บทความ/สารพันพยากรณ์

ตำนานเทวดามิตรศัตรู

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์

ก่อนที่ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงเทวดาที่เสวยอายุและเข้าแทรก ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงตำนานความเป็นมาของเทวดา ที่เป็นมิตรและเป็นศัตรูกันเสียก่อน เพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในปฐมเหตุว่า เป็นเพราะเหตุใด จึงได้เป็นมิตรและศัตรูกัน

ตำนานที่ 1

ในกาลก่อนนั้น ตำนานได้กล่าวไว้ว่า ยังมีพระอาทิตย์ 1 พระอินทร์ 1 พญาครุฑ 1 พญานาค 1 พญาราชสีห์ 1 ได้พร้อมกันประชุมปรึกษาหาลือกันว่า เราจงมาแบ่งส่วนฟ้า ป่าหิมพานต์ ภูเขา และมหาสมุทรกันเถิด พระราชาทั้ง 5 องค์นั้น ก็ชวนกันไปยังสำนักพระราหู จึงว่ากับพระราหู เพื่อชักชวนพระราหูให้ร่วมความคิดด้วยที่จะแบ่งส่วนนั้น พระราหูก็ว่า เรานี้มิได้อยู่ในน้ำและบนบก เป็นสาธกนิทานแต่บรรพกาลของตำนาน เรื่องเทพยดาเป็นศัตรูกันมีดังนี้แล ครั้นเมื่อพระราชาทั้ง 5 องค์ องค์หนึ่งองค์ใดมาพบกันเข้าแล้ว จึงเกิดเป็นวาทะแห่งกันและกันแล.

ต่อมาพระราชาทั้ง 5 องค์ ก็ได้แบ่งเขตซึ่งกันและกันทั้ง 3,000 โยชน์ ส่วนพระอินทร์นั้น ก็ได้เขาพระสุเมรุราช พญาครุฑก็ได้เขาคีรีบรรพต พญานาคก็ได้มหาสมุทรทั้ง 4 พญาราชสีห์ก็ได้ป่าหิมพานต์ พระอาทิตย์ก็ได้เบื้องบนอากาศ

ครั้นอยู่มา พญาครุฑเห็นพญานาคก็ไล่ พญานาคก็ได้หนีไปถึงพระราหู พระราหูก็ว่าแก่พญาครุฑว่า ทำไมท่านมาไล่พญานาคดังนี้ แล้วพระราหูก็ไล่ครุฑ ครุฑหนีไปถึงพระอินทร์ ในเวลาที่ไล่ครุฑไปนั้น พระราหูเหนื่อยนักหนา จึงลงไปสู่แม่น้ำมหาสมุทรใหญ่ แล้วพระอาทิตย์ก็ว่าแก่พระราหูว่า ดูก่อนท่านพระราหู เราชวนท่านวันนั้น ท่านว่าท่านไม่ร่วมความคิดที่จะแบ่งส่วนที่อยู่อาศัยกับใคร นี่ท่านมากินน้ำใยหรือ เมื่อพระอินทราธิราชได้ยินพระอาทิตย์พูดกับพระราหูดังนั้น ก็โกรธแก่พระราหู จึงทรงจักรขว้างไปต้องกายพระราหูขาดออกกึ่งกรัชกาย

เหตุมีมาดังนี้แล พระราหูกับพระอาทิตย์ มาถึงกันเมื่อใด ตัวจะเจ็บไข้แล อนึ่งจะได้รับความแค้นเคืองใจ จะพลัดพรากจากกันแล พระพฤหัสบดี(5) พระอาทิตย์(1)  ได้เป็นศัตรูกับพระราหูตั้งแต่วันนั้นมาแล

ตำนานที่ 2

ปางเมื่อพระพฤหัสบดี(5)เป็นทิศาปาโมกข์ และพระอาทิตย์(1) เป็นศิษยานุศิษย์ จึงยกนางจันทร์ธิดาให้เป็นภริยาแก่พระอาทิตย์นั้น เมื่อพระอาทิตย์มีกิจไป ได้ฝากภริยานั้นไว้กับพระพฤหัส พระพฤหัสรำพึงว่า อันลูกสาวกูนี้ ประกอบไปด้วยรูปโฉมงดงาม เกลือกว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้น ที่ยกให้พระอาทิตย์นั้นก็พ้นทุกข์ไปแล้ว บัดนี้พระอาทิตย์มาฝากไว้อีกเล่า จำกูจะต้องนิรมิตผอบใส่ไว้ให้พ้นอันตรายเถิด ครั้นนิรมิตเสร็จแล้ว ก็เอาผอบใส่นางไว้ พระอังคารรู้แยบคายเช่นนั้น ก็นิรมิตเป็นเพ็ชพระยาธร แอบเข้าไปในผอบ ลอบทำสังวาสด้วยนางจันทร์ตั้งแต่วันนั้น

ในกาลนั้นพระพฤหัสก็รู้ว่าเพ็ชพระยาธรเข้าไปทำชู้ด้วยนางจันทร์ตั้งแต่วันนั้น แล้วพระพฤหัสก็แต่งพานหมากเป็น 2 ที่ มาสู่พระอาทิตย์ผู้เป็นบุตรเขยเพื่อเมื่อกลับมาจะได้เสวย ฝ่ายพระอาทิตย์ก็ประหลาดใจ จึงถามพระพฤหัสว่าดังนี้ “ ข้าแต่เจ้ากู เหตุการณ์ใดเล่า เจ้ากูจึงฝากพานหมากมาให้แก่ข้าไทเป็น 2 ที่ ” พระพฤหัสว่า ตูนี้เป็นอาจารย์แห่งท่าน แต่ลูกทำนอกใจมิชอบใจแล มาตูจะบอกแต่ตามเป็นจริงว่า บัดนี้เพ็ชพระยาธรได้มาทำชู้ด้วยภริยาของท่านอยู่ในผอบนั้น พระอาทิตย์ก็เปิดผอบพบพระอังคาร ๆ จึงเอาพระขรรค์สับศรีษะบาดเจ็บนักหนา ดังนี้แล พระอาทิตย์กับพระอังคารจึงเป็นศัตรูกันแต่กาลนั้น ส่วนพระจันทร์บุตรสาวของพระพฤหัสก็มีความน้อยใจในบิดาว่า มิเข้าด้วยลูกเล่าและกลับส่อความลูกเอง ดังนี้ จำเดิมแต่นี้ไป กูกับบิดาจะเป็นศัตรูแก่กัน พระพฤหัสกับพระอาทิตย์เป็นมิตรกันแล ในขณะเมื่อพระอาทิตย์กับพระอังคารต่อสู้กันนั้น พระอังคารก็เอาพระขรรค์สับพระเศียรพระอาทิตย์ 2 แห่ง พระเศียรของพระอาทิตย์ก็แตกออกไป พระอาทิตย์ก็ขว้างด้วยจักร ถูกบาทพระอังคาร แต่เท่านั้นแล

เหตุการณ์ดังนี้แล เมื่อ พระพฤหัสกับพระอาทิตย์ มาถึงกันเมื่อใด จะเป็นมิตรสหายแก่กัน และ พระพฤหัสกับพระจันทร์ มาถึงกันเมื่อใด ย่อมหลงด้วยรัก และจะไข้เจ็บหนัก มักเป็นด้วยญาติกาตนเอง และ พระอังคารกับพระพฤหัส มาถึงกันเมื่อใด ศัตรูย่อมข่มเหงตนแล

ตำนานที่ 3

ปางเมื่อพระอังคารเป็นงู พระเสาร์เป็นเหยี่ยว เหยี่ยวเห็นงูก็จะกินแล พระศุกร์จึงตวาดเหยี่ยว เหยี่ยวก็ละงูเสีย พระอังคารจึงว่าแก่พระศุกร์ว่า “ ข้าแต่เจ้ากู แต่วันนี้ไปข้าพเจ้าและท่านจะเป็นมิตรแก่กันสืบไป ” พระอังคารกับพระศุกร์ มาถึงกันเมื่อใด ย่อมจะได้มิตรสหาย อายุจะยืน ส่วน พระเสาร์กับพระอังคาร มิได้ขึ้งโกรธกันนักหนา แต่ก็ว่ากับพระศุกร์ว่า ตั้งแต่นี้ต่อไป เรากับท่านจะเป็นศัตรูกัน เมื่อ พระเสาร์กับพระศุกร์ มาถึงกันเมื่อใด คนมักจะเบียดเบียนแล

ตำนานที่ 4

ปางเมื่อพระจันทร์ขาดแคลนลง ได้ไปกู้ทรัพย์พระราหูมาจึงเป็นหนี้อยู่ พระจันทร์ครั้นเมื่อเห็นพระราหู เกรงจะทวงหนี้ จึงไปซ่อนตัวเสีย แต่พระเสาร์ผู้เป็นลูกค้าของพระราหูไปพบกับพระจันทร์ แล้วรู้เรื่องว่าเป็นหนี้พระราหู จึงบอกตำแหน่งที่อยู่พระจันทร์แก่พระราหู พระราหูจึงมาเอาตัวพระจันทร์ไปเร่งทวงหนี้จนได้แล

ตำนานที่ 5

ปางเมื่อพระพุธเป็นสุนัข วิ่งมาจะขบพระราหู ๆ ก็ไล่สุนัข สุนัขวิ่งไปหาพระจันทร์ ๆ ช่วยให้หนีรอดไปได้ ภายหลังพระจันทร์มาพบพระพุธจึงว่า แต่นี้ไปเราจะเป็นมิตรสหายแก่กัน ครั้งนี้เรารอดเพราะท่าน ด้วยเหตุนี้ เมื่อ พระจันทร์กับพระพุธ มาถึงกันเมื่อใด ก็จะได้มิตรสหายที่ดีงามแล

ตำนานที่ 6

ปางเมื่อ พระศุกร์กับพระราหู มาถึงกันเมื่อใด หมาจะกัดตีนมือ เลือดจะตกจากตัวแล พระจันทร์กับพระราหู มาถึงกันเมื่อใด คนทั้งหลายจะดูหมิ่นแล พระเสาร์กับพระจันทร์ มาถึงกันเมื่อใด ข้าไทและคนทั้งหลายจะเอาโทษแก่ตน พระเสาร์กับพระราหู มาถึงกันเมื่อใด จะได้มิตรสหายอันดีแล

ตำนานที่ 7

ปางเมื่อพระอังคารเป็นราชสีห์ กระดูกเนื้อเข้าไปติดคออยู่ พระอาทิตย์เป็นนกหัวขวาน ได้เจาะคอราชสีห์ ๆ เจ็บปวดนักหนา เพื่อเอาก้างออก เหตุนั้น พระอังคารมาถึงพระอาทิตย์ เมื่อใด ย่อมจะเจ็บปากเจ็บคอแล

ตำนานที่ 8

ปางเมื่อพระพฤหัสบดี เป็นนกอีลุ้ม พระจันทร์เป็นเหยี่ยวจะเฉี่ยวเอา นกอีลุ้มโผเข้าไปในรอยมูลไถ เหยี่ยวนั้นได้โฉบถลาลงมา ก็ต้องมูลไถอกแตก เหตุดังนั้น เมื่อ พระจันทร์กับพระพฤหัสบดี มาถึงกันเมื่อใด จะเจ็บคอ เจ็บหน้าอก อย่าเดินทางไกล พระอังคารกับพระเสาร์ มาถึงกันเมื่อใด ก็ย่อมจะแค้นเคืองใจ อย่าได้เดินทางไกล ท่านจะทำโทษ ให้เร่งจำศีลภาวนาแล

ตำนานที่ 9

ปางเมื่อพระเสาร์ เป็นไม้ตะเคียน พระอังคารเป็นพระยาโปริสาท เสี้ยนไม้ตะเคียนยอกเท้าพระยาโปริสาท ตั้งแต่นั้นมาก็ลำบากนักหนา เหตุการณ์ดังนั้นแล พระเสาร์กับพระอังคาร มาถึงกันเมื่อใด ย่อมจะเจ็บตีน เจ็บมือ ย่อมให้ขาดอาหารนักแล

ตำนานที่ 10

ปางเมื่อพระอังคาร เป็นไม้แก่น พระราหูเป็นไฟป่าไหม้มา เหตุการณ์ดังนั้นแล พระราหูกับพระอังคาร มาถึงกันเมื่อใด ไฟจะไหม้เรือน แล

ตำนานที่ 11

ปางเมื่อ พระพุธ เป็นพระยาฉัททันต์ พระอังคาร เป็นพรานโสอุดร เมื่อพระอังคารมาต้องเมื่อใด ย่อมจะให้เจ็บท้อง อย่ากินสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า ให้บัญญัติตัวจงหนักเถิด พระเคราะห์มาต้อง จึงเป็นศัตรูกันแต่นั้นมาแล

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : ตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง คัมภีร์มหาทักษา
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นสร้างขึ้นโดยบุคคลทั่วไปจากแหล่ง URL เผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
บันทึก : วันพุธ ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2552


ฤกษ์ออกรถ #year#
ฤกษ์ยามที่ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 นำรถออกจากอู่ ฤกษ์ซื้อรถ ตำราโหราศาสตร์ฤกษ์ออกรถ
คติโหราศาสตร์
ดวงชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปตามดวง 100% ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก หรือแนะแนวทางชีวิต
สีรถถูกโฉลก สีรถประจำวันเกิด
เลือกสีรถถูกโฉลกสีรถประจำวันเกิดเป็นศิริมงคล วิธีเลือกสีรถถูกโฉลกสีรถตามวันเกิด ส่งเสริม
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อถูกโฉลก
วิธีการเลือกสีเสื้อประจําวันเพื่อเสริมราศี สีมงคลตามหลักโหราศาสตร์ สีเลื้อตามวันเกิดของผู้สวมใส่ในโอกาศต่างๆ
ดวงพิชัยสงคราม ยันต์ดวงพิชัยสงคราม
ยันต์ที่มีความสำคัญมากในโหราศาสตร์ไทย รวม โหราศาสตร์+พุทธศาสตร์+ไสยศาสตร์ ประกอบเป็นยันต์อันศักดิ์สิทธิ์
โหราศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
คนเราเกิดมาในโลกนี้แม้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน แต่ชีวิตช่างแตกต่างกันเสียราวฟ้ากับดิน
วันมหาสงกรานต์
ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการเล่นรื่นเริงมีการรดน้ำ
ตำนานเทวดามิตรศัตรู
ตำนานความเป็นมาของเทวดาเพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในปฐมเหตุว่า เพราะเหตุใด จึงได้เป็นมิตรและศัตรูกัน
เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง
ข้อแนะนำสำหรับบางคนอาจเคยมีปัญหาว่าอยากดูดวง แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร ต้องเตรียมตัวหรือเปล่า
การนับวันทางโหราศาสตร์
การเปลี่ยนวันใหม่ทางจันทรคติที่ใช้ในทางทางโหราศาสตร์ แตกต่างวันตามสากลเพราะเริ่มนับรอบวันตอน
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ครั้งโบราณวันขึ้นปีใหม่ จะกำหนดขึ้นตามความนิยมและความคิดเห็นของชนชาตินั้นๆ มิได้เป็นวันเดียวกันเช่นปัจจุบัน
ทิศเทวดา ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก
ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า ทิศมงคล หลักการตรวจดูทิศหลาวเหล็ก พระคาถากันผีหลวง
ยามอุบากอง
ตำรายามอุบากอง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้จักกันดี เป็นยามที่ถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
ความเป็นมาประกาศสงกรานต์
ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ ให้เขียนภาพ นางสงกรานต์
สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)
รับพระเสวยอายุก็ดี จะมาส่งพระเสวยอายุก็ดี รับหรือส่งน่ะ พระเสวยอายุเองก็ดี พระแทรกก็ดี
เกร็ดประวัติดวงเมืองกรุงเทพ
กว่า 200 วันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์ ดวงเมืองที่ผูกขึ้นตามวันเวลาในวันนั้น ได้ชี้ทางให้บ้านเมืองมาตลอด
ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้านวิชาโหราศาสตร์ ผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก
ทิศโบราณทั้ง 32 ทิศ
ทำความรู้จักทิศโบราณ ชื่อแปลกๆ ทั้ง 32 ทิศ บูรพาภาคทักษิณ บูริมาคเนย์ อาคเนย์ภาคบูรพา
ตั้งชื่อ ภูมิทักษา
ศาสตร์การตั้งชื่อ ตำราภูมิทักษา ทักษาปกรณ์ หรือมหาทักษา หมายถึง  เป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ
ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตำราเลขศาสตร์ มหายตนะ ตำราอายตนะ 6 หมายถึง ความหมายของเลขศาสตร์ เป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต
ตำราตั้งชื่ออีกแบบนึง เรียกว่าตำรารหัสชีวิต รหัสชีวิตเป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนายชื่อ
ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ
ตำราทั้ง 3 นี้เดิมทีถูกใช้ในเรื่อง ทิศในการเดินทาง ยาตราต่างๆ หรือหากจะคุ้นชื่อ ทิศผีหลวง
วันห้ามต่างๆของไทย
วันห้ามการมงคลของไทย ห้ามขึ้นบ้านวันเสาร์ เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร แต่งงานวันพุธ
การเปลี่ยนปีนักษัตร
การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนห้า ตามคติพราหมณ์
สิ่งนำโชค 12 ราศี
สิ่งของนำโชคของชาวราศีต่างๆทั้ง 12 ราศี มีอะไรบ้างที่ควรพกพาไปด้วยแล้วจะดี หรือเสริมความมั่นใจ
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิด ปางพระประจำวันเกิด วันอาทิตย์ วันจันทร์ ปางถวายเนตร ปางป่าเลไลย์
เวลามาตรฐานประเทศไทย
ประวัติเวลามาตรฐาน ร.6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เวลาอัตรา 7 ชั่วโมงก่อนเวลาเมืองกรีนิช
สะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
การแก้เคราะห์กรรมที่ดี ก็ทำได้ไม่ยากเพียงแค่หมั่นทำบุญทำทาน แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบ้าง
เรื่องบนเตียงของหนุ่มสาว 12 ราศี
เรื่องบนเตียงของคู่หนุ่มสาว 12 ราศี แต่ละราศีทั้งหนุ่ม และสาว เค้าคิดอย่างไรกับเรื่องบนเตียง
นิมิตเคล็ดลาง เขม่น ตากระตุก
ลางเขม่น ตาเขม่น ตากระตุก เปลือกตากระตุก นิมิตเคล็ดลางความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่
ทำนายนิสัยตามเวลาเกิด
การทำนายชะตาด้วยยามอัฏฐกาล เวลาเกิดของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน นิสัยใจคอก็แตกต่างกัน
ชื่อเดือนไทยและการเปลี่ยนแปลง
เคยสงสัยหรือไม่ว่าชื่อเดือนแต่ละเดือนที่คนไทยใช้กันมีที่มาที่ไปอย่างไร และก่อนหน้านี้
ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ
รูปก้นหอยในนิ้วมือ มีส่วนสัมพันธ์กับดวงชะตาของแต่ละคนเป็นอย่างมาก ลองมาดูกันว่าจำนวนก้นหอยที่มีอยู่ในนิ้วมือ
ทำนายไฝบนใบหน้า
หากอยากรูว่าไฝ บนใบหน้าร่างกาย มีความหมายอย่างไรในแง่โหราศาสตร์ โดนเฉพาะบริเวณใบหน้าซึ่งสังเกตุเห็นได้ง่าย
ดูความรักจากการสวมแหวน
ชอบสวมแหวนนิ้วนาง เป็นคนที่อ่อนหวานน่าทะนุถนอมเป็นคนที่ชอบหนีความจริงให้ความสำคัญกับความรัก
ทำนายเลขบัตรประชาชน
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13 หลัก บ่งบอกวิถีชีวิตชีวิตท่านว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ความรักของ 12 นักษัตร
ทำนายความรัก 12 นักษัตรไทย ผู้ที่เกิดในแต่ละปีนักษัตร ปีนักษัตรให้ผลต่อความรักอย่างไร
วันเกิดบอกความเจ้าชู้ได้
รู้หรือไม่ว่า วันเกิดก็สามารถบอกความเจ้าชู้ได้เช่นกัน อยากรู้ว่าตัวเองเจ้าชู้หรือไม่
หลากเรื่องราวของหนุ่มสาว 12 ราศี
หลากหลายเรื่องราว หลายมุมมองที่แตกต่างกันของหนุ่มสาวทั้ง 12 ราศี ราศีของคุณเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน
มารยาทของโหร
มารยาทของโหร จรรยาบรรณโหร ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดูหรือผู้เป็นโหรควรต้องมีมารยาทโหร
การทำนายราศี ลัคนาราศี
การทำนายที่พบเห็นตาม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่ทำนายตามราศี มีใช้ราศีอยู่