คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
2 , 18° 7' 9 , 22° 55' 2 , 12° 41' 2 , 9° 28' 3 , 28° 45' 4 , 4° 20' 7 , 1° 14' 5 , 10° 22' 7 , 24° 21' 11 , 29° 51'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1377 1377
อหรคุณ 502962 503041
กรมจุมพล 188 63388
อวมาน 0 177
มาสเกณฑ์ 17031 17034
ดีถี 28 18
อุจจพล 1381 1460
วาร 5 0
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16571860 86400 79

เถลิงศก : พฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 , 18:21:36 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 2 , 18° 3'
ฟิลิปด์ 6
มัธยมรวิ 2 , 17° 40'
พลอาทิตย์ 11 , 28° 3'
เกณฑ์ 0 , 1° 57'
ขันธ์ 0
ฉายา 35
ภุชลิปด์ 117
รวิภุชผล 0 , 0° 4'
มหาสมผุส 2 , 18° 7'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 5 , 52
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 9 , 26° 27'
ฟิลิปด์ 12
มัธยมอุจจ์ 5 , 12° 39'
อุจวิเศษ 4 , 13° 48'
เกณฑ์ 1 , 16° 12'
ขันธ์ 3
ฉายา 47
ภุชลิปด์ 72
จันทริภุชผล 0 , 3° 32'
มหาสมผุส 9 , 22° 55'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 21 , 59
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 17 , 54
ราหู
มัธยมราหู
3 , 2° 8'
มหาสมผุส
5 , 10° 22'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
12 , 1

เกตุ
มัธยมเกตุ
4 , 5° 39'
มหาสมผุส
7 , 24° 21'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
17 , 35

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8816399 68819886 1411343 26948741 574282 215855
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 1 , 29° 59' 1 , 8° 6' 4 , 2° 23' 7 , 15° 41' 7 , 1° 22' 11 , 27° 35'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 9 , 22° 59' 7 , 7° 40' 10 , 10° 23' 11 , 27° 40' 10 , 24° 22' 7 , 23° 35'
ภุช 2 , 7° 1' ธนัง 1 , 7° 40' ธนัง 1 , 19° 37' ธนัง 0 , 2° 20' ธนัง 1 , 5° 38' ธนัง 1 , 23° 35' ธนัง
โกฏิ 0 , 22° 59' ธนัง 1 , 22° 20' รณัง 1 , 10° 23' ธนัง 2 , 27° 40' ธนัง 1 , 24° 22' ธนัง 1 , 6° 25' รณัง
มนทภุช 14 , 21° 16' 9 , 20° 46' 12 , 3° 39' 0 , 18° 58' 9 , 8° 21' 12 , 27° 51'
มนทโกฏิ 6 , 6° 55' 12 , 20° 14' 10 , 7° 20' 16 , 3° 15' 13 , 2° 38' 9 , 13° 8'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 3° 7' 0 , 6° 20' 0 , 5° 7' 0 , 8° 3' 0 , 6° 33' 0 , 4° 43'
โกฏิผล 0 , 1° 33' 0 , 3° 10' 0 , 2° 33' 0 , 4° 1' 0 , 3° 16' 0 , 2° 21'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 46° 33' 3 , 6° 50' 3 , 4° 33' 10 , 24° 1' 2 , 6° 16' 21 , 11° 39'
พลอักษร 26476 17446 21819 1138 16701 23271
พลหาร 2793 5810 5673 19441 3976 38499
ผล 0 , 9° 28' 0 , 3° 0' 0 , 3° 50' 0 , 0° 3' 0 , 4° 12' 0 , 0° 36'
มนทสมผุส 2 , 9° 27' 2 , 20° 40' 4 , 6° 13' 2 , 17° 43' 7 , 5° 34' 11 , 28° 11'
พลพระเคราะห์มนท์ 11 , 21° 47' 1 , 12° 34' 1 , 18° 33' 7 , 2° 2' 4 , 17° 54' 9 , 10° 31'
ภุช 0 , 8° 13' ธนัง 1 , 12° 34' รณัง 1 , 18° 33' รณัง 1 , 2° 2' ธนัง 1 , 12° 6' รณัง 2 , 19° 29' ธนัง
โกฏิ 2 , 21° 47' ธนัง 1 , 17° 26' ธนัง 1 , 11° 27' ธนัง 1 , 27° 58' รณัง 1 , 17° 54' รณัง 0 , 10° 31' ธนัง
สิงฆภุช 2 , 6° 49' 10 , 20° 39' 11 , 27° 9' 8 , 16° 24' 10 , 17° 48' 15 , 16° 36'
สิงฆโกฏิ 15 , 21° 17' 11 , 20° 20' 10 , 13° 50' 13 , 24° 35' 11 , 23° 11' 2 , 25° 32'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 51' 0 , 5° 50' 0 , 5° 14' 0 , 6° 55' 0 , 5° 53' 0 , 1° 26'
สิงฆผล 0 , 0° 22' 0 , 1° 47' 0 , 1° 59' 0 , 1° 25' 0 , 1° 46' 0 , 2° 35'
มนทพยาสน์ 0 , 12° 24' 0 , 21° 0' 1 , 10° 31' 0 , 11° 0' 2 , 17° 18' 9 , 4° 59'
สมผุสพยาสน์ 0 , 12° 46' 0 , 22° 47' 1 , 12° 30' 0 , 12° 25' 2 , 19° 4' 9 , 7° 34'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 20° 37' 0 , 28° 37' 1 , 17° 44' 0 , 5° 30' 2 , 13° 11' 9 , 9° 0'
พลอักษร 4009 19239 21429 15384 19068 27996
พลหาร 1237 1717 2864 330 4391 16740
มหาผล 0 , 3° 14' 0 , 11° 12' 0 , 7° 28' 1 , 16° 37' 0 , 4° 20' 0 , 1° 40'
มหาสมผุส 2 , 12° 41' 2 , 9° 28' 3 , 28° 45' 4 , 4° 20' 7 , 1° 14' 11 , 29° 51'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 5 , 27 5 , 12 8 , 55 9 , 20 15 , 51 26 , 60

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 2 , 18° 7'
ทนทลิปดา 1087
อดีตอุทัย 6522
อนาคตอุทัย 4278
ทินาฒ วัฒนะฉายา  63374
ทินประมาณ 126748
นิสาฒ 44626
รัตติประมาณ 89252
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 38922
กำลังอักษร 171371
อักษรลัคนา 210293
มหาสมผุส 11 , 20° 29'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 26 , 17
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 50 พระเคราะห์สม 47

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 1 ปี 2 เดือน 18 วัน
พลอักษรศักราช 29238
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 21 , 3 ปี 10 เดือน 12 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 31632
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 15 , 1 ปี 1 เดือน 0 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 21  03  13
อินทภาส ( ตีน : 6 ) 1 ปี 11 เดือน 0 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 9 ) 2 ปี 1 เดือน 18 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 5 , 0° 39'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 20° 0'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 10° 0'
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส


ลัคนาสถิตย์ราศีมีน เกาะ สัตตมนวางค์ 7 มังกร ตติยตรียางค์ 3 พิจิก

เกี่ยวเรวดีนักษัตรฤกษ์ที่ 27 ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
  ๑๑
 
 

 

 

 

 
     
๑๘

๒๒
๕๕


๔๘
     
                 
     
๕๑
๒๑
๕๘
๑๒
     
   
๑๗
๔๐

๑๘

๒๖
๒๗

๑๒
๓๙
๑๑
๒๐
๒๙
   
  ๕๐

๗๖๗ ๒๖
๑๗
๔๗  

๑๒
๔๑


๒๘

๒๘
๔๕


๒๐


๑๔

๑๐
๒๒

๒๔
๒๑
๑๑
๒๙
๕๑

๑๐
                 

๒๗

๑๒

๕๔

๑๙
๑๕
๕๐
๑๒
๑๗
๓๔
๒๖
๕๙
๑๗
๕๔

๒๙
๕๙
๒๓

๑๕
๔๑


๒๒
๓๙
๑๑
๒๗
๓๕


๓๙
๑๖๕๗๑๘๖๐
๒๐


๑๘๑๕


๑๓๗๗   ๑๓๗๗
๑๗๐๓๑ ๑๗๐๓๔
๑๗๗
๕๐๒๙๖๒ ๕๐๓๐๔๑
๑๘๘ ๖๓๓๘๘
๑๓๘๑ ๑๔๖๐
๒๘ ๑๘
๒๑

๑๓
๒๑

๑๐
๑๒

สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส

ลัคนาสถิตย์ราศีมีน เกาะ สัตตมนวางค์ ๗ มังกร ตติยตรียางค์ ๓ พิจิก

เกี่ยวเรวดีนักษัตรฤกษ์ที่ ๒๗ ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์
 
๑๐  
๑๒   ๑๘