คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
7 , 22° 32' 11 , 13° 46' 9 , 29° 15' 8 , 9° 2' 5 , 25° 46' 9 , 4° 25' 7 , 21° 14' 4 , 12° 39' 10 , 17° 4' 0 , 3° 7'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1378 1378
อหรคุณ 503328 503564
กรมจุมพล 781 189581
อวมาน 566 394
มาสเกณฑ์ 17044 17052
ดีถี 9 9
อุจจพล 1747 1983
วาร 7 5
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16602788 86400 236

เถลิงศก : เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2559 , 00:34:11น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 7 , 23° 31'
ฟิลิปด์ 2
มัธยมรวิ 7 , 23° 8'
พลอาทิตย์ 5 , 3° 31'
เกณฑ์ 0 , 26° 29'
ขันธ์ 1
ฉายา 32
ภุชลิปด์ 689
รวิภุชผล 0 , 0° 59'
มหาสมผุส 7 , 22° 32'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 17 , 27
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 11 , 17° 40'
ฟิลิปด์ 3
มัธยมอุจจ์ 7 , 10° 54'
อุจวิเศษ 4 , 6° 46'
เกณฑ์ 1 , 23° 14'
ขันธ์ 3
ฉายา 47
ภุชลิปด์ 494
จันทริภุชผล 0 , 3° 54'
มหาสมผุส 11 , 13° 46'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 25 , 48
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 9 , 16
ราหู
มัธยมราหู
3 , 29° 51'
มหาสมผุส
4 , 12° 39'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
9 , 58

เกตุ
มัธยมเกตุ
1 , 12° 56'
มหาสมผุส
10 , 17° 4'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
23 , 48

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8832842 68948305 1413949 26999015 575331 216227
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 11 , 4° 2' 0 , 18° 25' 5 , 15° 49' 11 , 13° 35' 7 , 18° 51' 0 , 3° 47'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 6 , 27° 2' 0 , 13° 8' 11 , 23° 49' 5 , 3° 8' 11 , 11° 51' 7 , 29° 47'
ภุช 0 , 27° 2' ธนัง 0 , 13° 8' รณัง 0 , 6° 11' ธนัง 0 , 26° 52' รณัง 0 , 18° 9' ธนัง 1 , 29° 47' ธนัง
โกฏิ 2 , 2° 58' รณัง 2 , 16° 52' ธนัง 2 , 23° 49' ธนัง 2 , 3° 8' รณัง 2 , 11° 51' ธนัง 1 , 0° 13' รณัง
มนทภุช 7 , 9° 52' 3 , 16° 49' 1 , 20° 17' 7 , 8° 30' 4 , 27° 37' 14 , 5° 40'
มนทโกฏิ 14 , 13° 1' 15 , 11° 17' 15 , 25° 25' 14 , 13° 22' 15 , 1° 5' 8 , 5° 19'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 13' 0 , 7° 41' 0 , 7° 55' 0 , 7° 13' 0 , 7° 31' 0 , 4° 5'
โกฏิผล 0 , 3° 36' 0 , 3° 50' 0 , 3° 57' 0 , 3° 36' 0 , 3° 45' 0 , 2° 2'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 41° 24' 3 , 13° 50' 3 , 5° 57' 10 , 16° 24' 2 , 6° 45' 21 , 11° 58'
พลอักษร 13192 6409 3017 13110 8857 25540
พลหาร 2484 6230 5757 18984 4005 38518
ผล 0 , 5° 18' 0 , 1° 1' 0 , 0° 31' 0 , 0° 41' 0 , 2° 12' 0 , 0° 39'
มนทสมผุส 11 , 9° 20' 7 , 22° 7' 5 , 16° 20' 7 , 22° 27' 7 , 21° 3' 0 , 4° 26'
พลพระเคราะห์มนท์ 3 , 16° 12' 7 , 3° 42' 9 , 23° 12' 8 , 8° 52' 11 , 27° 55' 4 , 11° 18'
ภุช 2 , 13° 48' รณัง 1 , 3° 42' ธนัง 2 , 6° 48' ธนัง 2 , 8° 52' ธนัง 0 , 2° 5' ธนัง 1 , 18° 42' รณัง
โกฏิ 0 , 16° 12' รณัง 1 , 26° 18' รณัง 0 , 23° 12' ธนัง 0 , 21° 8' รณัง 2 , 27° 55' ธนัง 1 , 11° 18' รณัง
สิงฆภุช 15 , 5° 3' 8 , 26° 34' 14 , 20° 49' 14 , 25° 1' 0 , 16° 56' 11 , 28° 4'
สิงฆโกฏิ 4 , 11° 45' 13 , 14° 25' 6 , 8° 41' 5 , 21° 53' 16 , 3° 45' 10 , 12° 55'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 2° 12' 0 , 6° 44' 0 , 3° 9' 0 , 2° 52' 0 , 8° 4' 0 , 5° 13'
สิงฆผล 0 , 2° 31' 0 , 1° 29' 0 , 2° 27' 0 , 2° 28' 0 , 0° 5' 0 , 1° 59'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 2' 0 , 21° 0' 1 , 11° 7' 0 , 11° 0' 2 , 17° 52' 9 , 5° 7'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 33' 0 , 22° 29' 1 , 13° 34' 0 , 13° 28' 2 , 17° 57' 9 , 7° 6'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 11° 21' 0 , 15° 45' 1 , 16° 43' 0 , 10° 36' 2 , 26° 1' 9 , 1° 53'
พลอักษร 27303 15994 26449 26701 1016 21484
พลหาร 681 945 2803 636 5161 16313
มหาผล 1 , 10° 5' 0 , 16° 55' 0 , 9° 26' 1 , 11° 58' 0 , 0° 11' 0 , 1° 19'
มหาสมผุส 9 , 29° 15' 8 , 9° 2' 5 , 25° 46' 9 , 4° 25' 7 , 21° 14' 0 , 3° 7'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 22 , 27 18 , 41 13 , 11 20 , 35 17 , 21 27 , 14


ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 7 , 22° 32'
ทนทลิปดา 1352
อดีตอุทัย 16224
อนาคตอุทัย 5376
ทินาฒ หายนะฉายา  47696
ทินประมาณ 95392
นิสาฒ 60304
รัตติประมาณ 120608
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 149424
กำลังอักษร 155693
อักษรลัคนา 89117
มหาสมผุส 5 , 7° 31'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 11 , 50
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 55 พระเคราะห์สม 53

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 2 ปี 7 เดือน 22 วัน
พลอักษรศักราช 29752
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 25 , 3 ปี 0 เดือน 24 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 37104
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 19 , 1 ปี 8 เดือน 16 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 25  03  01
อินทภาส ( ตีน : 8 ) 3 ปี 3 เดือน 14 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 11 ) 4 ปี 11 เดือน 6 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 6 , 28° 53'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 7 , 17° 43'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 4 , 12° 17'
สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร


ลัคนาสถิตราศีกันย์ เกาะ ตติยนวางค์ 5 มีน ปฐมตรียางค์ 4 กันย์

เกี่ยวอุตรผลคุนีนักษัตรฤกษ์ที่ 12 ประกอบไปด้วยโจโรแห่งฤกษ์


ยันต์ดวงพิชัยสงคราม


 
 
๑๖   ๑๔
   
๒๐


๒๒
๑๙


๑๖
     
๒๒
๓๒
๑๑
๑๓
๔๖

๒๑
๑๔
     
                 
      ๑๗
๒๖
๒๕
๔๖

๕๕
     
   
๒๓

๒๓
๓๑
๑๑
๑๗
๔๐

๑๐
๕๔


๓๑
   
  ๕๕

๕๙
๗๖๘ ๑๑
๔๘
๕๓  

๒๙
๑๕๒๕
๔๖


๒๕

๒๑
๑๔

๑๒
๓๙
๑๐
๑๗๑๒
๑๗
                 
๒๒
๒๖
๑๘
๔๐
๑๓
๑๐
๒๐
๓๔
๑๗
๒๐

๕๖
๒๓
๔๖
๒๗
๑๔

๑๖
๑๑


๑๘
๒๕

๑๕
๔๙
๑๑
๑๓
๓๕

๑๘
๕๑

๒๙
๕๑

๑๒
๕๖


๔๗

๒๘
๕๓
๑๖๖๐๒๗๘๘
 
๑๓๗๘   ๑๓๗๘
๑๗๐๔๔ ๑๗๐๕๒
๕๖๖ ๓๙๔
๕๐๓๓๒๘ ๕๐๓๕๖๔
๗๘๑ ๑๘๙๕๘๑
๑๗๔๗ ๑๙๘๓
 

สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีกันย์ เกาะ ตติยนวางค์ ๕ มีน ปฐมตรียางค์ ๔ กันย์

เกี่ยวอุตรผลคุนีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๒ ประกอบไปด้วยโจโรแห่งฤกษ์


๒๕


๒๕


๒๔
 
  ๑๑
๒๔  
   
๑๑
ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม