คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
2 , 14° 3' 0 , 12° 14' 7 , 3° 31' 2 , 15° 56' 4 , 23° 36' 2 , 17° 59' 7 , 13° 13' 4 , 21° 15' 1 , 12° 57' 0 , 4° 5'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1378 1378
อหรคุณ 503328 503402
กรมจุมพล 781 59981
อวมาน 566 688
มาสเกณฑ์ 17044 17046
ดีถี 9 24
อุจจพล 1747 1821
วาร 7 4
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16593206 86400 74

เถลิงศก : เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2559 , 00:34:11น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 2 , 13° 49'
ฟิลิปด์ 10
มัธยมรวิ 2 , 13° 26'
พลอาทิตย์ 11 , 23° 49'
เกณฑ์ 0 , 6° 11'
ขันธ์ 0
ฉายา 35
ภุชลิปด์ 371
รวิภุชผล 0 , 0° 14'
มหาสมผุส 2 , 14° 3'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 5 , 34
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 0 , 13° 4'
ฟิลิปด์ 13
มัธยมอุจจ์ 6 , 22° 52'
อุจวิเศษ 5 , 20° 12'
เกณฑ์ 0 , 9° 48'
ขันธ์ 0
ฉายา 77
ภุชลิปด์ 588
จันทริภุชผล 0 , 0° 50'
มหาสมผุส 0 , 12° 14'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 27 , 56
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 24 , 50
ราหู
มัธยมราหู
3 , 21° 15'
มหาสมผุส
4 , 21° 15'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
10 , 36

เกตุ
มัธยมเกตุ
10 , 17° 3'
มหาสมผุส
1 , 12° 57'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
3 , 13

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8827748 68908519 1413142 26983440 575005 216111
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 8 , 9° 8' 2 , 15° 19' 5 , 2° 22' 2 , 24° 0' 7 , 13° 25' 0 , 1° 51'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 4 , 2° 8' 7 , 3° 26' 11 , 10° 22' 11 , 23° 26' 11 , 6° 25' 7 , 27° 51'
ภุช 1 , 27° 52' รณัง 1 , 3° 26' ธนัง 0 , 19° 38' ธนัง 0 , 6° 34' ธนัง 0 , 23° 35' ธนัง 1 , 27° 51' ธนัง
โกฏิ 1 , 2° 8' รณัง 1 , 26° 34' รณัง 2 , 10° 22' ธนัง 2 , 23° 26' ธนัง 2 , 6° 25' ธนัง 1 , 2° 9' รณัง
มนทภุช 13 , 23° 59' 8 , 24° 56' 5 , 9° 41' 1 , 23° 24' 6 , 11° 48' 13 , 23° 53'
มนทโกฏิ 8 , 17° 0' 13 , 16° 3' 14 , 28° 4' 15 , 24° 38' 14 , 20° 2' 8 , 17° 6'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 4° 17' 0 , 6° 46' 0 , 7° 28' 0 , 7° 55' 0 , 7° 20' 0 , 4° 17'
โกฏิผล 0 , 2° 8' 0 , 3° 23' 0 , 3° 44' 0 , 3° 57' 0 , 3° 40' 0 , 2° 8'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 42° 52' 3 , 6° 37' 3 , 5° 44' 10 , 23° 57' 2 , 6° 40' 21 , 11° 52'
พลอักษร 24839 15896 9581 3204 11508 24833
พลหาร 2572 5797 5744 19437 4000 38512
ผล 0 , 9° 39' 0 , 2° 44' 0 , 1° 40' 0 , 0° 9' 0 , 2° 52' 0 , 0° 38'
มนทสมผุส 7 , 29° 29' 2 , 16° 10' 5 , 4° 2' 2 , 13° 35' 7 , 16° 17' 0 , 2° 29'
พลพระเคราะห์มนท์ 5 , 16° 3' 0 , 0° 51' 2 , 20° 36' 11 , 19° 35' 5 , 2° 51' 9 , 19° 3'
ภุช 0 , 13° 57' รณัง 0 , 0° 51' รณัง 2 , 20° 36' รณัง 0 , 10° 25' ธนัง 0 , 27° 9' รณัง 2 , 10° 57' ธนัง
โกฏิ 2 , 16° 3' รณัง 2 , 29° 9' ธนัง 0 , 9° 24' ธนัง 2 , 19° 35' ธนัง 2 , 2° 51' รณัง 0 , 19° 3' ธนัง
สิงฆภุช 3 , 23° 27' 0 , 6° 54' 15 , 18° 53' 2 , 24° 43' 7 , 10° 49' 14 , 29° 15'
สิงฆโกฏิ 15 , 9° 38' 16 , 6° 16' 2 , 16° 27' 15 , 16° 49' 14 , 12° 47' 5 , 4° 56'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 40' 0 , 8° 6' 0 , 1° 16' 0 , 7° 47' 0 , 7° 13' 0 , 2° 35'
สิงฆผล 0 , 0° 37' 0 , 0° 2' 0 , 2° 36' 0 , 0° 28' 0 , 1° 13' 0 , 2° 29'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 25' 0 , 21° 0' 1 , 11° 1' 0 , 11° 0' 2 , 17° 46' 9 , 5° 5'
สมผุสพยาสน์ 0 , 12° 2' 0 , 21° 2' 1 , 13° 37' 0 , 11° 28' 2 , 18° 59' 9 , 7° 34'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 4° 22' 0 , 29° 8' 1 , 14° 53' 0 , 19° 15' 2 , 11° 46' 9 , 10° 9'
พลอักษร 6807 414 28133 5083 13249 26955
พลหาร 262 1748 2693 1155 4306 16809
มหาผล 0 , 25° 58' 0 , 0° 14' 0 , 10° 26' 0 , 4° 24' 0 , 3° 4' 0 , 1° 36'
มหาสมผุส 7 , 3° 31' 2 , 15° 56' 4 , 23° 36' 2 , 17° 59' 7 , 13° 13' 0 , 4° 5'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 16 , 0 5 , 42 10 , 47 5 , 52 16 , 45 27 , 18


ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 2 , 14° 3'
ทนทลิปดา 843
อดีตอุทัย 5058
อนาคตอุทัย 5742
ทินาฒ วัฒนะฉายา  62886
ทินประมาณ 125772
นิสาฒ 45114
รัตติประมาณ 90228
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 37458
กำลังอักษร 170883
อักษรลัคนา 208341
มหาสมผุส 11 , 17° 14'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 26 , 2
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 49 พระเคราะห์สม 46

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 2 ปี 2 เดือน 14 วัน
พลอักษรศักราช 29594
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 0 , 3 ปี 8 เดือน 0 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 1320
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 21 , 1 ปี 10 เดือน 14 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 00  03  10
อินทภาส ( ตีน : 9 ) 4 ปี 1 เดือน 16 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 0 ) 5 ปี 4 เดือน 0 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 6 , 10° 51'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 7 , 9° 8'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 4 , 20° 52'
สุริยคติกาลวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร


ลัคนาสถิตราศีมีน เกาะ ฉัฐมนวางค์ 5 ธนู ทุติยตรียางค์ 2 กรกฎ

เกี่ยวเรวดีนักษัตรฤกษ์ที่ 27 ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์


ยันต์ดวงพิชัยสงคราม


 
๑๐  
๑๔   ๑๖
   
๒๐


๑๔
๒๑

๑๐
๑๔
     
๑๔

๑๒
๑๔

๒๘
๑๑
     
                 
     
๓๓
๒๗
๕๕
๑๐
๓๓
     
   
๑๓
๒๖

๑๓
๔๙

๑๓

๒๒
๕๒
๑๑
๑๗
๑๔
   
  ๔๙

๑๔
๗๖๘ ๒๖
๔๖  


๓๑

๑๕
๕๖

๒๓
๓๖

๑๗
๕๙

๑๓
๑๓

๒๑
๑๕

๑๒
๕๗๒๐
๕๒
                 
๑๖

๔๑
๑๐
๔๖

๕๐
๑๖
๔๔
๑๐
๓๕

๑๓
๒๗
๑๘
๒๔
๕๐๑๕
๑๙


๒๒

๒๔

๑๓
๒๕

๒๑
๑๕
๑๐
๑๗


๕๑

๑๐
๕๑
๑๖๕๙๓๒๐๖
 
๑๓๗๘   ๑๓๗๘
๑๗๐๔๔ ๑๗๐๔๖
๕๖๖ ๖๘๘
๕๐๓๓๒๘ ๕๐๓๔๐๒
๗๘๑ ๕๙๙๘๑
๑๗๔๗ ๑๘๒๑
๒๔
 

สุริยคติกาลวันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีมีน เกาะ ฉัฐมนวางค์ ๕ ธนู ทุติยตรียางค์ ๒ กรกฎ

เกี่ยวเรวดีนักษัตรฤกษ์ที่ ๒๗ ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์
๑๐ 
 
 
   
ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม