คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
0 , 13° 4' 4 , 3° 12' 0 , 25° 4' 0 , 29° 47' 3 , 19° 50' 1 , 21° 44' 7 , 6° 7' 5 , 13° 59' 9 , 0° 24' 11 , 27° 43'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1377 1377
อหรคุณ 502962 502973
กรมจุมพล 188 8988
อวมาน 0 121
มาสเกณฑ์ 17031 17032
ดีถี 28 9
อุจจพล 1381 1392
วาร 5 2
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16567838 86400 11

เถลิงศก : พฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 , 18:21:36 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 0 , 11° 1'
ฟิลิปด์ 11
มัธยมรวิ 0 , 10° 38'
พลอาทิตย์ 9 , 21° 1'
เกณฑ์ 2 , 8° 59'
ขันธ์ 4
ฉายา 13
ภุชลิปด์ 539
รวิภุชผล 0 , 2° 3'
มหาสมผุส 0 , 13° 4'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 27 , 60
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 4 , 0° 26'
ฟิลิปด์ 0
มัธยมอุจจ์ 5 , 5° 4'
อุจวิเศษ 10 , 25° 22'
เกณฑ์ 1 , 4° 38'
ขันธ์ 2
ฉายา 61
ภุชลิปด์ 278
จันทริภุชผล 0 , 2° 46'
มหาสมผุส 4 , 3° 12'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 9 , 14
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 9 , 10
ราหู
มัธยมราหู
2 , 28° 31'
มหาสมผุส
5 , 13° 59'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
12 , 18

เกตุ
มัธยมเกตุ
2 , 29° 36'
มหาสมผุส
9 , 0° 24'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
20 , 17

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8814260 68803186 1411004 26942203 574145 215806
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 0 , 24° 20' 3 , 29° 46' 3 , 26° 44' 3 , 26° 43' 6 , 29° 5' 11 , 26° 46'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 8 , 17° 20' 5 , 0° 38' 10 , 4° 44' 9 , 20° 38' 10 , 22° 5' 7 , 22° 46'
ภุช 2 , 17° 20' ธนัง 0 , 29° 22' รณัง 1 , 25° 16' ธนัง 2 , 9° 22' ธนัง 1 , 7° 55' ธนัง 1 , 22° 46' ธนัง
โกฏิ 0 , 12° 40' รณัง 2 , 0° 38' รณัง 1 , 4° 44' ธนัง 0 , 20° 38' ธนัง 1 , 22° 5' ธนัง 1 , 7° 14' รณัง
มนทภุช 15 , 12° 14' 7 , 28° 50' 13 , 8° 7' 14 , 26° 2' 9 , 22° 17' 12 , 22° 52'
มนทโกฏิ 3 , 13° 1' 14 , 8° 17' 9 , 2° 52' 5 , 17° 49' 12 , 18° 42' 9 , 18° 7'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 1° 43' 0 , 7° 8' 0 , 4° 33' 0 , 2° 48' 0 , 6° 19' 0 , 4° 48'
โกฏิผล 0 , 0° 51' 0 , 3° 34' 0 , 2° 16' 0 , 1° 24' 0 , 3° 9' 0 , 2° 24'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 44° 9' 3 , 6° 26' 3 , 4° 16' 10 , 21° 24' 2 , 6° 9' 21 , 11° 36'
พลอักษร 27734 14330 23887 26762 17537 22972
พลหาร 2649 5786 5656 19284 3969 38496
ผล 0 , 10° 28' 0 , 2° 28' 0 , 4° 13' 0 , 1° 23' 0 , 4° 25' 0 , 0° 35'
มนทสมผุส 1 , 4° 48' 0 , 8° 10' 4 , 0° 57' 0 , 12° 1' 7 , 3° 30' 11 , 27° 21'
พลพระเคราะห์มนท์ 0 , 24° 10' 8 , 8° 24' 3 , 20° 19' 8 , 15° 18' 6 , 22° 52' 11 , 16° 43'
ภุช 0 , 24° 10' รณัง 2 , 8° 24' ธนัง 2 , 9° 41' รณัง 2 , 15° 18' ธนัง 0 , 22° 52' ธนัง 0 , 13° 17' ธนัง
โกฏิ 2 , 5° 50' ธนัง 0 , 21° 36' รณัง 0 , 20° 19' รณัง 0 , 14° 42' รณัง 2 , 7° 8' รณัง 2 , 16° 43' ธนัง
สิงฆภุช 6 , 16° 33' 14 , 24° 4' 14 , 26° 41' 15 , 8° 6' 6 , 5° 58' 3 , 18° 2'
สิงฆโกฏิ 14 , 18° 51' 5 , 25° 40' 5 , 15° 14' 3 , 29° 33' 14 , 21° 30' 15 , 10° 59'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 19' 0 , 2° 56' 0 , 2° 45' 0 , 2° 0' 0 , 7° 22' 0 , 7° 41'
สิงฆผล 0 , 1° 5' 0 , 2° 28' 0 , 2° 29' 0 , 2° 32' 0 , 1° 2' 0 , 0° 36'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 46' 0 , 21° 0' 1 , 10° 24' 0 , 11° 0' 2 , 17° 10' 9 , 4° 58'
สมผุสพยาสน์ 0 , 12° 51' 0 , 23° 28' 1 , 12° 53' 0 , 13° 32' 2 , 18° 12' 9 , 5° 34'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 20° 10' 0 , 20° 32' 1 , 10° 8' 0 , 11° 32' 2 , 10° 50' 9 , 13° 15'
พลอักษร 11793 26644 26801 27486 11158 6482
พลหาร 1210 1232 2408 692 4250 16995
มหาผล 0 , 9° 44' 0 , 21° 37' 0 , 11° 7' 1 , 9° 43' 0 , 2° 37' 0 , 0° 22'
มหาสมผุส 0 , 25° 4' 0 , 29° 47' 3 , 19° 50' 1 , 21° 44' 7 , 6° 7' 11 , 27° 43'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 1 , 54 2 , 14 8 , 14 3 , 54 16 , 12 26 , 51

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 0 , 13° 4'
ทนทลิปดา 784
อดีตอุทัย 7840
อนาคตอุทัย 10160
ทินาฒ วัฒนะฉายา  55568
ทินประมาณ 111136
นิสาฒ 52432
รัตติประมาณ 104864
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 7840
กำลังอักษร 163565
อักษรลัคนา 171405
มหาสมผุส 8 , 27° 40'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 20 , 4
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 53 พระเคราะห์สม 49

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 1 ปี 0 เดือน 13 วัน
พลอักษรศักราช 29173
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 9 , 0 ปี 11 เดือน 6 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 13296
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 2 , 1 ปี 11 เดือน 19 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 09  00  14
อินทภาส ( ตีน : 1 ) 8 ปี 0 เดือน 11 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 4 ) 8 ปี 0 เดือน 24 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 4 , 23° 4'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 16° 24'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 13° 36'
สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส


ลัคนาสถิตย์ราศีธนู เกาะ นวมนวางค์ 5 ธนู ตติยตรียางค์ 1 สิงห์

เกี่ยวอุตราษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 21 ประกอบไปด้วยโจโรแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
๑๑  
๑๙   ๑๑
 

 

 

 

 
     
๑๓


๑๒

๒๐
     
                 
      ๒๗
๕๘

๑๔
๑๒
๑๖
     
   
๑๐
๓๘

๑๑


๒๖๒๗
๔๐
   
  ๕๓

๗๖๗ ๒๐
๔๙  

๒๕

๒๙
๔๗

๑๙
๕๐

๒๑
๔๔๑๓
๕๙


๒๔
๑๑
๒๗
๔๓

๑๓
๓๖
                 

๕๒

๑๔

๑๔

๕๒
๑๖
๑๒
๑๒
๑๗
๒๐
๑๖
๒๖
๔๙

๑๐

๒๔
๒๐

๒๙
๔๖

๒๖
๔๔

๒๖
๔๓

๒๙

๒๘
๓๑

๒๙
๓๖
๑๑
๒๖
๔๖

๒๓
๑๖๕๖๗๘๓๘
๒๐


๑๓๒

๑๑
๑๙
๑๓๗๗   ๑๓๗๗
๑๗๐๓๑ ๑๗๐๓๒
๑๒๑
๕๐๒๙๖๒ ๕๐๒๙๗๓
๑๘๘ ๘๙๘๘
๑๓๘๑ ๑๓๙๒
๒๘


๑๔


๑๑

สุริยคติกาลวันจันทร์ ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส

ลัคนาสถิตย์ราศีธนู เกาะ นวมนวางค์ ๕ ธนู ตติยตรียางค์ ๑ สิงห์

เกี่ยวอุตราษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ ๒๑ ประกอบไปด้วยโจโรแห่งฤกษ์
 
๑๑  
  ๒๔