คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
6 , 6° 35' 6 , 18° 16' 8 , 6° 39' 5 , 19° 19' 3 , 26° 57' 6 , 4° 7' 6 , 26° 2' 5 , 23° 48' 0 , 8° 29' 11 , 24° 44'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502788
กรมจุมพล 395 153195
อวมาน 137 162
มาสเกณฑ์ 17019 17026
ดีถี 17 1
อุจจพล 1016 1207
วาร 4 6
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16556897 86400 191

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 6 , 8° 40'
ฟิลิปด์ 5
มัธยมรวิ 6 , 8° 17'
พลอาทิตย์ 3 , 18° 40'
เกณฑ์ 2 , 11° 20'
ขันธ์ 4
ฉายา 13
ภุชลิปด์ 680
รวิภุชผล 0 , 2° 5'
มหาสมผุส 6 , 6° 35'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 13 , 61
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 6 , 22° 48'
ฟิลิปด์ 8
มัธยมอุจจ์ 4 , 14° 28'
อุจวิเศษ 2 , 8° 20'
เกณฑ์ 2 , 8° 20'
ขันธ์ 4
ฉายา 30
ภุชลิปด์ 500
จันทริภุชผล 0 , 4° 32'
มหาสมผุส 6 , 18° 16'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 14 , 53
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 0 , 58
ราหู
มัธยมราหู
2 , 18° 42'
มหาสมผุส
5 , 23° 48'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
13 , 2

เกตุ
มัธยมเกตุ
11 , 21° 31'
มหาสมผุส
0 , 8° 29'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
27 , 39

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8808442 68757757 1410081 26924419 573774 215673
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 9 , 17° 22' 2 , 22° 37' 3 , 11° 21' 6 , 0° 19' 6 , 22° 54' 11 , 24° 33'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 5 , 10° 22' 10 , 28° 17' 9 , 19° 21' 3 , 18° 17' 10 , 15° 54' 7 , 20° 33'
ภุช 0 , 19° 38' รณัง 1 , 1° 43' ธนัง 2 , 10° 39' ธนัง 2 , 11° 43' รณัง 1 , 14° 6' ธนัง 1 , 20° 33' ธนัง
โกฏิ 2 , 10° 22' รณัง 1 , 28° 17' ธนัง 0 , 19° 21' ธนัง 0 , 18° 17' รณัง 1 , 15° 54' ธนัง 1 , 9° 27' รณัง
มนทภุช 5 , 9° 41' 8 , 14° 28' 14 , 28° 39' 15 , 0° 49' 11 , 0° 0' 12 , 9° 21'
มนทโกฏิ 14 , 28° 4' 13 , 26° 31' 5 , 7° 22' 4 , 28° 42' 11 , 10° 59' 10 , 1° 38'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 28' 0 , 6° 57' 0 , 2° 37' 0 , 2° 29' 0 , 5° 41' 0 , 5° 2'
โกฏิผล 0 , 3° 44' 0 , 3° 28' 0 , 1° 18' 0 , 1° 14' 0 , 2° 50' 0 , 2° 31'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 41° 16' 3 , 13° 28' 3 , 3° 18' 10 , 18° 46' 2 , 5° 50' 21 , 11° 29'
พลอักษร 9581 15268 26919 27049 19800 22161
พลหาร 2476 6208 5598 19126 3950 38489
ผล 0 , 3° 52' 0 , 2° 27' 0 , 4° 48' 0 , 1° 24' 0 , 5° 0' 0 , 0° 34'
มนทสมผุส 9 , 13° 30' 6 , 10° 44' 3 , 16° 9' 6 , 6° 53' 6 , 27° 54' 11 , 25° 7'
พลพระเคราะห์มนท์ 3 , 5° 13' 3 , 18° 7' 9 , 7° 52' 0 , 6° 34' 0 , 19° 37' 5 , 16° 50'
ภุช 2 , 24° 47' รณัง 2 , 11° 53' รณัง 2 , 22° 8' ธนัง 0 , 6° 34' รณัง 0 , 19° 37' รณัง 0 , 13° 10' รณัง
โกฏิ 0 , 5° 13' รณัง 0 , 18° 7' รณัง 0 , 7° 52' ธนัง 2 , 23° 26' ธนัง 2 , 10° 23' ธนัง 2 , 16° 50' รณัง
สิงฆภุช 15 , 27° 23' 15 , 1° 9' 15 , 22° 0' 1 , 23° 24' 5 , 9° 32' 3 , 17° 5'
สิงฆโกฏิ 1 , 12° 25' 4 , 27° 20' 2 , 3° 58' 15 , 24° 38' 14 , 28° 6' 15 , 11° 13'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 0° 42' 0 , 2° 27' 0 , 1° 4' 0 , 7° 55' 0 , 7° 28' 0 , 7° 41'
สิงฆผล 0 , 2° 39' 0 , 2° 30' 0 , 2° 37' 0 , 0° 17' 0 , 0° 53' 0 , 0° 35'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 0' 0 , 21° 0' 1 , 9° 59' 0 , 11° 0' 2 , 16° 48' 9 , 4° 55'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 39' 0 , 23° 30' 1 , 12° 36' 0 , 11° 17' 2 , 17° 41' 9 , 5° 30'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 12° 57' 0 , 21° 3' 1 , 13° 40' 0 , 19° 12' 2 , 25° 9' 8 , 27° 49'
พลอักษร 28643 27069 28320 3204 9572 6425
พลหาร 777 1263 2620 1152 5109 16069
มหาผล 1 , 6° 51' 0 , 21° 25' 0 , 10° 48' 0 , 2° 46' 0 , 1° 52' 0 , 0° 23'
มหาสมผุส 8 , 6° 39' 5 , 19° 19' 3 , 26° 57' 6 , 4° 7' 6 , 26° 2' 11 , 24° 44'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 18 , 30 12 , 43 8 , 47 13 , 49 15 , 27 26 , 37

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 6 , 6° 35'
ทนทลิปดา 395
อดีตอุทัย 5530
อนาคตอุทัย 19670
ทินาฒ หายนะฉายา  53210
ทินประมาณ 106420
นิสาฒ 54790
รัตติประมาณ 109580
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 113530
กำลังอักษร 161207
อักษรลัคนา 58737
มหาสมผุส 3 , 25° 54'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 8 , 42
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 46 พระเคราะห์สม 55

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 6 เดือน 6 วัน
พลอักษรศักราช 28986
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 14 , 3 ปี 5 เดือน 18 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 21408
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 7 , 3 ปี 11 เดือน 24 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 14  03  07
อินทภาส ( ตีน : 3 ) 4 ปี 0 เดือน 6 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 6 ) 3 ปี 6 เดือน 12 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 4 , 2° 28'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 6° 35'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 23° 25'
สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖


ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ เกาะ อัฏฐมนวางค์ 8 กุมภ์ ตติยตรียางค์ 5 มีน

เกี่ยวอสิเลสะนักษัตรฤกษ์ที่ 9 ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
๑๑  
๒๔  
 

 

 

 

 
     

๓๕

๑๘
๑๖

๑๑
๔๑
     
                 
      ๑๓
๕๙
๑๔
๕๒
๑๓
     
   

๑๗


๔๐

๒๒
๔๘

๑๔
๒๘

๒๕
๕๔
   
  ๔๖

๗๖๖
๔๑
๕๕  


๓๙

๑๙
๑๙

๒๖
๕๗๒๖

๒๓
๔๘


๒๙
๑๑
๒๔
๔๔

๒๓
๒๕
                 
๑๘
๒๙
๑๒
๔๑

๔๖
๑๓
๔๘
๑๕
๒๗
๑๓
๒๗
๓๘
๒๖
๓๖

๕๘

๑๗
๒๒

๒๒
๓๗

๑๑
๒๑


๑๙

๒๒
๕๔

๑๘
๔๒
๑๑
๒๑
๓๑
๑๑
๒๔
๓๓


๒๘
๑๖๕๕๖๘๙๗
๒๐


๖๗

๑๑
๒๔
๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๒๖
๑๓๗ ๑๖๒
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๗๘๘
๓๙๕ ๑๕๓๑๙๕
๑๐๑๖ ๑๒๐๗
๑๗
๑๔


๑๔


๑๘

สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖

ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ เกาะ อัฏฐมนวางค์ ๘ กุมภ์ ตติยตรียางค์ ๕ มีน


เกี่ยวอสิเลสะนักษัตรฤกษ์ที่ ๙ ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์
 
 
๑๘   ๑๒