , 0° 46'
46
มหาสมผุส 7 , 28° 52'
14332
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 17 , 56
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 3 , 17° 51'
6471
ฟิลิปด์ 3
มัธยมอุจจ์ 11 , 13° 39'
20619
อุจวิเศษ 4 , 4° 12'
7452
เกณฑ์ 1 , 25° 48'
3348
ขันธ์ 3
ฉายา 47
ภุชลิปด์ 648
จันทริภุชผล 0 , 4° 2'
242
มหาสมผุส 3 , 13° 49'
6229
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 7 , 48
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 18 , 44
ราหู
มัธยมราหู
5 , 28° 14'
10694
มหาสมผุส
2 , 14° 16'
4456
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
5 , 35

เกตุ
มัธยมเกตุ
8 , 27° 12'
16032
มหาสมผุส
3 , 2° 48'
5568
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์
6 , 59

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8867490 69218889 1419444 27104945 577542 217012
มัธยมสถาน 3 , 0° 20'
5420
5 , 27° 22'
10642
7 , 28° 17'
14297
6 , 2° 24'
10944
6 , 19° 4'
11944
9 , 1° 17'
16277
มัธยมพระเคราะห์ 6 , 11° 30'
11490
6 , 28° 9'
12489
8 , 17° 24'
15444
10 , 9° 5'
18545
8 , 25° 42'
15942
0 , 16° 52'
1012
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0'
7620
7 , 10° 0'
13200
5 , 22° 0'
10320
2 , 20° 0'
4800
8 , 7° 0'
14820
4 , 4° 0'
7440
พลพระเคราะห์ 2 , 4° 30'
3870
0 , 19° 15'
1155
2 , 25° 24'
5124
5 , 9° 15'
9555
0 , 18° 42'
1122
8 , 12° 52'
15172
ภุช - รณัง 2 , 4° 30'
3870
- รณัง 0 , 19° 15'
1155
- รณัง 2 , 25° 24'
5124
- รณัง 0 , 20° 45'
1245
- รณัง 0 , 18° 42'
1122
+ ธนัง 2 , 12° 52'
4372
โกฏิ + ธนัง 0 , 25° 30'
1530
+ ธนัง 2 , 10° 45'
4245
+ ธนัง 0 , 4° 36'
276
- รณัง 2 , 9° 15'
4155
+ ธนัง 2 , 11° 18'
4278
- รณัง 0 , 17° 8'
1028
มนทภุช 14 , 16° 9'
4569
5 , 6° 34'
9394
15 , 28° 38'
7118
5 , 18° 46'
10126
5 , 2° 5'
9125
15 , 3° 9'
5589
มนทโกฏิ 6 , 27° 24'
12444
14 , 28° 51'
5331
1 , 7° 24'
2244
14 , 25° 48'
5148
14 , 29° 58'
5398
4 , 19° 21'
8361
อัฑฒาธิกรรม 3° 27'
207
7° 29'
449
0° 37'
37
7° 26'
446
7° 30'
450
2° 19'
139
โกฏิผล 1° 43'
103
3° 44'
224
0° 18'
18
3° 43'
223
3° 45'
225
1° 9'
69
เฉท 45° 00'
45
100° 00'
100
92° 00'
92
320° 00'
320
63° 00'
63
644° 00'
644
มนทเฉท 46° 43'
2803
103° 44'
6224
92° 18'
5538
316° 17'
18977
66° 45'
4005
642° 51'
16971
พลอักษร 26169 9394 28718 10126 9125 27189
พลหาร 2803 6224 5538 18977 4005 38571
ผล 0 , 9° 20'
560
0 , 1° 30'
90
0 , 5° 11'
311
0 , 0° 32'
32
0 , 2° 16'
136
0 , 0° 42'
42
มนทสมผุส 6 , 2° 10'
10930
7 , 27° 45'
14265
8 , 12° 13'
15133
7 , 28° 43'
14323
8 , 23° 26'
15806
0 , 17° 34'
1054
พลมันทะ 10 , 2° 55'
18175
0 , 29° 36'
1776
0 , 12° 58'
778
9 , 19° 38'
17378
0 , 24° 11'
1451
4 , 18° 19'
8299
ภุช + ธนัง 1 , 27° 5'
3425
- รณัง 0 , 29° 36'
1776
- รณัง 0 , 12° 58'
778
+ ธนัง 2 , 10° 22'
4222
- รณัง 0 , 24° 11'
1451
- รณัง 1 , 11° 41'
2501
โกฏิ + ธนัง 1 , 2° 55'
1975
+ ธนัง 2 , 0° 24'
3624
+ ธนัง 2 , 17° 2'
4622
+ ธนัง 0 , 19° 38'
1178
+ ธนัง 2 , 5° 49'
3949
- รณัง 1 , 18° 19'
2899
สิงฆภุช 13 , 19° 12'
2952
8 , 0° 44'
14444
3 , 15° 27'
6327
14 , 28° 4'
5284
6 , 16° 41'
11801
10 , 15° 16'
18916
สิงฆโกฏิ 8 , 21° 47'
15707
14 , 7° 48'
4068
15 , 11° 38'
6098
5 , 9° 41'
9581
14 , 18° 49'
4729
11 , 25° 43'
21343
อัฑฒาธิกรรม 4° 22'
262
7° 8'
428
7° 42'
462
2° 40'
160
7° 19'
439
5° 56'
356
สิงฆผล 2° 16'
136
1° 20'
80
0° 35'
35
2° 29'
149
1° 5'
65
1° 45'
105
มนทพยาสน์ 12° 27'
747
21° 0'
1260
39° 33'
2373
11° 0'
660
77° 52'
4672
275° 30'
16530
สมผุสพยาสน์ 14° 43'
883
22° 20'
1340
40° 8'
2408
13° 29'
809
78° 57'
4737
277° 15'
16635
สิงฆสมผุสเฉท 19° 5'
1145
29° 28'
1768
47° 50'
2870
16° 9'
969
86° 16'
5176
271° 19'
16279
พลอักษร 24552 14444 6327 26884 11801 18916
พลหาร 1145 1768 2870 969 5176 16279
มหาผล 0 , 21° 26'
1286
0 , 8° 10'
490
0 , 2° 12'
132
0 , 27° 44'
1664
0 , 2° 16'
136
0 , 1° 9'
69
มหาสมผุส 6 , 23° 36'
12216
7 , 19° 35'
13775
8 , 10° 1'
15001
8 , 26° 27'
15987
8 , 21° 10'
15670
0 , 16° 25'
985
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 15 , 16 17 , 13 18 , 46 19 , 60 19 , 36 1 , 14

ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5 ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 7 , 28° 52'
14332
ทนทลิปดา 1732
อดีตอุทัย 20784
อนาคตอุทัย 816
ทินาฒ หายนะฉายา  46936
ทินประมาณ 93872
นิสาฒ 61064
รัตติประมาณ 122128
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 42 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1062 / 63720
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  20520
เกณท์ลัคน์ 153984
กำลังอักษร 151882
อักษรลัคนา 89866
มหาสมผุส 5 , 8° 24'
ฤกษ์ , นาทีฤกษ์ 11 , 54
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 53 พระเคราะห์สม 51

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 21 , 1 ปี 7 เดือน 28 วัน
พลอักษรศักราช 30838
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 7 , 3 ปี 1 เดือน 18 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 11208
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 2 , 0 ปี 9 เดือน 16 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 07  03  02
อินทภาส ( ตีน : 0 ) 0 ปี 2 เดือน 14 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 3 ) 4 ปี 10 เดือน 12 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 11 , 1° 37'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 9 , 16° 8'
17168
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 2 , 13° 52'
สุริยคติกาลวันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ

จันทรคติกาลวันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีกุน
เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีกันย์ เกาะ ตติยนวางค์ 5 มีน ปฐมตรียางค์ 4 กันย์เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ 1 ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์

ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม

 
 
๑๖   ๑๔
   
๒๑
๒๘
๑๖
     
๒๘
๕๒

๑๓
๔๙

๑๔
๕๗
   
                 
      ๑๗
๕๔

๔๗
๑๘
๔๔
     
   
๒๙
๑๕

๒๙
๓๘

๑๗
๕๑
๑๑
๑๓
๓๙


๒๔
   
  ๕๓

๔๖
๗๗๑ ๑๑
๕๒
๕๑  

๒๓
๓๖

๑๙
๓๕

๑๐

๒๖
๒๗

๒๑
๑๐

๑๔
๑๖


๔๘

๑๖
๒๕

๑๓
๕๒
                 
๑๕
๑๖
๑๗
๑๓
๑๘
๔๕
๑๙
๕๙
๑๙
๓๕

๓๔

๕๗

๑๓

๓๒

๑๑
๓๐

๒๘

๑๗
๒๔
๑๐


๒๕
๔๒

๒๘
๑๔

๒๗
๑๒

๑๖
๕๒
๑๑

๓๗
๑๖๖๖๗๙๕๕
 
๑๓๘๑   ๑๓๘๑
๑๗๐๘๑ ๑๗๐๘๙
๑๕๕ ๕๑
๕๐๔๔๒๓ ๕๐๔๖๖๖
๑๖๐ ๑๙๔๕๕๐
๒๘๔๒ ๓๐๘๕
๑๒ ๑๙
 

สุริยคติกาลวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ


จันทรคติกาลวันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีกุน
เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีกันย์ เกาะ ตติยนวางค์ ๕ มีน ปฐมตรียางค์ ๔ กันย์
เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑ ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์

 
๑๘
 
  ๑๐
๑๘   ๑๒
   
1 แสดงการคำนวณและยันต์ดวงพิชัยสงคราม เฉพาะบางช่วงเวลา สำหรับศึกษาหรือสอบเทียบผลคำนวณ เท่านั้น , บทความดวงพิชัยสงคราม