คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
3 , 10° 52' 8 , 7° 45' 2 , 28° 46' 3 , 24° 4' 4 , 3° 38' 4 , 13° 8' 7 , 0° 33' 5 , 9° 7' 7 , 11° 38' 0 , 0° 7'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1377 1377
อหรคุณ 502962 503065
กรมจุมพล 188 82588
อวมาน 0 441
มาสเกณฑ์ 17031 17035
ดีถี 28 12
อุจจพล 1381 1484
วาร 5 3
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16573278 86400 103

เถลิงศก : พฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 , 18:21:36 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 3 , 11° 41'
ฟิลิปด์ 1
มัธยมรวิ 3 , 11° 18'
พลอาทิตย์ 0 , 21° 41'
เกณฑ์ 0 , 21° 41'
ขันธ์ 1
ฉายา 32
ภุชลิปด์ 401
รวิภุชผล 0 , 0° 49'
มหาสมผุส 3 , 10° 52'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 7 , 34
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 8 , 12° 39'
ฟิลิปด์ 12
มัธยมอุจจ์ 5 , 15° 19'
อุจวิเศษ 2 , 27° 20'
เกณฑ์ 2 , 27° 20'
ขันธ์ 5
ฉายา 10
ภุชลิปด์ 740
จันทริภุชผล 0 , 4° 54'
มหาสมผุส 8 , 7° 45'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 18 , 35
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 12 , 14
ราหู
มัธยมราหู
3 , 3° 23'
มหาสมผุส
5 , 9° 7'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
11 , 57

เกตุ
มัธยมเกตุ
4 , 18° 22'
มหาสมผุส
7 , 11° 38'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
16 , 38

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8817152 68825774 1411462 26951047 574329 215871
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 2 , 12° 32' 4 , 16° 14' 4 , 4° 22' 8 , 24° 7' 7 , 2° 9' 11 , 27° 51'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 10 , 5° 32' 8 , 1° 18' 10 , 12° 22' 0 , 21° 18' 10 , 25° 9' 7 , 23° 51'
ภุช 1 , 24° 28' ธนัง 2 , 1° 18' ธนัง 1 , 17° 38' ธนัง 0 , 21° 18' รณัง 1 , 4° 51' ธนัง 1 , 23° 51' ธนัง
โกฏิ 1 , 5° 32' ธนัง 0 , 28° 42' รณัง 1 , 12° 22' ธนัง 2 , 8° 42' ธนัง 1 , 25° 9' ธนัง 1 , 6° 9' รณัง
มนทภุช 13 , 3° 14' 14 , 9° 38' 11 , 21° 33' 5 , 23° 14' 9 , 3° 35' 12 , 29° 29'
มนทโกฏิ 9 , 7° 45' 7 , 23° 25' 10 , 19° 26' 14 , 24° 41' 13 , 7° 24' 9 , 11° 30'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 4° 38' 0 , 3° 53' 0 , 5° 19' 0 , 7° 25' 0 , 6° 37' 0 , 4° 42'
โกฏิผล 0 , 2° 19' 0 , 1° 56' 0 , 2° 39' 0 , 3° 42' 0 , 3° 18' 0 , 2° 21'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 47° 19' 3 , 8° 4' 3 , 4° 39' 10 , 23° 42' 2 , 6° 18' 21 , 11° 39'
พลอักษร 23594 25778 21093 10394 16415 23369
พลหาร 2839 5884 5679 19422 3978 38499
ผล 0 , 8° 18' 0 , 4° 22' 0 , 3° 42' 0 , 0° 32' 0 , 4° 7' 0 , 0° 36'
มนทสมผุส 2 , 20° 50' 3 , 15° 40' 4 , 8° 4' 3 , 10° 46' 7 , 6° 16' 11 , 28° 27'
พลพระเคราะห์มนท์ 11 , 9° 32' 10 , 29° 26' 0 , 26° 46' 6 , 16° 39' 3 , 24° 58' 8 , 17° 9'
ภุช 0 , 20° 28' ธนัง 1 , 0° 34' ธนัง 0 , 26° 46' รณัง 0 , 16° 39' ธนัง 2 , 5° 2' รณัง 2 , 17° 9' ธนัง
โกฏิ 2 , 9° 32' ธนัง 1 , 29° 26' ธนัง 2 , 3° 14' ธนัง 2 , 13° 21' รณัง 0 , 24° 58' รณัง 0 , 12° 51' รณัง
สิงฆภุช 5 , 16° 27' 8 , 7° 27' 7 , 7° 42' 4 , 15° 25' 14 , 17° 14' 15 , 11° 52'
สิงฆโกฏิ 14 , 26° 23' 14 , 3° 32' 14 , 13° 34' 15 , 4° 8' 6 , 23° 3' 3 , 14° 30'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 26' 0 , 7° 4' 0 , 7° 14' 0 , 7° 34' 0 , 3° 23' 0 , 1° 45'
สิงฆผล 0 , 0° 55' 0 , 1° 22' 0 , 1° 12' 0 , 0° 45' 0 , 2° 25' 0 , 2° 34'
มนทพยาสน์ 0 , 12° 37' 0 , 21° 0' 1 , 10° 33' 0 , 11° 0' 2 , 17° 21' 9 , 4° 59'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 32' 0 , 22° 22' 1 , 11° 45' 0 , 11° 45' 2 , 19° 46' 9 , 7° 33'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 20° 58' 0 , 29° 26' 1 , 18° 59' 0 , 4° 11' 2 , 16° 23' 9 , 5° 48'
พลอักษร 9987 14847 13062 8125 26234 27712
พลหาร 1258 1766 2939 251 4583 16548
มหาผล 0 , 7° 56' 0 , 8° 24' 0 , 4° 26' 1 , 2° 22' 0 , 5° 43' 0 , 1° 40'
มหาสมผุส 2 , 28° 46' 3 , 24° 4' 4 , 3° 38' 4 , 13° 8' 7 , 0° 33' 0 , 0° 7'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 6 , 40 8 , 34 9 , 16 9 , 60 15 , 48 27 , 0

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 3 , 10° 52'
ทนทลิปดา 652
อดีตอุทัย 6520
อนาคตอุทัย 11480
ทินาฒ หายนะฉายา  63496
ทินประมาณ 126992
นิสาฒ 44504
รัตติประมาณ 89008
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 49720
กำลังอักษร 171493
อักษรลัคนา 5213
มหาสมผุส 0 , 8° 41'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 27 , 40
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 49 พระเคราะห์สม 46

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 1 ปี 3 เดือน 10 วัน
พลอักษรศักราช 29260
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 18 , 2 ปี 3 เดือน 6 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 26736
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 11 , 3 ปี 6 เดือน 16 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 18  02  04
อินทภาส ( ตีน : 5 ) 6 ปี 5 เดือน 14 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 8 ) 6 ปี 8 เดือน 24 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 5 , 3° 19'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 21° 16'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 8° 44'
สุริยคติกาลวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันอังคาร ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส


ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ เกาะ ตติยนวางค์ 4 เมถุน ปฐมตรียางค์ 3 เมษ

เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ 1 ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
 
๑๖   ๑๔
 

 

 

 

 
     
๑๐
๕๒


๔๕

๒๖
๕๓
     
                 
     
๓๓
๑๘
๓๔
๑๑
๕๔
     
   
๑๑
๑๘

๑๑
๔๑

๑๒
๓๙

๑๕
๑๙


๔๑
   
  ๔๙

๔๙
๗๖๗ ๒๗
๓๙
๔๖  

๒๘
๔๖

๒๔


๓๘

๑๓


๓๓๑๑
๓๘
๔๔
                 

๓๙

๓๓

๑๖

๕๙
๑๕
๔๗
๑๑
๕๖
๑๖
๓๗
๒๗
๑๒
๑๔

๑๒
๓๒

๑๖
๑๔


๒๒

๒๔
๒๓

๑๘
๒๒
๑๑
๒๗
๕๑


๑๙
๑๖๕๗๓๒๗๘
๒๐


๑๐๑๑


๑๖
๑๓๗๗   ๑๓๗๗
๑๗๐๓๑ ๑๗๐๓๕
๔๔๑
๕๐๒๙๖๒ ๕๐๓๐๖๕
๑๘๘ ๘๒๕๘๘
๑๓๘๑ ๑๔๘๔
๒๘ ๑๒
๑๘


๑๘สุริยคติกาลวันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันอังคาร ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีมะแม
สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ อธิกมาส

ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ เกาะ ตติยนวางค์ ๔ เมถุน ปฐมตรียางค์ ๓ เมษ

เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑ ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์
 
 
  ๒๔