คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
 
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
4 , 11° 43' 6 , 0° 51' 6 , 26° 41' 5 , 5° 53' 3 , 16° 51' 3 , 25° 11' 6 , 20° 40' 5 , 26° 45' 1 , 8° 11' 11 , 25° 37'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502732
กรมจุมพล 395 108395
อวมาน 137 238
มาสเกณฑ์ 17019 17024
ดีถี 17 4
อุจจพล 1016 1151
วาร 4 6
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16553586 86400 135

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 4 , 13° 29'
ฟิลิปด์ 4
มัธยมรวิ 4 , 13° 6'
พลอาทิตย์ 1 , 23° 29'
เกณฑ์ 1 , 23° 29'
ขันธ์ 3
ฉายา 22
ภุชลิปด์ 509
รวิภุชผล 0 , 1° 46'
มหาสมผุส 4 , 11° 43'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 9 , 54
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 6 , 4° 56'
ฟิลิปด์ 4
มัธยมอุจจ์ 4 , 8° 14'
อุจวิเศษ 1 , 26° 42'
เกณฑ์ 1 , 26° 42'
ขันธ์ 3
ฉายา 47
ภุชลิปด์ 702
จันทริภุชผล 0 , 4° 5'
มหาสมผุส 6 , 0° 51'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 13 , 34
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 4 , 5
ราหู
มัธยมราหู
2 , 15° 45'
มหาสมผุส
5 , 26° 45'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
13 , 15

เกตุ
มัธยมเกตุ
10 , 21° 49'
มหาสมผุส
1 , 8° 11'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
2 , 53

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8806683 68744009 1409802 26919037 573662 215634
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 8 , 18° 3' 7 , 3° 29' 3 , 6° 42' 3 , 0° 37' 6 , 21° 2' 11 , 23° 54'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 4 , 11° 3' 9 , 3° 6' 9 , 14° 42' 1 , 23° 6' 10 , 14° 2' 7 , 19° 54'
ภุช 1 , 18° 57' รณัง 2 , 26° 54' ธนัง 2 , 15° 18' ธนัง 1 , 23° 6' รณัง 1 , 15° 58' ธนัง 1 , 19° 54' ธนัง
โกฏิ 1 , 11° 3' รณัง 0 , 3° 6' ธนัง 0 , 14° 42' ธนัง 1 , 6° 54' ธนัง 1 , 14° 2' ธนัง 1 , 10° 6' รณัง
มนทภุช 11 , 29° 35' 16 , 1° 41' 15 , 8° 6' 12 , 24° 54' 11 , 11° 23' 12 , 5° 23'
มนทโกฏิ 10 , 11° 24' 0 , 25° 12' 3 , 29° 33' 9 , 16° 5' 10 , 29° 36' 10 , 5° 36'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 5° 11' 0 , 0° 25' 0 , 2° 0' 0 , 4° 46' 0 , 5° 30' 0 , 5° 6'
โกฏิผล 0 , 2° 35' 0 , 0° 12' 0 , 1° 0' 0 , 2° 23' 0 , 2° 45' 0 , 2° 33'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 42° 25' 3 , 10° 12' 3 , 3° 0' 10 , 22° 23' 2 , 5° 45' 21 , 11° 27'
พลอักษร 21575 28901 27486 23094 20483 21923
พลหาร 2545 6012 5580 19343 3945 38487
ผล 0 , 8° 28' 0 , 4° 48' 0 , 4° 55' 0 , 1° 11' 0 , 5° 11' 0 , 0° 34'
มนทสมผุส 8 , 9° 35' 4 , 17° 54' 3 , 11° 37' 4 , 11° 55' 6 , 26° 13' 11 , 24° 28'
พลพระเคราะห์มนท์ 3 , 26° 29' 9 , 14° 25' 10 , 28° 31' 1 , 11° 18' 2 , 13° 7' 7 , 11° 22'
ภุช 2 , 3° 31' รณัง 2 , 15° 35' ธนัง 1 , 1° 29' ธนัง 1 , 11° 18' รณัง 2 , 13° 7' รณัง 1 , 11° 22' ธนัง
โกฏิ 0 , 26° 29' รณัง 0 , 14° 25' ธนัง 1 , 28° 31' ธนัง 1 , 18° 42' ธนัง 0 , 16° 53' ธนัง 1 , 18° 38' รณัง
สิงฆภุช 14 , 14° 9' 15 , 8° 41' 8 , 13° 2' 10 , 12° 55' 15 , 3° 40' 10 , 13° 20'
สิงฆโกฏิ 7 , 5° 23' 3 , 27° 15' 13 , 27° 57' 11 , 28° 4' 4 , 17° 19' 11 , 27° 39'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 3° 35' 0 , 1° 57' 0 , 6° 58' 0 , 5° 58' 0 , 2° 17' 0 , 5° 58'
สิงฆผล 0 , 2° 24' 0 , 2° 33' 0 , 1° 24' 0 , 1° 44' 0 , 2° 31' 0 , 1° 44'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 18' 0 , 21° 0' 1 , 9° 51' 0 , 11° 0' 2 , 16° 42' 9 , 4° 54'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 42' 0 , 23° 33' 1 , 11° 15' 0 , 12° 44' 2 , 19° 13' 9 , 6° 38'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 10° 7' 0 , 25° 30' 1 , 18° 13' 0 , 18° 42' 2 , 21° 30' 9 , 0° 40'
พลอักษร 26049 27521 15182 18775 27220 18800
พลหาร 607 1530 2893 1122 4890 16240
มหาผล 1 , 12° 54' 0 , 17° 59' 0 , 5° 14' 0 , 16° 44' 0 , 5° 33' 0 , 1° 9'
มหาสมผุส 6 , 26° 41' 5 , 5° 53' 3 , 16° 51' 3 , 25° 11' 6 , 20° 40' 11 , 25° 37'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 15 , 30 11 , 42 8 , 0 8 , 39 15 , 3 26 , 41

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 4 , 11° 43'
ทนทลิปดา 703
อดีตอุทัย 8436
อนาคตอุทัย 13164
ทินาฒ หายนะฉายา  59794
ทินประมาณ 119588
นิสาฒ 48206
รัตติประมาณ 96412
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 69636
กำลังอักษร 167791
อักษรลัคนา 21427
มหาสมผุส 1 , 7° 8'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 2 , 48
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 48 พระเคราะห์สม 45

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 4 เดือน 11 วัน
พลอักษรศักราช 28931
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 13 , 2 ปี 2 เดือน 12 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 19512
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 6 , 2 ปี 6 เดือน 23 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 13  02  03
อินทภาส ( ตีน : 2 ) 0 ปี 5 เดือน 7 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 6 ) 8 ปี 9 เดือน 18 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 3 , 26° 14'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 3° 37'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 26° 23'
สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖


ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ เกาะ ตติยนวางค์ 5 มีน ปฐมตรียางค์ 6 พฤษภ

เกี่ยวกัตติกานักษัตรฤกษ์ที่ 3 ประกอบไปด้วยโจโรแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
 
๒๓  
 

 

 

 

 
     
๑๑
๔๓


๕๑

๑๙
     
                 
     
๕๒
๑๓
๓๓
๑๓
๑๓
     
   
๑๓

๑๓
๒๙


๕๖


๑๔


   
  ๔๘

๔๖
๗๖๖
๔๗
๔๕  

๒๖
๔๑


๕๓

๑๖
๕๑

๒๕
๑๑

๒๐
๔๐

๒๖
๔๕


๑๑
๑๑
๒๕
๓๗

๒๖
๒๓
                 
๑๕
๓๐
๑๑
๔๑


๓๘
๑๕
๑๓
๑๕

๕๑
๒๖
๔๐


๑๘


๒๙


๔๒


๓๗

๒๑

๑๕
๔๕
๑๐
๒๑
๔๙
๑๑
๒๓
๕๔

๒๖
๑๔
๑๖๕๕๓๕๘๖
๒๐


๑๑๖


๒๓
๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๒๔
๑๓๗ ๒๓๘
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๗๓๒
๓๙๕ ๑๐๘๓๙๕
๑๐๑๖ ๑๑๕๑
๑๗
๑๓


๑๓


๑๒

สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖

ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ เกาะ ตติยนวางค์ ๕ มีน ปฐมตรียางค์ ๖ พฤษภ


เกี่ยวกัตติกานักษัตรฤกษ์ที่ ๓ ประกอบไปด้วยโจโรแห่งฤกษ์
 
 
๑๒   ๑๘