คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 2557 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
 
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
4 , 15° 34' 7 , 23° 1' 6 , 29° 33' 5 , 11° 58' 3 , 17° 41' 4 , 0° 3' 6 , 20° 54' 5 , 26° 32' 1 , 6° 4' 11 , 25° 35'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502736
กรมจุมพล 395 111595
อวมาน 137 282
มาสเกณฑ์ 17019 17024
ดีถี 17 8
อุจจพล 1016 1155
วาร 4 3
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16553823 86400 139

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 4 , 17° 26'
ฟิลิปด์ 2
มัธยมรวิ 4 , 17° 3'
พลอาทิตย์ 1 , 27° 26'
เกณฑ์ 1 , 27° 26'
ขันธ์ 3
ฉายา 22
ภุชลิปด์ 746
รวิภุชผล 0 , 1° 52'
มหาสมผุส 4 , 15° 34'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 10 , 10
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 7 , 27° 39'
ฟิลิปด์ 13
มัธยมอุจจ์ 4 , 8° 41'
อุจวิเศษ 3 , 18° 58'
เกณฑ์ 2 , 11° 2'
ขันธ์ 4
ฉายา 30
ภุชลิปด์ 662
จันทริภุชผล 0 , 4° 38'
มหาสมผุส 7 , 23° 1'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 17 , 29
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 8 , 7
ราหู
มัธยมราหู
2 , 15° 58'
มหาสมผุส
5 , 26° 32'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
13 , 14

เกตุ
มัธยมเกตุ
10 , 23° 56'
มหาสมผุส
1 , 6° 4'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
2 , 43

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8806808 68744994 1409822 26919422 573670 215637
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 8 , 20° 8' 7 , 19° 54' 3 , 7° 2' 3 , 7° 2' 6 , 21° 10' 11 , 23° 57'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 4 , 13° 8' 9 , 7° 3' 9 , 15° 2' 1 , 27° 3' 10 , 14° 10' 7 , 19° 57'
ภุช 1 , 16° 52' รณัง 2 , 22° 57' ธนัง 2 , 14° 58' ธนัง 1 , 27° 3' รณัง 1 , 15° 50' ธนัง 1 , 19° 57' ธนัง
โกฏิ 1 , 13° 8' รณัง 0 , 7° 3' ธนัง 0 , 15° 2' ธนัง 1 , 2° 57' ธนัง 1 , 14° 10' ธนัง 1 , 10° 3' รณัง
มนทภุช 11 , 16° 53' 15 , 23° 39' 15 , 7° 25' 13 , 19° 0' 11 , 10° 35' 12 , 5° 41'
มนทโกฏิ 10 , 24° 6' 1 , 27° 20' 4 , 2° 16' 8 , 21° 59' 11 , 0° 25' 10 , 5° 18'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 5° 24' 0 , 0° 57' 0 , 2° 2' 0 , 4° 22' 0 , 5° 30' 0 , 5° 5'
โกฏิผล 0 , 2° 42' 0 , 0° 28' 0 , 1° 1' 0 , 2° 11' 0 , 2° 45' 0 , 2° 32'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 42° 18' 3 , 10° 28' 3 , 3° 1' 10 , 22° 11' 2 , 5° 45' 21 , 11° 28'
พลอักษร 20813 28419 27445 24540 20435 21941
พลหาร 2538 6028 5581 19331 3945 38488
ผล 0 , 8° 12' 0 , 4° 42' 0 , 4° 55' 0 , 1° 16' 0 , 5° 10' 0 , 0° 34'
มนทสมผุส 8 , 11° 56' 4 , 21° 45' 3 , 11° 57' 4 , 15° 47' 6 , 26° 20' 11 , 24° 31'
พลพระเคราะห์มนท์ 3 , 24° 53' 9 , 1° 51' 10 , 24° 54' 1 , 8° 45' 2 , 9° 17' 7 , 7° 28'
ภุช 2 , 5° 7' รณัง 2 , 28° 9' ธนัง 1 , 5° 6' ธนัง 1 , 8° 45' รณัง 2 , 9° 17' รณัง 1 , 7° 28' ธนัง
โกฏิ 0 , 24° 53' รณัง 0 , 1° 51' ธนัง 1 , 24° 54' ธนัง 1 , 21° 15' ธนัง 0 , 20° 43' ธนัง 1 , 22° 32' รณัง
สิงฆภุช 14 , 17° 24' 16 , 4° 14' 9 , 5° 6' 9 , 27° 22' 14 , 25° 52' 9 , 19° 32'
สิงฆโกฏิ 6 , 22° 23' 0 , 15° 2' 13 , 5° 53' 12 , 13° 37' 5 , 18° 29' 12 , 21° 27'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 3° 22' 0 , 0° 15' 0 , 6° 36' 0 , 6° 14' 0 , 2° 48' 0 , 6° 21'
สิงฆผล 0 , 2° 25' 0 , 2° 41' 0 , 1° 31' 0 , 1° 39' 0 , 2° 28' 0 , 1° 36'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 16' 0 , 21° 0' 1 , 9° 51' 0 , 11° 0' 2 , 16° 42' 9 , 4° 54'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 41' 0 , 23° 41' 1 , 11° 22' 0 , 12° 39' 2 , 19° 10' 9 , 6° 30'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 10° 19' 0 , 23° 56' 1 , 17° 58' 0 , 18° 53' 2 , 21° 58' 9 , 0° 9'
พลอักษร 26244 29054 16506 17842 26752 17372
พลหาร 619 1436 2878 1133 4918 16209
มหาผล 1 , 12° 23' 0 , 20° 13' 0 , 5° 44' 0 , 15° 44' 0 , 5° 26' 0 , 1° 4'
มหาสมผุส 6 , 29° 33' 5 , 11° 58' 3 , 17° 41' 4 , 0° 3' 6 , 20° 54' 11 , 25° 35'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 15 , 44 12 , 9 8 , 4 9 , 0 15 , 4 26 , 41

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 4 , 15° 34'
ทนทลิปดา 934
อดีตอุทัย 11208
อนาคตอุทัย 10392
ทินาฒ หายนะฉายา  59332
ทินประมาณ 118664
นิสาฒ 48668
รัตติประมาณ 97336
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 72408
กำลังอักษร 167329
อักษรลัคนา 23737
มหาสมผุส 1 , 11° 57'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 3 , 9
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 48 พระเคราะห์สม 45

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 4 เดือน 15 วัน
พลอักษรศักราช 28935
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 17 , 1 ปี 10 เดือน 12 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 25152
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 10 , 2 ปี 2 เดือน 27 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 17  01  13
อินทภาส ( ตีน : 4 ) 2 ปี 9 เดือน 3 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 7 ) 2 ปี 1 เดือน 18 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 3 , 26° 41'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 3° 50'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 26° 10'
สุริยคติกาลวันอังคาร ที่ 2 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖


ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ เกาะ จตุตถนวางค์ 3 เมษ ทุติยตรียางค์ 4 กันย์

เกี่ยวโรหิณีนักษัตรฤกษ์ที่ 4 ประกอบไปด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันอังคาร ที่ 2 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
 
๒๗  
 

 

 

 

 
     
๑๕
๓๔

๒๓


๒๗
     
                 
      ๑๐
๑๐
๑๗
๒๘
๑๓
๑๒
     
   
๑๗

๑๗
๒๖

๒๗
๓๙


๔๑

๑๑
๕๗
   
  ๔๘

๕๒
๗๖๖
๔๕  

๒๙
๓๓

๑๑
๕๘

๑๗
๔๑๒๐
๕๔

๒๖
๓๒


๑๑
๒๕
๓๕

๒๖
๑๐
                 
๑๕
๔๒
๑๒


๑๕
๑๓
๑๔

๔๒
๒๖
๔๐


๒๐

๑๙
๕๔

๒๑
๑๐

๑๕
๕๘
๑๐
๒๓
๕๖
๑๑
๒๓
๕๗

๒๖
๔๑
๑๖๕๕๓๘๒๓
๒๐


๑๕๑๐


๒๗
๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๒๔
๑๓๗ ๒๘๒
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๗๓๖
๓๙๕ ๑๑๑๕๙๕
๑๐๑๖ ๑๑๕๕
๑๗
๑๗

๑๓
๑๗

๑๐
๑๒

สุริยคติกาลวันอังคาร ที่ ๒ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖

ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ เกาะ จตุตถนวางค์ ๓ เมษ ทุติยตรียางค์ ๔ กันย์


เกี่ยวโรหิณีนักษัตรฤกษ์ที่ ๔ ประกอบไปด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์
 
๑๐  
๑๒   ๑๘