คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
5 , 11° 20' 4 , 16° 57' 8 , 8° 26' 4 , 28° 30' 5 , 11° 17' 6 , 8° 39' 7 , 13° 44' 4 , 16° 25' 11 , 24° 42' 0 , 4° 12'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1378 1378
อหรคุณ 503328 503493
กรมจุมพล 781 132781
อวมาน 566 305
มาสเกณฑ์ 17044 17049
ดีถี 9 27
อุจจพล 1747 1912
วาร 7 4
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16598588 86400 165

เถลิงศก : เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2559 , 00:34:11น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 5 , 13° 31'
ฟิลิปด์ 12
มัธยมรวิ 5 , 13° 8'
พลอาทิตย์ 2 , 23° 31'
เกณฑ์ 2 , 23° 31'
ขันธ์ 5
ฉายา 5
ภุชลิปด์ 511
รวิภุชผล 0 , 2° 11'
มหาสมผุส 5 , 11° 20'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 12 , 6
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 4 , 12° 8'
ฟิลิปด์ 12
มัธยมอุจจ์ 7 , 3° 0'
อุจวิเศษ 9 , 9° 8'
เกณฑ์ 2 , 20° 52'
ขันธ์ 5
ฉายา 10
ภุชลิปด์ 352
จันทริภุชผล 0 , 4° 49'
มหาสมผุส 4 , 16° 57'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 10 , 16
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 27 , 58
ราหู
มัธยมราหู
3 , 26° 5'
มหาสมผุส
4 , 16° 25'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
10 , 14

เกตุ
มัธยมเกตุ
0 , 5° 18'
มหาสมผุส
11 , 24° 42'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
26 , 37

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8830609 68930866 1413595 26992188 575189 216176
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 9 , 26° 49' 2 , 27° 46' 5 , 9° 55' 7 , 19° 48' 7 , 16° 29' 0 , 2° 56'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 5 , 19° 49' 10 , 3° 8' 11 , 17° 55' 2 , 23° 8' 11 , 9° 29' 7 , 28° 56'
ภุช 0 , 10° 11' รณัง 1 , 26° 52' ธนัง 0 , 12° 5' ธนัง 2 , 23° 8' รณัง 0 , 20° 31' ธนัง 1 , 28° 56' ธนัง
โกฏิ 2 , 19° 49' รณัง 1 , 3° 8' ธนัง 2 , 17° 55' ธนัง 0 , 6° 52' ธนัง 2 , 9° 29' ธนัง 1 , 1° 4' รณัง
มนทภุช 2 , 22° 49' 13 , 17° 53' 3 , 8° 16' 15 , 24° 2' 5 , 16° 52' 14 , 0° 29'
มนทโกฏิ 15 , 17° 17' 8 , 23° 6' 15 , 13° 25' 1 , 25° 50' 14 , 26° 16' 8 , 10° 30'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 47' 0 , 4° 23' 0 , 7° 43' 0 , 0° 56' 0 , 7° 26' 0 , 4° 11'
โกฏิผล 0 , 3° 53' 0 , 2° 11' 0 , 3° 51' 0 , 0° 28' 0 , 3° 43' 0 , 2° 5'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 41° 7' 3 , 12° 11' 3 , 5° 51' 10 , 20° 28' 2 , 6° 43' 21 , 11° 55'
พลอักษร 4969 24473 5896 28442 10012 25229
พลหาร 2467 6131 5751 19228 4003 38515
ผล 0 , 2° 0' 0 , 3° 59' 0 , 1° 1' 0 , 1° 28' 0 , 2° 30' 0 , 0° 39'
มนทสมผุส 9 , 24° 49' 5 , 17° 7' 5 , 10° 56' 5 , 11° 40' 7 , 18° 59' 0 , 3° 35'
พลพระเคราะห์มนท์ 4 , 11° 41' 2 , 19° 21' 11 , 27° 48' 9 , 21° 52' 2 , 5° 51' 6 , 20° 27'
ภุช 1 , 18° 19' รณัง 2 , 19° 21' รณัง 0 , 2° 12' ธนัง 2 , 8° 8' ธนัง 2 , 5° 51' รณัง 0 , 20° 27' ธนัง
โกฏิ 1 , 11° 41' รณัง 0 , 10° 39' ธนัง 2 , 27° 48' ธนัง 0 , 21° 52' ธนัง 0 , 24° 9' ธนัง 2 , 9° 33' รณัง
สิงฆภุช 11 , 25° 43' 15 , 16° 20' 0 , 17° 53' 14 , 23° 32' 14 , 18° 53' 5 , 16° 19'
สิงฆโกฏิ 10 , 15° 16' 2 , 26° 37' 16 , 3° 31' 5 , 27° 50' 6 , 16° 25' 14 , 26° 25'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 5° 15' 0 , 1° 27' 0 , 8° 4' 0 , 2° 58' 0 , 3° 16' 0 , 7° 26'
สิงฆผล 0 , 1° 58' 0 , 2° 35' 0 , 0° 6' 0 , 2° 28' 0 , 2° 26' 0 , 0° 55'
มนทพยาสน์ 0 , 10° 57' 0 , 21° 0' 1 , 11° 4' 0 , 11° 0' 2 , 17° 50' 9 , 5° 6'
สมผุสพยาสน์ 0 , 12° 55' 0 , 23° 35' 1 , 11° 10' 0 , 13° 28' 2 , 20° 16' 9 , 6° 1'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 7° 40' 0 , 25° 2' 1 , 19° 14' 0 , 16° 26' 2 , 23° 32' 8 , 28° 35'
พลอักษร 21343 27980 1073 26612 26333 9979
พลหาร 460 1502 2954 986 5012 16115
มหาผล 1 , 16° 23' 0 , 18° 37' 0 , 0° 21' 0 , 26° 59' 0 , 5° 15' 0 , 0° 37'
มหาสมผุส 8 , 8° 26' 4 , 28° 30' 5 , 11° 17' 6 , 8° 39' 7 , 13° 44' 0 , 4° 12'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 18 , 38 11 , 8 12 , 5 14 , 9 16 , 48 27 , 19


ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 5 , 11° 20'
ทนทลิปดา 680
อดีตอุทัย 9520
อนาคตอุทัย 15680
ทินาฒ หายนะฉายา  56240
ทินประมาณ 112480
นิสาฒ 51760
รัตติประมาณ 103520
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 92320
กำลังอักษร 164237
อักษรลัคนา 40557
มหาสมผุส 2 , 22° 40'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 6 , 12
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 46 พระเคราะห์สม 55

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 2 ปี 5 เดือน 11 วัน
พลอักษรศักราช 29681
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 10 , 1 ปี 0 เดือน 24 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 14784
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 3 , 3 ปี 6 เดือน 5 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 10  01  01
อินทภาส ( ตีน : 1 ) 2 ปี 5 เดือน 25 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 4 ) 3 ปี 11 เดือน 6 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 6 , 20° 59'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 7 , 13° 57'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 4 , 16° 3'
สุริยคติกาลวันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร


ลัคนาสถิตราศีมิถุน เกาะ สัตตมนวางค์ 3 เมษ ตติยตรียางค์ 7 กุมภ์

เกี่ยวปุนัพสุนักษัตรฤกษ์ที่ 7 ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์


ยันต์ดวงพิชัยสงคราม


 
 
  ๒๕
   
๒๐


๑๑     
๑๑
๒๐

๑๖
๕๗
๑๑

๓๗
     
                 
      ๑๒
๑๐
๑๖
๑๐
๑๒
     
   
๑๓

๑๓
๓๑

๑๒๒๒
๔๐
   
  ๔๖

๑๑
๗๖๘
๑๒
๕๕  


๒๖

๒๘
๓๐

๑๑
๑๗


๓๙

๑๓
๔๔

๑๖
๒๕
๑๑
๒๔
๔๒


๑๒

๑๖
                 
๑๘
๓๗
๑๑
๑๒
๑๔
๑๖
๔๖
๑๐
๑๓
๒๖
๓๖
๒๗
๑๘
๒๗
๕๘

๒๖
๔๙

๒๗
๔๖


๕๕

๑๙
๔๘

๑๖
๒๙

๒๖


๑๘


๕๖

๒๐
๕๙
๑๖๕๙๘๕๘๘
 
๑๓๗๘   ๑๓๗๘
๑๗๐๔๔ ๑๗๐๔๙
๕๖๖ ๓๐๕
๕๐๓๓๒๘ ๕๐๓๔๙๓
๗๘๑ ๑๓๒๗๘๑
๑๗๔๗ ๑๙๑๒
๒๗
 

สุริยคติกาลวันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีมิถุน เกาะ สัตตมนวางค์ ๓ เมษ ตติยตรียางค์ ๗ กุมภ์

เกี่ยวปุนัพสุนักษัตรฤกษ์ที่ ๗ ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์


๑๐


๑๐


๒๔
 
  ๑๑
๒๔  
   
ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม