คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
4 , 10° 16' 2 , 13° 43' 7 , 18° 41' 4 , 16° 11' 5 , 4° 6' 4 , 29° 53' 7 , 12° 4' 4 , 18° 7' 0 , 11° 40' 0 , 4° 34'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1378 1378
อหรคุณ 503328 503461
กรมจุมพล 781 107181
อวมาน 566 645
มาสเกณฑ์ 17044 17048
ดีถี 9 24
อุจจพล 1747 1880
วาร 7 0
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16596697 86400 133

เถลิงศก : เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2559 , 00:34:11น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 4 , 12° 0'
ฟิลิปด์ 7
มัธยมรวิ 4 , 11° 37'
พลอาทิตย์ 1 , 22° 0'
เกณฑ์ 1 , 22° 0'
ขันธ์ 3
ฉายา 22
ภุชลิปด์ 420
รวิภุชผล 0 , 1° 44'
มหาสมผุส 4 , 10° 16'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 9 , 47
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 2 , 10° 30'
ฟิลิปด์ 10
มัธยมอุจจ์ 6 , 29° 26'
อุจวิเศษ 7 , 11° 4'
เกณฑ์ 1 , 11° 4'
ขันธ์ 2
ฉายา 61
ภุชลิปด์ 664
จันทริภุชผล 0 , 3° 13'
มหาสมผุส 2 , 13° 43'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 5 , 32
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 25 , 17
ราหู
มัธยมราหู
3 , 24° 23'
มหาสมผุส
4 , 18° 7'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
10 , 22

เกตุ
มัธยมเกตุ
11 , 18° 20'
มหาสมผุส
0 , 11° 40'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
27 , 53

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8829603 68923014 1413437 26989114 575125 216153
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 9 , 10° 3' 10 , 16° 54' 5 , 7° 17' 5 , 28° 34' 7 , 15° 25' 0 , 2° 33'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 5 , 3° 3' 9 , 1° 37' 11 , 15° 17' 1 , 21° 37' 11 , 8° 25' 7 , 28° 33'
ภุช 0 , 26° 57' รณัง 2 , 28° 23' ธนัง 0 , 14° 43' ธนัง 1 , 21° 37' รณัง 0 , 21° 35' ธนัง 1 , 28° 33' ธนัง
โกฏิ 2 , 3° 3' รณัง 0 , 1° 37' ธนัง 2 , 15° 17' ธนัง 1 , 8° 23' ธนัง 2 , 8° 25' ธนัง 1 , 1° 27' รณัง
มนทภุช 7 , 9° 11' 16 , 4° 42' 3 , 29° 41' 12 , 15° 51' 5 , 25° 32' 13 , 28° 9'
มนทโกฏิ 14 , 13° 12' 0 , 13° 8' 15 , 8° 4' 9 , 25° 8' 14 , 24° 6' 8 , 12° 50'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 13' 0 , 0° 13' 0 , 7° 38' 0 , 4° 55' 0 , 7° 24' 0 , 4° 13'
โกฏิผล 0 , 3° 36' 0 , 0° 6' 0 , 3° 49' 0 , 2° 27' 0 , 3° 42' 0 , 2° 6'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 41° 24' 3 , 10° 6' 3 , 5° 49' 10 , 22° 27' 2 , 6° 42' 21 , 11° 54'
พลอักษร 13151 29082 7181 22551 10532 25089
พลหาร 2484 6006 5749 19347 4002 38514
ผล 0 , 5° 17' 0 , 4° 50' 0 , 1° 14' 0 , 1° 9' 0 , 2° 37' 0 , 0° 39'
มนทสมผุส 9 , 4° 46' 4 , 16° 27' 5 , 8° 31' 4 , 10° 28' 7 , 18° 2' 0 , 3° 12'
พลพระเคราะห์มนท์ 4 , 23° 9' 5 , 29° 33' 0 , 26° 54' 10 , 11° 54' 3 , 6° 25' 7 , 21° 35'
ภุช 1 , 6° 51' รณัง 0 , 0° 27' รณัง 0 , 26° 54' รณัง 1 , 18° 6' ธนัง 2 , 23° 35' รณัง 1 , 21° 35' ธนัง
โกฏิ 1 , 23° 9' รณัง 2 , 29° 33' รณัง 2 , 3° 6' ธนัง 1 , 11° 54' ธนัง 0 , 6° 25' รณัง 1 , 8° 25' รณัง
สิงฆภุช 9 , 15° 47' 0 , 3° 39' 7 , 8° 47' 11 , 24° 24' 15 , 24° 57' 12 , 15° 39'
สิงฆโกฏิ 12 , 25° 12' 16 , 7° 5' 14 , 13° 18' 10 , 16° 35' 1 , 22° 11' 9 , 25° 20'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 6° 25' 0 , 8° 7' 0 , 7° 13' 0 , 5° 17' 0 , 0° 52' 0 , 4° 55'
สิงฆผล 0 , 1° 35' 0 , 0° 1' 0 , 1° 13' 0 , 1° 58' 0 , 2° 38' 0 , 2° 5'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 2' 0 , 21° 0' 1 , 11° 3' 0 , 11° 0' 2 , 17° 49' 9 , 5° 6'
สมผุสพยาสน์ 0 , 12° 37' 0 , 21° 1' 1 , 12° 16' 0 , 12° 58' 2 , 20° 27' 9 , 7° 11'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 6° 12' 0 , 12° 54' 1 , 19° 29' 0 , 18° 15' 2 , 19° 35' 9 , 2° 16'
พลอักษร 17147 219 13127 21264 28497 22539
พลหาร 372 774 2969 1095 4775 16336
มหาผล 1 , 16° 5' 0 , 0° 16' 0 , 4° 25' 0 , 19° 25' 0 , 5° 58' 0 , 1° 22'
มหาสมผุส 7 , 18° 41' 4 , 16° 11' 5 , 4° 6' 4 , 29° 53' 7 , 12° 4' 0 , 4° 34'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 17 , 9 10 , 13 11 , 34 11 , 14 16 , 40 27 , 21


ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 4 , 10° 16'
ทนทลิปดา 616
อดีตอุทัย 7392
อนาคตอุทัย 14208
ทินาฒ หายนะฉายา  59968
ทินประมาณ 119936
นิสาฒ 48032
รัตติประมาณ 96064
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 68592
กำลังอักษร 167965
อักษรลัคนา 20557
มหาสมผุส 1 , 5° 20'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 2 , 40
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 47 พระเคราะห์สม 44

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 2 ปี 4 เดือน 10 วัน
พลอักษรศักราช 29650
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 5 , 2 ปี 0 เดือน 24 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 7944
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 26 , 0 ปี 5 เดือน 4 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 05  02  01
อินทภาส ( ตีน : 11 ) 3 ปี 6 เดือน 26 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 2 ) 4 ปี 11 เดือน 6 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 6 , 17° 25'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 7 , 12° 16'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 4 , 17° 44'
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2559 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันศุกร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร


ลัคนาสถิตราศีพฤษภ เกาะ ทุติยนวางค์ 8 กุมภ์ ปฐมตรียางค์ 6 พฤษภ

เกี่ยวกัตติกานักษัตรฤกษ์ที่ 3 ประกอบไปด้วยโจโรแห่งฤกษ์


ยันต์ดวงพิชัยสงคราม


 
 
  ๒๖
   
๑๑
๒๐


๑๐
๒๖


     
๑๐
๑๖

๑๓
๔๓
๑๐

๒๗
     
                 
     
๔๖

๓๑
๑๐
๑๙
     
   
๑๑
๓๗

๑๒

๑๐
๓๐

๒๙
๒๖


๒๐
   
  ๔๗

๔๔
๗๖๘
๓๙
๔๔  

๑๘
๔๑

๑๖
๑๑๒๙
๕๓

๑๒

๑๘

๑๑
๔๐


๓๔

๑๗
๔๔
                 
๑๗
๑๐
๑๒
๑๑
๓๓
๑๑
๑๔
๑๖
๓๙
๑๐
๒๑
๒๗
๕๒
๒๗
๒๐
๒๕
๑๗

๑๐
๑๐
๑๖
๕๔


๑๗

๒๘
๓๔

๑๕
๒๕

๒๔
๒๓
๑๑
๑๘
๒๐


๓๓

๑๗
๒๕
๑๖๕๙๖๖๙๗
 
๑๓๗๘   ๑๓๗๘
๑๗๐๔๔ ๑๗๐๔๘
๕๖๖ ๖๔๕
๕๐๓๓๒๘ ๕๐๓๔๖๑
๗๘๑ ๑๐๗๑๘๑
๑๗๔๗ ๑๘๘๐
๒๔
 

สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันศุกร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีพฤษภ เกาะ ทุติยนวางค์ ๘ กุมภ์ ปฐมตรียางค์ ๖ พฤษภ

เกี่ยวกัตติกานักษัตรฤกษ์ที่ ๓ ประกอบไปด้วยโจโรแห่งฤกษ์
๒๔
 
  ๑๑
๒๔  
   
ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม