คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
0 , 21° 33' 0 , 7° 41' 7 , 17° 48' 0 , 10° 0' 4 , 20° 17' 0 , 10° 14' 7 , 17° 34' 4 , 24° 10' 2 , 12° 7' 0 , 2° 19'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1378 1378
อหรคุณ 503328 503347
กรมจุมพล 781 15981
อวมาน 566 83
มาสเกณฑ์ 17044 17044
ดีถี 9 29
อุจจพล 1747 1766
วาร 7 5
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16589954 86400 19

เถลิงศก : เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2559 , 00:34:11น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 0 , 19° 37'
ฟิลิปด์ 12
มัธยมรวิ 0 , 19° 14'
พลอาทิตย์ 9 , 29° 37'
เกณฑ์ 2 , 0° 23'
ขันธ์ 4
ฉายา 13
ภุชลิปด์ 23
รวิภุชผล 0 , 1° 56'
มหาสมผุส 0 , 21° 33'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 1 , 37
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 0 , 8° 23'
ฟิลิปด์ 8
มัธยมอุจจ์ 6 , 16° 44'
อุจวิเศษ 5 , 21° 39'
เกณฑ์ 0 , 8° 21'
ขันธ์ 0
ฉายา 77
ภุชลิปด์ 501
จันทริภุชผล 0 , 0° 42'
มหาสมผุส 0 , 7° 41'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 27 , 35
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 28 , 50
ราหู
มัธยมราหู
3 , 18° 20'
มหาสมผุส
4 , 24° 10'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
10 , 50

เกตุ
มัธยมเกตุ
9 , 17° 53'
มหาสมผุส
2 , 12° 7'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
5 , 25

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8826019 68895016 1412868 26978153 574895 216072
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 7 , 10° 19' 7 , 0° 16' 4 , 27° 48' 11 , 25° 53' 7 , 11° 35' 0 , 1° 12'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 3 , 3° 19' 5 , 9° 14' 11 , 5° 48' 9 , 29° 14' 11 , 4° 35' 7 , 27° 12'
ภุช 2 , 26° 41' รณัง 0 , 20° 46' รณัง 0 , 24° 12' ธนัง 2 , 0° 46' ธนัง 0 , 25° 25' ธนัง 1 , 27° 12' ธนัง
โกฏิ 0 , 3° 19' รณัง 2 , 9° 14' รณัง 2 , 5° 48' ธนัง 0 , 29° 14' ธนัง 2 , 4° 35' ธนัง 1 , 2° 48' รณัง
มนทภุช 16 , 1° 15' 5 , 18° 54' 6 , 16° 49' 14 , 8° 33' 6 , 26° 43' 13 , 19° 55'
มนทโกฏิ 0 , 26° 58' 14 , 25° 46' 14 , 18° 47' 7 , 27° 45' 14 , 16° 19' 8 , 21° 4'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 0° 27' 0 , 7° 26' 0 , 7° 19' 0 , 3° 58' 0 , 7° 16' 0 , 4° 21'
โกฏิผล 0 , 0° 13' 0 , 3° 43' 0 , 3° 39' 0 , 1° 59' 0 , 3° 38' 0 , 2° 10'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 44° 47' 3 , 6° 17' 3 , 5° 39' 10 , 21° 59' 2 , 6° 38' 21 , 11° 50'
พลอักษร 28875 10134 11809 25713 12403 24595
พลหาร 2687 5777 5739 19319 3998 38510
ผล 0 , 10° 44' 0 , 1° 45' 0 , 2° 3' 0 , 1° 19' 0 , 3° 6' 0 , 0° 38'
มนทสมผุส 6 , 29° 35' 0 , 17° 29' 4 , 29° 51' 0 , 20° 33' 7 , 14° 41' 0 , 1° 50'
พลพระเคราะห์มนท์ 6 , 10° 21' 5 , 17° 13' 4 , 10° 37' 0 , 24° 40' 6 , 25° 27' 11 , 12° 36'
ภุช 0 , 10° 21' ธนัง 0 , 12° 47' รณัง 1 , 19° 23' รณัง 0 , 24° 40' รณัง 0 , 25° 27' ธนัง 0 , 17° 24' ธนัง
โกฏิ 2 , 19° 39' รณัง 2 , 17° 13' รณัง 1 , 10° 37' รณัง 2 , 5° 20' ธนัง 2 , 4° 33' รณัง 2 , 12° 36' ธนัง
สิงฆภุช 2 , 24° 10' 3 , 13° 58' 12 , 2° 14' 6 , 20° 37' 6 , 26° 59' 4 , 21° 31'
สิงฆโกฏิ 15 , 16° 57' 15 , 12° 0' 10 , 8° 45' 14 , 17° 50' 14 , 16° 15' 15 , 2° 37'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 47' 0 , 7° 42' 0 , 5° 9' 0 , 7° 18' 0 , 7° 16' 0 , 7° 33'
สิงฆผล 0 , 0° 28' 0 , 0° 34' 0 , 2° 0' 0 , 1° 7' 0 , 1° 9' 0 , 0° 47'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 56' 0 , 21° 0' 1 , 10° 59' 0 , 11° 0' 2 , 17° 44' 9 , 5° 4'
สมผุสพยาสน์ 0 , 12° 24' 0 , 21° 34' 1 , 12° 59' 0 , 12° 7' 2 , 18° 53' 9 , 5° 51'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 4° 37' 0 , 13° 52' 1 , 7° 50' 0 , 19° 25' 2 , 11° 37' 9 , 13° 24'
พลอักษร 5050 6238 21734 12037 12419 8491
พลหาร 277 832 2270 1165 4297 17004
มหาผล 0 , 18° 13' 0 , 7° 29' 0 , 9° 34' 0 , 10° 19' 0 , 2° 53' 0 , 0° 29'
มหาสมผุส 7 , 17° 48' 0 , 10° 0' 4 , 20° 17' 0 , 10° 14' 7 , 17° 34' 0 , 2° 19'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 17 , 5 27 , 46 10 , 32 27 , 47 17 , 4 27 , 10


ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 0 , 21° 33'
ทนทลิปดา 1293
อดีตอุทัย 12930
อนาคตอุทัย 5070
ทินาฒ วัฒนะฉายา  56586
ทินประมาณ 113172
นิสาฒ 51414
รัตติประมาณ 102828
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 12930
กำลังอักษร 164583
อักษรลัคนา 177513
มหาสมผุส 9 , 13° 6'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 21 , 14
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 51 พระเคราะห์สม 48

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 2 ปี 0 เดือน 21 วัน
พลอักษรศักราช 29541
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 0 , 2 ปี 3 เดือน 6 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 816
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 21 , 0 ปี 3 เดือน 27 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 00  02  04
อินทภาส ( ตีน : 9 ) 5 ปี 8 เดือน 3 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 0 ) 6 ปี 8 เดือน 24 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 6 , 4° 43'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 7 , 6° 13'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 4 , 23° 47'
สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร


ลัคนาสถิตราศีมังกร เกาะ จตุตถนวางค์ 3 เมษ ทุติยตรียางค์ 6 พฤษภ

เกี่ยวศรวณะนักษัตรฤกษ์ที่ 22 ประกอบไปด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์


ยันต์ดวงพิชัยสงคราม


 
 
๒๗  
   
๒๐


๒๑
๒๑


๒๗
     
๒๑
๓๓


๔๑
๑๑
๑๖
     
                 
     
๓๖
๒๗
๓๔
๑๐
๔๗
     
   
๑๙
๑๔

๑๙
๓๗


๒๓

๑๖
๔๔

๑๓
   
  ๕๑

๕๖
๗๖๘ ๒๑
๑๓
๔๘  

๑๗
๔๘

๑๐

๒๐
๑๗

๑๐
๑๔

๑๗
๓๔

๒๔
๑๐

๑๒


๑๙

๒๓
๔๗
                 
๑๗
๒๗
๔๕
๑๐
๓๑
๒๗
๔๖
๑๗
๑๐
๔๘

๒๔
๒๗
๑๐
๒๘
๕๐

๑๐
๑๙


๑๖

๒๗
๔๘
๑๑
๒๕
๕๓

๑๑
๓๕

๑๘
๒๐

๑๗
๕๓


๑๒


๔๓
๑๖๕๘๙๙๕๔
 
๑๓๗๘   ๑๓๗๘
๑๗๐๔๔ ๑๗๐๔๔
๕๖๖ ๘๓
๕๐๓๓๒๘ ๕๐๓๓๔๗
๗๘๑ ๑๕๙๘๑
๑๗๔๗ ๑๗๖๖
๒๙
 

สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีมังกร เกาะ จตุตถนวางค์ ๓ เมษ ทุติยตรียางค์ ๖ พฤษภ

เกี่ยวศรวณะนักษัตรฤกษ์ที่ ๒๒ ประกอบไปด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์
 
 
  ๒๔
   
ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม