ปฏิทินปักขคณนา พ.ศ.2562 / จ.ศ.1381

พ.ศ./ค.ศ.
ปฏิทิน ปักขคณนา พ.ศ.2562
เดือนจันทรคติ
วันพระ ค่ำแรม วันลงอุโบสถ ในปฏิทินปักขคณนาชุดนี้ บางปี อาจไม่ตรง กับปฏิทินปักขคณนาที่พิมพ์เผยแพร่ ประกาศ หรือใช้งานจริงปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนปักข์ในบางเดือนเพื่อให้วันพระสำคัญ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับปฏิทินหลวง/ปฏิทินราชการ
ปฏิทินจันทรคติไทย และ ปฏิทินปักขคณนา พ.ศ.2562 / จ.ศ.1381
สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร
  จันทร์
  เดือนไทย
  ปฏิทินจันทรคติไทย
  ปฏิทินปักขคณนา
  วันสำคัญ
  จันทร์เพ็ญ/ดับจริง
  ดับ ดับ
  เพ็ญ เพ็ญ
  ดับ ดับ
  เพ็ญ เพ็ญ
  ดับ ดับ
  เพ็ญ เพ็ญ
  ดับ ดับ
  เพ็ญ เพ็ญ
  ดับ ดับ
  เพ็ญ เพ็ญ
  ดับ ดับ
  เพ็ญ เพ็ญ
  ดับ ดับ
  เพ็ญ เพ็ญ
 
  ดับ ดับ
  เพ็ญ เพ็ญ
  ดับ ดับ
  เพ็ญ เพ็ญ
  ดับ ดับ
  เพ็ญ เพ็ญ
  ดับ ดับ
  เพ็ญ เพ็ญ
  ดับ ดับ
  เพ็ญ เพ็ญ
  ดับ ดับ
อ้าย(๑)
ยี่(๒)
ยี่(๒)
สาม(๓)
สาม(๓)
สี่(๔)
สี่(๔)
ห้า(๕)
ห้า(๕)
หก(๖)
หก(๖)
เจ็ด(๗)
เจ็ด(๗)
แปด(๘)
แปด(๘)
แปด(๘)
เก้า(๙)
เก้า(๙)
สิบ(๑๐)
สิบ(๑๐)
สิบเอ็ด(๑๑)
สิบเอ็ด(๑๑)
สิบสอง(๑๒)
สิบสอง(๑๒)
อ้าย(๑)
อ้าย(๑)
แรม
๑๔
ค่ำ
ส.
05 ม.ค. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
อา.
20 ม.ค. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
จ.
04 ก.พ. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
อ.
19 ก.พ. 2562
แรม
๑๔
ค่ำ
อ.
05 มี.ค. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
พ.
20 มี.ค. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
พฤ.
04 เม.ย. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ศ.
19 เม.ย. 2562
แรม
๑๔
ค่ำ
ศ.
03 พ.ค. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ส.
18 พ.ค. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
อา.
02 มิ.ย. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
จ.
17 มิ.ย. 2562
แรม
๑๔
ค่ำ
จ.
01 ก.ค. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
อ.
16 ก.ค. 2562
แรม
ค่ำ
พ.
17 ก.ค. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
พ.
31 ก.ค. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
พฤ.
15 ส.ค. 2562
แรม
๑๔
ค่ำ
พฤ.
29 ส.ค. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ศ.
13 ก.ย. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
ส.
28 ก.ย. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
อา.
13 ต.ค. 2562
แรม
๑๔
ค่ำ
อา.
27 ต.ค. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
จ.
11 พ.ย. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
อ.
26 พ.ย. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
พ.
11 ธ.ค. 2562
แรม
๑๔
ค่ำ
พ.
25 ธ.ค. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
อา.
06 ม.ค. 2562
ขึ้น
๑๔
ค่ำ
ขาด
อา.
20 ม.ค. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
จ.
04 ก.พ. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
อ.
19 ก.พ. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
พ.
06 มี.ค. 2562
ขึ้น
๑๔
ค่ำ
ขาด
พ.
20 มี.ค. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
พฤ.
04 เม.ย. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
ศ.
19 เม.ย. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
ส.
04 พ.ค. 2562
ขึ้น
๑๔
ค่ำ
ขาด
ส.
18 พ.ค. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
อา.
02 มิ.ย. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
จ.
17 มิ.ย. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
อ.
02 ก.ค. 2562
ขึ้น
๑๔
ค่ำ
ถ้วน
อ.
16 ก.ค. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
พ.
17 ก.ค. 2562
แรม
๑๔
ค่ำ
ขาด
พ.
31 ก.ค. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
พฤ.
15 ส.ค. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
ศ.
30 ส.ค. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
ส.
14 ก.ย. 2562
แรม
๑๔
ค่ำ
ขาด
ส.
28 ก.ย. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
อา.
13 ต.ค. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
จ.
28 ต.ค. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
อ.
12 พ.ย. 2562
แรม
๑๔
ค่ำ
ขาด
อ.
26 พ.ย. 2562
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
พ.
11 ธ.ค. 2562
แรม
๑๕
ค่ำ
ถ้วน
พฤ.
26 ธ.ค. 2562
 
 
 
วันมาฆบูชา 
 
 
 
 
 
วันวิสาขบูชา 
 
 
 
วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา 
 
 
 
 
 
วันออกพรรษา 
 
วันลอยกระทง 
 
 
 
ดับ ดับ
06 ม.ค. 08:28น.
เพ็ญ เพ็ญ
21 ม.ค. 12:16น.
ดับ ดับ
05 ก.พ. 04:04น.
เพ็ญ เพ็ญ
19 ก.พ. 22:54น.
ดับ ดับ
06 มี.ค. 23:04น.
เพ็ญ เพ็ญ
21 มี.ค. 08:43น.
ดับ ดับ
05 เม.ย. 15:51น.
เพ็ญ เพ็ญ
19 เม.ย. 18:12น.
ดับ ดับ
05 พ.ค. 05:45น.
เพ็ญ เพ็ญ
19 พ.ค. 04:11น.
ดับ ดับ
03 มิ.ย. 17:02น.
เพ็ญ เพ็ญ
17 มิ.ย. 15:31น.
ดับ ดับ
03 ก.ค. 02:16น.
เพ็ญ เพ็ญ
17 ก.ค. 04:38น.
 
ดับ ดับ
01 ส.ค. 10:12น.
เพ็ญ เพ็ญ
15 ส.ค. 19:29น.
ดับ ดับ
30 ส.ค. 17:37น.
เพ็ญ เพ็ญ
14 ก.ย. 11:33น.
ดับ ดับ
29 ก.ย. 01:26น.
เพ็ญ เพ็ญ
14 ต.ค. 04:08น.
ดับ ดับ
28 ต.ค. 10:39น.
เพ็ญ เพ็ญ
12 พ.ย. 20:34น.
ดับ ดับ
26 พ.ย. 22:06น.
เพ็ญ เพ็ญ
12 ธ.ค. 12:12น.
ดับ ดับ
26 ธ.ค. 12:13น.
วัน : ( 1 : อาทิตย์ , 2 : จันทร์ , 3 : อังคาร , 4 : พุธ , 5 : พฤหัสบดี , 6 : ศุกร์ , 7 : เสาร์ ) ข้างขึ้นข้างแรม : ข-ร (ข้างขึ้น : ค่ำจะอยู่ด้านบน ฯ , ข้างแรม : ค่ำจะอยู่ด้านล่าง ฯ) , ปักข์ขาด/ปักข์ถ้วน : , (ข : ปักข์ขาด มี 14 วัน , : ปักข์ถ้วน มี 15 วัน) , เดือนจันทรคติไทย : 1 : เดือนอ้าย(๑) , 2 : เดือนยี่(๒) , 3 : เดือนสาม(๓) , 4 : เดือนสี่(๔) , 5 : เดือนห้า(๕) , 6 : เดือนหก(๖) , 7 : เดือนเจ็ด(๗) , 8 : เดือนแปด(๘) , 88 : เดือนแปดหลัง(๘๘) , 9 : เดือนเก้า(๙) , 10 : เดือนสิบ(๑๐) , 11 : เดือนสิบเอ็ด(๑๑) , 12 : เดือนสิบสอง(๑๒) , 88 : เดือนแปดหลัง(๘๘) มีเฉพาะในปีอธิกมาส สามารถตั้งค่าการแสดงผลได้ 3 แบบ 1. ปักขคณนา ในรอบ ๑๙ ปี ตามพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเริ่ม เดือนที่แรม ๑ ค่ำ 2. ปักขคณนา ปรับข้างขึ้น 1 ค่ำ เริ่มต้นเดือน แบบปฏิทินจันทรคติไทย 3.เดือนปฏิทินจันทรคติไทย , ปกติมาส ปกติวาร ในปฏิทินปักขคณนา จะมีเฉพาะ ปักข์ขาด/ปักข์ถ้วน , อธิกวาร : ไม่มีใช้ในปฏิทินปักขคณนา , อธิกมาส : จะมีการเพิ่มเดือนในปฏิทินปักขคณนา โดยอาจจะเป็นเดือนไหนก็ได้ในปฏิทิน จะนับเดือนแปดหลัง(๘๘) , ปกติสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ (เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน) , อธิกสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน) , วันพระ : ในปฏิทินปักขคณนา เป็นไปตามคำนวณ อาจตรงกับ ขึ้นแรม ๗ - ๘ ค่ำ , ขึ้นแรม ๑๔ - ๑๕ ค่ำ ก็ได้อยู่ที่เดือนนั้น ๆ เป็น ปักข์ขาด/ปักข์ถ้วน , รอบวันทางจันทรคติไทย นับตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 6:00น. ถึง 05:59น.
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2562/จ.ศ.1381
วันเถลิงศก
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 19:12:00น. [ก]
มาสเกณฑ์
:  17081
หรคุณ
:  504423
อุจจพล
:  2842
วาร
:  3
อวมาน
:  155
กัมมัชพล
:  160
ดิถี
:  12
วันมหาสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:14:24น. [ก] [ข]
ดู ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2562
กาลโยค พ.ศ.2562/จ.ศ.1381
วาร (วัน) กาลโยค [ค]

ธงชัย
:  จันทร์ (2)
อธิบดี
:  เสาร์ (7)
อุบาทว์/อุบาสน
:  อาทิตย์ (1)
โลกาวินาศ
:  จันทร์ (2)
ยาม (เวลา) กาลโยค [ค]

ธงชัย
:  12:00-13:30 , 00:00-01:30 (5)
อธิบดี
:  06:00-07:30 , 18:00-19:30 (1)
อุบาทว์/อุบาสน
:  10:30-12:00 , 22:30-24:00 (4)
โลกาวินาศ
:  12:00-13:30 , 00:00-01:30 (5)
[ก] เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (UTC:+06:42) เทียบเวลามาตรฐานปัจจุบัน (UTC:+07:00) บวกเพิ่ม 18 นาที
[ข] วันมหาสงกรานต์ คำนวณวิธีพิชัยสงคราม ดาวย้ายราศีแบบ 0 พิลิปดา
[ค] กาลโยค เริ่มใช้หลังจากวันเวลาเถลิงศก วันเวลาก่อนหน้านี้ใช้กาลโยคตาม ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2561
อ่าน ใช้งาน ปฏิทิน ปักขคณนา พ.ศ.2562 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews52003 4.99 จาก 2,003 รีวิว
หมายเหตุ ปฏิทินปักขคณนา พ.ศ.2562 / จ.ศ.1381
ปักขคณนา เป็นปฏิทินจันทรคติไทย ใช้ในพระสงฆ์คณะธรรมยุติ เพื่อทำศาสนกิจ ระบบปฏิทินจันทรคติแบบปักขคณนานี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงมีพระอัจฉริยภาพสูงยิ่งทั้งด้าน ดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์ พระองค์ได้ศึกษาคัมภีร์สารัมภ์ ซึ่งเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับการคำนวณตำแหน่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และการเกิดคราส พระองค์ได้คิดค้นพัฒนาปฏิทินหรือกระดานปักขคณนา ช่วงปี พ.ศ.2397 -2394 ระหว่างทรงผนวช ก่อนขึ้นครองราชสมบัติ เนื่องจากปัญหาปฏิทินจันทรคติในยุคนั้น (ประเทศไทยยังไม่มีปฏิทินสุริยคติ) การกำหนดวันสำคัญประเพณีไม่สอดคล้องกับดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจริง หรือการสังเกตการณ์จริง ปฏิทินบ้านเมืองซึ่งใช้เกณฑ์คัมภีร์สุริยยาตร์แต่โบราณก็ไม่มีกฎแน่นอนตายตัว ผู้คำนวณปฏิทินไม่เอาใจใส่ตรวจสอบ การคำนวณวันที่อาจคลาดเคลื่อน วันปฏิบัติศาสนกิจไม่ตรงตามวันเพ็ญจริงดับจริง ตามพุทธประสงค์

ในช่วงแรกยังใช้ไม่แพร่หลายเพราะยังเป็นเรื่องใหม่ จนกระทั้ง พ.ศ.2411 ได้มีพระบรมราชาธิบายตำราปักขคณนาฉบับสมบูรณ์ รวบรวมข้อมูล อธิบายแนวคิดที่มาที่ไป รวมถึงหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยละเอียด วิธีการคำนวณหาวันขึ้นแรมให้แม่นยำตรงตามการโคจรของดวงจันทร์เป็นสำคัญ

ปักขคณนา เป็นคำที่เกิดคำว่า ปักขะ ซึ่งเป็นภาษาบาลี ที่แปลว่า ปักข์หรือรอบครึ่งเดือน ในความหมายอีกแง่หนึ่ง หมายถึง ปีกข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งก็คือ ข้างขึ้นและข้างแรม มารวมกับคำว่า คณนา ซึ่งแปลว่า การคำนวณ ดังนั้น ปักขคณนา จึงแปลว่า การนับปักข์ หรือ วิธีคำนวณดิถีตามปักข์ , หมายเหตุปฏิทินปักขคณนา นี้ ได้สรุป แนะนำการใช้งานเบื้องต้น รูปแบบ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดของปฏิทินที่ควรทราบ เป็นข้อ ๆ ดังนี้
หมายเหตุปฏิทินปักขคณนา นี้ ได้สรุป แนะนำการใช้งานเบื้องต้น รูปแบบ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดของปฏิทินที่ควรทราบ เป็นข้อ ๆ ดังนี้

[1] ปฏิทินปักขคณนาชุดนี้ คำนวณแบบกระดานปักขคณนา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตามพระราชนิพนธ์เรื่อง "วิธีปักขคณนา" จากหนังสือ "ความรู้เรื่อง ปักขคณนา ตำราการคำนวณปฏิทินทางจันทรคติ" มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เดือนในปฏิทินปักขคณนา จะมี 2 ปักข์คือ ปักข์ขาด (14 วัน) กับ ปักข์ถ้วน (15 วัน) ในแต่ละเดือนอาจเป็น ปักข์ถ้วน-ปักข์ถ้วน (30 วัน) หรือ ปักข์ถ้วน-ปักข์ขาด (29 วัน) ก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับการนับรอบปักข์นั้น , ปฏิทินปักขคณนาไม่มีกฎเรื่องเดือนคี่มี 29 วัน หรือ เดือนคู่มี 30 วัน แบบปฏิทินจันทรคติไทย ดังนั้นเดือนคี่อาจมี 30 วันได้ถ้าเป็นปักข์ถ้วนทั้ง 2 ครั้งติดต่อกัน , ปฏิทินปักขคณนาไม่มีการใช้ อธิกวาร เพราะใช้ปักข์กำหนดจำนวนวัน

เป็นเดือนปฏิทินปักขคณนาที่วาง อธิกมาส ตามพระราชาธิบายเรื่องอธิกมาส ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยทุก ๆ 19 ปี จะมีเดือน อธิกมาส 7 ครั้ง วางอธิกมาสทุก ๆ 33 , 33 , 32 , 33 , 32 , 33 และ 32 เดือนตามลำดับ จะวางหลังเดือน ๘ เรียกเดือนแปดสองหน หรือ เดือนแปดหลัง (๘๘) จำนวนวันในเดือนที่เพิ่มเข้ามา อาจไม่เท่ากับ 30 วัน หรือจำนวนวันในเดือนอธิกมาสตามปฏิทินจันทรคติไทย อาจเพิ่ม 29 วันก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับรอบปักข์นั้น ๆ ว่า ปักข์ถ้วน หรือ ปักข์ขาด

เดือนจันทรคติ ในปฏิทินข้างต้น สามารถตั้งค่าการแสดงผลเดือนได้ 3 แบบ (1). เดือนปฏิทินจันทรคติไทย (2). ปักขคณนา ในรอบ ๑๙ ปี ตามพระบรมราชาธิบาย จะเริ่ม เดือนที่แรม ๑ ค่ำ (3). ปักขคณนา ปรับข้างขึ้น 1 ค่ำ เริ่มต้นเดือน แบบปฏิทินจันทรคติไทย , ในกระดานปักขคณนา เพื่อให้ดูง่าย สามารถเลือกตั้งค่าแสดงผลหมุดได้ ว่าเป็นอักษรขอม อักษรไทย หรือสัญลักษณ์ได้

[2] ปีศักราช , จุลศักราช (จ.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีจุลศักราชในวันเถลิงศก คำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์โดยในปี พ.ศ.2562/จ.ศ.1381 วันเถลิงศกตรงกับ วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 19:12:00น. วันเดียวกันอาจคาบเกี่ยวจุลศักราชได้ เพราะมีช่วงเวลามาเกี่ยวข้อง , วันกาลโยคเริ่มใช้หลังจากวันเถลิงศกนี้เช่นกัน ดู ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2562

รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้แสดงปีรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 แสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้ยกเลิกการใช้งานไปแล้ว ปีปัจจุบันยังแสดงปีรัตนโกสินทรศก , มหาศักราช (ม.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีมหาศักราชในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี หรือ 23 มีนาคมในปีอธิกสุรทิน

[3] วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินปักขคณนา อาจตรงกับ ขึ้นแรม ๗ - ๘ ค่ำ , ขึ้นแรม ๑๔ - ๑๕ ค่ำ ก็ได้อยู่ที่เดือนนั้น ๆ เป็น ปักข์ขาด/ปักข์ถ้วน

วันสำคัญทางพุทธศาสนา ในปฏิทินปักขคณนาชุดนี้ ในแต่ละปีบางช่วงเวลาในทางคำนวณค่ำแรม อาจไม่ตรง กับปฏิทินปักขคณนาที่พิมพ์เผยแพร่หรือใช้จริง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนสลับบางปักข์เพื่อให้วันพระสำคัญ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับปฏิทินจันทรคติไทย/ปฏิทินหลวง

[4] รายละเอียดอื่น ๆ การนับวัน วันสำคัญ ปีนักษัตร ดูหมายเหตุปฏิทินจันทรคติไทยปีนั้น ๆ ดู ปฏิทิน พ.ศ.2562