คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์

LINE it!
สมผุสและลัคนา วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
9 , 26° 7' 10 , 11° 23' 6 , 26° 6' 9 , 2° 39' 4 , 29° 57' 8 , 25° 9' 7 , 17° 37' 4 , 28° 43' 3 , 27° 43' 11 , 29° 13'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1377 1377
อหรคุณ 502962 503261
กรมจุมพล 188 239388
อวมาน 0 521
มาสเกณฑ์ 17031 17042
ดีถี 28 1
อุจจพล 1381 1680
วาร 5 3
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16584869 86400 299

เถลิงศก : พฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 , 18:21:36น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 9 , 24° 52'
ฟิลิปด์ 4
มัธยมรวิ 9 , 24° 29'
พลอาทิตย์ 7 , 4° 52'
เกณฑ์ 1 , 4° 52'
ขันธ์ 2
ฉายา 27
ภุชลิปด์ 292
รวิภุชผล 0 , 1° 15'
มหาสมผุส 9 , 26° 7'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 22 , 12
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 10 , 15° 13'
ฟิลิปด์ 1
มัธยมอุจจ์ 6 , 7° 9'
อุจวิเศษ 4 , 8° 4'
เกณฑ์ 1 , 21° 56'
ขันธ์ 3
ฉายา 47
ภุชลิปด์ 416
จันทริภุชผล 0 , 3° 50'
มหาสมผุส 10 , 11° 23'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 23 , 21
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 1 , 16
ราหู
มัธยมราหู
3 , 13° 47'
มหาสมผุส
4 , 28° 43'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
11 , 9

เกตุ
มัธยมเกตุ
8 , 2° 17'
มหาสมผุส
3 , 27° 43'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
8 , 51

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8823315 68873902 1412439 26969888 574722 216010
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 5 , 25° 15' 7 , 8° 22' 4 , 20° 39' 7 , 8° 8' 7 , 8° 42' 0 , 0° 10'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 1 , 18° 15' 2 , 14° 29' 10 , 28° 39' 7 , 4° 29' 11 , 1° 42' 7 , 26° 10'
ภุช 1 , 18° 15' รณัง 2 , 14° 29' รณัง 1 , 1° 21' ธนัง 1 , 4° 29' ธนัง 0 , 28° 18' ธนัง 1 , 26° 10' ธนัง
โกฏิ 1 , 11° 45' ธนัง 0 , 15° 31' ธนัง 1 , 28° 39' ธนัง 1 , 25° 31' รณัง 2 , 1° 42' ธนัง 1 , 3° 50' รณัง
มนทภุช 11 , 25° 19' 15 , 6° 26' 8 , 12° 14' 9 , 1° 20' 7 , 20° 10' 13 , 13° 37'
มนทโกฏิ 10 , 15° 40' 4 , 6° 12' 13 , 28° 45' 13 , 9° 39' 14 , 10° 27' 8 , 27° 23'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 5° 16' 0 , 2° 6' 0 , 6° 59' 0 , 6° 40' 0 , 7° 10' 0 , 4° 27'
โกฏิผล 0 , 2° 38' 0 , 1° 3' 0 , 3° 29' 0 , 3° 20' 0 , 3° 35' 0 , 2° 13'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 47° 38' 3 , 11° 3' 3 , 5° 29' 10 , 16° 40' 2 , 6° 35' 21 , 11° 47'
พลอักษร 21319 27386 15134 16280 13810 24217
พลหาร 2858 6063 5729 19000 3995 38507
ผล 0 , 7° 27' 0 , 4° 31' 0 , 2° 38' 0 , 0° 51' 0 , 3° 27' 0 , 0° 37'
มนทสมผุส 5 , 17° 48' 9 , 19° 58' 4 , 23° 17' 9 , 25° 20' 7 , 12° 9' 0 , 0° 47'
พลพระเคราะห์มนท์ 7 , 23° 19' 2 , 11° 36' 6 , 28° 48' 2 , 17° 12' 9 , 17° 40' 2 , 6° 18'
ภุช 1 , 23° 19' ธนัง 2 , 11° 36' รณัง 0 , 28° 48' ธนัง 2 , 17° 12' รณัง 2 , 12° 20' ธนัง 2 , 6° 18' รณัง
โกฏิ 1 , 6° 41' รณัง 0 , 18° 24' ธนัง 2 , 1° 12' รณัง 0 , 12° 48' ธนัง 0 , 17° 40' ธนัง 0 , 23° 42' ธนัง
สิงฆภุช 12 , 26° 13' 15 , 0° 35' 7 , 24° 14' 15 , 11° 58' 15 , 2° 4' 14 , 19° 48'
สิงฆโกฏิ 9 , 14° 46' 4 , 29° 39' 14 , 9° 26' 3 , 14° 6' 4 , 23° 41' 6 , 12° 45'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 4° 45' 0 , 2° 30' 0 , 7° 9' 0 , 1° 44' 0 , 2° 24' 0 , 3° 13'
สิงฆผล 0 , 2° 8' 0 , 2° 30' 0 , 1° 18' 0 , 2° 34' 0 , 2° 30' 0 , 2° 26'
มนทพยาสน์ 0 , 12° 42' 0 , 21° 0' 1 , 10° 55' 0 , 11° 0' 2 , 17° 40' 9 , 5° 3'
สมผุสพยาสน์ 0 , 14° 50' 0 , 23° 30' 1 , 12° 13' 0 , 13° 34' 2 , 20° 10' 9 , 7° 29'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 10° 5' 0 , 26° 0' 1 , 5° 4' 0 , 15° 18' 2 , 22° 34' 9 , 10° 42'
พลอักษร 23173 27035 14054 27718 27124 26388
พลหาร 605 1560 2104 918 4954 16842
มหาผล 1 , 8° 18' 0 , 17° 19' 0 , 6° 40' 1 , 0° 11' 0 , 5° 28' 0 , 1° 34'
มหาสมผุส 6 , 26° 6' 9 , 2° 39' 4 , 29° 57' 8 , 25° 9' 7 , 17° 37' 11 , 29° 13'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 15 , 28 20 , 27 11 , 15 19 , 54 17 , 4 26 , 57

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 9 , 26° 7'
ทนทลิปดา 1567
อดีตอุทัย 9402
อนาคตอุทัย 1398
ทินาฒ วัฒนะฉายา  46334
ทินประมาณ 92668
นิสาฒ 61666
รัตติประมาณ 123332
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 182202
กำลังอักษร 154331
อักษรลัคนา 120533
มหาสมผุส 6 , 14° 55'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 14 , 38
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 54 พระเคราะห์สม 51

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 1 ปี 9 เดือน 26 วัน
พลอักษรศักราช 29456
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 23 , 1 ปี 4 เดือน 24 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 33624
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 16 , 3 ปี 2 เดือน 20 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 23  01  06
อินทภาส ( ตีน : 7 ) 4 ปี 9 เดือน 10 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 10 ) 5 ปี 7 เดือน 6 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 5 , 25° 9'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 7 , 1° 40'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 4 , 28° 20'
สุริยคติกาลวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกวาร


ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ เกาะ ปัญจมนวางค์ 8 กุมภ์ ทุติยตรียางค์ 7 กุมภ์

เกี่ยวสวาตีนักษัตรฤกษ์ที่ 15 ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม

ดวงพิไชยสงคราม

สุริยคติกาลวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
 
๒๐   ๑๐
 

 

 

 

 
     
๒๖
๑๐
๑๑
๒๓

๑๕
๑๖
     
                 
      ๒๒
๑๒
๒๓
๒๑
๑๑
     
   
๒๔
๒๙

๒๔
๕๒
๑๐
๑๕
๑๓๑๔
๕๕
   
  ๕๔

๑๕
๗๖๗ ๑๔
๓๗
๕๑  

๒๖


๓๙

๒๙
๕๗

๒๕

๑๗
๓๗

๒๘
๔๓

๒๗
๔๓
๑๑
๒๙
๑๓

๒๘
๒๐
                 
๑๕
๒๗
๒๐
๒๖
๑๑
๑๔
๑๙
๕๓
๑๗
๑๑

๔๙
๒๖
๕๖

๑๖

๒๕
๑๕


๒๒

๒๐
๓๙
๔๒

๑๓
๔๗


๑๗


๑๐

๒๕
๑๖๕๘๔๘๖๙
๒๐


๒๖๑๖


๒๐
๑๓๗๗   ๑๓๗๗
๑๗๐๓๑ ๑๗๐๔๒
๕๒๑
๕๐๒๙๖๒ ๕๐๓๒๖๑
๑๘๘ ๒๓๙๓๘๘
๑๓๘๑ ๑๖๘๐
๒๘
๒๓


๒๓


๒๔

สุริยคติกาลวันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกวาร

ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ เกาะ ปัญจมนวางค์ ๘ กุมภ์ ทุติยตรียางค์ ๗ กุมภ์

เกี่ยวสวาตีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๕ ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์
 
 
๒๔  
 

 

 

 

 
๑๐