นโยบายและข้อตกลง มายโหรา.คอม

ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์มายโหรา.คอม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์มายโหรา.คอม โดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ผ่านเว็บไซต์ของ มายโหรา.คอม ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ มายโหรา.คอม ซึ่ง มายโหรา.คอม จะ ให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การให้บริการของ เว็บไซต์มายโหรา.คอม โดยเคร่งครัด

1. ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

มายโหรา.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการ และติดต่อลงโฆษณา ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของท่านเป็นหลัก , ในการพยากรณ์ของบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลวันเดือนปีเกิดต่างๆ จะไม่ถูกบันทึกเก็บไว้

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลของท่านสมาชิกทุกอย่าง จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใดโดย มายโหรา.คอม อาจจะนำเสนอติดต่อลงโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง มายโหรา.คอม จะจัดส่งถึงสมาชิก ทุกๆ เดือน หรือแล้วแต่โอกาส โดยท่านสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับติดต่อลงโฆษณาต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อยกเว้น

เบอร์โทรศัพท์สมาชิกที่สมาชิกให้ไว้ จะถูกใช้เพื่อเรื่องการสั่งซื้อเครดิต โดยอาจมี SMS แจ้งสถานะการเปิดเครดิตเท่านั้น ไม่มีการนำเสนอหรือส่ง SMS แนะนำใดๆไปให้สามาชิกทั้งสิ้น

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

มายโหรา.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

    3.1 มายโหรา.คอม จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรและผู้ให้การสนับสนุนตามที่ มายโหรา.คอม เห็นสมควร

    3.2 มายโหรา.คอม มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อกระบวนการทางกฎหมาย

    3.3 ในกรณีที่สมาชิก ละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของมายโหรา.คอม

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น มายโหรา.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

ข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ (Term of Services)

1. รายละเอียดข้อมูลของสินค้า/เครดิตภายในเว็บไซต์

ข้อมูลของสินค้า/เครดิตภายในเว็บไซต์ อาจมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด ได้ มายโหรา.คอม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธ รายการสินค้า/เครดิตที่มีข้อผิดพลาดและตรวจพบได้ในภายหลัง

2. การให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้

ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อแสดงความคิดเห็นรวมถึงการให้อีเมลและการส่ง อีเมล จากผู้ใช้บริการท่านหนึ่งท่านใดไปยังอีเมลของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ โดยผู้ใช้บริการยืนยันว่า จะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ หรือแอบอ้าง บุคคล องค์กรใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ข้อมูลที่แสดงขึ้นที่หน้าเว็บไซต์จะผ่านการตรวจสอบในระดับหนึ่ง โดยทางมายโหราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และมิได้หมายความว่า ทางมายโหรา.คอม ยอมรับ หรือ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการที่แสดงขึ้นบนเว็บไซต์หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้า

การเลือกสินค้า/เครดิต และสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้า/ระบบเวบไซต์มายโหรา.คอม ท่านจะได้ใบสั่งซื้อ และเลขที่ใบสั่งซื้อ เพื่อใช้อ้างอิงในการดำเนินการต่อระหว่างท่านกับมายโหรา.คอม ซึ่งเลขที่ใบสั่งซื้อดังกล่าว มายโหรา.คอมไม่ถือเป็นข้อผูกมัดหรือเป็นสัญญาใดๆ ทั้งท่านและมายโหรา.คอม สามารถที่จะยกเลิก ใบสั่งซื้อใดๆก็ ได้ เมื่อยังไม่มีการชำระเงิน โดยถ้าหากเป็นสินค้าตามใบสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว สินค้าใดหมด มายโหรา.คอมขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเป็นเงินตามมูลค่าของสินค้าินั้น หรือ เปลี่ยนสินค้า(กรณีเป็นสินค้าจับต้องได้)ในมูลค่าใกล้เคียงเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

มายโหรา.คอมจะเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อไว้เป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้า/ระบบเวบไซต์มายโหรา.คอม หากไม่มีการแจ้งแสดงหลักฐาน หรือบอกกล่าวการชำระค่าสินค้า/เครดิตตามมูลค่าในใบสั่งซื้อนั้นๆด้วยวิธีการตามที่มายโหรากำหนดไว้ มายโหรา.คอมจะยกเลิกข้อมูลใบสั่งซื้อเมื่อครบกำหนดทันที มายโหรา.คอมจะยอมรับการชำระค่าสินค้าต่อเมื่อมีการแจ้งบอก และแสดงหลักฐานการชำระเงินตามวิธีที่มายโหรากำหนดไว้เท่านั้น

4. การจัดส่ง

การจัดส่งสินค้า(กรณีเป็นสินค้าจับต้องได้)ให้แก่ท่าน มายโหรา.คอมใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระยะเวลาในการจัดส่งนั้นกำหนดไว้โดยการประมาณ ขึ้นอยู่กับการนำส่งของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

5. การรับประกันสินค้า

สินค้า(กรณีเป็นสินค้าจับต้องได้)ที่จำหน่ายในเว็บไซต์เป็นสินค้ามีคุณภาพจากผู้ผลิต หากกรณีที่ สินค้าที่ท่านได้รับมีปัญหาข้อบกพร่องหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิต ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่มายโหรา.คอม เพื่อแจ้งปัญหาของสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยทางมายโหรา.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้บกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต เช่น การเลือกสินค้าผิด และ หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนนั้นหมด ไม่สามารถหาสินค้านั้นๆมาเปลี่ยนได้ มายโหรา.คอมจะจัดหาสินค้าที่มีราคาใกล้เคียงชดเชยให้แทน ทั้งนี้การพิจารณาจากฝ่ายตรวจสอบของมายโหราถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ข้อมูลการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

การเลือกชำระค่าสินค้า/ค่าเครดิต ด้วยบัตรเครดิตนั้น ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตของท่านจะกระทำในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง โดยทางธนาคารจะทำตรวจสอบและทำการอนุมัติเอง ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านจะไม่มีการจัดการผ่านหรือจัดเก็บไว้ที่ระบบของมายโหรา แต่อย่างใด มายโหรา.คอมจะยอมรับว่าการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตว่าสำเร็จเสร็จสิ้น ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งผลอนุมัติจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระ มายังมายโหรา.คอม แล้วเท่านั้น มายโหรา.คอมขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารเมื่อจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบ

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyright notes)

มายโหรา.คอม ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ มายโหรา.คอม แต่เพียงผู้เดียวหากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก มายโหรา.คอม มายโหรา.คอม จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


myhora.com on facebook. Facebook myhora.com on twitter. Twitter myhora.com on YouTube. YouTube myhora.com on Google+. Google+


สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
No. : 00308ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 3800901112868