บทความ/สารพันพยากรณ์

เวลามาตรฐานประเทศไทย

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งควรจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ คือ การเปลี่ยนเวลาของนาฬิกาในประเทศไทยให้เร็วขึ้นอีก 18 นาที กับ 2.7 วินาที และได้ใช้กันเป็นเวลามาตรฐานมาจนทุกวันนี้

ในสมัยโบราณคนไทยกำหนดเวลากันอย่างคร่าวๆ เป็นต้นว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้น เรียกว่า ย่ำรุ่ง เวลาพระอาทิตย์อยู่ตรงศรีษะเรียกว่า เที่ยงวัน  เวลาพระอาทิตย์ตกเรียกว่า ย่ำค่ำ และเวลากึ่งกลางระว่างย่ำค่ำกับย่ำรุ่งเรียกว่า เที่ยงคืน

ครั้นเมื่อทางราชการทหารเรือได้ตั้งกรมอุทกศาสตร์ขึ้น  มีที่ทำการอยู่ในบริเวณพระราชวังเดิม ฝั่งธนบุรี ได้มีเครื่องวัดแดด (พระอาทิตย์)  และมีนาฬิกาใช้  ทำให้การกำหนดเวลามีความละเอียดยิ่งขึ้นเป็นชั่วโมง นาที และวินาที มีความถูกต้องแม่นยำเป็นอย่างดี  และได้กำหนดว่าเวลาของประเทศไทย (วัดที่บริเวณพระราชวังเดิม) เร็วกว่าเวลาที่เมืองกรีนิช  ประเทศอังกฤษ อยู่ 6 ชั่วโมง 41 นาที 58.2 วินาที

ต่อมากรมอุทกศาสตร์ได้ย้ายออกมาตั้งอยู่ภายนอกพระราชวังเดิม และพิจารณาเห็นว่าจัดตำบลที่ยอดพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ธนบุรี เป็นตำบลซึ่งกรมแผนที่ได้คำนวณมีหลักฐานแน่นอนถูกต้องกว่าบริเวณพระราชวังเดิมซึ่งใช้อยู่แต่ก่อน  จึงได้ย้ายมาตรวจวัดแดด ณ บริเวณพระปรางค์นี้  ดังนั้นเวลาของประเทศไทย (วัดที่ยอดพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม) จึงกำหนดให้เร็วกว่าเวลาเมืองกรีนิช 6 ชั่วโมง 41 นาที 57.3 วินาที และทางราชการได้กำหนดให้เวลานี้เป็นเวลายิงปืนเที่ยงในพระนคร  และเป็นเวลาที่ใช้ปฏิบัติกันทั่วประเทศ

ต่อมา เมื่อ พ.ศ.2427 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีประเทศต่างๆ ประชุมปรึกษากันเป็นครั้งแรกเพื่อจะกำหนดเวลาที่ใช้สำหรับประเทศต่างๆ ให้นับห่างกันเพียงกึ่งชั่วโมง  เพื่อให้สะดวกแก่การที่จะคิดคำนวณ และสังเกตได้ง่าย ทั้งนี้เรียกกำหนดเวลาดังกล่าวว่า เวลาอัตรา

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2462  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการประชุมว่าด้วยอุทกศาสตร์ ที่กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  รัฐบาลไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมครั้งนั้นด้วย ที่ประชุมได้ตกลงกันแบ่งเขตหรือภาคของเวลาออกเป็นส่วนๆ ทั่วโลก  ประเทศใดตกอยู่ในส่วนใดก็ใช้เวลาของส่วนนั้นตลอดไป และได้กำหนดให้ตำบล ณ หอตรวจดาวที่เมืองกรีนิช  ประเทศอังกฤษเป็นจุดแรกแห่งการกำหนด และเรียกว่า เวลามาตราฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time หรือย่อเป็น GMT) ส่วนภาคของเวลามีกำหนดด้วยเส้นแวง (ลองจิจูด) ภาคละ 15 องศา ซึ่งคิดเป็นเวลาเท่ากับ 1 ชั่วโมง (โลกเป็นเสมือนวงกลมจึงแบ่งเป็น 360 องศาเส้นแวง และโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้นในเวลา 1 ชั่วโมง โลกจึงเคลื่อนที่ไป 15 องศา

ประเทศไทยมีอาณาเขตอยู่ระหว่างเส้นแวง 97.5 องศาตะวันออก กับเส้นแวง 105 องศาตะวันออก  ซึ่งถ้ากำหนดใช้เวลาอัตราตรงเส้นแวง 97.5 องศาตะวันออก  ผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นเวลาก่อนเวลามาตรฐานกรีนิช 6 ชั่วโมงครึ่ง  แต่ถ้ากำหนดใช้เวลาอัตราตรงเส้นแวง 105 องศาตะวันออก ผ่านจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นเวลาก่อนเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมงพอดี

เพื่อความสะดวกประเทศไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนมาใช้เวลาอัตราหรือเวลามาตราฐานสำหรับประเทศไทย  เป็นเวลา ก่อนเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2463  ดังประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้เวลาอัตรา  และแจ้งความกระทรวงทหารเรือ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2462 ดังต่อไปนี้


พระราชกฤษฎีกาให้ใช้เวลาอัตรา

มีพระบรมราชโองการ  ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า

ด้วยวิธีนับเวลาที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้  แต่โบราณมาก็คงใช้เวลานาฬิกาแดด  ถือเอาเวลาอาทิตย์อยู่ตรงกลางฟ้าระหว่างขอบฟ้าทิศตะวันออกกับตะวันตกเป็นประมาณ ที่เรียกว่ามัชฌันติกสัย  เป็นเวลากำหนดใช้ในที่นั้นๆ แล้ว  อาไศรยดูเงาอาทิตย์เป็นประมาณอย่างหยาบๆ ว่าเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นเป็นเวลาที่ต่างกันนับด้วย 2 ฤๅ 3 ชั่วโมง เช่นนั้นแล้ว  ถ้าแม้นว่าเวลาจะผิดกันไปสักชั่วโมงหนึ่ง    ก็ยังไม่ใคร่จะรู้สึกว่าผิดเวลามากนัก  เวลานาฬิกาแดดจึงไม่เสมอเท่ากันทุกวันไปได้

#ads-text#

แต่ครั้นเมื่อมีเครื่องมือที่จะวัดสอบให้ละเอียดลงไป  จนถึงนาที  และวินาทีแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเวลานาฬิกาแดด  ฤๅเวลามัชฌันติกสัยนั้นไม่เที่ยงตรงกันแท้แทบทุกวันเพราะเหตุว่าวิถีโคจรแห่งอาทิตย์นั้นเดินปัดขึ้นเหนือและปัดลงใต้ ต่างจากเส้นศูนย์กลางรอบโลกถึงข้างละ 23 องศากึ่งอย่างหนึ่ง และเพราะเหตุว่าโลกเดินรอบอาทิตย์เร็วและช้าไม่เสมอกัน  ตามวิถีโคจรที่ใกล้หรือไกลจากอาทิตย์  มีประมาณว่าเวลาตกนิตย์ในเดือนมกราคมเดินเร็วที่สุดแล้ว  เวลาขึ้นอุจในเดือนมิถุนายนก็เดินช้าที่สุด

เพราะเหตุ 2 ประการนี้ จึงต้องคิดมีนาฬิกากล  ที่คิดเฉลี่ยเวลาทั้งรอบปีหนึ่งแบ่งเป็นเวลามัธยมกาล  ประมาณให้เสมอว่าวันละ 24 ชั่วโมง สมมุตว่ามีดวงอาทิตย์เดินเสมอเท่ากันทุกวันเป็นมัธยมอาทิตย์เวลานาฬิกาแดด  ฤๅเวลาอาทิตย์ปรากฎเป็นมัชฌันติกสัยจริงนั้น  จึงอาจจะเร็วไปกว่าเวลานาฬิกากล ฤๅมัธยมกาลนั้นได้ถึง 17 นาที เป็นอย่างมาก และช้าไปได้ถึง 14 นาทีเป็นอย่างมาก

ยังมีเวลาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าเวลาดาว คือ สังเกตดาวฤกษ์คืนหนึ่งเลงดูว่าอยู่ที่แห่งใดแล้วกำหนดนับไว้ดูสอบอีกคืนหนึ่งในที่ซึ่งเลงแลแห่งเดียวกันแล้ว  จะมีกำหนดเสมอเหมือนกันทุกวันไปเป็นเวลานาฬิกามัธยมกาล 23 ชั่วโมง 56 นาที กับ 4 วินาที เวลานี้เที่ยงตรงอยู่เสมอทุกวัน  ด้วยเหตุว่าเป็นเวลาโลกหมุนรอบหนึ่งเสมอเท่ากันทุกวันไป  ไม่มีช้าเร็วกว่ากันที่จะสังเกตเห็นได้เลย  แต่เวลานี้ใช้กันอยู่แต่ในการเดินเรือและในโหราศาสตร์

เวลานาฬิกาแดด, มัธยมกาลและเวลาดาวทั้ง 3 อย่างนี้  ก็ใช้ตามท้องที่ซึ่งตั้งอยู่ต่างกันไปตางลองติจูด  คือกำหนดนับว่ารอบโลกไปทางตะวันออกตะวันตกเป็น 360 องศาแล้ว  ถ้าตั้งอยู่ห่างกัน 15 องศา  เวลาท้องที่ซึ่งตั้งอยู่ต่างกันนั้น  ก็จะผิดแปลกกันถึงชั่วโมงหนึ่ง ในมัธยมกาล ถ้าจะประมาณอย่างหยาบๆ ก็กล่าวได้ว่า ท้องที่ซึ่งตั้งกันอยู่ห่างสัก 700 เส้น  ก็เป็นเวลาที่จะผิดแปลกกันได้นาทีหนึ่ง

ถ้าทางรถไฟเดินทางตะวันออกตะวันตกแล้ว  ก็จะมีเวลาผิดกันได้ถึงนาทีหนึ่งไปทุก ๆ 27 กิโลเมตรเศษ

อีกประการหนึ่งเมื่อจะใช้เวลาเดินรถไฟ  ฤๅเดินเรือที่จะนับตามเวลาท้องที่  ซึ่งมีเศษนาทีต่างๆ กัน  ก็เป็นการยากในทางที่จะคำนวณคิดบอกเวลาต่างๆ กันไปได้มากมายนัก

เพราะเหตุที่จะปลดเปลื้องความยากลำบากในการที่จะคำนวนเวลาที่ต่างๆ กันอยู่ ไม่ใช่แต่เพียงประเทศ จนชั้นตำบลต่างๆ ในประเทศเดียวกันก็ยังผิดกันได้อย่างนี้นานาประเทศจึงได้ประชุมกันปรึกษา เมื่อ พ.ศ.2427 เป็นครั้งแรก  เพื่อจะให้กำหนดเวลาลงใช้สำหรับประเทศต่างๆ นั้น  ให้นับห่างกันเพียงกึ่งชั่วโมงไป  เพื่อให้เป็นการสดวกแก่การที่จะคิดแลสังเกตได้ง่าย  ถ้าประเทศใดมีอาณาเขตร์กว้างขวางไปทางทิศตะวันออก ตะวันตกมากกว่ากึ่งชั่วโมงก็ให้กำหนดใช้เวลาที่ให้เรียกว่า เวลาอัตรานั้นต่างๆ กันได้หลายเวลาอย่างเช่นใช้อยู่ในอเมริกานั้นได้

ครั้นต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2462 นี้  นานาประเทศได้แต่งผู้แทนไปประชุมกันที่ลอนดอนว่าด้วยอุทกศาสตร์  กรุงสยามก็ได้เข้าในประชุมนี้ด้วย  ได้ปรึกษาตกลงกันว่าทุกประเทศที่ชุมนุมกันนั้นจะคิดอ่านใช้เวลาอัตรานี้ด้วย

กรุงสยามมีอาณาเขตกว้างทางตะวันออกตะวันตกเพียง 8 องศาเป็นอย่างยิ่ง คือ เวลาประมาณ 32 นาที  ควรจะกำหนดใช้เวลาอัตรานั้นเป็นเวลาอย่างเดียวกันได้  เพื่อจะให้ถูกต้องตามสัญญากับนานาประเทศ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2463 สืบไปให้ใช้เวลาอัตราสำหรับกรุงสยามทั่วพระราชอาณาจักรเป็น 7 ชั่วโมงก่อนเวลากรีนิชในเมืองอังกฤษ... แจ้งความกระทรวงทหารเรือ

ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 16 มีนาคม พระพุทธศักราช 2462 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เวลาอัตรา 7 ชั่วโมงก่อนเวลาเมืองกรีนิชทั่วทั้งพระราชอาณาเขตร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พระพุทธศักราช 2463 เป็นต้นไปนั้น ในวันที่กล่าวนี้  เจ้าพนักงานจะได้ยิงปืนสัญญาเวลาเที่ยงซึ่งได้เคยยิงอยู่โดยเวลามัธยมกาลสำหรับกรุงเทพฯ 6 ชั่วโมง 41 นาที 57.3 วินาที  ก่อนเวลากรีนิชนั้น  เร็วขึ้น 18 นาทีกับ 2.7 วินาที เพื่อให้เป็น 7 ชั่วโมงถ้วนก่อนเวลาเมืองกรีนิชตามพระราชกฤษฎีกา  แลคงให้สัญญาเวลาเที่ยงโดยอัตรานี้สืบไป

กระทรวงแลกรมใดหรือบริษัทวาณิชคณะใดมีหน้าที่ให้กำเนิดนาฬิกาปรารถนาจะให้สอบตั้งนาฬิกาให้ถูกต้องเสียแต่ก่อนกำหนดใช้เวลาอัตรานี้  จงส่งพนักงานหรือผู้แทนไปทำความตกลงกับเจ้าพนักงานกองอุทกสาตรทหารเรือ ณ ที่ทำการในพระราชวังเดิม จังหวัดธนบุรี

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว http://www.kingvajiravudh.org
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก : วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553


ฤกษ์ออกรถ #year#
ฤกษ์ยามที่ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 นำรถออกจากอู่ ฤกษ์ซื้อรถ ตำราโหราศาสตร์ฤกษ์ออกรถ
คติโหราศาสตร์
ดวงชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปตามดวง 100% ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก หรือแนะแนวทางชีวิต
สีรถถูกโฉลก สีรถประจำวันเกิด
เลือกสีรถถูกโฉลกสีรถประจำวันเกิดเป็นศิริมงคล วิธีเลือกสีรถถูกโฉลกสีรถตามวันเกิด ส่งเสริม
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อถูกโฉลก
วิธีการเลือกสีเสื้อประจําวันเพื่อเสริมราศี สีมงคลตามหลักโหราศาสตร์ สีเลื้อตามวันเกิดของผู้สวมใส่ในโอกาศต่างๆ
ดวงพิชัยสงคราม ยันต์ดวงพิชัยสงคราม
ยันต์ที่มีความสำคัญมากในโหราศาสตร์ไทย รวม โหราศาสตร์+พุทธศาสตร์+ไสยศาสตร์ ประกอบเป็นยันต์อันศักดิ์สิทธิ์
โหราศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
คนเราเกิดมาในโลกนี้แม้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน แต่ชีวิตช่างแตกต่างกันเสียราวฟ้ากับดิน
วันมหาสงกรานต์
ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการเล่นรื่นเริงมีการรดน้ำ
ตำนานเทวดามิตรศัตรู
ตำนานความเป็นมาของเทวดาเพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในปฐมเหตุว่า เพราะเหตุใด จึงได้เป็นมิตรและศัตรูกัน
เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง
ข้อแนะนำสำหรับบางคนอาจเคยมีปัญหาว่าอยากดูดวง แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร ต้องเตรียมตัวหรือเปล่า
การนับวันทางโหราศาสตร์
การเปลี่ยนวันใหม่ทางจันทรคติที่ใช้ในทางทางโหราศาสตร์ แตกต่างวันตามสากลเพราะเริ่มนับรอบวันตอน
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ครั้งโบราณวันขึ้นปีใหม่ จะกำหนดขึ้นตามความนิยมและความคิดเห็นของชนชาตินั้นๆ มิได้เป็นวันเดียวกันเช่นปัจจุบัน
ทิศเทวดา ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก
ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า ทิศมงคล หลักการตรวจดูทิศหลาวเหล็ก พระคาถากันผีหลวง
ยามอุบากอง
ตำรายามอุบากอง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้จักกันดี เป็นยามที่ถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
ความเป็นมาประกาศสงกรานต์
ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ ให้เขียนภาพ นางสงกรานต์
สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)
รับพระเสวยอายุก็ดี จะมาส่งพระเสวยอายุก็ดี รับหรือส่งน่ะ พระเสวยอายุเองก็ดี พระแทรกก็ดี
เกร็ดประวัติดวงเมืองกรุงเทพ
กว่า 200 วันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์ ดวงเมืองที่ผูกขึ้นตามวันเวลาในวันนั้น ได้ชี้ทางให้บ้านเมืองมาตลอด
ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้านวิชาโหราศาสตร์ ผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก
ทิศโบราณทั้ง 32 ทิศ
ทำความรู้จักทิศโบราณ ชื่อแปลกๆ ทั้ง 32 ทิศ บูรพาภาคทักษิณ บูริมาคเนย์ อาคเนย์ภาคบูรพา
ตั้งชื่อ ภูมิทักษา
ศาสตร์การตั้งชื่อ ตำราภูมิทักษา ทักษาปกรณ์ หรือมหาทักษา หมายถึง  เป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ
ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตำราเลขศาสตร์ มหายตนะ ตำราอายตนะ 6 หมายถึง ความหมายของเลขศาสตร์ เป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต
ตำราตั้งชื่ออีกแบบนึง เรียกว่าตำรารหัสชีวิต รหัสชีวิตเป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนายชื่อ
ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ
ตำราทั้ง 3 นี้เดิมทีถูกใช้ในเรื่อง ทิศในการเดินทาง ยาตราต่างๆ หรือหากจะคุ้นชื่อ ทิศผีหลวง
วันห้ามต่างๆของไทย
วันห้ามการมงคลของไทย ห้ามขึ้นบ้านวันเสาร์ เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร แต่งงานวันพุธ
การเปลี่ยนปีนักษัตร
การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนห้า ตามคติพราหมณ์
สิ่งนำโชค 12 ราศี
สิ่งของนำโชคของชาวราศีต่างๆทั้ง 12 ราศี มีอะไรบ้างที่ควรพกพาไปด้วยแล้วจะดี หรือเสริมความมั่นใจ
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิด ปางพระประจำวันเกิด วันอาทิตย์ วันจันทร์ ปางถวายเนตร ปางป่าเลไลย์
เวลามาตรฐานประเทศไทย
ประวัติเวลามาตรฐาน ร.6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เวลาอัตรา 7 ชั่วโมงก่อนเวลาเมืองกรีนิช
สะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
การแก้เคราะห์กรรมที่ดี ก็ทำได้ไม่ยากเพียงแค่หมั่นทำบุญทำทาน แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบ้าง
เรื่องบนเตียงของหนุ่มสาว 12 ราศี
เรื่องบนเตียงของคู่หนุ่มสาว 12 ราศี แต่ละราศีทั้งหนุ่ม และสาว เค้าคิดอย่างไรกับเรื่องบนเตียง
นิมิตเคล็ดลาง เขม่น ตากระตุก
ลางเขม่น ตาเขม่น ตากระตุก เปลือกตากระตุก นิมิตเคล็ดลางความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่
ทำนายนิสัยตามเวลาเกิด
การทำนายชะตาด้วยยามอัฏฐกาล เวลาเกิดของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน นิสัยใจคอก็แตกต่างกัน
ชื่อเดือนไทยและการเปลี่ยนแปลง
เคยสงสัยหรือไม่ว่าชื่อเดือนแต่ละเดือนที่คนไทยใช้กันมีที่มาที่ไปอย่างไร และก่อนหน้านี้
ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ
รูปก้นหอยในนิ้วมือ มีส่วนสัมพันธ์กับดวงชะตาของแต่ละคนเป็นอย่างมาก ลองมาดูกันว่าจำนวนก้นหอยที่มีอยู่ในนิ้วมือ
ทำนายไฝบนใบหน้า
หากอยากรูว่าไฝ บนใบหน้าร่างกาย มีความหมายอย่างไรในแง่โหราศาสตร์ โดนเฉพาะบริเวณใบหน้าซึ่งสังเกตุเห็นได้ง่าย
ดูความรักจากการสวมแหวน
ชอบสวมแหวนนิ้วนาง เป็นคนที่อ่อนหวานน่าทะนุถนอมเป็นคนที่ชอบหนีความจริงให้ความสำคัญกับความรัก
ทำนายเลขบัตรประชาชน
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13 หลัก บ่งบอกวิถีชีวิตชีวิตท่านว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ความรักของ 12 นักษัตร
ทำนายความรัก 12 นักษัตรไทย ผู้ที่เกิดในแต่ละปีนักษัตร ปีนักษัตรให้ผลต่อความรักอย่างไร
วันเกิดบอกความเจ้าชู้ได้
รู้หรือไม่ว่า วันเกิดก็สามารถบอกความเจ้าชู้ได้เช่นกัน อยากรู้ว่าตัวเองเจ้าชู้หรือไม่
หลากเรื่องราวของหนุ่มสาว 12 ราศี
หลากหลายเรื่องราว หลายมุมมองที่แตกต่างกันของหนุ่มสาวทั้ง 12 ราศี ราศีของคุณเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน
มารยาทของโหร
มารยาทของโหร จรรยาบรรณโหร ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดูหรือผู้เป็นโหรควรต้องมีมารยาทโหร
การทำนายราศี ลัคนาราศี
การทำนายที่พบเห็นตาม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่ทำนายตามราศี มีใช้ราศีอยู่