คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
11 , 12° 38' 2 , 16° 47' 0 , 2° 58' 11 , 10° 30' 3 , 19° 50' 0 , 15° 8' 7 , 7° 41' 5 , 15° 37' 9 , 16° 51' 11 , 26° 30'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502942
กรมจุมพล 395 276395
อวมาน 137 472
มาสเกณฑ์ 17019 17031
ดีถี 17 7
อุจจพล 1016 1361
วาร 4 6
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16566005 86400 345

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 11 , 10° 28'
ฟิลิปด์ 1
มัธยมรวิ 11 , 10° 5'
พลอาทิตย์ 8 , 20° 28'
เกณฑ์ 2 , 20° 28'
ขันธ์ 5
ฉายา 5
ภุชลิปด์ 328
รวิภุชผล 0 , 2° 10'
มหาสมผุส 11 , 12° 38'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 25 , 42
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 2 , 11° 58'
ฟิลิปด์ 11
มัธยมอุจจ์ 5 , 1° 37'
อุจวิเศษ 9 , 10° 21'
เกณฑ์ 2 , 19° 39'
ขันธ์ 5
ฉายา 10
ภุชลิปด์ 279
จันทริภุชผล 0 , 4° 49'
มหาสมผุส 2 , 16° 47'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 5 , 46
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 7 , 50
ราหู
มัธยมราหู
2 , 26° 53'
มหาสมผุส
5 , 15° 37'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
12 , 25

เกตุ
มัธยมเกตุ
2 , 13° 9'
มหาสมผุส
9 , 16° 51'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
21 , 31

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8813285 68795575 1410849 26939224 574083 215784
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 0 , 8° 5' 11 , 22° 55' 3 , 24° 9' 2 , 7° 4' 6 , 28° 3' 11 , 26° 24'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 8 , 1° 5' 4 , 0° 5' 10 , 2° 9' 8 , 20° 5' 10 , 21° 3' 7 , 22° 24'
ภุช 2 , 1° 5' ธนัง 1 , 29° 55' รณัง 1 , 27° 51' ธนัง 2 , 20° 5' ธนัง 1 , 8° 57' ธนัง 1 , 22° 24' ธนัง
โกฏิ 0 , 28° 55' รณัง 1 , 0° 5' รณัง 1 , 2° 9' ธนัง 0 , 9° 55' รณัง 1 , 21° 3' ธนัง 1 , 7° 36' รณัง
มนทภุช 14 , 9° 12' 14 , 6° 29' 13 , 23° 53' 15 , 17° 50' 9 , 28° 35' 12 , 20° 38'
มนทโกฏิ 7 , 25° 11' 8 , 4° 30' 8 , 17° 6' 2 , 20° 39' 12 , 12° 24' 9 , 20° 21'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 3° 55' 0 , 4° 5' 0 , 4° 17' 0 , 1° 21' 0 , 6° 12' 0 , 4° 50'
โกฏิผล 0 , 1° 57' 0 , 2° 2' 0 , 2° 8' 0 , 0° 40' 0 , 3° 6' 0 , 2° 25'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 43° 3' 3 , 7° 58' 3 , 4° 8' 10 , 19° 20' 2 , 6° 6' 21 , 11° 35'
พลอักษร 25752 25589 24833 28070 17915 22838
พลหาร 2583 5878 5648 19160 3966 38495
ผล 0 , 9° 58' 0 , 4° 21' 0 , 4° 23' 0 , 1° 27' 0 , 4° 31' 0 , 0° 35'
มนทสมผุส 0 , 18° 3' 11 , 5° 44' 3 , 28° 32' 11 , 11° 32' 7 , 2° 34' 11 , 26° 59'
พลพระเคราะห์มนท์ 1 , 7° 58' 11 , 12° 49' 4 , 18° 27' 9 , 4° 28' 7 , 22° 29' 0 , 16° 54'
ภุช 1 , 7° 58' รณัง 0 , 17° 11' ธนัง 1 , 11° 33' รณัง 2 , 25° 32' ธนัง 1 , 22° 29' ธนัง 0 , 16° 54' รณัง
โกฏิ 1 , 22° 2' ธนัง 2 , 12° 49' ธนัง 1 , 18° 27' รณัง 0 , 4° 28' ธนัง 1 , 7° 31' รณัง 2 , 13° 6' ธนัง
สิงฆภุช 9 , 22° 35' 4 , 19° 45' 10 , 14° 27' 15 , 28° 55' 12 , 21° 8' 4 , 17° 27'
สิงฆโกฏิ 12 , 18° 24' 15 , 3° 3' 11 , 26° 32' 1 , 6° 19' 9 , 19° 51' 15 , 3° 38'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 6° 18' 0 , 7° 33' 0 , 5° 57' 0 , 0° 36' 0 , 4° 50' 0 , 7° 34'
สิงฆผล 0 , 1° 37' 0 , 0° 46' 0 , 1° 44' 0 , 2° 39' 0 , 2° 7' 0 , 0° 45'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 28' 0 , 21° 0' 1 , 10° 20' 0 , 11° 0' 2 , 17° 7' 9 , 4° 57'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 5' 0 , 21° 46' 1 , 12° 4' 0 , 13° 39' 2 , 19° 14' 9 , 5° 42'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 19° 23' 0 , 29° 19' 1 , 6° 7' 0 , 14° 15' 2 , 14° 24' 9 , 13° 16'
พลอักษร 17555 8385 18867 28735 22868 8247
พลหาร 1163 1759 2167 855 4464 16996
มหาผล 0 , 15° 5' 0 , 4° 46' 0 , 8° 42' 1 , 3° 36' 0 , 5° 7' 0 , 0° 29'
มหาสมผุส 0 , 2° 58' 11 , 10° 30' 3 , 19° 50' 0 , 15° 8' 7 , 7° 41' 11 , 26° 30'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 27 , 13 25 , 33 8 , 14 1 , 8 16 , 20 26 , 45

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 11 , 12° 38'
ทนทลิปดา 758
อดีตอุทัย 7580
อนาคตอุทัย 10420
ทินาฒ วัฒนะฉายา  51916
ทินประมาณ 103832
นิสาฒ 56084
รัตติประมาณ 112168
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 205580
กำลังอักษร 159913
อักษรลัคนา 149493
มหาสมผุส 7 , 22° 38'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 17 , 27
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 54 พระเคราะห์สม 50

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 11 เดือน 12 วัน
พลอักษรศักราช 29142
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 5 , 3 ปี 0 เดือน 0 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 8280
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 25 , 3 ปี 11 เดือน 12 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 05  03  00
อินทภาส ( ตีน : 11 ) 4 ปี 0 เดือน 18 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 2 ) 4 ปี 0 เดือน 0 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 4 , 19° 37'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 14° 45'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 15° 15'
สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะแม
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖ อธิกมาส


ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก เกาะ สัตตมนวางค์ 7 มังกร ตติยตรียางค์ 2 กรกฎ

เกี่ยวเชษฐะนักษัตรฤกษ์ที่ 18 ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
๑๑  
๑๒   ๑๘
 

 

 

 

 
๑๑
      ๑๑
๑๒
๓๘

๑๖
๔๗


     
                 
      ๒๕
๔๑

๔๕
๑๒
๒๓
     
    ๑๑
๑๐
๑๑
๑๐
๒๘

๑๑
๕๘


๓๗

๒๒
๓๘
   
  ๕๔

๑๐
๗๖๖ ๑๗
๒๖
๕๐  


๕๘
๑๑
๑๐
๓๐

๑๙
๕๐

๑๕


๔๑

๑๕
๓๗

๑๖
๕๑
๑๑
๒๖
๓๐

๑๕
๑๕
                 
๒๗
๑๓
๒๕
๓๒

๑๔

๑๖
๑๙
๑๒
๒๕
๒๑
๓๐
๒๖
๔๔

๕๐


๑๑
๒๒
๕๕

๒๔๒๘

๒๖
๕๓

๑๓
๑๑
๒๖
๒๔

๑๙
๓๗
๑๖๕๖๖๐๐๕
๒๐

๑๑
๑๒๒๕

๑๑
๑๒
๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๓๑
๑๓๗ ๔๗๒
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๙๔๒
๓๙๕ ๒๗๖๓๙๕
๑๐๑๖ ๑๓๖๑
๑๗สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะแม
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖ อธิกมาส

ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก เกาะ สัตตมนวางค์ ๗ มังกร ตติยตรียางค์ ๒ กรกฎ

เกี่ยวเชษฐะนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๘ ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์