คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
6 , 7° 5' 3 , 29° 32' 8 , 24° 52' 6 , 12° 3' 5 , 17° 9' 7 , 10° 21' 7 , 16° 7' 4 , 15° 3' 11 , 10° 55' 0 , 3° 45'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1378 1378
อหรคุณ 503328 503519
กรมจุมพล 781 153581
อวมาน 566 591
มาสเกณฑ์ 17044 17050
ดีถี 9 23
อุจจพล 1747 1938
วาร 7 2
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16600127 86400 191

เถลิงศก : เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2559 , 00:34:11น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 6 , 9° 10'
ฟิลิปด์ 0
มัธยมรวิ 6 , 8° 47'
พลอาทิตย์ 3 , 19° 10'
เกณฑ์ 2 , 10° 50'
ขันธ์ 4
ฉายา 13
ภุชลิปด์ 650
รวิภุชผล 0 , 2° 5'
มหาสมผุส 6 , 7° 5'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 14 , 1
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 3 , 24° 44'
ฟิลิปด์ 10
มัธยมอุจจ์ 7 , 5° 53'
อุจวิเศษ 8 , 18° 51'
เกณฑ์ 2 , 18° 51'
ขันธ์ 5
ฉายา 10
ภุชลิปด์ 231
จันทริภุชผล 0 , 4° 48'
มหาสมผุส 3 , 29° 32'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 8 , 59
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 24 , 22
ราหู
มัธยมราหู
3 , 27° 27'
มหาสมผุส
4 , 15° 3'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
10 , 7

เกตุ
มัธยมเกตุ
0 , 19° 5'
มหาสมผุส
11 , 10° 55'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
25 , 35

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8831427 68937256 1413725 26994690 575241 216194
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 10 , 10° 27' 6 , 14° 16' 5 , 12° 5' 9 , 1° 30' 7 , 17° 21' 0 , 3° 14'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 6 , 3° 27' 10 , 28° 47' 11 , 20° 5' 3 , 18° 47' 11 , 10° 21' 7 , 29° 14'
ภุช 0 , 3° 27' ธนัง 1 , 1° 13' ธนัง 0 , 9° 55' ธนัง 2 , 11° 13' รณัง 0 , 19° 39' ธนัง 1 , 29° 14' ธนัง
โกฏิ 2 , 26° 33' รณัง 1 , 28° 47' ธนัง 2 , 20° 5' ธนัง 0 , 18° 47' รณัง 2 , 10° 21' ธนัง 1 , 0° 46' รณัง
มนทภุช 0 , 28° 3' 8 , 11° 25' 2 , 20° 39' 14 , 29° 48' 5 , 9° 49' 14 , 2° 19'
มนทโกฏิ 16 , 0° 59' 13 , 29° 34' 15 , 17° 50' 5 , 2° 46' 14 , 28° 2' 8 , 8° 40'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 8° 1' 0 , 7° 0' 0 , 7° 48' 0 , 2° 33' 0 , 7° 28' 0 , 4° 9'
โกฏิผล 0 , 4° 0' 0 , 3° 30' 0 , 3° 54' 0 , 1° 16' 0 , 3° 44' 0 , 2° 4'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 41° 0' 3 , 13° 30' 3 , 5° 54' 10 , 18° 44' 2 , 6° 44' 21 , 11° 56'
พลอักษร 1683 15085 4839 26988 9589 25339
พลหาร 2460 6210 5754 19124 4004 38516
ผล 0 , 0° 41' 0 , 2° 25' 0 , 0° 50' 0 , 1° 24' 0 , 2° 23' 0 , 0° 39'
มนทสมผุส 10 , 11° 8' 6 , 11° 12' 5 , 12° 55' 6 , 7° 23' 7 , 19° 44' 0 , 3° 53'
พลพระเคราะห์มนท์ 4 , 2° 21' 11 , 26° 56' 11 , 4° 8' 9 , 5° 53' 1 , 10° 57' 5 , 25° 6'
ภุช 1 , 27° 39' รณัง 0 , 3° 4' ธนัง 0 , 25° 52' ธนัง 2 , 24° 7' ธนัง 1 , 10° 57' รณัง 0 , 4° 54' รณัง
โกฏิ 1 , 2° 21' รณัง 2 , 26° 56' ธนัง 2 , 4° 8' ธนัง 0 , 5° 53' ธนัง 1 , 19° 3' ธนัง 2 , 25° 6' รณัง
สิงฆภุช 13 , 22° 39' 0 , 24° 56' 7 , 0° 22' 15 , 26° 2' 10 , 10° 47' 1 , 9° 51'
สิงฆโกฏิ 8 , 18° 20' 16 , 1° 45' 14 , 15° 24' 1 , 17° 51' 12 , 0° 12' 15 , 28° 2'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 4° 18' 0 , 8° 2' 0 , 7° 15' 0 , 0° 48' 0 , 6° 0' 0 , 7° 58'
สิงฆผล 0 , 2° 17' 0 , 0° 8' 0 , 1° 10' 0 , 2° 38' 0 , 1° 43' 0 , 0° 13'
มนทพยาสน์ 0 , 10° 56' 0 , 21° 0' 1 , 11° 6' 0 , 11° 0' 2 , 17° 51' 9 , 5° 6'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 13' 0 , 21° 8' 1 , 12° 16' 0 , 13° 38' 2 , 19° 34' 9 , 5° 19'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 8° 55' 0 , 29° 10' 1 , 19° 31' 0 , 14° 26' 2 , 25° 34' 8 , 27° 21'
พลอักษร 24759 1496 12622 28562 18647 2391
พลหาร 535 1750 2971 866 5134 16041
มหาผล 1 , 16° 16' 0 , 0° 51' 0 , 4° 14' 1 , 2° 58' 0 , 3° 37' 0 , 0° 8'
มหาสมผุส 8 , 24° 52' 6 , 12° 3' 5 , 17° 9' 7 , 10° 21' 7 , 16° 7' 0 , 3° 45'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 19 , 53 14 , 24 12 , 33 16 , 32 16 , 59 27 , 17


ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 6 , 7° 5'
ทนทลิปดา 425
อดีตอุทัย 5950
อนาคตอุทัย 19250
ทินาฒ หายนะฉายา  53150
ทินประมาณ 106300
นิสาฒ 54850
รัตติประมาณ 109700
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 113950
กำลังอักษร 161147
อักษรลัคนา 59097
มหาสมผุส 3 , 26° 30'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 8 , 45
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 45 พระเคราะห์สม 54

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 2 ปี 6 เดือน 7 วัน
พลอักษรศักราช 29707
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 8 , 3 ปี 9 เดือน 18 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 12888
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 2 , 2 ปี 3 เดือน 25 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 08  03  12
อินทภาส ( ตีน : 1 ) 7 ปี 8 เดือน 5 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 3 ) 0 ปี 2 เดือน 12 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 6 , 23° 53'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 7 , 15° 20'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 4 , 14° 40'
สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร


ลัคนาสถิตราศีกรกฎ เกาะ อัฏฐมนวางค์ 8 กุมภ์ ตติยตรียางค์ 5 มีน

เกี่ยวอสิเลสะนักษัตรฤกษ์ที่ 9 ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์


ยันต์ดวงพิชัยสงคราม


 
 
๒๕  
   
๒๐


๒๕
     


๒๙
๓๒

๒๒
๒๗
     
                 
      ๑๔

๕๗
๑๐
     
   

๔๗


๑๐

๒๔
๔๔


๕๓

๒๖
๓๐
   
  ๔๕

๗๖๘
๔๔
๕๔  

๒๔
๕๒

๑๒

๑๗

๑๐
๒๑

๑๖

๑๕
๑๑
๑๐
๕๕


๔๕

๑๔
๔๐
                 
๑๙
๕๑
๑๔
๒๔
๑๒
๓๒
๑๖
๓๑
๑๖
๕๗
๑๐
๒๕
๓๔
๒๗
๑๖
๒๔
๒๒
๑๐
๑๐
๒๗

๑๔
๑๖

๑๒


๓๐

๑๗
๒๑

๒๗
๒๗

๑๙


๑๔

๒๓
๕๓
๑๖๖๐๐๑๒๗
 
๑๓๗๘   ๑๓๗๘
๑๗๐๔๔ ๑๗๐๕๐
๕๖๖ ๕๙๑
๕๐๓๓๒๘ ๕๐๓๕๑๙
๗๘๑ ๑๕๓๕๘๑
๑๗๔๗ ๑๙๓๘
๒๓
 

สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีกรกฎ เกาะ อัฏฐมนวางค์ ๘ กุมภ์ ตติยตรียางค์ ๕ มีน

เกี่ยวอสิเลสะนักษัตรฤกษ์ที่ ๙ ประกอบไปด้วยสมโณแห่งฤกษ์
๑๒๑๘
 
 
๑๘   ๑๒
   
ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม