บทความ/สารพันพยากรณ์

ทิศโบราณทั้ง 32 ทิศ

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์
 
1. ทิศอุดร
2. ทิศอุดรภาคบูรพา
3. ทิศอุตรีสาน
4. ทิศอีสานภาคอุดร
5. ทิศอีสาน
6. ทิศอีสานภาคบูรพา
7. ทิศบุริมีสาน
8. ทิศบูรพาภาคอุดร
9. ทิศบูรพา
10. ทิศบูรพาภาคทักษิณ
11. ทิศบูริมาคเนย์
12. ทิศอาคเนย์ภาคบูรพา
13. ทิศอาคเนย์
14. ทิศอาคเนย์ภาคทักษิณ
15. ทิศทักษิณาคเนย์
16. ทิศทักษิณภาคบูรพา
17. ทิศทักษิณ
18. ทิศทักษิณภาคประจิม
19. ทิศทักษิณเนรดี
20. ทิศหรดีภาคทักษิณ
21. ทิศหรดี
22. ทิศหรดีภาคประจิม
23. ทิศปัจฉิมเนรดี
24. ทิศประจิมภาคทักษิณ
25. ทิศประจิม
26. ทิศประจิมภาคอุดร
27. ทิศปัจฉิมพายัพ
28. ทิศพายัพภาคประจิม
29. ทิศพายัพ
30. ทิศพายัพภาคอุดร
31. ทิศอุดรพายัพ
32. ทิศอุดรภาคประจิม
 
ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก : วันเสาร์ ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2552