คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
1 , 14° 50' 6 , 12° 21' 1 , 18° 34' 0 , 27° 3' 3 , 22° 56' 3 , 0° 0' 7 , 3° 29' 5 , 12° 14' 8 , 12° 55' 11 , 28° 56'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1377 1377
อหรคุณ 502962 503006
กรมจุมพล 188 35388
อวมาน 0 484
มาสเกณฑ์ 17031 17033
ดีถี 28 12
อุจจพล 1381 1425
วาร 5 0
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16569789 86400 44

เถลิงศก : พฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 , 18:21:36 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 1 , 13° 32'
ฟิลิปด์ 5
มัธยมรวิ 1 , 13° 9'
พลอาทิตย์ 10 , 23° 32'
เกณฑ์ 1 , 6° 28'
ขันธ์ 2
ฉายา 27
ภุชลิปด์ 388
รวิภุชผล 0 , 1° 18'
มหาสมผุส 1 , 14° 50'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 3 , 22
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 6 , 15° 15'
ฟิลิปด์ 1
มัธยมอุจจ์ 5 , 8° 45'
อุจวิเศษ 1 , 6° 30'
เกณฑ์ 1 , 6° 30'
ขันธ์ 2
ฉายา 61
ภุชลิปด์ 390
จันทริภุชผล 0 , 2° 54'
มหาสมผุส 6 , 12° 21'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 14 , 26
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 12 , 17
ราหู
มัธยมราหู
3 , 0° 16'
มหาสมผุส
5 , 12° 14'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
12 , 10

เกตุ
มัธยมเกตุ
3 , 17° 5'
มหาสมผุส
8 , 12° 55'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
18 , 59

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8815297 68811287 1411167 26945375 574211 215829
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 1 , 11° 37' 8 , 14° 47' 3 , 29° 27' 5 , 19° 35' 7 , 0° 11' 11 , 27° 9'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 9 , 4° 37' 6 , 3° 9' 10 , 7° 27' 10 , 23° 9' 10 , 23° 11' 7 , 23° 9'
ภุช 2 , 25° 23' ธนัง 0 , 3° 9' ธนัง 1 , 22° 33' ธนัง 1 , 6° 51' ธนัง 1 , 6° 49' ธนัง 1 , 23° 9' ธนัง
โกฏิ 0 , 4° 37' ธนัง 2 , 26° 51' รณัง 1 , 7° 27' ธนัง 1 , 23° 9' ธนัง 1 , 23° 11' ธนัง 1 , 6° 51' รณัง
มนทภุช 15 , 28° 36' 0 , 25° 37' 12 , 21° 33' 9 , 15° 47' 9 , 15° 34' 12 , 25° 12'
มนทโกฏิ 1 , 7° 32' 16 , 1° 35' 9 , 19° 26' 12 , 25° 12' 12 , 25° 25' 9 , 15° 47'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 0° 38' 0 , 8° 2' 0 , 4° 49' 0 , 6° 25' 0 , 6° 25' 0 , 4° 46'
โกฏิผล 0 , 0° 19' 0 , 4° 1' 0 , 2° 24' 0 , 3° 12' 0 , 3° 12' 0 , 2° 23'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 45° 19' 3 , 5° 59' 3 , 4° 24' 10 , 23° 12' 2 , 6° 12' 21 , 11° 37'
พลอักษร 28716 1537 22893 17147 17134 23112
พลหาร 2719 5759 5664 19392 3972 38497
ผล 0 , 10° 33' 0 , 0° 16' 0 , 4° 2' 0 , 0° 53' 0 , 4° 18' 0 , 0° 36'
มนทสมผุส 1 , 22° 10' 1 , 13° 25' 4 , 3° 29' 1 , 14° 2' 7 , 4° 29' 11 , 27° 45'
พลพระเคราะห์มนท์ 0 , 9° 1' 4 , 28° 38' 2 , 20° 20' 7 , 24° 27' 5 , 21° 20' 10 , 14° 36'
ภุช 0 , 9° 1' รณัง 1 , 1° 22' รณัง 2 , 20° 20' รณัง 1 , 24° 27' ธนัง 0 , 8° 40' รณัง 1 , 15° 24' ธนัง
โกฏิ 2 , 20° 59' ธนัง 1 , 28° 38' รณัง 0 , 9° 40' ธนัง 1 , 5° 33' รณัง 2 , 21° 20' รณัง 1 , 14° 36' ธนัง
สิงฆภุช 2 , 13° 20' 8 , 12° 20' 15 , 18° 20' 13 , 3° 8' 2 , 10° 29' 11 , 7° 56'
สิงฆโกฏิ 15 , 19° 39' 13 , 28° 39' 2 , 18° 37' 9 , 7° 51' 15 , 20° 22' 11 , 3° 3'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 50' 0 , 6° 59' 0 , 1° 19' 0 , 4° 38' 0 , 7° 50' 0 , 5° 33'
สิงฆผล 0 , 0° 24' 0 , 1° 24' 0 , 2° 36' 0 , 2° 11' 0 , 0° 23' 0 , 1° 52'
มนทพยาสน์ 0 , 12° 5' 0 , 21° 0' 1 , 10° 27' 0 , 11° 0' 2 , 17° 14' 9 , 4° 58'
สมผุสพยาสน์ 0 , 12° 29' 0 , 22° 24' 1 , 13° 3' 0 , 13° 11' 2 , 17° 37' 9 , 6° 50'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 20° 19' 0 , 15° 25' 1 , 14° 22' 0 , 8° 33' 2 , 9° 47' 9 , 12° 23'
พลอักษร 4400 15140 28100 23588 4229 20276
พลหาร 1219 925 2662 513 4187 16943
มหาผล 0 , 3° 36' 0 , 16° 22' 0 , 10° 33' 1 , 15° 58' 0 , 1° 0' 0 , 1° 11'
มหาสมผุส 1 , 18° 34' 0 , 27° 3' 3 , 22° 56' 3 , 0° 0' 7 , 3° 29' 11 , 28° 56'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 3 , 39 2 , 1 8 , 28 6 , 46 16 , 0 26 , 56

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 1 , 14° 50'
ทนทลิปดา 890
อดีตอุทัย 7120
อนาคตอุทัย 7280
ทินาฒ วัฒนะฉายา  59380
ทินประมาณ 118760
นิสาฒ 48620
รัตติประมาณ 97240
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 25120
กำลังอักษร 167377
อักษรลัคนา 192497
มหาสมผุส 10 , 18° 32'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 23 , 54
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 51 พระเคราะห์สม 48

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 1 ปี 1 เดือน 14 วัน
พลอักษรศักราช 29204
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 14 , 1 ปี 8 เดือน 0 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 20760
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 7 , 2 ปี 9 เดือน 14 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 14  01  10
อินทภาส ( ตีน : 3 ) 5 ปี 2 เดือน 16 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 6 ) 5 ปี 4 เดือน 0 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 4 , 26° 45'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 18° 9'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 11° 51'
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันเสาร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส


ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ เกาะ ฉัฐมนวางค์ 5 มีน ทุติยตรียางค์ 4 เมถุน

เกี่ยวศตภิษัชนักษัตรฤกษ์ที่ 24 ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
 
๑๔   ๑๖
 

 

 

 

 
     
๑๔
๕๐

๑๒
๒๑

๒๗
๓๑
     
                 
     
๒๑
๑๔
๒๕
๑๒
     
   
๑๓

๑๓
๓๒

๑๕
๑๕


๔๕
๑๐
๑๘
๓๒
   
  ๕๑

๑๘
๗๖๗ ๒๓
๕๓
๔๘  

๑๘
๓๔

๒๗

๒๒
๕๖
๒๙

๑๒
๑๔

๑๒
๕๕
๑๑
๒๘
๕๖

๑๑
๕๑
                 

๓๘


๒๘

๔๕
๑๖
๑๒
๑๐
๑๘
๕๘
๒๖
๕๕
๑๒
๑๗

๑๑
๓๗

๑๔
๔๗

๒๙
๒๗

๑๙
๓๕


๑๑


๑๖

๑๗
๑๑
๒๗

๒๖
๔๕
๑๖๕๖๙๗๘๙
๒๐


๑๔๗


๑๔
๑๓๗๗   ๑๓๗๗
๑๗๐๓๑ ๑๗๐๓๓
๔๘๔
๕๐๒๙๖๒ ๕๐๓๐๐๖
๑๘๘ ๓๕๓๘๘
๑๓๘๑ ๑๔๒๕
๒๘ ๑๒
๑๔

๑๐
๑๔สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันเสาร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส

ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ เกาะ ฉัฐมนวางค์ ๕ มีน ทุติยตรียางค์ ๔ เมถุน

เกี่ยวศตภิษัชนักษัตรฤกษ์ที่ ๒๔ ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์