อีเมล
รหัสผ่าน

ตำแหน่งดาว

ตำแหน่งดาว พิกัดขอบฟ้า (Horizontal Coordinates)

ตำแหน่งดาวในระบบสุริยะ สามารถเลือกวันเวลา และสถานที่สังเกตการณ์ได้
ตำแหน่งดาว ขณะนี้ (22 กันยายน พ.ศ.2562/ค.ศ.2019 เวลา 10:10น.)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (UTC+07:00)
แสดงรายละเอียดดาวเคราะห์ ตำแหน่ง ความสว่าง เวลาขึ้นตก และข้อมูลอื่นๆ ณ วันเวลาที่เลือก , มองเห็นด้วยตาเปล่า , มองเห็นด้วยกล้องสองตา , สังเกตการณ์ด้วยกล้องโทรทัศน์ , สัญลักษณ์ สีเขียว มองเห็นได้ , สีเหลือง มองเห็นหรือสังเกตการณ์ได้ยาก มุมเงย (Altitude) น้อยกว่า 10° , สีแดง ไม่สามารถมองเห็นหรือสังเกตการณ์ได้ ดาวยังไม่ขึ้น ดาวอยู่ต่ำกว่าเส้นขอบฟ้า หรือเป็นช่วงเวลากลางวัน
วันที่
จังหวัด
ตำแหน่งดาว 22 กันยายน พ.ศ.2562/ค.ศ.2019
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (UTC+07:00)
เลื่อน
22
ก.ย.
2562
เวลา
00:00น.
01:00น.
02:00น.
03:00น.
04:00น.
05:00น.
06:00น.
07:00น.
08:00น.
09:00น.
10:00น.
11:00น.
12:00น.
13:00น.
14:00น.
15:00น.
16:00น.
17:00น.
18:00น.
19:00น.
20:00น.
21:00น.
22:00น.
23:00น.
อาทิตย์
Sun
จันทร์
Moon
พุธ
Mercury
ศุกร์
Venus
อังคาร
Mars
พฤหัสบดี
Jupiter
เสาร์
Saturn
ยูเรนัส
Uranus
เนปจูน
Neptune
พลูโต
Pluto
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
AZ
มุมทิศ
ALT
มุมเงย
349°
-75°
70°
299°
-72°
311°
-73°
-72°
250°
-14°
243°
12°
87°
53°
201°
69°
240°
18°
41°
-71°
72°
21°
356°
-81°
11°
-79°
46°
-65°
252°
-28°
247°
-1°
89°
68°
230°
60°
245°
5°
64°
-59°
73°
34°
59°
-73°
58°
-70°
64°
-53°
252°
-42°
250°
-15°
94°
82°
244°
48°
249°
-8°
75°
-46°
73°
48°
76°
-60°
73°
-56°
73°
-39°
250°
-56°
252°
-29°
265°
83°
253°
34°
251°
-22°
81°
-32°
70°
61°
83°
-46°
81°
-42°
79°
-25°
242°
-69°
252°
-43°
271°
68°
258°
20°
252°
-36°
85°
-17°
58°
74°
87°
-31°
86°
-28°
83°
-11°
207°
-80°
250°
-57°
273°
54°
262°
6°
252°
-50°
89°
-3°
82°
91°
-16°
89°
-13°
87°
134°
-77°
241°
-70°
276°
39°
266°
-9°
247°
-64°
92°
12°
304°
74°
95°
-2°
93°
90°
18°
114°
-65°
203°
-80°
278°
25°
269°
-23°
230°
-76°
96°
27°
291°
62°
98°
13°
97°
16°
94°
33°
109°
-51°
132°
-76°
281°
10°
273°
-38°
158°
-81°
102°
41°
288°
49°
103°
27°
101°
30°
99°
47°
108°
-37°
113°
-64°
284°
-4°
278°
-53°
119°
-70°
110°
55°
288°
35°
109°
41°
108°
44°
107°
62°
109°
-23°
109°
-50°
289°
-18°
287°
-67°
110°
-57°
126°
68°
289°
22°
120°
54°
119°
58°
128°
75°
111°
-10°
108°
-36°
295°
-31°
316°
-80°
108°
-43°
168°
76°
291°
139°
65°
141°
69°
197°
80°
114°
109°
-22°
304°
-44°
46°
-79°
108°
-29°
223°
72°
294°
-4°
177°
71°
187°
73°
243°
70°
119°
17°
111°
-9°
319°
-55°
74°
-66°
110°
-15°
246°
60°
299°
-17°
217°
66°
227°
66°
256°
56°
126°
29°
115°
344°
-62°
82°
-52°
113°
-2°
256°
46°
305°
-29°
239°
55°
245°
54°
263°
42°
137°
40°
120°
18°
16°
-62°
87°
-37°
117°
12°
262°
32°
315°
-39°
249°
42°
254°
40°
267°
27°
152°
49°
127°
30°
41°
-55°
91°
-23°
123°
24°
266°
17°
329°
-48°
256°
28°
260°
26°
271°
13°
173°
53°
137°
41°
56°
-44°
94°
-8°
131°
36°
270°
349°
-53°
261°
14°
264°
12°
275°
-2°
196°
52°
153°
49°
65°
-31°
98°
145°
46°
273°
-12°
11°
-53°
265°
0°
268°
-3°
278°
-16°
215°
46°
174°
54°
71°
-18°
102°
21°
163°
52°
277°
-26°
31°
-48°
268°
-15°
271°
-17°
283°
-31°
228°
36°
197°
52°
76°
-4°
108°
35°
187°
54°
283°
-41°
45°
-39°
272°
-29°
275°
-32°
290°
-45°
237°
25°
216°
45°
79°
11°
116°
48°
208°
49°
291°
-55°
54°
-29°
276°
-44°
280°
-46°
302°
-58°
243°
12°
229°
35°
82°
25°
131°
61°
223°
41°
307°
-68°
61°
-17°
282°
-58°
289°
-60°
325°
-69°
247°
-1°
237°
24°
84°
39°
161°
69°
234°
30°
00° : มุมเงย (Azimuth) ดาวเคราะห์สูงกว่าเส้นขอบฟ้า(Horizon) ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น-หลังดวงอาทิตย์ตก สามารถมองเห็นหรือสังเกตุปรากฎการณ์ได้ , พื้นหลังสีเข้ม : กลางคืน
มุมทิศ (Azimuth) 
มุมในระบบพิกัดขอบฟ้า (Horizontal Coordinates) มุมทิศเป็นมุมในแนวราบขนานกับเส้นขอบฟ้า(Horizon) มีค่าระหว่าง 0 - 360° นับ 0° จากทิศเหนือ ตามเข็มนาฬิกา ไปยังทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก และกลับมายังทิศเหนืออีกครั้งตามลำดับ เช่น ทิศเหนือ 0° , ทิศตะวันออก 90° , ทิศใต้ 180° , ทิศตะวันตก 270° , ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 45°

มุมเงย (altitude)
มุมในระบบพิกัดขอบฟ้า (Horizontal Coordinates) มุมเงยเป็นมุมในแนวดิ่งที่ใช้บอกความสูงของวัตถุบนท้องฟ้า มีค่าระหว่าง 0 - 90° นับ 0° ที่เส้นขอบฟ้า(Horizon) จนถึงจุดจอมฟ้า(Zenith) หรือ 90° ในกรณีที่มุมเงยมีค่า น้อยกว่า 0° หรืออยู่ระหว่าง 0° ถึง - 90° หมายถึง ณ เวลานั้นๆ วัตถุบนท้องฟ้า ดวงดาวยังไม่ขึ้น ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นขอบฟ้า (0°) และไม่สามารถมองเห็นได้

การวัดมุมดวงดาว

การวัดระยะเชิงมุม
การวัดระยะเชิงมุมหากต้องการค่าที่ละเอียดแม่นยำ ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน แต่หากต้องการค่าโดยประมาณเพื่อสังเกตการณ์ปรากฎกาณ์บนฟ้า เราสามารถวัดระยะเชิงมุมโดยใช้มือและนิ้วของเราได้ ดังรูปด้านล่าง เช่น วัดระยะเชิงมุม 15° ให้ยืนตรง ยืดแขนตรงไปทางด้านที่ต้องการวัดระยะเชิงมุม ให้แขนตึง กางนิ้วก้อยกับนิ้วชี้ (15°) กางนิ้วให้สุด มองผ่านนิ้วก้อยกับนิ้วชี้ไปยังท้องฟ้า เลื่อนปลายนิ้วก้อยอยู่ที่ 0° หรือมองด้วยสายตาปลายนิ้วก้อย แตะเส้นขอบฟ้าหรือทิศเริ่มต้น มองผ่านที่ปลายปลายนิ้วชี้จะตรงกับตำแหน่ง 15°

               
ถ้าต้องการวัดมุม 30° ให้จดจำตำแหน่งพื้นหลังหรือกลุ่มดาวที่ตรงกับนิ้วชี้ที่ 15° เดิม เลื่อนนิ้วก้อยมาที่ตำแหน่งนิ้วชี้เดิมใช้พื้นหลังเปรียบเทียบ ปลายนิ้วชี้ก็จะอยู่ที่ 30° เป็นต้น การวัดมุมขนาดอื่นๆ ก็ทำในลักษณะเดียวกัน ใช้การพลิกมือแนวดิ่งหรือแนวราบ ใช้นิ้วตามขนาดของมุมที่ต้องการ หรือใกล้เคียง บวกลบองศา ปรับนิ้วแบบต่างๆ เพื่อหาตำแหน่งที่ละเอียดขึ้น

การวัดมุมทิศ (Azimuth)  จำเป็นต้องทราบตำแหน่งทิศหลักก่อนคือ ทิศเหนือ 0° , ทิศตะวันออก 90° , ทิศใต้ 180° , ทิศตะวันตก 270° แล้ววัดระยะจากทิศหลัก โดยใช้มือคว่ำลงวัดระยะเชิงมุมแนวราบ แบบเดียวกับการวัดมุมเงย (altitude) ข้างต้น , การวัดมุมเงย (altitude) หากมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้า ให้วัดจากจุดจอมฟ้า(Zenith) ซึ่งมีมุมเงย 90° โดยนำ 90° ลบด้วยมุมเงย เช่น 90° - 40° ได้ 50° ให้วัดมุมดาวจากจุดจอมฟ้าลงมา 50° เป็นต้น หากไม่ทราบจุดจอมฟ้าให้สถาปนาจุดจอมฟ้าก่อน

ตัวอย่าง
ตำแหน่งดาวอยู่ที่ มุมทิศ (Azimuth)  280° มุมเงย (altitude) 40° หาตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าโดยการวัดมุมดาวเริ่มต้นจาก มุมทิศ (Azimuth) 280° การวัดมุมทิศต้องทราบทิศหลักคือ ทิศเหนือ 0° , ทิศตะวันออก 90° , ทิศใต้ 180° , ทิศตะวันตก 270° ก่อน เมื่อทราบทิศ เลือกจุดเริ่มต้นวัดระยะจากทิศตะวันตกซึ่งมีมุมทิศ 270° ใกล้เคียงกับมุมทิศ 280° ที่สุด วัดขึ้นไปทางทิศเหนืออีก 10° โดยใช้กำมือวัดระยะเชิงมุม 10° แนวราบจากทิศตะวันตกจะได้ มุมทิศ 280° มุมทิศอื่นๆ ก็ใช้หลักการเดียวกัน

ส่วนมุมเงย (altitude) 40° เมื่อได้มุมทิศ 280° แล้วให้หันหน้าไปทางมุมทิศที่ได้ และเริ่มวัดมุมเงยขึ้นจากเส้นขอบฟ้า(Horizon) 40° ใช้มือวัดระยะเชิงมุม เลือกแบบมือตามเหมาะสม เช่น 15° + 15° + 10° รวมกันจะได้มุมเงย 40° จากเส้นขอบฟ้า หากมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้า ให้วัดจากจุดจอมฟ้า(Zenith) ซึ่งมีมุมเงย 90° โดยนำ 90° ลบด้วยมุมเงย เช่น 90° - 40° ได้ 50° วัดมุมจากจุดจอมฟ้าลงมา 50° หากไม่ทราบตำแหน่งจุดจอมฟ้าให้สถาปนาจุดจอมฟ้าก่อน


         
การสถาปนาจุดจอมฟ้า
วิธีสถาปนาจุดจอมฟ้านั้นทำได้โดยการยืนตรง กางแขนออกทั้งสองข้างในแนวราบพร้อมแบมือขึ้น หลังจากนั้นให้ขยับแขนทั้งสองข้างขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยให้นิ้วกลางของทั้ง 2 มือประสานกันกลางกระหม่อม โดยให้แขนทั้งสองข้างแนบหูไว้ (คล้ายท่ายิงปืนขึ้นท้องฟ้าแต่ใช้นิ้วกลางแตะกัน) หน้าตรง หลังจากนั้นให้ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมองผ่านแนวนิ้วกลางที่ประสานกัน จุดนั้นคือจุดจอมฟ้า

การวัดมุมดวงดาว เรียบเรียงจากวิชาดาราโหราศาสตร์ บรรยายโดย อาจารย์อารี สวัสดี

ประเทศไทย (Thailand)
Based on the DE431 ephemeris released by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน,ใช้งาน Astronomyposition แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.89 จาก 9 รีวิว.