คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
10 , 20° 40' 4 , 22° 41' 11 , 16° 32' 10 , 0° 26' 3 , 21° 40' 11 , 18° 1' 7 , 7° 45' 5 , 16° 47' 9 , 28° 30' 11 , 25° 41'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502920
กรมจุมพล 395 258795
อวมาน 137 230
มาสเกณฑ์ 17019 17030
ดีถี 17 15
อุจจพล 1016 1339
วาร 4 5
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16564703 86400 323

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 10 , 18° 46'
ฟิลิปด์ 11
มัธยมรวิ 10 , 18° 23'
พลอาทิตย์ 7 , 28° 46'
เกณฑ์ 1 , 28° 46'
ขันธ์ 3
ฉายา 22
ภุชลิปด์ 826
รวิภุชผล 0 , 1° 54'
มหาสมผุส 10 , 20° 40'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 24 , 3
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 4 , 22° 5'
ฟิลิปด์ 8
มัธยมอุจจ์ 4 , 29° 10'
อุจวิเศษ 11 , 22° 55'
เกณฑ์ 0 , 7° 5'
ขันธ์ 0
ฉายา 77
ภุชลิปด์ 425
จันทริภุชผล 0 , 0° 36'
มหาสมผุส 4 , 22° 41'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 10 , 43
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 15 , 10
ราหู
มัธยมราหู
2 , 25° 43'
มหาสมผุส
5 , 16° 47'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
12 , 31

เกตุ
มัธยมเกตุ
2 , 1° 30'
มหาสมผุส
9 , 28° 30'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
22 , 23

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8812593 68790169 1410739 26937107 574038 215768
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 11 , 26° 33' 8 , 22° 49' 3 , 22° 19' 1 , 1° 47' 6 , 27° 18' 11 , 26° 8'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 7 , 19° 33' 3 , 8° 23' 10 , 0° 19' 7 , 28° 23' 10 , 20° 18' 7 , 22° 8'
ภุช 1 , 19° 33' ธนัง 2 , 21° 37' รณัง 1 , 29° 41' ธนัง 1 , 28° 23' ธนัง 1 , 9° 42' ธนัง 1 , 22° 8' ธนัง
โกฏิ 1 , 10° 27' รณัง 0 , 8° 23' รณัง 1 , 0° 19' ธนัง 1 , 1° 37' รณัง 1 , 20° 18' ธนัง 1 , 7° 52' รณัง
มนทภุช 12 , 3° 15' 15 , 20° 57' 14 , 5° 4' 13 , 27° 8' 10 , 3° 10' 12 , 19° 0'
มนทโกฏิ 10 , 7° 44' 2 , 8° 11' 8 , 5° 55' 8 , 13° 51' 12 , 7° 49' 9 , 21° 59'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 5° 8' 0 , 1° 8' 0 , 4° 6' 0 , 4° 14' 0 , 6° 8' 0 , 4° 52'
โกฏิผล 0 , 2° 34' 0 , 0° 34' 0 , 2° 3' 0 , 2° 7' 0 , 3° 4' 0 , 2° 26'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 42° 26' 3 , 9° 26' 3 , 4° 3' 10 , 17° 53' 2 , 6° 4' 21 , 11° 34'
พลอักษร 21795 28257 25504 25028 18190 22740
พลหาร 2546 5966 5643 19073 3964 38494
ผล 0 , 8° 33' 0 , 4° 44' 0 , 4° 31' 0 , 1° 18' 0 , 4° 35' 0 , 0° 35'
มนทสมผุส 0 , 5° 6' 10 , 13° 39' 3 , 26° 50' 10 , 19° 41' 7 , 1° 53' 11 , 26° 43'
พลพระเคราะห์มนท์ 1 , 16° 43' 1 , 20° 50' 5 , 8° 27' 9 , 17° 54' 8 , 13° 30' 1 , 8° 20'
ภุช 1 , 16° 43' รณัง 1 , 20° 50' รณัง 0 , 21° 33' รณัง 2 , 12° 6' ธนัง 2 , 13° 30' ธนัง 1 , 8° 20' รณัง
โกฏิ 1 , 13° 17' ธนัง 1 , 9° 10' ธนัง 2 , 8° 27' รณัง 0 , 17° 54' ธนัง 0 , 16° 30' รณัง 1 , 21° 40' ธนัง
สิงฆภุช 11 , 15° 58' 12 , 11° 5' 5 , 25° 16' 15 , 1° 36' 15 , 4° 27' 9 , 24° 50'
สิงฆโกฏิ 10 , 25° 1' 9 , 29° 55' 14 , 24° 10' 4 , 25° 35' 4 , 14° 12' 12 , 16° 10'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 5° 25' 0 , 5° 0' 0 , 7° 24' 0 , 2° 26' 0 , 2° 14' 0 , 6° 16'
สิงฆผล 0 , 1° 55' 0 , 2° 3' 0 , 0° 58' 0 , 2° 30' 0 , 2° 31' 0 , 1° 38'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 18' 0 , 21° 0' 1 , 10° 18' 0 , 11° 0' 2 , 17° 4' 9 , 4° 57'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 13' 0 , 23° 3' 1 , 11° 16' 0 , 13° 30' 2 , 19° 35' 9 , 6° 35'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 18° 38' 0 , 28° 3' 1 , 3° 52' 0 , 15° 56' 2 , 17° 21' 9 , 12° 51'
พลอักษร 20758 22265 10516 27096 27267 17690
พลหาร 1118 1683 2032 956 4641 16971
มหาผล 0 , 18° 34' 0 , 13° 13' 0 , 5° 10' 0 , 28° 20' 0 , 5° 52' 0 , 1° 2'
มหาสมผุส 11 , 16° 32' 10 , 0° 26' 3 , 21° 40' 11 , 18° 1' 7 , 7° 45' 11 , 25° 41'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 25 , 60 22 , 32 8 , 23 26 , 6 16 , 20 26 , 41

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 10 , 20° 40'
ทนทลิปดา 1240
อดีตอุทัย 9920
อนาคตอุทัย 4480
ทินาฒ วัฒนะฉายา  49280
ทินประมาณ 98560
นิสาฒ 58720
รัตติประมาณ 117440
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 193520
กำลังอักษร 157277
อักษรลัคนา 134797
มหาสมผุส 7 , 2° 13'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 15 , 56
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 54 พระเคราะห์สม 51

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 10 เดือน 20 วัน
พลอักษรศักราช 29120
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 10 , 2 ปี 9 เดือน 18 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 15408
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 3 , 3 ปี 8 เดือน 8 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 10  02  12
อินทภาส ( ตีน : 1 ) 2 ปี 3 เดือน 22 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 4 ) 2 ปี 2 เดือน 12 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 4 , 17° 10'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 13° 35'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 16° 25'
สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖ อธิกมาส


ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก เกาะ ปฐมนวางค์ 2 กรกฎ ปฐมตรียางค์ 3 พิจิก

เกี่ยววิสาขะนักษัตรฤกษ์ที่ 16 ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
 
  ๒๒
 

 

 

 

 
      ๑๐
๒๐
๔๐

๒๒
๔๑


     
                 
      ๒๔
๑๐
๔๒
๑๒
๒๘
     
    ๑๐
๑๘
๒๓
๑๐
๑๘
๔๖

๒๒

๒๙
๑๐


๑๓
   
  ๕๔

๕๔
๗๖๖ ๑๕
๕๔
๕๑  
๑๑
๑๖
๓๒
๑๐

๒๖

๒๑
๔๐
๑๑
๑๘


๔๕

๑๖
๔๗

๒๘
๓๐
๑๑
๒๕
๔๑

๑๖
๒๕
                 
๒๕
๕๙
๒๒
๓๑

๒๒
๒๖
๑๖
๑๙
๑๒
๓๐
๒๒
๒๓
๒๖
๔๐
๑๕
๑๐
๑๑
๒๖
๓๓

๒๒
๔๙

๒๒
๑๙


๔๗

๒๗
๑๘

๒๕
๔๓


๓๐
๑๑
๒๖

๑๗
๑๐
๑๖๕๖๔๗๐๓
๒๐

๑๐
๒๐๓


๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๓๐
๑๓๗ ๒๓๐
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๙๒๐
๓๙๕ ๒๕๘๗๙๕
๑๐๑๖ ๑๓๓๙
๑๗ ๑๕
๑๐

๑๒
๑๐


๑๘

สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖ อธิกมาส

ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก เกาะ ปฐมนวางค์ ๒ กรกฎ ปฐมตรียางค์ ๓ พิจิก

เกี่ยววิสาขะนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๖ ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตแห่งฤกษ์
 
 
๑๘   ๑๒