คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2557 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
 
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
0 , 10° 24' 10 , 13° 0' 5 , 22° 22' 0 , 17° 53' 2 , 20° 20' 10 , 23° 27' 6 , 24° 3' 6 , 3° 29' 3 , 15° 31' 11 , 23° 22'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502605
กรมจุมพล 395 6795
อวมาน 137 225
มาสเกณฑ์ 17019 17019
ดีถี 17 25
อุจจพล 1016 1024
วาร 4 5
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16546075 86400 8

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 0 , 8° 18'
ฟิลิปด์ 13
มัธยมรวิ 0 , 7° 55'
พลอาทิตย์ 9 , 18° 18'
เกณฑ์ 2 , 11° 42'
ขันธ์ 4
ฉายา 13
ภุชลิปด์ 702
รวิภุชผล 0 , 2° 6'
มหาสมผุส 0 , 10° 24'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 27 , 48
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 10 , 11° 32'
ฟิลิปด์ 11
มัธยมอุจจ์ 3 , 24° 5'
อุจวิเศษ 6 , 17° 27'
เกณฑ์ 0 , 17° 27'
ขันธ์ 1
ฉายา 71
ภุชลิปด์ 147
จันทริภุชผล 0 , 1° 28'
มหาสมผุส 10 , 13° 0'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 23 , 29
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 25 , 13
ราหู
มัธยมราหู
2 , 9° 1'
มหาสมผุส
6 , 3° 29'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
13 , 46

เกตุ
มัธยมเกตุ
8 , 14° 29'
มหาสมผุส
3 , 15° 31'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
7 , 56

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8802689 68712822 1409169 26906827 573406 215544
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 6 , 11° 29' 1 , 23° 42' 2 , 26° 9' 8 , 7° 7' 6 , 16° 46' 11 , 22° 24'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 2 , 4° 29' 4 , 27° 55' 9 , 4° 9' 9 , 17° 55' 10 , 9° 46' 7 , 18° 24'
ภุช 2 , 4° 29' รณัง 1 , 2° 5' รณัง 2 , 25° 51' ธนัง 2 , 12° 5' ธนัง 1 , 20° 14' ธนัง 1 , 18° 24' ธนัง
โกฏิ 0 , 25° 31' ธนัง 1 , 27° 55' รณัง 0 , 4° 9' ธนัง 0 , 17° 55' ธนัง 1 , 9° 46' ธนัง 1 , 11° 36' รณัง
มนทภุช 14 , 16° 6' 8 , 16° 42' 15 , 29° 33' 15 , 1° 34' 12 , 7° 25' 11 , 26° 14'
มนทโกฏิ 6 , 27° 32' 13 , 24° 17' 1 , 3° 45' 4 , 25° 43' 10 , 3° 34' 10 , 14° 45'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 3° 28' 0 , 6° 54' 0 , 0° 34' 0 , 2° 26' 0 , 5° 4' 0 , 5° 15'
โกฏิผล 0 , 1° 44' 0 , 3° 27' 0 , 0° 17' 0 , 1° 13' 0 , 2° 32' 0 , 2° 37'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 46° 44' 3 , 6° 33' 3 , 2° 17' 10 , 21° 13' 2 , 5° 32' 21 , 11° 23'
พลอักษร 26166 15402 28773 27094 22045 21374
พลหาร 2804 5793 5537 19273 3932 38483
ผล 0 , 9° 19' 0 , 2° 39' 0 , 5° 11' 0 , 1° 24' 0 , 5° 36' 0 , 0° 33'
มนทสมผุส 6 , 2° 10' 0 , 5° 16' 3 , 1° 20' 0 , 9° 19' 6 , 22° 22' 11 , 22° 57'
พลพระเคราะห์มนท์ 5 , 24° 15' 10 , 11° 34' 2 , 23° 25' 4 , 2° 12' 6 , 14° 27' 11 , 15° 2'
ภุช 0 , 5° 45' รณัง 1 , 18° 26' ธนัง 2 , 23° 25' รณัง 1 , 27° 48' รณัง 0 , 14° 27' ธนัง 0 , 14° 58' ธนัง
โกฏิ 2 , 24° 15' รณัง 1 , 11° 34' ธนัง 0 , 6° 35' ธนัง 1 , 2° 12' รณัง 2 , 15° 33' รณัง 2 , 15° 2' ธนัง
สิงฆภุช 1 , 16° 46' 11 , 26° 26' 15 , 24° 36' 13 , 23° 34' 3 , 27° 31' 4 , 1° 43'
สิงฆโกฏิ 15 , 26° 18' 10 , 14° 33' 1 , 23° 32' 8 , 17° 25' 15 , 8° 37' 15 , 7° 34'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 56' 0 , 5° 15' 0 , 0° 54' 0 , 4° 17' 0 , 7° 39' 0 , 7° 38'
สิงฆผล 0 , 0° 15' 0 , 1° 58' 0 , 2° 38' 0 , 2° 18' 0 , 0° 39' 0 , 0° 40'
มนทพยาสน์ 0 , 12° 27' 0 , 21° 0' 1 , 9° 33' 0 , 11° 0' 2 , 16° 27' 9 , 4° 52'
สมผุสพยาสน์ 0 , 12° 42' 0 , 22° 58' 1 , 12° 11' 0 , 13° 18' 2 , 17° 6' 9 , 5° 32'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 4° 46' 0 , 28° 13' 1 , 13° 5' 0 , 9° 1' 2 , 9° 27' 9 , 13° 10'
พลอักษร 2806 21386 28476 24814 7051 7303
พลหาร 286 1693 2585 541 4167 16990
มหาผล 0 , 9° 48' 0 , 12° 37' 0 , 11° 0' 1 , 15° 52' 0 , 1° 41' 0 , 0° 25'
มหาสมผุส 5 , 22° 22' 0 , 17° 53' 2 , 20° 20' 10 , 23° 27' 6 , 24° 3' 11 , 23° 22'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 12 , 57 1 , 21 6 , 1 24 , 15 15 , 18 26 , 30

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 0 , 10° 24'
ทนทลิปดา 624
อดีตอุทัย 6240
อนาคตอุทัย 11760
ทินาฒ วัฒนะฉายา  55248
ทินประมาณ 110496
นิสาฒ 52752
รัตติประมาณ 105504
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 6240
กำลังอักษร 163245
อักษรลัคนา 169485
มหาสมผุส 8 , 24° 29'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 19 , 51
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 54 พระเคราะห์สม 50

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 0 เดือน 10 วัน
พลอักษรศักราช 28810
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 23 , 1 ปี 10 เดือน 12 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 33792
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 16 , 1 ปี 10 เดือน 22 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 23  01  13
อินทภาส ( ตีน : 7 ) 6 ปี 1 เดือน 8 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 10 ) 5 ปี 1 เดือน 18 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 3 , 12° 6'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 5 , 26° 54'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 6 , 3° 6'
สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพุธกลางคืน(ราหู) แรม ๙ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖


ลัคนาสถิตย์ราศีธนู เกาะ อัฏฐมนวางค์ 3 พิจิก ตติยตรียางค์ 1 สิงห์

เกี่ยวปุรพษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 20 ประกอบไปด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
๑๐  
๒๒  
 

 

 

 

 
     
๑๐
๒๔
๑๐
๑๓
๑๐

๓๖
     
                 
      ๒๗
๔๖
๒๓
๒๘
๑๓
๔๓
     
   

๕๕


๑๘
๑๐
๑๑
๓๒

๒๔

๒๔
๒๙
   
  ๕๔

๗๖๖ ๑๙
๕๐
๕๐  

๒๒
๒๒

๑๗
๕๓

๒๐
๒๐
๑๐
๒๓
๒๗

๒๔


๒๙

๑๕
๓๑
๑๑
๒๓
๒๒


                 
๑๒
๕๕

๒๐

๒๔
๑๕
๑๕
๑๘
๑๓
๔๕

๕๔
๒๖
๓๐
๒๕
๑๓

๑๑
๒๙

๒๓
๔๒

๒๖๑๖
๔๖๑๔
๒๙
๑๑
๒๒
๒๔

๑๒
๑๖๕๔๖๐๗๕
๒๐


๑๐๑๖

๑๐
๒๒
๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๑๙
๑๓๗ ๒๒๕
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๖๐๕
๓๙๕ ๖๗๙๕
๑๐๑๖ ๑๐๒๔
๑๗ ๒๕
๒๓

๑๓
๒๓

๑๐
๑๒

สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพุธกลางคืน(ราหู) แรม ๙ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖

ลัคนาสถิตย์ราศีธนู เกาะ อัฏฐมนวางค์ ๓ พิจิก ตติยตรียางค์ ๑ สิงห์


เกี่ยวปุรพษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ ๒๐ ประกอบไปด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์
 
๑๐  
๑๒   ๑๘
 

 

 

 

 
๑๐