บทความ/สารพันพยากรณ์

วันมหาสงกรานต์

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์

เมื่อถึงเดือนห้า(๕) ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุก ๆ ปี เราเรียกวันนี้ว่า “วันสงกรานต์” ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการเล่นรื่นเริงมีการรดน้ำ ดำหัว โดยเฉพาะหนุ่มสาว ๆ สาว ๆ จะสนุกกันเต็มที่ เล่นสาดน้ำกันโดยไม่ถือเนื้อถือตัวเลย ในชนบทหลายแห่ง มีการเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ กัน
 
อนึ่ง วันนี้บางแห่งจะเริ่มจากวันที่ 13 เมษายน และมีการเล่นสนุกสนานไปราว ๆ 1 สัปดาห์ หรือกว่านั้น แต่ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ระยะนี้จะมีการนำน้ำหอม เสื้อผ้าอาภรณ์ไปรดน้ำผู้ใหญ่ญาติพี่น้อง ที่เคารพนับถือ และทางศาสนาก็จัดให้มีการบายศรีพระสงฆ์สมภารเจ้าวัด รดน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ เท่าที่มีตามวัดต่าง ๆ ใกล้เคียง
 
กำเนิดวันสงกรานต์ มีเรื่องเล่าสืบ ๆ กันมา น่าจดนำไว้ดังจะขอคัดข้อความจารึกวัดเชตุพนฯ มากล่าวไประดับความรู้ของสาธุชนทั้งหลายดังต่อไปนี้
 
“.....เมื่อต้นภัทรกัลป์ มีเศรษฐีคนหนึ่ง มั่งมีทรัพย์มาก แต่ไม่มีบุตรบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุรา นักเลงสุรานั้นมีบุตร 2 คน ผิวเนื้อดุจทอง วันหนึ่งนักเลงสุราเข้าไปในบ้านของเศรษฐี แล้วด่าเศรษฐีด้วยถ้อยคำหยาบคายต่าง ๆ เศรษฐีได้ฟังจึงถามว่า ท่านมีสมบัติมากมายแต่หามีบุตรไม่ เมื่อท่านตายไปแล้วสมบัติจะอันตรธานไปหมดหาประโยชน์อันใดมิได้ เพราะขาดทายาทผู้ปกครอง ข้าพเจ้ามีบุตรอยู่ถึง 2 คน และรูปร่างงดงามเสียด้วย ข้าพเจ้าจึงดีกว่าท่านเศรษฐีครั้นได้ฟังดังนั้นก็เห็นจริงด้วย จึงมีความละอายต่อนักเลงสุรายิ่งนัก จึงนึกใคร่อยากได้บุตรบาง จึงทำการ บวงสรวงพระอาทิตย์ และพระจันทร์ ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อขอให้มีบุตร อยู่ถึง 3 ปี ก็มิได้มีบุตรสมดังปรารถนา
 
เมื่อขอบุตรต่อพระอาทิตย์พระจันทร์มิได้ดังปรารถนาแล้ว อยู่มาวันหนึ่งถึงฤดูคิมหันต์จิตรมาส เดือนห้า(๕)  โลกสมมุติว่าเป็นวันสงกรานต์  คือ พระอาทิตย์ยกจากราศีมีนประเวสสู่ราศีเมษ คนทั้งหลายพากันเล่นนักขัตฤกษ์ เป็นการรื่นเริงขึ้นปีใหม่ ทั่วชมพูทวีป ขณะนั้นเศรษฐีจึงพาข้าทาสบริวารไปยังต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่อยู่แห่งปักษีชาติ ทั้งหลาย เอาข้าวสารซาวน้ำ 7 ครั้ง แล้วหุงบูชารุกขพระถไทรพร้อมด้วยสูปพยัญชนะอันประณีต และประโคมด้วยดุริยางค์ดนตรีต่าง ๆ ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรจากรุกขพระไทร รุกขพระไทยมีความกรุณาเหาะไปขอบุตรต่อพระอินทร์เพื่อจะให้แก่เศรษฐี
 
พระอินทร์จึงได้ธรรมบาลเทวบุตร ลงไปปฏิสนธิในครรภ์ บิดามารดาขนานนามว่า ธรรมบาลกุมาร แล้วจึงปลูกปราสาทขึ้นให้กุมารอยู่ใตต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำนั้น ครั้นกุมาเจริญขึ้น ก็รู้ภาษานกแล้วเรียนจบไตรเทพเมื่ออายุได้ 8 ขวบ และได้เป็นอาจารย์บอกมงคลการต่าง ๆ แก่มนุษย์ชาวชมพูทวีป ทั้งปวง ซึ่งขณะนั้นโลกทั้งหลายนับถือท้าวมหาพรหม และกบิลพรหม องค์หนึ่งได้แสดงมงคลการแก่มนุษย์ทั่งปวง
 
เมื่อกบิลพรหมแจ้งเหตุที่ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้มีชื่อเสียง  เป็นที่นับถือของมนุษย์ชาวโลกทั้งหลาย จึงลงมาถามปัญหาแก่ธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ ความว่า
 
1.เวลาเช้า  สิริคือราศีอยู่ที่ไหน

2.เวลาเที่ยง สิริคือราศีอยู่ที่ไหน

3.เวลาเย็น   สิริคือราศีอยู่ที่ไหน
 
และสัญญาว่า ถ้าท่านแก้ปัญหา 3 ข้อนี้ได้เราจะตัดศีรษะเราบูชาท่าน ถ้าท่านแก้ไม่ได้ เราจะตัดศีรษะท่านเสีย ธรรมบาลกุมารรับสัญญา แต่ผลัดแก้ปัญหาออกไป 7 วัน กบิลพรหมก็กลับไปยังพรหมโลก
 
ฝ่ายธรรมบาลกุมารพิจารณาปัญหานั้นล่วงไปได้ 6 วัน แล้วยังไม่เห็นอุบายที่จะต้องปัญหาได้ จึงคิดว่าพรุ่งนี้แล้วสิหนอ เราจะต้องตายด้วยอาญาของท้าวกบิลพรหม เราหาต้องการไม่ จำจะหนีไปซุกซ่อนตนเสียดีกว่า คิดแล้วลงจากประสาทเที่ยวไปนอนอยู่ใต้ต้นตาล 2 ต้น ซึ่งมีนกอินทรี 2 ตัวเมียทำรังอยู่บนต้นตาลนั้น
 

ขณะที่ธรรมบาลกุมารนอนอยู่ใต้ต้นตาลนั้น ได้ยินเสียงนางนกอินทรีถามผัวว่าพรุ่งนี้ เราจะไปหาอาหารที่ไหน นกอินทรีผู้ผัวตอบว่าพรุ่งนี้ครบ 7 วัน ที่ท้าวกบิลพรหมถามปัญหาแก่ธรรมบาลกุมาร แต่ธรรมบาลกุมารแก้ไม่ได้ ท้าวกบิลพรหมจะตัดศีรษะเสียตามสัญญาเราทั้ง 2 จะได้กินเนื้อมนุษย์คือธรรมบาลกุมารนั้นเป็นอาหาร นางนกอินทรีจึงถามท่านรู้ปัญหาหรือ ผู้ผัวตอบว่ารู้ แล้วก็เล่าให้นางนกอินทรีฟังตั้งแต่ต้นจนปลายว่า
 
1.เวลาเช้าราศีอยู่ที่หน้า คนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้า
2.เวลาเที่ยงราศีอยู่ที่อก คนทั้งหลายจึงเอาน้ำและแป้งกระแจะจันทร์ลูบไล้ที่อก
3.เวลาเย็นราศีอยู่ที่เท้า คนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างเท้า
 
ธรรมบาลกุมารนอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินการสนทนาของนกอินทรี ทั้ง 2 ก็จำได้ จึงมีความโสมนัสปีติยินดีเป็นอันมาก แล้วจึงกลับมาสู่ปราสาทของตน
 
ครั้นถึงวาระเป็นคำรบ 7 ตามสัญญา ท้าวกบิลพรหมก็ลงมาถามปัญหาทั้ง 3 ข้อ ตามที่นัดหมายกันไว้ ธรรมบาลกุมารก็วิสัชนาแก้ปัญหาทั้ง 3 ข้อ ตามที่ได้ฟังมาจากนกอินทรีนั้น ท้าวกบิลพรหมยอมรับว่าถูกต้อง และยอมแพ้แก่ธรรมบาลกุมาร และจำต้องตัดศีรษะของตนบูชาตามที่สัญญาไว้ แต่ก่อนที่จะตัดศีรษะ ได้ตรัสเรียกธิดาทั้ง 7 อันเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์คือ
 
1.นางทุงษะเทวี

2.นางรากษสเทวี

3.นางโคราคเทวี

4.นางกิริณีเทวี

5.นางมณฑาเทวี

6.นางกิมิทาเทวี

7.นางมโหธรเทวี
 
อันโลกสมมุติว่าเป็นองค์มหาสงกรานต์ กับทั้งเทพบรรษัทมาพร้อมกันแล้ว จึงบอกเรื่องราวให้ทราบ
และตรัสว่าพระเศียรของเรานี้ ถ้าตั้งไว้บนแผ่นดินก็จะเกิดไฟไหม้ไปทั่วโลกธาตุ ถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะแล้ง เจ้าทั้ง 7 จงเอาพานมารองรับเศียรของบิดาไว้เถิด ครั้นแล้วท้าวกบิลพรหมก็ตัดพระเศียรแค่พระศอส่งให้นางทุงษะเทวี ธิดาองค์ใหญ่ในขณะนันโลกก็เกิดโกลาหลอลเวงยิ่งนัก
 
เมื่อนางทุงษะมหาสงกรานต์ เอาพานรองรับพระเศียรของท้าวกบิลพรหม แล้วก็ให้เทพบรรษัทแห่งประทักษิณ เวียนรอบเขาพระสุเมรุราช 60 นาที แล้วจึงเชิญเช้าประดิษฐาน ไว้ในมณฑป ณ ถ้ำคันธธุลี เขาไกรลาส กระทำบูชาด้วยเครื่องทิพย์ต่าง ๆ พระวิศณุกรรม เทพบุตรก็เนรมิตโลงแก้ว อันแล้วไปดวยแก้ว 7 ประการ ชื่อ ภัควดีให้เทพธิดา และนางฟ้าแล้ว เทพยดาทั้งหลายก็นำมาซึ่งเถาฉมุนาตลงล้างน้ำ ในสระอโนดาต  7  ครั้ง แล้วแจกกันสังเวย ทั่ว ทุก ๆ พระองค์

ครั้นได้วาระกำหนดครบ 365 วัน โลกสมมุติว่าปีหนึ่งเป็นวันสงกรานต์ นางเทพธิดาทั้ง 7 ก็ทรงพาหนะต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาเชิญพระเศียรของกบิลพรหม ออกแห่พรอมด้วยเทพบรรษัทแสนโกฏิประทักษิณ เวียนรอบเขาพระสุเมรุราชบรรพตทุก ๆ ปี แล้วก็กลับไปยังเทวโลก...”
 
วันเถลิงศก
 

เดิมประเพณีไทยเราถือประเพณีว่า วันสงกรานต์เป็นวันเถลิงศกใหม่ คือ นับเอาวันที่ 13 เมษายนทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อปี พ.ศ.2484 ต่อ พ.ศ.2485 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีนี้เอง
 
เกจิอาจารย์ท่านพยากรณ์ได้ว่า ถ้าวันใดเป็นวันเถลิงศก วันนั้นจะเกิดอะไรดังนี้
 
ถ้าวันอาทิตย์ เป็นวันเถลิงศก พระมหากษัตริย์จะเรืองอำนาจจะมีชัยแก่ศัตรูทั่วทิศานุทิศ
ถ้าวันจันทร์ เป็นวันเถลิงศก พระเทวีและหมู่นางนักสนมบริวาร ประกอบด้วย ความสุขและ สมบัติทั่งปวง
ถ้าวันอังคาร เป็นวันเถลิงศก อำมาตย์มนตรีจะอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะต่อยุทธด้วยปัจจามิตรทิศใด ๆ จะมีชัยชนะทุกเมื่อ
ถ้าวัน พุธ เป็นวันเถลิงศก ราชบัณฑิตปุโรหิต และโหราจารย์จะสุขสำราญเป็นอันมาก
ถ้าวันพฤหัสบดี เป็นวันเถลิงศก สมณพราหมณาจารย์จะปฏิบัติชอบด้วยธรรมอันประเสริฐ
ถ้าวันศุกร์ เป็นวันเถลิงศก พ่อค้าวานิชทั้งหลายไปค้าขายในประเทศต่าง ๆ จะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทองและความสุขเป็นอันมาก
ถ้าวันเสาร์ เป็นวันเถลิงศก หมู่ทแกล้วทหารทั้งปวงจะประกอบไปด้วยความสุขและวิชาการต่าง ๆ แม้จะทำยุทธด้วยข้าศึกทิศใด ๆ จะมีชัยชนะทุกเมื่อแล
 
วันมหาสงกรานต์
 
สิทธิการิยะ ถ้าสงกรานต์ปีใดวันอาทิตย์ เป็นวันมหาสงกรานต์ปีนั้นเรือกสวนไร่นา ไม่ใคร่งาม
ถ้าวันจันทร์ เป็นวันมหาสงกรานต์ จะแพ้เสนาบดี ท้าวพระยาแลและนางพระยาทั้งหลาย
ถ้าวันอังคารและวันเสาร์ เป็นวันมหาสงกรานต์ จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลงและโจรผู้ร้าย ไข้เจ็บหนักที่สุด
ถ้าวันพุธ เป็นวันมหาสงกรานต์ ท้าวพระยาจะได้บรรณาการจากต่างเมือง แต่จะแพ้ลูกอ่อนนัก
ถ้าวันพฤหัสบดี เป็นวันมหาสงกรานต์ จะแพ้ท้าวไท พระสงฆ์ราชาคณะ จะเดือดเนื้อร้อนใจนัก
ถ้าวันศุกร์ เป็นวันมหาสงกรานต์ ข้าวน้ำ ลูกหมากรากไม้ทั้งหลาย จะอุดมสมบูรณ์ แต่จะแพ้เด็ก ฝนและพายุชุก จะเจ็บตายกันมากนักแล
 
วันเนา
 
วันเนา ได้แก่ วันก่อนจะถึงวันที่ 13 เมษายน ได้แก่วันที่ 12 เมษายน ของทุก ๆ ปี เกจิอาจารย์ท่านวางพยากรณ์ไว้อย่างนี้
ถ้าวันอาทิตย์ เป็นวันเนา ข้าวจะตายฝอย จะได้ยินเสียงคนต่างภาษา ท้าวพระยาจะหนักใจ
ถ้าวันจันทร์ เป็นวันเนา เกลือจะแพง นางพระยาจะร้อนใจนัก มักเกิดความไข้ต่าง ๆ
ถ้าวันอังคาร  เป็นวันเนา หมากพลูข้าวปลาจะแพง จะแพ้มนตรีอำมาตย์ทั้งปวง
ถ้าวันพุธ เป็นวันเนา ข้าวจะแพง คนทั้งหลายจะทุกข์ร้อน แม้หม้ายจะพลัดที่อยู่
ถ้าวันพฤหัสบดี  เป็นวันเนา  ลูกไม้จะแพง ราชสกุลทั้งหลายจะร้อนใจนัก
ถ้าวันศุกร์  เป็นวันเนา พริกจะแพง จะเกิดเพลิงกลางเมือง ขุนนางจะต้องโทษ ข้าวจะตายฝอย น้ำจะน้อย กว่าทุกปี ชีพราหมณ์จะร้อนใจ พืชผลมักจะแพงแล
 
ชื่อนางสงกรานต์
 
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ธิดาท้าวกบิลพรหมมี อยู่ด้วยกัน 7 นาง ถ้าปีใดนางสงกรานต์ ตรงกับอะไรใน 7 วัน นางทั้ง 7 ก็ผลัดเปลี่ยนเวรกันมารับเศียรของบิดาตนเพื่อมิให้ตกลงสู่แผ่นดิน เพราะจะเกิดฝนแล้งไฟไหม้โลก
นางทั้ง 7 มีชื่อต่าง ๆ กัน และแต่งกายก็แตกต่างกันออกไป ประกอบกับอาวุธที่ถือก็แตกต่างกันด้วยดังนี้
 
วันอาทิตย์ นางสงกรานต์ชื่อ ทุงษะ ทัดดอกทับทิม   เครื่องประดับ ปัทมราช (แก้วทับทิม) ภักษาหาร อุทุมพร (ผลมะเดื่อ) อาวุธขวาจักร ซ้ายสังข์ พาหนะครุฑ
วันจันทร์ นางสงกรานต์ชื่อ  โคราคะ ทัดดอกปีบ  เครื่องประดับ มุกดา ภักษาหาร เตละ (น้ำมัน) อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายไม้เท้า พาหนะพยักฆ์ (เสือ)
วันอังคาร นางสงกรานต์ชื่อ  รากษส ดอกบัวหลวง เครื่องประดับ แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต (เลือด) อาวุธขวาตรีศูล (หลาว 3 ง่าม) ซ้ายธนู พาหนะวราหะ (หมู)
วันพุธ นางสงกรานต์ชื่อ มณฑา ทัดดอกจำปา  เครื่องประดับ ไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย อาวุธขวาเข็ม ซ้ายไม้เท้า พาหนะคัทรภา (ฬา)
วันพฤหัสบดี นางสงกรานต์ชื่อ กิริณี  ทัดดอกมณฑา เครื่องประดับ มรกต ภักษาหาร ถั่วงา อาวุธขวาขอ ซ้ายปืน พาหนะคช (ช้าง)
วันศุกร์ นางสงกรานต์ชื่อ กิมิทา ทัดดอกจงกลนี   เครื่องประดับ บุษราคัม ภักษาหาร กล้วยน้ำ อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายพิณ พาหนะมหิงส์ (ควาย)
วันเสาร์ นางสงกรานต์ชื่อ มโหธร ทัดดอกสามหาว   เครื่องประดับนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย อาวุธขวาจักร ซ้ายตรี พาหนะมยุรา (นกยูง)
 
หมายเหตุ เดิมภักษาหารและอาวุธดังกล่าวตามวันต่าง ๆ นั้นเคยจัดไว้ตามวันเสมอมา เพิ่งมาเลิกเมื่อหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ พ.ศ.2476 มานี้เท่านั้นเอง ทั้งพิธีหลวง พิธีราษฎร์ ก็จัดทำกันที่ท้องสนามหลวงและตามชนบท ปัจจุบันกำลังจะมีการฟื้นฟูพิธีนี้นำมาปฏิบัติกันอีก
 
อิริยาบถนางสงกรานต์ขี่พาหนะ
 
นางสงกรานต์ จะนั่งบนพาหนะในท่าทางอย่างไรนั้น ท่านให้ถือเอาเวลาที่ดวงอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษของปีนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ อาจจะเป็นกลางวัน เช้า สาย บ่าย เย็น หรือกลาง คืน เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ถ้าดวงอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษเวลา

1. รุ่งถึงเที่ยง นางสงกรานต์ยืนบนพาหนะ
2. เที่ยงถึงวันย่ำค่ำ นางสงกรานต์นั่งบนพาหนะ
3. พลบค่ำถึงเที่ยงคืน นางสงกรานต์ นอนลืมตาบนพาหนะ
4. เที่ยงคืนถึงรุ่งเช้า นางสงกรานต์นอนหลับตาบนพาหนะ
 
ข้อสังเกต อิริยาบถเหล่านี้ ท่านจะพบบนปฏิทินแผ่น ๆ ที่บางโรงพิมพ์เขาพิมพ์จำหน่าย ทุกปี

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : ตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์ โดย สำนักพิมพ์อำนาจสาส์น
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก : วันพุธ ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2552


ฤกษ์ออกรถ #year#
ฤกษ์ยามที่ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 นำรถออกจากอู่ ฤกษ์ซื้อรถ ตำราโหราศาสตร์ฤกษ์ออกรถ
คติโหราศาสตร์
ดวงชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปตามดวง 100% ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก หรือแนะแนวทางชีวิต
สีรถถูกโฉลก สีรถประจำวันเกิด
เลือกสีรถถูกโฉลกสีรถประจำวันเกิดเป็นศิริมงคล วิธีเลือกสีรถถูกโฉลกสีรถตามวันเกิด ส่งเสริม
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อถูกโฉลก
วิธีการเลือกสีเสื้อประจําวันเพื่อเสริมราศี สีมงคลตามหลักโหราศาสตร์ สีเลื้อตามวันเกิดของผู้สวมใส่ในโอกาศต่างๆ
ดวงพิชัยสงคราม ยันต์ดวงพิชัยสงคราม
ยันต์ที่มีความสำคัญมากในโหราศาสตร์ไทย รวม โหราศาสตร์+พุทธศาสตร์+ไสยศาสตร์ ประกอบเป็นยันต์อันศักดิ์สิทธิ์
โหราศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
คนเราเกิดมาในโลกนี้แม้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน แต่ชีวิตช่างแตกต่างกันเสียราวฟ้ากับดิน
วันมหาสงกรานต์
ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการเล่นรื่นเริงมีการรดน้ำ
ตำนานเทวดามิตรศัตรู
ตำนานความเป็นมาของเทวดาเพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในปฐมเหตุว่า เพราะเหตุใด จึงได้เป็นมิตรและศัตรูกัน
เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง
ข้อแนะนำสำหรับบางคนอาจเคยมีปัญหาว่าอยากดูดวง แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร ต้องเตรียมตัวหรือเปล่า
การนับวันทางโหราศาสตร์
การเปลี่ยนวันใหม่ทางจันทรคติที่ใช้ในทางทางโหราศาสตร์ แตกต่างวันตามสากลเพราะเริ่มนับรอบวันตอน
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ครั้งโบราณวันขึ้นปีใหม่ จะกำหนดขึ้นตามความนิยมและความคิดเห็นของชนชาตินั้นๆ มิได้เป็นวันเดียวกันเช่นปัจจุบัน
ทิศเทวดา ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก
ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า ทิศมงคล หลักการตรวจดูทิศหลาวเหล็ก พระคาถากันผีหลวง
ยามอุบากอง
ตำรายามอุบากอง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้จักกันดี เป็นยามที่ถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
ความเป็นมาประกาศสงกรานต์
ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ ให้เขียนภาพ นางสงกรานต์
สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)
รับพระเสวยอายุก็ดี จะมาส่งพระเสวยอายุก็ดี รับหรือส่งน่ะ พระเสวยอายุเองก็ดี พระแทรกก็ดี
เกร็ดประวัติดวงเมืองกรุงเทพ
กว่า 200 วันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์ ดวงเมืองที่ผูกขึ้นตามวันเวลาในวันนั้น ได้ชี้ทางให้บ้านเมืองมาตลอด
ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้านวิชาโหราศาสตร์ ผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก
ทิศโบราณทั้ง 32 ทิศ
ทำความรู้จักทิศโบราณ ชื่อแปลกๆ ทั้ง 32 ทิศ บูรพาภาคทักษิณ บูริมาคเนย์ อาคเนย์ภาคบูรพา
ตั้งชื่อ ภูมิทักษา
ศาสตร์การตั้งชื่อ ตำราภูมิทักษา ทักษาปกรณ์ หรือมหาทักษา หมายถึง  เป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ
ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตำราเลขศาสตร์ มหายตนะ ตำราอายตนะ 6 หมายถึง ความหมายของเลขศาสตร์ เป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต
ตำราตั้งชื่ออีกแบบนึง เรียกว่าตำรารหัสชีวิต รหัสชีวิตเป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนายชื่อ
ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ
ตำราทั้ง 3 นี้เดิมทีถูกใช้ในเรื่อง ทิศในการเดินทาง ยาตราต่างๆ หรือหากจะคุ้นชื่อ ทิศผีหลวง
วันห้ามต่างๆของไทย
วันห้ามการมงคลของไทย ห้ามขึ้นบ้านวันเสาร์ เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร แต่งงานวันพุธ
การเปลี่ยนปีนักษัตร
การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนห้า ตามคติพราหมณ์
สิ่งนำโชค 12 ราศี
สิ่งของนำโชคของชาวราศีต่างๆทั้ง 12 ราศี มีอะไรบ้างที่ควรพกพาไปด้วยแล้วจะดี หรือเสริมความมั่นใจ
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิด ปางพระประจำวันเกิด วันอาทิตย์ วันจันทร์ ปางถวายเนตร ปางป่าเลไลย์
เวลามาตรฐานประเทศไทย
ประวัติเวลามาตรฐาน ร.6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เวลาอัตรา 7 ชั่วโมงก่อนเวลาเมืองกรีนิช
สะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
การแก้เคราะห์กรรมที่ดี ก็ทำได้ไม่ยากเพียงแค่หมั่นทำบุญทำทาน แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบ้าง
เรื่องบนเตียงของหนุ่มสาว 12 ราศี
เรื่องบนเตียงของคู่หนุ่มสาว 12 ราศี แต่ละราศีทั้งหนุ่ม และสาว เค้าคิดอย่างไรกับเรื่องบนเตียง
นิมิตเคล็ดลาง เขม่น ตากระตุก
ลางเขม่น ตาเขม่น ตากระตุก เปลือกตากระตุก นิมิตเคล็ดลางความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่
ทำนายนิสัยตามเวลาเกิด
การทำนายชะตาด้วยยามอัฏฐกาล เวลาเกิดของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน นิสัยใจคอก็แตกต่างกัน
ชื่อเดือนไทยและการเปลี่ยนแปลง
เคยสงสัยหรือไม่ว่าชื่อเดือนแต่ละเดือนที่คนไทยใช้กันมีที่มาที่ไปอย่างไร และก่อนหน้านี้
ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ
รูปก้นหอยในนิ้วมือ มีส่วนสัมพันธ์กับดวงชะตาของแต่ละคนเป็นอย่างมาก ลองมาดูกันว่าจำนวนก้นหอยที่มีอยู่ในนิ้วมือ
ทำนายไฝบนใบหน้า
หากอยากรูว่าไฝ บนใบหน้าร่างกาย มีความหมายอย่างไรในแง่โหราศาสตร์ โดนเฉพาะบริเวณใบหน้าซึ่งสังเกตุเห็นได้ง่าย
ดูความรักจากการสวมแหวน
ชอบสวมแหวนนิ้วนาง เป็นคนที่อ่อนหวานน่าทะนุถนอมเป็นคนที่ชอบหนีความจริงให้ความสำคัญกับความรัก
ทำนายเลขบัตรประชาชน
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13 หลัก บ่งบอกวิถีชีวิตชีวิตท่านว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ความรักของ 12 นักษัตร
ทำนายความรัก 12 นักษัตรไทย ผู้ที่เกิดในแต่ละปีนักษัตร ปีนักษัตรให้ผลต่อความรักอย่างไร
วันเกิดบอกความเจ้าชู้ได้
รู้หรือไม่ว่า วันเกิดก็สามารถบอกความเจ้าชู้ได้เช่นกัน อยากรู้ว่าตัวเองเจ้าชู้หรือไม่
หลากเรื่องราวของหนุ่มสาว 12 ราศี
หลากหลายเรื่องราว หลายมุมมองที่แตกต่างกันของหนุ่มสาวทั้ง 12 ราศี ราศีของคุณเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน
มารยาทของโหร
มารยาทของโหร จรรยาบรรณโหร ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดูหรือผู้เป็นโหรควรต้องมีมารยาทโหร
การทำนายราศี ลัคนาราศี
การทำนายที่พบเห็นตาม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่ทำนายตามราศี มีใช้ราศีอยู่