คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
LINE it!
สมผุสและลัคนา วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
5 , 22° 26' 4 , 29° 51' 4 , 15° 58' 5 , 6° 37' 4 , 20° 9' 4 , 6° 17' 7 , 4° 38' 5 , 5° 11' 6 , 2° 24' 11 , 29° 29'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1377 1377
อหรคุณ 502962 503139
กรมจุมพล 188 141788
อวมาน 0 563
มาสเกณฑ์ 17031 17037
ดีถี 28 27
อุจจพล 1381 1558
วาร 5 0
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16577655 86400 177

เถลิงศก : พฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 , 18:21:36 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 5 , 24° 38'
ฟิลิปด์ 0
มัธยมรวิ 5 , 24° 15'
พลอาทิตย์ 3 , 4° 38'
เกณฑ์ 2 , 25° 22'
ขันธ์ 5
ฉายา 5
ภุชลิปด์ 622
รวิภุชผล 0 , 2° 12'
มหาสมผุส 5 , 22° 26'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 12 , 57
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 4 , 27° 43'
ฟิลิปด์ 13
มัธยมอุจจ์ 5 , 23° 34'
อุจวิเศษ 11 , 4° 9'
เกณฑ์ 0 , 25° 51'
ขันธ์ 1
ฉายา 71
ภุชลิปด์ 651
จันทริภุชผล 0 , 2° 8'
มหาสมผุส 4 , 29° 51'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 11 , 14
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 28 , 7
ราหู
มัธยมราหู
3 , 7° 19'
มหาสมผุส
5 , 5° 11'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
11 , 39

เกตุ
มัธยมเกตุ
5 , 27° 36'
มหาสมผุส
6 , 2° 24'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
13 , 41

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8819479 68843948 1411831 26958161 574478 215924
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 3 , 21° 19' 2 , 19° 8' 4 , 10° 31' 0 , 22° 41' 7 , 4° 38' 11 , 28° 44'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 11 , 14° 19' 10 , 14° 15' 10 , 18° 31' 3 , 4° 15' 10 , 27° 38' 7 , 24° 44'
ภุช 0 , 15° 41' ธนัง 1 , 15° 45' ธนัง 1 , 11° 29' ธนัง 2 , 25° 45' รณัง 1 , 2° 22' ธนัง 1 , 24° 44' ธนัง
โกฏิ 2 , 14° 19' ธนัง 1 , 14° 15' ธนัง 1 , 18° 31' ธนัง 0 , 4° 15' รณัง 1 , 27° 38' ธนัง 1 , 5° 16' รณัง
มนทภุช 4 , 7° 33' 11 , 10° 4' 10 , 14° 2' 15 , 29° 21' 8 , 18° 26' 13 , 4° 52'
มนทโกฏิ 15 , 6° 6' 11 , 0° 55' 11 , 26° 57' 1 , 4° 34' 13 , 22° 33' 9 , 6° 7'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 36' 0 , 5° 31' 0 , 5° 57' 0 , 0° 35' 0 , 6° 53' 0 , 4° 36'
โกฏิผล 0 , 3° 48' 0 , 2° 45' 0 , 2° 58' 0 , 0° 17' 0 , 3° 26' 0 , 2° 18'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 48° 48' 3 , 12° 45' 3 , 4° 58' 10 , 19° 43' 2 , 6° 26' 21 , 11° 42'
พลอักษร 7653 20404 18842 28761 15506 23692
พลหาร 2928 6165 5698 19183 3986 38502
ผล 0 , 2° 36' 0 , 3° 18' 0 , 3° 18' 0 , 1° 29' 0 , 3° 53' 0 , 0° 36'
มนทสมผุส 3 , 23° 55' 5 , 27° 33' 4 , 13° 49' 5 , 22° 46' 7 , 8° 31' 11 , 29° 20'
พลพระเคราะห์มนท์ 9 , 29° 40' 3 , 8° 25' 10 , 19° 34' 5 , 0° 5' 1 , 14° 16' 6 , 5° 5'
ภุช 2 , 0° 20' ธนัง 2 , 21° 35' รณัง 1 , 10° 26' ธนัง 0 , 29° 55' รณัง 1 , 14° 16' รณัง 0 , 5° 5' ธนัง
โกฏิ 0 , 29° 40' ธนัง 0 , 8° 25' รณัง 1 , 19° 34' ธนัง 2 , 0° 5' รณัง 1 , 15° 44' ธนัง 2 , 24° 55' รณัง
สิงฆภุช 14 , 7° 40' 15 , 20° 53' 10 , 7° 38' 8 , 3° 19' 11 , 1° 1' 1 , 11° 20'
สิงฆโกฏิ 8 , 1° 17' 2 , 8° 27' 12 , 3° 21' 14 , 7° 10' 11 , 9° 58' 15 , 27° 39'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 4° 1' 0 , 1° 8' 0 , 6° 3' 0 , 7° 7' 0 , 5° 40' 0 , 7° 58'
สิงฆผล 0 , 2° 22' 0 , 2° 37' 0 , 1° 42' 0 , 1° 21' 0 , 1° 50' 0 , 0° 13'
มนทพยาสน์ 0 , 13° 0' 0 , 21° 0' 1 , 10° 42' 0 , 11° 0' 2 , 17° 30' 9 , 5° 0'
สมผุสพยาสน์ 0 , 15° 22' 0 , 23° 37' 1 , 12° 24' 0 , 12° 21' 2 , 19° 20' 9 , 5° 13'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 19° 23' 0 , 22° 29' 1 , 18° 27' 0 , 5° 14' 2 , 25° 0' 8 , 27° 15'
พลอักษร 25660 28253 18458 14599 19861 2480
พลหาร 1163 1349 2907 314 5100 16035
มหาผล 0 , 22° 3' 0 , 20° 56' 0 , 6° 20' 1 , 16° 29' 0 , 3° 53' 0 , 0° 9'
มหาสมผุส 4 , 15° 58' 5 , 6° 37' 4 , 20° 9' 4 , 6° 17' 7 , 4° 38' 11 , 29° 29'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 10 , 12 11 , 45 10 , 31 9 , 29 16 , 6 26 , 59

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 5 , 22° 26'
ทนทลิปดา 1346
อดีตอุทัย 18844
อนาคตอุทัย 6356
ทินาฒ หายนะฉายา  54908
ทินประมาณ 109816
นิสาฒ 53092
รัตติประมาณ 106184
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 101644
กำลังอักษร 162905
อักษรลัคนา 48549
มหาสมผุส 3 , 8° 55'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 7 , 25
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 46 พระเคราะห์สม 44

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 1 ปี 5 เดือน 22 วัน
พลอักษรศักราช 29332
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 11 , 0 ปี 11 เดือน 6 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 16176
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 4 , 2 ปี 4 เดือน 28 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 11  00  14
อินทภาส ( ตีน : 2 ) 8 ปี 7 เดือน 2 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 4 ) 0 ปี 0 เดือน 24 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 5 , 11° 34'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 25° 12'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 4° 48'
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันเสาร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส


ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ เกาะ ตติยนวางค์ 4 กันย์ ปฐมตรียางค์ 2 กรกฎ

เกี่ยวปุษยะนักษัตรฤกษ์ที่ 8 ประกอบไปด้วยราชาแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
 
๒๘  
 

 

 

 

 
     
๒๒
๒๖

๒๙
๕๑
๑๑

๒๕
     
                 
      ๑๒
๕๕
๑๑
๑๔
๑๑
๓๖
     
   
๒๔
๑๕

๒๔
๓๘

๒๗
๔๓

๒๓
๓๔


๕๕
   
  ๔๖

๑๒
๗๖๗
๒๕
๔๔  

๑๕
๕๘


๓๗

๒๐


๑๗


๓๘


๑๑


๒๔
๑๑
๒๙
๒๙


๔๘
                 
๑๐
๑๑
๑๑
๔๔
๑๐
๓๐

๒๘
๑๖
๑๑
๓๘
๑๓
๔๐
๒๖
๕๗
๒๘

๒๑
๑๙

๑๙

๑๐
๓๑

๒๒
๔๑


๓๘


๑๙

๒๗
๓๖
๑๑
๒๘
๔๔

๑๑
๓๔
๑๖๕๗๗๖๕๕
๒๐


๒๒๔


๒๘
๑๓๗๗   ๑๓๗๗
๑๗๐๓๑ ๑๗๐๓๗
๕๖๓
๕๐๒๙๖๒ ๕๐๓๑๓๙
๑๘๘ ๑๔๑๗๘๘
๑๓๘๑ ๑๕๕๘
๒๘ ๒๗
๑๑

๑๔
๑๑

๑๑

สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันเสาร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส

ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ เกาะ ตติยนวางค์ ๔ กันย์ ปฐมตรียางค์ ๒ กรกฎ

เกี่ยวปุษยะนักษัตรฤกษ์ที่ ๘ ประกอบไปด้วยราชาแห่งฤกษ์
 
๑๑  
  ๒๔