คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
9 , 8° 31' 7 , 11° 1' 11 , 2° 3' 8 , 16° 11' 6 , 0° 43' 10 , 24° 4' 7 , 26° 18' 4 , 10° 16' 9 , 23° 12' 0 , 3° 13'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1378 1378
อหรคุณ 503328 503609
กรมจุมพล 781 225581
อวมาน 566 197
มาสเกณฑ์ 17044 17053
ดีถี 9 25
อุจจพล 1747 2028
วาร 7 1
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16605447 86400 281

เถลิงศก : เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2559 , 00:34:11น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 9 , 7° 50'
ฟิลิปด์ 12
มัธยมรวิ 9 , 7° 27'
พลอาทิตย์ 6 , 17° 50'
เกณฑ์ 0 , 17° 50'
ขันธ์ 1
ฉายา 32
ภุชลิปด์ 170
รวิภุชผล 0 , 0° 41'
มหาสมผุส 9 , 8° 31'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 20 , 54
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 7 , 10° 34'
ฟิลิปด์ 10
มัธยมอุจจ์ 7 , 15° 55'
อุจวิเศษ 11 , 24° 39'
เกณฑ์ 0 , 5° 21'
ขันธ์ 0
ฉายา 77
ภุชลิปด์ 321
จันทริภุชผล 0 , 0° 27'
มหาสมผุส 7 , 11° 1'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 16 , 35
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 25 , 12
ราหู
มัธยมราหู
4 , 2° 14'
มหาสมผุส
4 , 10° 16'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
9 , 47

เกตุ
มัธยมเกตุ
2 , 6° 48'
มหาสมผุส
9 , 23° 12'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
21 , 60

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8834256 68959345 1414174 27003338 575421 216258
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 11 , 27° 36' 6 , 22° 25' 5 , 19° 34' 1 , 25° 38' 7 , 20° 21' 0 , 4° 18'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 7 , 20° 36' 1 , 27° 27' 11 , 27° 34' 6 , 17° 27' 11 , 13° 21' 8 , 0° 18'
ภุช 1 , 20° 36' ธนัง 1 , 27° 27' รณัง 0 , 2° 26' ธนัง 0 , 17° 27' ธนัง 0 , 16° 39' ธนัง 2 , 0° 18' ธนัง
โกฏิ 1 , 9° 24' รณัง 1 , 2° 33' ธนัง 2 , 27° 34' ธนัง 2 , 12° 33' รณัง 2 , 13° 21' ธนัง 0 , 29° 42' รณัง
มนทภุช 12 , 9° 39' 13 , 21° 26' 0 , 19° 47' 4 , 21° 55' 4 , 15° 25' 14 , 7° 36'
มนทโกฏิ 10 , 1° 20' 8 , 19° 33' 16 , 3° 3' 15 , 2° 31' 15 , 4° 8' 8 , 1° 33'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 5° 1' 0 , 4° 20' 0 , 8° 3' 0 , 7° 33' 0 , 7° 34' 0 , 4° 2'
โกฏิผล 0 , 2° 30' 0 , 2° 10' 0 , 4° 1' 0 , 3° 46' 0 , 3° 47' 0 , 2° 1'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 42° 30' 3 , 12° 10' 3 , 6° 1' 10 , 16° 14' 2 , 6° 47' 21 , 11° 59'
พลอักษร 22179 24686 1187 8515 8125 25656
พลหาร 2550 6130 5761 18974 4007 38519
ผล 0 , 8° 41' 0 , 4° 1' 0 , 0° 12' 0 , 0° 26' 0 , 2° 1' 0 , 0° 39'
มนทสมผุส 0 , 6° 17' 9 , 3° 26' 5 , 19° 46' 9 , 7° 53' 7 , 22° 22' 0 , 4° 57'
พลพระเคราะห์มนท์ 2 , 28° 50' 2 , 11° 1' 8 , 12° 19' 7 , 12° 15' 10 , 14° 55' 2 , 27° 30'
ภุช 2 , 28° 50' รณัง 2 , 11° 1' รณัง 2 , 12° 19' ธนัง 1 , 12° 15' ธนัง 1 , 15° 5' ธนัง 2 , 27° 30' รณัง
โกฏิ 0 , 1° 10' ธนัง 0 , 18° 59' ธนัง 0 , 17° 41' รณัง 1 , 17° 45' รณัง 1 , 14° 55' ธนัง 0 , 2° 30' ธนัง
สิงฆภุช 16 , 5° 37' 14 , 29° 24' 15 , 2° 2' 10 , 18° 43' 11 , 6° 0' 16 , 2° 55'
สิงฆโกฏิ 0 , 9° 29' 5 , 4° 23' 4 , 23° 49' 11 , 22° 16' 11 , 4° 59' 0 , 20° 20'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 0° 9' 0 , 2° 34' 0 , 2° 24' 0 , 5° 52' 0 , 5° 35' 0 , 0° 20'
สิงฆผล 0 , 2° 42' 0 , 2° 29' 0 , 2° 30' 0 , 1° 46' 0 , 1° 52' 0 , 2° 41'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 20' 0 , 21° 0' 1 , 11° 9' 0 , 11° 0' 2 , 17° 54' 9 , 5° 8'
สมผุสพยาสน์ 0 , 14° 2' 0 , 23° 29' 1 , 13° 39' 0 , 12° 46' 2 , 19° 46' 9 , 7° 49'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 14° 11' 0 , 26° 3' 1 , 11° 15' 0 , 6° 54' 2 , 25° 21' 9 , 8° 9'
พลอักษร 29137 26964 27122 19123 20160 28975
พลหาร 851 1563 2475 414 5121 16689
มหาผล 1 , 4° 14' 0 , 17° 15' 0 , 10° 57' 1 , 16° 11' 0 , 3° 56' 0 , 1° 44'
มหาสมผุส 11 , 2° 3' 8 , 16° 11' 6 , 0° 43' 10 , 24° 4' 7 , 26° 18' 0 , 3° 13'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 24 , 55 19 , 13 13 , 34 24 , 18 17 , 44 27 , 14


ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 9 , 8° 31'
ทนทลิปดา 511
อดีตอุทัย 3066
อนาคตอุทัย 7734
ทินาฒ วัฒนะฉายา  44222
ทินประมาณ 88444
นิสาฒ 63778
รัตติประมาณ 127556
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 175866
กำลังอักษร 152219
อักษรลัคนา 112085
มหาสมผุส 6 , 4° 52'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 13 , 53
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 54 พระเคราะห์สม 51

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 2 ปี 9 เดือน 8 วัน
พลอักษรศักราช 29798
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 16 , 2 ปี 3 เดือน 6 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 23856
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 10 , 1 ปี 0 เดือน 14 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 16  02  04
อินทภาส ( ตีน : 4 ) 3 ปี 11 เดือน 16 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 7 ) 5 ปี 8 เดือน 24 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 7 , 3° 54'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 7 , 20° 6'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 4 , 9° 54'
สุริยคติกาลวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันอาทิตย์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘


ลัคนาสถิตราศีตุลย์ เกาะ ทุติยนวางค์ 3 พิจิก ปฐมตรียางค์ 6 ตุลย์

เกี่ยวจิตรานักษัตรฤกษ์ที่ 14 ประกอบไปด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์


ยันต์ดวงพิชัยสงคราม


 
  ๑๑
๑๔   ๑๖
   
๒๐๑๐


๑๔
     

๓๑

๑๑
๑๐

๓๐
     
                 
      ๒๐
๕๓
๑๖
๓๔

๔๔
     
   

๒๗


๕๐

๑๐
๓๔

๑๕
๕๕


๕๒
   
  ๕๔

๔๑
๗๖๘ ๑๓
๕๑
๕๑  
๑๑


๑๖
๑๑


๔๓
๑๐
๒๔

๒๖
๑๘

๑๐
๑๖

๒๓
๑๒


๑๓


๕๔
                 
๒๔
๕๔
๑๙
๑๒
๑๓
๓๓
๒๔
๑๘
๑๗
๔๓

๔๖
๒๑
๕๙
๒๗
๑๔
๒๕
๑๒
๑๑
๒๗
๓๖

๒๒
๒๕

๑๙
๓๔

๒๕
๓๘

๒๐
๒๑


๑๔


๔๘


๑๘


๕๔
๑๖๖๐๕๔๔๗
 
๑๓๗๘   ๑๓๗๘
๑๗๐๔๔ ๑๗๐๕๓
๕๖๖ ๑๙๗
๕๐๓๓๒๘ ๕๐๓๖๐๙
๗๘๑ ๒๒๕๕๘๑
๑๗๔๗ ๒๐๒๘
๒๕
 

สุริยคติกาลวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันอาทิตย์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘

ลัคนาสถิตราศีตุลย์ เกาะ ทุติยนวางค์ ๓ พิจิก ปฐมตรียางค์ ๖ ตุลย์

เกี่ยวจิตรานักษัตรฤกษ์ที่ ๑๔ ประกอบไปด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์


๑๖


๑๖


 
 
  ๒๔
   
ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม