คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
 
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
0 , 7° 29' 9 , 0° 12' 5 , 23° 15' 0 , 12° 34' 2 , 19° 51' 10 , 20° 26' 6 , 24° 18' 6 , 3° 39' 3 , 17° 6' 11 , 23° 14'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502602
กรมจุมพล 395 4395
อวมาน 137 192
มาสเกณฑ์ 17019 17019
ดีถี 17 22
อุจจพล 1016 1021
วาร 4 2
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16545898 86400 5

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 0 , 5° 21'
ฟิลิปด์ 4
มัธยมรวิ 0 , 4° 58'
พลอาทิตย์ 9 , 15° 21'
เกณฑ์ 2 , 14° 39'
ขันธ์ 4
ฉายา 13
ภุชลิปด์ 879
รวิภุชผล 0 , 2° 8'
มหาสมผุส 0 , 7° 29'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 27 , 34
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 9 , 2° 0'
ฟิลิปด์ 2
มัธยมอุจจ์ 3 , 23° 45'
อุจวิเศษ 5 , 8° 15'
เกณฑ์ 0 , 21° 45'
ขันธ์ 1
ฉายา 71
ภุชลิปด์ 405
จันทริภุชผล 0 , 1° 48'
มหาสมผุส 9 , 0° 12'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 20 , 16
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 21 , 53
ราหู
มัธยมราหู
2 , 8° 51'
มหาสมผุส
6 , 3° 39'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
13 , 47

เกตุ
มัธยมเกตุ
8 , 12° 54'
มหาสมผุส
3 , 17° 6'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
8 , 2

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8802595 68712088 1409153 26906539 573400 215541
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 6 , 9° 55' 1 , 11° 28' 2 , 25° 53' 8 , 2° 19' 6 , 16° 40' 11 , 22° 21'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 2 , 2° 55' 4 , 24° 58' 9 , 3° 53' 9 , 14° 58' 10 , 9° 40' 7 , 18° 21'
ภุช 2 , 2° 55' รณัง 1 , 5° 2' รณัง 2 , 26° 7' ธนัง 2 , 15° 2' ธนัง 1 , 20° 20' ธนัง 1 , 18° 21' ธนัง
โกฏิ 0 , 27° 5' ธนัง 1 , 24° 58' รณัง 0 , 3° 53' ธนัง 0 , 14° 58' ธนัง 1 , 9° 40' ธนัง 1 , 11° 39' รณัง
มนทภุช 14 , 12° 55' 9 , 4° 42' 16 , 0° 6' 15 , 7° 34' 12 , 8° 2' 11 , 25° 56'
มนทโกฏิ 7 , 10° 16' 13 , 6° 17' 1 , 1° 35' 4 , 1° 43' 10 , 2° 58' 10 , 15° 3'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 3° 40' 0 , 6° 36' 0 , 0° 32' 0 , 2° 2' 0 , 5° 3' 0 , 5° 15'
โกฏิผล 0 , 1° 50' 0 , 3° 18' 0 , 0° 16' 0 , 1° 1' 0 , 2° 31' 0 , 2° 37'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 46° 50' 3 , 6° 42' 3 , 2° 16' 10 , 21° 1' 2 , 5° 31' 21 , 11° 23'
พลอักษร 25975 16482 28806 27454 22082 21356
พลหาร 2810 5802 5536 19261 3931 38483
ผล 0 , 9° 14' 0 , 2° 50' 0 , 5° 12' 0 , 1° 25' 0 , 5° 37' 0 , 0° 33'
มนทสมผุส 6 , 0° 41' 0 , 2° 8' 3 , 1° 5' 0 , 6° 23' 6 , 22° 17' 11 , 22° 54'
พลพระเคราะห์มนท์ 5 , 25° 43' 10 , 20° 40' 2 , 26° 7' 4 , 4° 4' 6 , 17° 19' 11 , 17° 56'
ภุช 0 , 4° 17' รณัง 1 , 9° 20' ธนัง 2 , 26° 7' รณัง 1 , 25° 56' รณัง 0 , 17° 19' ธนัง 0 , 12° 4' ธนัง
โกฏิ 2 , 25° 43' รณัง 1 , 20° 40' ธนัง 0 , 3° 53' ธนัง 1 , 4° 4' รณัง 2 , 12° 41' รณัง 2 , 17° 56' ธนัง
สิงฆภุช 1 , 4° 50' 10 , 0° 56' 16 , 0° 6' 13 , 12° 11' 4 , 20° 50' 3 , 8° 8'
สิงฆโกฏิ 15 , 29° 17' 12 , 10° 4' 1 , 1° 35' 8 , 28° 48' 15 , 2° 47' 15 , 13° 27'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 59' 0 , 6° 10' 0 , 0° 32' 0 , 4° 29' 0 , 7° 33' 0 , 7° 43'
สิงฆผล 0 , 0° 11' 0 , 1° 40' 0 , 2° 40' 0 , 2° 14' 0 , 0° 47' 0 , 0° 32'
มนทพยาสน์ 0 , 12° 29' 0 , 21° 0' 1 , 9° 32' 0 , 11° 0' 2 , 16° 26' 9 , 4° 52'
สมผุสพยาสน์ 0 , 12° 40' 0 , 22° 40' 1 , 12° 12' 0 , 13° 14' 2 , 17° 13' 9 , 5° 24'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 4° 41' 0 , 28° 50' 1 , 12° 44' 0 , 8° 45' 2 , 9° 40' 9 , 13° 7'
พลอักษร 2090 18056 28806 24131 8450 5888
พลหาร 281 1730 2564 525 4180 16987
มหาผล 0 , 7° 26' 0 , 10° 26' 0 , 11° 14' 1 , 15° 57' 0 , 2° 1' 0 , 0° 20'
มหาสมผุส 5 , 23° 15' 0 , 12° 34' 2 , 19° 51' 10 , 20° 26' 6 , 24° 18' 11 , 23° 14'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 12 , 61 27 , 58 5 , 60 24 , 2 15 , 19 26 , 30

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 0 , 7° 29'
ทนทลิปดา 449
อดีตอุทัย 4490
อนาคตอุทัย 13510
ทินาฒ วัฒนะฉายา  54898
ทินประมาณ 109796
นิสาฒ 53102
รัตติประมาณ 106204
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 4490
กำลังอักษร 162895
อักษรลัคนา 167385
มหาสมผุส 8 , 20° 59'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 19 , 35
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 54 พระเคราะห์สม 50

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 0 เดือน 7 วัน
พลอักษรศักราช 28807
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 20 , 1 ปี 0 เดือน 0 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 29160
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 13 , 1 ปี 0 เดือน 7 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 20  01  00
อินทภาส ( ตีน : 5 ) 0 ปี 11 เดือน 23 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 9 ) 9 ปี 0 เดือน 0 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 3 , 11° 45'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 5 , 26° 44'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 6 , 3° 16'




สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ 21 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันอาทิตย์ แรม ๖ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖


ลัคนาสถิตย์ราศีธนู เกาะ สัตตมนวางค์ 6 ตุลย์ ตติยตรียางค์ 1 สิงห์

เกี่ยวปุรพษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 20 ประกอบไปด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ 21 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
  ๑๑
  ๒๓
 

 

 

 

 
     

๒๙


๑๒

๒๒
๔๓
     
                 
      ๒๗
๓๓
๒๐
๑๕
๑๓
๔๔
     
   

๕๘


๒๑



๒๓
๔๕

๒๐
๕๙
   
  ๕๔

๗๖๖ ๑๙
๓๔
๕๐  

๒๓
๑๕

๑๒
๓๔

๑๙
๕๑
๑๐
๒๐
๒๖

๒๔
๑๘


๓๙

๑๗
๑๑
๒๓
๑๔


๑๖
                 
๑๒
๕๙
๒๗
๕๖

๕๙
๒๔
๑๕
๑๙
๑๓
๔๖

๒๖
๒๙
๒๑
๕๓


๕๕

๑๑
๒๘

๒๕
๕๓


๑๙

๑๖
๔๐


๕๑

๑๒
๕๔
๑๑
๒๒
๒๑

๑๑
๔๕
๑๖๕๔๕๘๙๘
๒๐


๗๑๓


๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๑๙
๑๓๗ ๑๙๒
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๖๐๒
๓๙๕ ๔๓๙๕
๑๐๑๖ ๑๐๒๑
๑๗ ๒๒
๒๐


๒๐



สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ ๒๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันอาทิตย์ แรม ๖ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖

ลัคนาสถิตย์ราศีธนู เกาะ สัตตมนวางค์ ๖ ตุลย์ ตติยตรียางค์ ๑ สิงห์


เกี่ยวปุรพษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ ๒๐ ประกอบไปด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์