คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันจันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
6 , 2° 34' 4 , 28° 43' 8 , 3° 46' 5 , 15° 1' 3 , 26° 21' 5 , 29° 6' 6 , 25° 32' 5 , 24° 0' 0 , 10° 37' 11 , 24° 49'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502784
กรมจุมพล 395 149995
อวมาน 137 118
มาสเกณฑ์ 17019 17025
ดีถี 17 27
อุจจพล 1016 1203
วาร 4 2
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16556660 86400 187

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 6 , 4° 43'
ฟิลิปด์ 7
มัธยมรวิ 6 , 4° 20'
พลอาทิตย์ 3 , 14° 43'
เกณฑ์ 2 , 15° 17'
ขันธ์ 5
ฉายา 5
ภุชลิปด์ 17
รวิภุชผล 0 , 2° 9'
มหาสมผุส 6 , 2° 34'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 13 , 42
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 5 , 0° 5'
ฟิลิปด์ 0
มัธยมอุจจ์ 4 , 14° 1'
อุจวิเศษ 0 , 16° 4'
เกณฑ์ 0 , 16° 4'
ขันธ์ 1
ฉายา 71
ภุชลิปด์ 64
จันทริภุชผล 0 , 1° 22'
มหาสมผุส 4 , 28° 43'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 11 , 9
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 27 , 10
ราหู
มัธยมราหู
2 , 18° 30'
มหาสมผุส
5 , 24° 0'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
13 , 3

เกตุ
มัธยมเกตุ
11 , 19° 23'
มหาสมผุส
0 , 10° 37'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
27 , 49

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8808317 68756773 1410061 26924033 573765 215671
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 9 , 15° 17' 2 , 6° 13' 3 , 11° 1' 5 , 23° 53' 6 , 22° 45' 11 , 24° 31'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 5 , 8° 17' 10 , 24° 20' 9 , 19° 1' 3 , 14° 20' 10 , 15° 45' 7 , 20° 31'
ภุช 0 , 21° 43' รณัง 1 , 5° 40' ธนัง 2 , 10° 59' ธนัง 2 , 15° 40' รณัง 1 , 14° 15' ธนัง 1 , 20° 31' ธนัง
โกฏิ 2 , 8° 17' รณัง 1 , 24° 20' ธนัง 0 , 19° 1' ธนัง 0 , 14° 20' รณัง 1 , 15° 45' ธนัง 1 , 9° 29' รณัง
มนทภุช 5 , 26° 37' 9 , 8° 34' 14 , 29° 19' 15 , 8° 51' 11 , 0° 55' 12 , 9° 9'
มนทโกฏิ 14 , 23° 50' 13 , 2° 26' 5 , 4° 40' 3 , 26° 34' 11 , 10° 4' 10 , 1° 50'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 24' 0 , 6° 32' 0 , 2° 35' 0 , 1° 57' 0 , 5° 40' 0 , 5° 2'
โกฏิผล 0 , 3° 42' 0 , 3° 16' 0 , 1° 17' 0 , 0° 58' 0 , 2° 50' 0 , 2° 31'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 41° 18' 3 , 13° 16' 3 , 3° 17' 10 , 19° 2' 2 , 5° 50' 21 , 11° 29'
พลอักษร 10597 16714 26959 27531 19855 22149
พลหาร 2478 6196 5597 19142 3950 38489
ผล 0 , 4° 16' 0 , 2° 41' 0 , 4° 49' 0 , 1° 26' 0 , 5° 1' 0 , 0° 34'
มนทสมผุส 9 , 11° 1' 6 , 7° 1' 3 , 15° 50' 6 , 2° 54' 6 , 27° 46' 11 , 25° 5'
พลพระเคราะห์มนท์ 3 , 6° 41' 4 , 0° 48' 9 , 11° 30' 0 , 9° 1' 0 , 23° 26' 5 , 20° 45'
ภุช 2 , 23° 19' รณัง 1 , 29° 12' รณัง 2 , 18° 30' ธนัง 0 , 9° 1' รณัง 0 , 23° 26' รณัง 0 , 9° 15' รณัง
โกฏิ 0 , 6° 41' รณัง 1 , 0° 48' รณัง 0 , 11° 30' ธนัง 2 , 20° 59' ธนัง 2 , 6° 34' ธนัง 2 , 20° 45' รณัง
สิงฆภุช 15 , 24° 24' 14 , 2° 7' 15 , 14° 37' 2 , 13° 20' 6 , 10° 35' 2 , 15° 14'
สิงฆโกฏิ 1 , 24° 21' 8 , 8° 52' 3 , 3° 32' 15 , 19° 39' 14 , 20° 21' 15 , 19° 11'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 0° 54' 0 , 4° 9' 0 , 1° 34' 0 , 7° 50' 0 , 7° 20' 0 , 7° 49'
สิงฆผล 0 , 2° 38' 0 , 2° 20' 0 , 2° 35' 0 , 0° 24' 0 , 1° 3' 0 , 0° 25'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 0' 0 , 21° 0' 1 , 9° 58' 0 , 11° 0' 2 , 16° 48' 9 , 4° 55'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 38' 0 , 23° 20' 1 , 12° 33' 0 , 11° 24' 2 , 17° 51' 9 , 5° 20'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 12° 44' 0 , 19° 11' 1 , 14° 7' 0 , 19° 14' 2 , 25° 11' 8 , 27° 31'
พลอักษร 28464 25327 27877 4400 11435 4514
พลหาร 764 1151 2647 1154 5111 16051
มหาผล 1 , 7° 15' 0 , 22° 0' 0 , 10° 31' 0 , 3° 48' 0 , 2° 14' 0 , 0° 16'
มหาสมผุส 8 , 3° 46' 5 , 15° 1' 3 , 26° 21' 5 , 29° 6' 6 , 25° 32' 11 , 24° 49'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 18 , 17 12 , 23 8 , 44 13 , 26 15 , 25 26 , 37

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 6 , 2° 34'
ทนทลิปดา 154
อดีตอุทัย 2156
อนาคตอุทัย 23044
ทินาฒ หายนะฉายา  53692
ทินประมาณ 107384
นิสาฒ 54308
รัตติประมาณ 108616
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 110156
กำลังอักษร 161689
อักษรลัคนา 55845
มหาสมผุส 3 , 21° 4'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 8 , 20
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 46 พระเคราะห์สม 55

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 6 เดือน 2 วัน
พลอักษรศักราช 28982
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 11 , 0 ปี 7 เดือน 6 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 16056
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 4 , 1 ปี 1 เดือน 8 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 11  00  09
อินทภาส ( ตีน : 1 ) 0 ปี 10 เดือน 22 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 4 ) 0 ปี 4 เดือน 24 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 4 , 2° 2'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 6° 23'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 23° 37'
สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖


ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ เกาะ สัตตมนวางค์ 7 มังกร ตติยตรียางค์ 5 มีน

เกี่ยวอสิเลสะนักษัตรฤกษ์ที่ 9 ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
  ๑๐
  ๒๒
 

 

 

 

 
     

๓๔

๒๘
๔๓
๑๐
๒๖
     
                 
      ๑๓
๔๑
๑๑
๑๓
     
   

๒๐


๔๓๑๔

๒๑
   
  ๔๖

๗๖๖
๑๙
๕๕  


๔๖

๑๕

๒๖
๒๑

๒๙

๒๕
๓๒

๒๔

๑๐
๓๗
๑๑
๒๔
๔๙

๒๓
๓๗
                 
๑๘
๑๖
๑๒
๒๒

๔๓
๑๓
๒๕
๑๕
๒๔
๑๓
๒๗
๔๗
๒๖
๓๖
๒๗
๑๐

๑๕
๑๗


๑๓

๑๑

๒๓
๕๓

๒๒
๔๕

๑๘
๓๐
๑๑
๑๙
๒๓
๑๑
๒๔
๓๑


๑๖๕๕๖๖๖๐
๒๐


๒๔


๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๒๕
๑๓๗ ๑๑๘
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๗๘๔
๓๙๕ ๑๔๙๙๙๕
๑๐๑๖ ๑๒๐๓
๑๗ ๒๗
๑๑


๑๑สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖

ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ เกาะ สัตตมนวางค์ ๗ มังกร ตติยตรียางค์ ๕ มีน


เกี่ยวอสิเลสะนักษัตรฤกษ์ที่ ๙ ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์
 
 
  ๒๔