คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
4 , 15° 20' 0 , 8° 30' 3 , 21° 48' 5 , 9° 26' 4 , 11° 51' 4 , 0° 25' 7 , 1° 37' 5 , 7° 12' 6 , 22° 32' 0 , 0° 3'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1377 1377
อหรคุณ 502962 503101
กรมจุมพล 188 111388
อวมาน 0 145
มาสเกณฑ์ 17031 17036
ดีถี 28 19
อุจจพล 1381 1520
วาร 5 4
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16575408 86400 139

เถลิงศก : พฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 , 18:21:36 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 4 , 17° 11'
ฟิลิปด์ 5
มัธยมรวิ 4 , 16° 48'
พลอาทิตย์ 1 , 27° 11'
เกณฑ์ 1 , 27° 11'
ขันธ์ 3
ฉายา 22
ภุชลิปด์ 731
รวิภุชผล 0 , 1° 51'
มหาสมผุส 4 , 15° 20'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 10 , 9
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 0 , 7° 1'
ฟิลิปด์ 7
มัธยมอุจจ์ 5 , 19° 20'
อุจวิเศษ 6 , 17° 41'
เกณฑ์ 0 , 17° 41'
ขันธ์ 1
ฉายา 71
ภุชลิปด์ 161
จันทริภุชผล 0 , 1° 29'
มหาสมผุส 0 , 8° 30'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 27 , 39
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 19 , 25
ราหู
มัธยมราหู
3 , 5° 18'
มหาสมผุส
5 , 7° 12'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
11 , 48

เกตุ
มัธยมเกตุ
5 , 7° 28'
มหาสมผุส
6 , 22° 32'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
15 , 11

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8818285 68834618 1411642 26954509 574402 215897
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 3 , 1° 25' 9 , 13° 38' 4 , 7° 22' 10 , 21° 49' 7 , 3° 22' 11 , 28° 17'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 10 , 24° 25' 9 , 6° 48' 10 , 15° 22' 1 , 26° 48' 10 , 26° 22' 7 , 24° 17'
ภุช 1 , 5° 35' ธนัง 2 , 23° 12' ธนัง 1 , 14° 38' ธนัง 1 , 26° 48' รณัง 1 , 3° 38' ธนัง 1 , 24° 17' ธนัง
โกฏิ 1 , 24° 25' ธนัง 0 , 6° 48' ธนัง 1 , 15° 22' ธนัง 1 , 3° 12' ธนัง 1 , 26° 22' ธนัง 1 , 5° 43' รณัง
มนทภุช 9 , 8° 3' 15 , 24° 10' 11 , 3° 15' 13 , 17° 28' 8 , 26° 9' 13 , 2° 7'
มนทโกฏิ 13 , 2° 56' 1 , 25° 18' 11 , 7° 44' 8 , 23° 31' 13 , 14° 50' 9 , 8° 52'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 6° 33' 0 , 0° 55' 0 , 5° 38' 0 , 4° 24' 0 , 6° 45' 0 , 4° 39'
โกฏิผล 0 , 3° 16' 0 , 0° 27' 0 , 2° 49' 0 , 2° 12' 0 , 3° 22' 0 , 2° 19'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 48° 16' 3 , 10° 27' 3 , 4° 49' 10 , 22° 12' 2 , 6° 22' 21 , 11° 41'
พลอักษร 16683 28450 19995 24448 15969 23527
พลหาร 2896 6027 5689 19332 3982 38501
ผล 0 , 5° 45' 0 , 4° 43' 0 , 3° 30' 0 , 1° 15' 0 , 4° 0' 0 , 0° 36'
มนทสมผุส 3 , 7° 10' 4 , 21° 31' 4 , 10° 52' 4 , 15° 33' 7 , 7° 22' 11 , 28° 53'
พลพระเคราะห์มนท์ 10 , 20° 22' 7 , 7° 53' 11 , 24° 4' 5 , 23° 44' 2 , 20° 34' 7 , 12° 5'
ภุช 1 , 9° 38' ธนัง 1 , 7° 53' ธนัง 0 , 5° 56' ธนัง 0 , 6° 16' รณัง 2 , 20° 34' รณัง 1 , 12° 5' ธนัง
โกฏิ 1 , 20° 22' ธนัง 1 , 22° 7' รณัง 2 , 24° 4' ธนัง 2 , 23° 44' รณัง 0 , 9° 26' ธนัง 1 , 17° 55' รณัง
สิงฆภุช 10 , 2° 45' 9 , 22° 5' 1 , 18° 15' 1 , 20° 58' 15 , 18° 49' 10 , 17° 42'
สิงฆโกฏิ 12 , 8° 14' 12 , 18° 54' 15 , 25° 56' 15 , 25° 15' 2 , 16° 43' 11 , 23° 17'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 6° 8' 0 , 6° 19' 0 , 7° 56' 0 , 7° 55' 0 , 1° 17' 0 , 5° 53'
สิงฆผล 0 , 1° 41' 0 , 1° 37' 0 , 0° 16' 0 , 0° 17' 0 , 2° 36' 0 , 1° 46'
มนทพยาสน์ 0 , 12° 52' 0 , 21° 0' 1 , 10° 38' 0 , 11° 0' 2 , 17° 25' 9 , 5° 0'
สมผุสพยาสน์ 0 , 14° 33' 0 , 22° 37' 1 , 10° 54' 0 , 11° 17' 2 , 20° 1' 9 , 6° 46'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 20° 41' 0 , 16° 18' 1 , 18° 50' 0 , 3° 22' 2 , 21° 18' 9 , 0° 53'
พลอักษร 18165 17525 2895 3058 28129 19062
พลหาร 1241 978 2930 202 4878 16253
มหาผล 0 , 14° 38' 0 , 17° 55' 0 , 0° 59' 0 , 15° 8' 0 , 5° 45' 0 , 1° 10'
มหาสมผุส 3 , 21° 48' 5 , 9° 26' 4 , 11° 51' 4 , 0° 25' 7 , 1° 37' 0 , 0° 3'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 8 , 23 11 , 58 9 , 54 9 , 1 15 , 53 27 , 0

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 4 , 15° 20'
ทนทลิปดา 920
อดีตอุทัย 11040
อนาคตอุทัย 10560
ทินาฒ หายนะฉายา  59360
ทินประมาณ 118720
นิสาฒ 48640
รัตติประมาณ 97280
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 72240
กำลังอักษร 167357
อักษรลัคนา 23597
มหาสมผุส 1 , 11° 40'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 3 , 7
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 48 พระเคราะห์สม 45

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 1 ปี 4 เดือน 15 วัน
พลอักษรศักราช 29295
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 0 , 2 ปี 6 เดือน 12 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 912
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 20 , 3 ปี 10 เดือน 27 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 00  02  08
อินทภาส ( ตีน : 9 ) 6 ปี 1 เดือน 3 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 0 ) 6 ปี 5 เดือน 18 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 5 , 7° 20'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 23° 11'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 6° 49'
สุริยคติกาลวันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพุธ แรม ๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส


ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ เกาะ จตุตถนวางค์ 3 เมษ ทุติยตรียางค์ 4 กันย์

เกี่ยวโรหิณีนักษัตรฤกษ์ที่ 4 ประกอบไปด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
๑๐  
๒๗  
 

 

 

 

 
     
๑๕
๒๐


๓๐

๒๓
๑๐
     
                 
      ๑๐
๒๗
๓๘
๑๑
๔๕
     
   
๑๖
๔๘

๑๗
๑๑๑๙
๒๐

๑๑
๔๐
   
  ๔๘

๕๑
๗๖๗
๔๕  

๒๑
๔๘


๒๖

๑๑
๕๑


๒๕


๓๗


๑๒

๒๒
๓๒
๔๙
                 

๒๓
๑๑
๕๗

๕๓

๑๕
๕๒
๑๑
๔๗
๑๕
๑๑
๒๗
๑๙
๒๕


๒๕

๑๓
๓๘


๒๒
๑๐
๒๑
๔๙


๒๒


๑๘


๒๘
๑๑
๒๘
๑๗


๒๐
๑๖๕๗๕๔๐๘
๒๐


๑๕๒๐

๑๐
๒๗
๑๓๗๗   ๑๓๗๗
๑๗๐๓๑ ๑๗๐๓๖
๑๔๕
๕๐๒๙๖๒ ๕๐๓๑๐๑
๑๘๘ ๑๑๑๓๘๘
๑๓๘๑ ๑๕๒๐
๒๘ ๑๙


๑๒

สุริยคติกาลวันพุธ ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพุธ แรม ๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส

ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ เกาะ จตุตถนวางค์ ๓ เมษ ทุติยตรียางค์ ๔ กันย์

เกี่ยวโรหิณีนักษัตรฤกษ์ที่ ๔ ประกอบไปด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์
 
 
๑๒   ๑๘