คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
8 , 4° 15' 7 , 18° 57' 9 , 19° 52' 8 , 20° 8' 4 , 0° 9' 8 , 15° 35' 7 , 2° 49' 5 , 20° 46' 11 , 8° 16' 11 , 24° 12'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502845
กรมจุมพล 395 198795
อวมาน 137 97
มาสเกณฑ์ 17019 17027
ดีถี 17 29
อุจจพล 1016 1264
วาร 4 0
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16560267 86400 248

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 8 , 4° 50'
ฟิลิปด์ 9
มัธยมรวิ 8 , 4° 27'
พลอาทิตย์ 5 , 14° 50'
เกณฑ์ 0 , 15° 10'
ขันธ์ 1
ฉายา 32
ภุชลิปด์ 10
รวิภุชผล 0 , 0° 35'
มหาสมผุส 8 , 4° 15'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 18 , 19
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 7 , 23° 50'
ฟิลิปด์ 9
มัธยมอุจจ์ 4 , 20° 49'
อุจวิเศษ 3 , 3° 1'
เกณฑ์ 2 , 26° 59'
ขันธ์ 5
ฉายา 10
ภุชลิปด์ 719
จันทริภุชผล 0 , 4° 53'
มหาสมผุส 7 , 18° 57'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 17 , 10
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 28 , 43
ราหู
มัธยมราหู
2 , 21° 44'
มหาสมผุส
5 , 20° 46'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
12 , 49

เกตุ
มัธยมเกตุ
0 , 21° 44'
มหาสมผุส
11 , 8° 16'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
25 , 22

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8810234 68771750 1410365 26929897 573888 215715
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 10 , 17° 14' 10 , 15° 50' 3 , 16° 5' 9 , 1° 37' 6 , 24° 48' 11 , 25° 15'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 6 , 10° 14' 0 , 24° 27' 9 , 24° 5' 5 , 14° 27' 10 , 17° 48' 7 , 21° 15'
ภุช 0 , 10° 14' ธนัง 0 , 24° 27' รณัง 2 , 5° 55' ธนัง 0 , 15° 33' รณัง 1 , 12° 12' ธนัง 1 , 21° 15' ธนัง
โกฏิ 2 , 19° 46' รณัง 2 , 5° 33' ธนัง 0 , 24° 5' ธนัง 2 , 14° 27' รณัง 1 , 17° 48' ธนัง 1 , 8° 45' รณัง
มนทภุช 2 , 23° 13' 6 , 18° 51' 14 , 19° 1' 4 , 6° 28' 10 , 18° 25' 12 , 13° 37'
มนทโกฏิ 15 , 17° 11' 14 , 18° 17' 6 , 15° 52' 15 , 6° 22' 11 , 22° 34' 9 , 27° 22'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 47' 0 , 7° 18' 0 , 3° 16' 0 , 7° 36' 0 , 5° 53' 0 , 4° 57'
โกฏิผล 0 , 3° 53' 0 , 3° 39' 0 , 1° 38' 0 , 3° 48' 0 , 2° 56' 0 , 2° 28'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 41° 7' 3 , 13° 39' 3 , 3° 38' 10 , 16° 12' 2 , 5° 56' 21 , 11° 32'
พลอักษร 4993 11931 26341 7588 19105 22417
พลหาร 2467 6219 5618 18972 3956 38492
ผล 0 , 2° 1' 0 , 1° 55' 0 , 4° 41' 0 , 0° 23' 0 , 4° 49' 0 , 0° 34'
มนทสมผุส 10 , 19° 15' 8 , 2° 32' 3 , 20° 46' 8 , 4° 4' 6 , 29° 37' 11 , 25° 49'
พลพระเคราะห์มนท์ 2 , 14° 48' 9 , 16° 42' 7 , 16° 19' 11 , 2° 27' 10 , 25° 10' 3 , 21° 22'
ภุช 2 , 14° 48' รณัง 2 , 13° 18' ธนัง 1 , 16° 19' ธนัง 0 , 27° 33' ธนัง 1 , 4° 50' ธนัง 2 , 8° 38' รณัง
โกฏิ 0 , 15° 12' ธนัง 0 , 16° 42' ธนัง 1 , 13° 41' รณัง 2 , 2° 27' ธนัง 1 , 25° 10' ธนัง 0 , 21° 22' รณัง
สิงฆภุช 15 , 7° 5' 15 , 4° 2' 11 , 13° 31' 7 , 14° 4' 9 , 3° 29' 14 , 24° 33'
สิงฆโกฏิ 4 , 3° 37' 4 , 15° 49' 10 , 27° 28' 14 , 11° 58' 13 , 7° 31' 5 , 23° 46'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 2° 4' 0 , 2° 16' 0 , 5° 27' 0 , 7° 12' 0 , 6° 38' 0 , 2° 54'
สิงฆผล 0 , 2° 32' 0 , 2° 31' 0 , 1° 54' 0 , 1° 14' 0 , 1° 31' 0 , 2° 28'
มนทพยาสน์ 0 , 10° 57' 0 , 21° 0' 1 , 10° 7' 0 , 11° 0' 2 , 16° 55' 9 , 4° 56'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 29' 0 , 23° 31' 1 , 12° 1' 0 , 12° 14' 2 , 18° 26' 9 , 7° 24'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 15° 33' 0 , 25° 47' 1 , 6° 34' 0 , 19° 26' 2 , 25° 4' 9 , 4° 30'
พลอักษร 27425 27242 20611 13444 16409 26673
พลหาร 933 1547 2194 1166 5104 16470
มหาผล 0 , 29° 23' 0 , 17° 36' 0 , 9° 23' 0 , 11° 31' 0 , 3° 12' 0 , 1° 37'
มหาสมผุส 9 , 19° 52' 8 , 20° 8' 4 , 0° 9' 8 , 15° 35' 7 , 2° 49' 11 , 24° 12'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 21 , 45 19 , 31 9 , 0 19 , 10 15 , 59 26 , 34

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 8 , 4° 15'
ทนทลิปดา 255
อดีตอุทัย 2550
อนาคตอุทัย 15450
ทินาฒ หายนะฉายา  46290
ทินประมาณ 92580
นิสาฒ 61710
รัตติประมาณ 123420
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 157350
กำลังอักษร 154287
อักษรลัคนา 95637
มหาสมผุส 5 , 15° 17'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 12 , 24
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 44 พระเคราะห์สม 53

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 8 เดือน 4 วัน
พลอักษรศักราช 29044
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 17 , 0 ปี 8 เดือน 0 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 24720
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 10 , 1 ปี 4 เดือน 4 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 17  00  10
อินทภาส ( ตีน : 4 ) 3 ปี 7 เดือน 26 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 7 ) 3 ปี 4 เดือน 0 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 4 , 8° 49'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 9° 37'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 20° 23'
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖


ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ เกาะ ปัญจมนวางค์ 6 พฤษภ ทุติยตรียางค์ 7 มังกร

เกี่ยวหัสตะนักษัตรฤกษ์ที่ 13 ประกอบไปด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
 
  ๒๖
 

 

 

 

 
     

๑๕

๑๘
๕๗
๑๑
๑๔
๔๒
     
                 
      ๑๘
๑๙
๑๗
๑๐
๑๒
๔๖
     
   

๒๗


๕๐

๒๓
๕๐

๒๐
๔๙

๑๕
๑๗
   
  ๔๔

๓๕
๗๖๖ ๑๒
๒๓
๕๓  

๑๙
๕๒

๒๐๑๕
๓๕


๔๙

๒๐
๔๖
๑๑

๑๖
๑๑
๒๔
๑๒

๒๐
๒๓
                 
๒๑
๔๔
๑๙
๓๐

๑๙
๑๐
๑๕
๕๗
๑๒
๔๘
๒๕
๒๒
๒๖
๓๓
๒๘
๔๓
๑๐
๑๗
๑๔
๑๐
๑๕
๕๐

๑๖


๓๗

๒๔
๔๘

๒๑
๔๔

๒๑
๔๔
๑๑
๒๕
๑๕


๔๙
๑๖๕๖๐๒๖๗
๒๐


๔๑๐


๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๒๗
๑๓๗ ๙๗
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๘๔๕
๓๙๕ ๑๙๘๗๙๕
๑๐๑๖ ๑๒๖๔
๑๗ ๒๙
๑๗

๑๐
๑๗สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖

ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ เกาะ ปัญจมนวางค์ ๖ พฤษภ ทุติยตรียางค์ ๗ มังกร

เกี่ยวหัสตะนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๓ ประกอบไปด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์