คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
3 , 11° 35' 1 , 5° 58' 7 , 6° 11' 4 , 6° 33' 4 , 28° 3' 3 , 23° 36' 7 , 11° 55' 4 , 19° 42' 0 , 27° 35' 0 , 4° 31'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1378 1378
อหรคุณ 503328 503431
กรมจุมพล 781 83181
อวมาน 566 315
มาสเกณฑ์ 17044 17047
ดีถี 9 24
อุจจพล 1747 1850
วาร 7 5
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16594922 86400 103

เถลิงศก : เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2559 , 00:34:11น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 3 , 12° 25'
ฟิลิปด์ 7
มัธยมรวิ 3 , 12° 2'
พลอาทิตย์ 0 , 22° 25'
เกณฑ์ 0 , 22° 25'
ขันธ์ 1
ฉายา 32
ภุชลิปด์ 445
รวิภุชผล 0 , 0° 50'
มหาสมผุส 3 , 11° 35'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 7 , 38
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 1 , 5° 12'
ฟิลิปด์ 5
มัธยมอุจจ์ 6 , 26° 5'
อุจวิเศษ 6 , 9° 7'
เกณฑ์ 0 , 9° 7'
ขันธ์ 0
ฉายา 77
ภุชลิปด์ 547
จันทริภุชผล 0 , 0° 46'
มหาสมผุส 1 , 5° 58'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 2 , 42
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 24 , 31
ราหู
มัธยมราหู
3 , 22° 48'
มหาสมผุส
4 , 19° 42'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
10 , 29

เกตุ
มัธยมเกตุ
11 , 2° 25'
มหาสมผุส
0 , 27° 35'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
2 , 4

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8828660 68915644 1413287 26986229 575064 216132
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 8 , 24° 20' 6 , 14° 4' 5 , 4° 47' 4 , 10° 29' 7 , 14° 24' 0 , 2° 12'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 4 , 17° 20' 8 , 2° 2' 11 , 12° 47' 0 , 22° 2' 11 , 7° 24' 7 , 28° 12'
ภุช 1 , 12° 40' รณัง 2 , 2° 2' ธนัง 0 , 17° 13' ธนัง 0 , 22° 2' รณัง 0 , 22° 36' ธนัง 1 , 28° 12' ธนัง
โกฏิ 1 , 17° 20' รณัง 0 , 27° 58' รณัง 2 , 12° 47' ธนัง 2 , 7° 58' ธนัง 2 , 7° 24' ธนัง 1 , 1° 48' รณัง
มนทภุช 10 , 21° 16' 14 , 11° 8' 4 , 20° 1' 5 , 29° 12' 6 , 3° 48' 13 , 26° 1'
มนทโกฏิ 11 , 19° 44' 7 , 17° 27' 15 , 2° 59' 14 , 23° 11' 14 , 22° 2' 8 , 14° 58'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 5° 50' 0 , 3° 47' 0 , 7° 33' 0 , 7° 23' 0 , 7° 22' 0 , 4° 15'
โกฏิผล 0 , 2° 55' 0 , 1° 53' 0 , 3° 46' 0 , 3° 41' 0 , 3° 41' 0 , 2° 7'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 42° 5' 3 , 8° 7' 3 , 5° 46' 10 , 23° 41' 2 , 6° 41' 21 , 11° 53'
พลอักษร 19276 25868 8401 10752 11028 24961
พลหาร 2525 5887 5746 19421 4001 38513
ผล 0 , 7° 38' 0 , 4° 23' 0 , 1° 27' 0 , 0° 33' 0 , 2° 45' 0 , 0° 38'
มนทสมผุส 8 , 16° 42' 3 , 16° 25' 5 , 6° 14' 3 , 11° 29' 7 , 17° 9' 0 , 2° 50'
พลพระเคราะห์มนท์ 5 , 4° 40' 9 , 2° 21' 1 , 24° 12' 11 , 1° 0' 4 , 5° 7' 8 , 20° 48'
ภุช 0 , 25° 20' รณัง 2 , 27° 39' ธนัง 1 , 24° 12' รณัง 0 , 29° 0' ธนัง 1 , 24° 53' รณัง 2 , 20° 48' ธนัง
โกฏิ 2 , 4° 40' รณัง 0 , 2° 21' ธนัง 1 , 5° 48' ธนัง 2 , 1° 0' ธนัง 1 , 5° 7' รณัง 0 , 9° 12' รณัง
สิงฆภุช 6 , 26° 2' 16 , 3° 13' 13 , 1° 37' 7 , 25° 52' 13 , 5° 47' 15 , 19° 17'
สิงฆโกฏิ 14 , 16° 29' 0 , 19° 6' 9 , 9° 22' 14 , 9° 2' 9 , 5° 12' 2 , 14° 49'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 16' 0 , 0° 19' 0 , 4° 39' 0 , 7° 9' 0 , 4° 35' 0 , 1° 15'
สิงฆผล 0 , 1° 8' 0 , 2° 41' 0 , 2° 10' 0 , 1° 18' 0 , 2° 12' 0 , 2° 36'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 13' 0 , 21° 0' 1 , 11° 2' 0 , 11° 0' 2 , 17° 47' 9 , 5° 5'
สมผุสพยาสน์ 0 , 12° 21' 0 , 23° 41' 1 , 13° 12' 0 , 12° 18' 2 , 19° 59' 9 , 7° 41'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 5° 5' 0 , 24° 0' 1 , 17° 51' 0 , 19° 27' 2 , 15° 24' 9 , 6° 26'
พลอักษร 12362 28993 23497 14152 23747 28157
พลหาร 305 1440 2871 1167 4524 16586
มหาผล 1 , 10° 31' 0 , 20° 8' 0 , 8° 11' 0 , 12° 7' 0 , 5° 14' 0 , 1° 41'
มหาสมผุส 7 , 6° 11' 4 , 6° 33' 4 , 28° 3' 3 , 23° 36' 7 , 11° 55' 0 , 4° 31'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 16 , 13 9 , 30 11 , 6 8 , 32 16 , 39 27 , 20


ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 3 , 11° 35'
ทนทลิปดา 695
อดีตอุทัย 6950
อนาคตอุทัย 11050
ทินาฒ หายนะฉายา  63410
ทินประมาณ 126820
นิสาฒ 44590
รัตติประมาณ 89180
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 50150
กำลังอักษร 171407
อักษรลัคนา 5557
มหาสมผุส 0 , 9° 16'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 27 , 42
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 48 พระเคราะห์สม 45

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 2 ปี 3 เดือน 11 วัน
พลอักษรศักราช 29621
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 2 , 2 ปี 8 เดือน 24 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 3864
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 23 , 1 ปี 0 เดือน 5 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 02  02  11
อินทภาส ( ตีน : 10 ) 5 ปี 11 เดือน 25 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 1 ) 7 ปี 3 เดือน 6 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 6 , 14° 5'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 7 , 10° 40'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 4 , 19° 20'
สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันพุธกลางคืน(ราหู) แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร


ลัคนาสถิตราศีเมษ เกาะ ตติยนวางค์ 4 มิถุน ปฐมตรียางค์ 3 เมษ

เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ 1 ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์


ยันต์ดวงพิชัยสงคราม


 
  ๑๑
  ๒๕
   
๑๐
๒๐


๑๑
๒๓


     
๑๑
๓๕


๕๘

๒๔
๒๓
     
                 
     
๓๗

๔๑
๑๐
๒๗
     
   
๑๒

๑๒
๒๕


๑๒

๒๖


๑๖
   
  ๔๘

๕๐
๗๖๘ ๒๗
๔๑
๔๕  


๑๑


๓๓

๒๘

๒๓
๓๖

๑๑
๕๕

๑๙
๔๒

๒๗
๓๕


๓๑

๑๙
๒๐
                 
๑๖
๑๒

๒๙
๑๑

๓๑
๑๖
๓๘
๑๐
๒๘

๒๗
๒๐
๒๔
๓๑

๒๔
๒๐

๑๔


๔๗

๑๐
๒๙

๑๔
๒๔

๒๒
๔๘
๑๑

๒๕


๑๒

๑๔
๑๖๕๙๔๙๒๒
 
๑๓๗๘   ๑๓๗๘
๑๗๐๔๔ ๑๗๐๔๗
๕๖๖ ๓๑๕
๕๐๓๓๒๘ ๕๐๓๔๓๑
๗๘๑ ๘๓๑๘๑
๑๗๔๗ ๑๘๕๐
๒๔
 

สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันพุธกลางคืน(ราหู) แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีเมษ เกาะ ตติยนวางค์ ๔ มิถุน ปฐมตรียางค์ ๓ เมษ

เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑ ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์
๑๑๒๔
 
 
๒๔  
   
ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม