คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
9 , 18° 16' 2 , 24° 53' 10 , 22° 3' 8 , 26° 47' 3 , 26° 5' 10 , 8° 59' 7 , 6° 33' 5 , 18° 29' 10 , 15° 28' 11 , 24° 45'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502888
กรมจุมพล 395 233195
อวมาน 137 570
มาสเกณฑ์ 17019 17029
ดีถี 17 12
อุจจพล 1016 1307
วาร 4 1
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16562812 86400 291

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 9 , 17° 15'
ฟิลิปด์ 6
มัธยมรวิ 9 , 16° 52'
พลอาทิตย์ 6 , 27° 15'
เกณฑ์ 0 , 27° 15'
ขันธ์ 1
ฉายา 32
ภุชลิปด์ 735
รวิภุชผล 0 , 1° 1'
มหาสมผุส 9 , 18° 16'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 21 , 38
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 2 , 20° 27'
ฟิลิปด์ 6
มัธยมอุจจ์ 4 , 25° 36'
อุจวิเศษ 9 , 24° 51'
เกณฑ์ 2 , 5° 9'
ขันธ์ 4
ฉายา 30
ภุชลิปด์ 309
จันทริภุชผล 0 , 4° 26'
มหาสมผุส 2 , 24° 53'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 6 , 22
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 13 , 3
ราหู
มัธยมราหู
2 , 24° 1'
มหาสมผุส
5 , 18° 29'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
12 , 39

เกตุ
มัธยมเกตุ
1 , 14° 32'
มหาสมผุส
10 , 15° 28'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
23 , 40

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8811588 68782317 1410580 26934033 573974 215745
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 11 , 9° 48' 4 , 11° 57' 3 , 19° 40' 11 , 10° 33' 6 , 26° 14' 11 , 25° 45'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 7 , 2° 48' 2 , 6° 52' 9 , 27° 40' 6 , 26° 52' 10 , 19° 14' 7 , 21° 45'
ภุช 1 , 2° 48' ธนัง 2 , 6° 52' รณัง 2 , 2° 20' ธนัง 0 , 26° 52' ธนัง 1 , 10° 46' ธนัง 1 , 21° 45' ธนัง
โกฏิ 1 , 27° 12' รณัง 0 , 23° 8' ธนัง 0 , 27° 40' ธนัง 2 , 3° 8' รณัง 1 , 19° 14' ธนัง 1 , 8° 15' รณัง
มนทภุช 8 , 21° 4' 14 , 20° 57' 14 , 11° 44' 7 , 8° 30' 10 , 9° 40' 12 , 16° 40'
มนทโกฏิ 13 , 19° 55' 6 , 8° 9' 7 , 15° 1' 14 , 13° 22' 12 , 1° 19' 9 , 24° 19'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 6° 50' 0 , 3° 8' 0 , 3° 45' 0 , 7° 13' 0 , 6° 1' 0 , 4° 54'
โกฏิผล 0 , 3° 25' 0 , 1° 34' 0 , 1° 52' 0 , 3° 36' 0 , 3° 0' 0 , 2° 27'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 41° 35' 3 , 11° 34' 3 , 3° 52' 10 , 16° 24' 2 , 6° 0' 21 , 11° 33'
พลอักษร 15664 26457 25904 13110 18580 22600
พลหาร 2495 6094 5632 18984 3960 38493
ผล 0 , 6° 16' 0 , 4° 20' 0 , 4° 35' 0 , 0° 41' 0 , 4° 41' 0 , 0° 35'
มนทสมผุส 11 , 16° 4' 9 , 12° 32' 3 , 24° 15' 9 , 17° 33' 7 , 0° 55' 11 , 26° 20'
พลพระเคราะห์มนท์ 1 , 29° 12' 5 , 0° 35' 6 , 7° 23' 10 , 7° 0' 9 , 14° 3' 2 , 9° 28'
ภุช 1 , 29° 12' รณัง 0 , 29° 25' รณัง 0 , 7° 23' ธนัง 1 , 23° 0' ธนัง 2 , 15° 57' ธนัง 2 , 9° 28' รณัง
โกฏิ 1 , 0° 48' ธนัง 2 , 0° 35' รณัง 2 , 22° 37' รณัง 1 , 7° 0' ธนัง 0 , 14° 3' ธนัง 0 , 20° 32' ธนัง
สิงฆภุช 14 , 2° 7' 7 , 29° 15' 2 , 0° 3' 12 , 24° 18' 15 , 9° 25' 14 , 26° 14'
สิงฆโกฏิ 8 , 8° 52' 14 , 8° 11' 15 , 22° 59' 9 , 16° 42' 3 , 24° 16' 5 , 17° 0'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 4° 9' 0 , 7° 8' 0 , 7° 53' 0 , 4° 47' 0 , 1° 54' 0 , 2° 47'
สิงฆผล 0 , 2° 20' 0 , 1° 19' 0 , 0° 20' 0 , 2° 8' 0 , 2° 33' 0 , 2° 28'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 5' 0 , 21° 0' 1 , 10° 13' 0 , 11° 0' 2 , 17° 0' 9 , 4° 57'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 25' 0 , 22° 19' 1 , 10° 33' 0 , 13° 8' 2 , 19° 33' 9 , 7° 25'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 17° 34' 0 , 15° 11' 1 , 2° 40' 0 , 17° 55' 2 , 21° 27' 9 , 10° 12'
พลอักษร 25327 14355 3603 23058 27565 26774
พลหาร 1054 911 1960 1075 4887 16812
มหาผล 0 , 24° 1' 0 , 15° 45' 0 , 1° 50' 0 , 21° 26' 0 , 5° 38' 0 , 1° 35'
มหาสมผุส 10 , 22° 3' 8 , 26° 47' 3 , 26° 5' 10 , 8° 59' 7 , 6° 33' 11 , 24° 45'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 24 , 9 20 , 0 8 , 43 23 , 10 16 , 14 26 , 37

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 9 , 18° 16'
ทนทลิปดา 1096
อดีตอุทัย 6576
อนาคตอุทัย 4224
ทินาฒ วัฒนะฉายา  45392
ทินประมาณ 90784
นิสาฒ 62608
รัตติประมาณ 125216
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 179376
กำลังอักษร 153389
อักษรลัคนา 116765
มหาสมผุส 6 , 10° 26'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 14 , 17
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 55 พระเคราะห์สม 52

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 9 เดือน 18 วัน
พลอักษรศักราช 29088
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 6 , 1 ปี 4 เดือน 24 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 9144
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 26 , 2 ปี 2 เดือน 12 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 06  01  06
อินทภาส ( ตีน : 11 ) 1 ปี 9 เดือน 18 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 2 ) 1 ปี 7 เดือน 6 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 4 , 13° 37'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 11° 53'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 18° 7'
สุริยคติกาลวันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖ อธิกมาส


ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ เกาะ จตุตถนวางค์ 7 มังกร ทุติยตรียางค์ 7 กุมภ์

เกี่ยวสวาตีนักษัตรฤกษ์ที่ 15 ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
 
๑๒   ๑๘
 

 

 

 

 
๑๑
     
๑๘
๑๖

๒๔
๕๓


๓๗
     
                 
      ๒๑
๓๗

๒๑
๑๒
๓๖
     
   
๑๖
๕๒

๑๗
๑๕

๒๐
๒๗

๒๕
๓๖

๑๐
๒๖
   
  ๕๕

๗๖๖ ๑๔
๑๖
๕๒  
๑๐
๒๒

๒๖
๔๗

๒๖
๑๐

๕๙


๓๓

๑๘
๒๙
๑๐
๑๕
๒๘
๑๑
๒๔
๔๕

๑๘
                 
๒๔
๒๐

๔๒
๒๓
๑๐
๑๖
๑๔
๑๒
๓๘
๒๓
๓๙
๒๖
๓๖
๑๓
๑๑

๔๘

๑๑
๕๗

๑๙
๔๐
๑๑
๑๐
๓๓

๒๖
๑๔

๒๔

๑๔
๓๒
๑๑
๒๕
๔๕

๑๓
๓๗
๑๖๕๖๒๘๑๒
๒๐


๑๘๒๖


๑๒
๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๒๙
๑๓๗ ๕๗๐
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๘๘๘
๓๙๕ ๒๓๓๑๙๕
๑๐๑๖ ๑๓๐๗
๑๗ ๑๒


๒๔

สุริยคติกาลวันอาทิตย์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖ อธิกมาส

ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ เกาะ จตุตถนวางค์ ๗ มังกร ทุติยตรียางค์ ๗ กุมภ์

เกี่ยวสวาตีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๕ ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์
 
 
๒๔