คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์

LINE it!
สมผุสและลัคนา วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
7 , 11° 35' 2 , 18° 4' 5 , 15° 19' 7 , 27° 10' 4 , 28° 26' 5 , 25° 42' 7 , 10° 15' 5 , 2° 35' 5 , 6° 25' 11 , 28° 45'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1377 1377
อหรคุณ 502962 503188
กรมจุมพล 188 180988
อวมาน 0 410
มาสเกณฑ์ 17031 17039
ดีถี 28 17
อุจจพล 1381 1607
วาร 5 0
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16580551 86400 226

เถลิงศก : พฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 , 18:21:36 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 7 , 12° 54'
ฟิลิปด์ 8
มัธยมรวิ 7 , 12° 31'
พลอาทิตย์ 4 , 22° 54'
เกณฑ์ 1 , 7° 6'
ขันธ์ 2
ฉายา 27
ภุชลิปด์ 426
รวิภุชผล 0 , 1° 19'
มหาสมผุส 7 , 11° 35'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 16 , 38
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 2 , 13° 20'
ฟิลิปด์ 13
มัธยมอุจจ์ 5 , 29° 1'
อุจวิเศษ 8 , 14° 19'
เกณฑ์ 2 , 14° 19'
ขันธ์ 4
ฉายา 30
ภุชลิปด์ 859
จันทริภุชผล 0 , 4° 44'
มหาสมผุส 2 , 18° 4'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 5 , 52
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 18 , 2
ราหู
มัธยมราหู
3 , 9° 55'
มหาสมผุส
5 , 2° 35'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
11 , 27

เกตุ
มัธยมเกตุ
6 , 23° 35'
มหาสมผุส
5 , 6° 25'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
11 , 45

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8821019 68855973 1412075 26962868 574577 215959
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 4 , 16° 59' 9 , 9° 33' 4 , 14° 35' 3 , 11° 8' 7 , 6° 17' 11 , 29° 19'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 0 , 9° 59' 0 , 2° 31' 10 , 22° 35' 4 , 22° 31' 10 , 29° 17' 7 , 25° 19'
ภุช 0 , 9° 59' รณัง 0 , 2° 31' รณัง 1 , 7° 25' ธนัง 1 , 7° 29' รณัง 1 , 0° 43' ธนัง 1 , 25° 19' ธนัง
โกฏิ 2 , 20° 1' ธนัง 2 , 27° 29' ธนัง 1 , 22° 35' ธนัง 1 , 22° 31' รณัง 1 , 29° 17' ธนัง 1 , 4° 41' รณัง
มนทภุช 2 , 21° 11' 0 , 20° 28' 9 , 19° 14' 9 , 19° 38' 8 , 8° 22' 13 , 8° 25'
มนทโกฏิ 15 , 17° 42' 16 , 2° 52' 12 , 21° 45' 12 , 21° 21' 14 , 2° 37' 9 , 2° 34'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 48' 0 , 8° 3' 0 , 6° 22' 0 , 6° 21' 0 , 7° 3' 0 , 4° 33'
โกฏิผล 0 , 3° 54' 0 , 4° 1' 0 , 3° 11' 0 , 3° 10' 0 , 3° 31' 0 , 2° 16'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 48° 54' 3 , 14° 1' 3 , 5° 11' 10 , 16° 50' 2 , 6° 31' 21 , 11° 44'
พลอักษร 4871 1228 17354 17378 14902 23905
พลหาร 2934 6241 5711 19010 3991 38504
ผล 0 , 1° 39' 0 , 0° 11' 0 , 3° 2' 0 , 0° 54' 0 , 3° 44' 0 , 0° 37'
มนทสมผุส 4 , 15° 20' 7 , 12° 20' 4 , 17° 37' 7 , 11° 37' 7 , 10° 1' 11 , 29° 56'
พลพระเคราะห์มนท์ 9 , 2° 49' 10 , 2° 47' 9 , 5° 6' 4 , 0° 29' 11 , 27° 30' 4 , 17° 25'
ภุช 2 , 27° 11' ธนัง 1 , 27° 13' ธนัง 2 , 24° 54' ธนัง 1 , 29° 31' รณัง 0 , 2° 30' ธนัง 1 , 12° 35' รณัง
โกฏิ 0 , 2° 49' ธนัง 1 , 2° 47' ธนัง 0 , 5° 6' ธนัง 1 , 0° 29' รณัง 2 , 27° 30' ธนัง 1 , 17° 25' รณัง
สิงฆภุช 16 , 2° 16' 13 , 20° 1' 15 , 27° 37' 14 , 4° 3' 0 , 20° 20' 10 , 20° 45'
สิงฆโกฏิ 0 , 22° 54' 8 , 20° 58' 1 , 11° 28' 8 , 6° 56' 16 , 2° 55' 11 , 20° 14'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 0° 23' 0 , 4° 21' 0 , 0° 41' 0 , 4° 7' 0 , 8° 3' 0 , 5° 50'
สิงฆผล 0 , 2° 40' 0 , 2° 16' 0 , 2° 39' 0 , 2° 21' 0 , 0° 6' 0 , 1° 47'
มนทพยาสน์ 0 , 13° 2' 0 , 21° 0' 1 , 10° 47' 0 , 11° 0' 2 , 17° 36' 9 , 5° 1'
สมผุสพยาสน์ 0 , 15° 42' 0 , 23° 16' 1 , 13° 26' 0 , 13° 21' 2 , 17° 42' 9 , 6° 48'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 16° 5' 0 , 27° 37' 1 , 14° 7' 0 , 9° 14' 2 , 25° 45' 9 , 0° 58'
พลอักษร 28936 24601 28657 25443 1220 19245
พลหาร 965 1657 2647 554 5145 16258
มหาผล 0 , 29° 59' 0 , 14° 50' 0 , 10° 49' 1 , 15° 55' 0 , 0° 14' 0 , 1° 11'
มหาสมผุส 5 , 15° 19' 7 , 27° 10' 4 , 28° 26' 5 , 25° 42' 7 , 10° 15' 11 , 28° 45'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 12 , 24 17 , 48 11 , 8 13 , 10 16 , 31 26 , 55

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 7 , 11° 35'
ทนทลิปดา 695
อดีตอุทัย 8340
อนาคตอุทัย 13260
ทินาฒ หายนะฉายา  49010
ทินประมาณ 98020
นิสาฒ 58990
รัตติประมาณ 117980
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 141540
กำลังอักษร 157007
อักษรลัคนา 82547
มหาสมผุส 4 , 29° 39'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 11 , 13
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 45 พระเคราะห์สม 54

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 1 ปี 7 เดือน 11 วัน
พลอักษรศักราช 29381
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 5 , 3 ปี 4 เดือน 24 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 8424
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 26 , 1 ปี 0 เดือน 5 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 05  03  06
อินทภาส ( ตีน : 11 ) 2 ปี 11 เดือน 25 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 2 ) 3 ปี 7 เดือน 6 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 5 , 17° 1'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 27° 47'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 2° 13'
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส


ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ เกาะ นวมนวางค์ 5 ธนู ตติยตรียางค์ 3 เมษ

เกี่ยวอุตรผลคุนีนักษัตรฤกษ์ที่ 12 ประกอบไปด้วยโจโรแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม

ดวงพิไชยสงคราม

สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
  ๑๑
  ๒๕
 

 

 

 

 
๑๑
     
๑๑
๓๕

๑๘


๒๙
     
                 
      ๑๖
๓๗

๕๑
๑๑
๒๔
     
   
๑๒
๓๑

๑๒
๕๔

๑๓
๒๐

๒๙

๒๙
๓๙
   
  ๔๕

๑๙
๗๖๗ ๑๑
๑๓
๕๔  

๑๕
๑๙

๒๗
๑๐

๒๘
๒๖

๒๕
๔๒

๑๐
๑๕


๓๕


๒๕
๑๑
๒๘
๔๕


๑๓
                 
๑๒
๒๓
๑๗
๔๗
๑๑
๑๓
๑๐
๑๖
๓๑
๑๑
๒๖
๑๑
๔๓
๒๖
๕๔
๑๘

๑๖
๕๙


๓๓

๑๔
๓๕

๑๑


๑๗


๕๕

๒๓
๓๕
๑๑
๒๙
๑๙

๑๗
๑๖๕๘๐๕๕๑
๒๐


๑๑๒๖


๑๓๗๗   ๑๓๗๗
๑๗๐๓๑ ๑๗๐๓๙
๔๑๐
๕๐๒๙๖๒ ๕๐๓๑๘๘
๑๘๘ ๑๘๐๙๘๘
๑๓๘๑ ๑๖๐๗
๒๘ ๑๗


๒๔

สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส

ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ เกาะ นวมนวางค์ ๕ ธนู ตติยตรียางค์ ๓ เมษ

เกี่ยวอุตรผลคุนีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๒ ประกอบไปด้วยโจโรแห่งฤกษ์
 
 
๒๔