คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ และ ดวงพิชัยสงคราม

เกณฑ์คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์

สมผุสและลัคนา วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
1 , 13° 38' 10 , 6° 56' 7 , 12° 7' 0 , 21° 9' 4 , 20° 37' 1 , 8° 34' 7 , 15° 44' 4 , 22° 57' 1 , 29° 55' 0 , 3° 10'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1378 1378
อหรคุณ 503328 503370
กรมจุมพล 781 34381
อวมาน 566 336
มาสเกณฑ์ 17044 17045
ดีถี 9 22
อุจจพล 1747 1789
วาร 7 0
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16591315 86400 42

เถลิงศก : เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2559 , 00:34:11น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 1 , 12° 18'
ฟิลิปด์ 5
มัธยมรวิ 1 , 11° 55'
พลอาทิตย์ 10 , 22° 18'
เกณฑ์ 1 , 7° 42'
ขันธ์ 2
ฉายา 27
ภุชลิปด์ 462
รวิภุชผล 0 , 1° 20'
มหาสมผุส 1 , 13° 38'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 3 , 16
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 10 , 11° 27'
ฟิลิปด์ 11
มัธยมอุจจ์ 6 , 19° 18'
อุจวิเศษ 3 , 22° 9'
เกณฑ์ 2 , 7° 51'
ขันธ์ 4
ฉายา 30
ภุชลิปด์ 471
จันทริภุชผล 0 , 4° 31'
มหาสมผุส 10 , 6° 56'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 23 , 1
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 21 , 56
ราหู
มัธยมราหู
3 , 19° 33'
มหาสมผุส
4 , 22° 57'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
10 , 44

เกตุ
มัธยมเกตุ
10 , 0° 5'
มหาสมผุส
1 , 29° 55'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
4 , 30

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8826742 68900667 1412982 26980365 574941 216088
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 7 , 22° 22' 10 , 4° 27' 4 , 29° 42' 1 , 2° 45' 7 , 12° 21' 0 , 1° 28'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 3 , 15° 22' 6 , 1° 55' 11 , 7° 42' 10 , 21° 55' 11 , 5° 21' 7 , 27° 28'
ภุช 2 , 14° 38' รณัง 0 , 1° 55' ธนัง 0 , 22° 18' ธนัง 1 , 8° 5' ธนัง 0 , 24° 39' ธนัง 1 , 27° 28' ธนัง
โกฏิ 0 , 15° 22' รณัง 2 , 28° 5' รณัง 2 , 7° 42' ธนัง 1 , 21° 55' ธนัง 2 , 5° 21' ธนัง 1 , 2° 32' รณัง
มนทภุช 15 , 6° 45' 0 , 15° 35' 6 , 1° 22' 9 , 23° 18' 6 , 20° 29' 13 , 21° 32'
มนทโกฏิ 4 , 4° 58' 16 , 4° 6' 14 , 22° 39' 12 , 17° 41' 14 , 17° 52' 8 , 19° 27'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 2° 5' 0 , 8° 4' 0 , 7° 23' 0 , 6° 18' 0 , 7° 18' 0 , 4° 19'
โกฏิผล 0 , 1° 2' 0 , 4° 2' 0 , 3° 41' 0 , 3° 9' 0 , 3° 39' 0 , 2° 9'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 43° 58' 3 , 5° 58' 3 , 5° 41' 10 , 23° 9' 2 , 6° 39' 21 , 11° 51'
พลอักษร 27405 935 10882 17598 12029 24692
พลหาร 2638 5758 5741 19389 3999 38511
ผล 0 , 10° 23' 0 , 0° 9' 0 , 1° 53' 0 , 0° 54' 0 , 3° 0' 0 , 0° 38'
มนทสมผุส 7 , 11° 59' 1 , 12° 4' 5 , 1° 35' 1 , 12° 49' 7 , 15° 21' 0 , 2° 6'
พลพระเคราะห์มนท์ 6 , 0° 4' 3 , 7° 37' 3 , 19° 40' 0 , 10° 4' 6 , 3° 26' 10 , 20° 11'
ภุช 0 , 0° 4' ธนัง 2 , 22° 23' รณัง 2 , 10° 20' รณัง 0 , 10° 4' รณัง 0 , 3° 26' ธนัง 1 , 9° 49' ธนัง
โกฏิ 2 , 29° 56' รณัง 0 , 7° 37' รณัง 0 , 19° 40' รณัง 2 , 19° 56' ธนัง 2 , 26° 34' รณัง 1 , 20° 11' ธนัง
สิงฆภุช 0 , 0° 32' 15 , 22° 30' 14 , 28° 0' 2 , 21° 52' 0 , 27° 55' 10 , 3° 52'
สิงฆโกฏิ 16 , 7° 51' 2 , 1° 56' 5 , 9° 57' 15 , 17° 31' 16 , 1° 1' 12 , 7° 7'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 8° 8' 0 , 1° 2' 0 , 2° 40' 0 , 7° 48' 0 , 8° 1' 0 , 6° 7'
สิงฆผล 0 , 0° 0' 0 , 2° 37' 0 , 2° 29' 0 , 0° 27' 0 , 0° 9' 0 , 1° 41'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 43' 0 , 21° 0' 1 , 11° 0' 0 , 11° 0' 2 , 17° 45' 9 , 5° 4'
สมผุสพยาสน์ 0 , 11° 43' 0 , 23° 37' 1 , 13° 29' 0 , 11° 27' 2 , 17° 54' 9 , 6° 45'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 3° 35' 0 , 22° 35' 1 , 10° 49' 0 , 19° 15' 2 , 9° 53' 9 , 12° 52'
พลอักษร 32 28350 26880 4912 1675 18232
พลหาร 215 1355 2449 1155 4193 16972
มหาผล 0 , 0° 8' 0 , 20° 55' 0 , 10° 58' 0 , 4° 15' 0 , 0° 23' 0 , 1° 4'
มหาสมผุส 7 , 12° 7' 0 , 21° 9' 4 , 20° 37' 1 , 8° 34' 7 , 15° 44' 0 , 3° 10'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 16 , 40 1 , 36 10 , 33 2 , 54 16 , 57 27 , 14


ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์

ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 1 , 13° 38'
ทนทลิปดา 818
อดีตอุทัย 6544
อนาคตอุทัย 7856
ทินาฒ วัฒนะฉายา  59236
ทินประมาณ 118472
นิสาฒ 48764
รัตติประมาณ 97528
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 24544
กำลังอักษร 167233
อักษรลัคนา 191777
มหาสมผุส 10 , 17° 2'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 23 , 47
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 50 พระเคราะห์สม 47

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 2 ปี 1 เดือน 13 วัน
พลอักษรศักราช 29563
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 23 , 0 ปี 0 เดือน 24 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 33144
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 16 , 2 ปี 2 เดือน 7 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 23  00  01
อินทภาส ( ตีน : 7 ) 5 ปี 9 เดือน 23 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 10 ) 6 ปี 11 เดือน 6 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 6 , 7° 17'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 7 , 7° 26'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 4 , 22° 34'
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 อธิกสุรทิน
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันศุกร์ แรม ๗ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร


ลัคนาสถิตราศีกุมภ์ เกาะ ฉัฐมนวางค์ 5 มีน ทุติยตรียางค์ 4 เมถุน

เกี่ยวศตภิษัชนักษัตรฤกษ์ที่ 24 ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์


ยันต์ดวงพิชัยสงคราม


 
 
  ๒๓
   
๒๐


๑๓
๑๖


     
๑๓
๓๘
๑๐

๕๖

๒๓
๑๘
     
                 
     
๑๖
๒๓
๑๐
๔๑
     
   
๑๑
๕๕

๑๒
๑๘
๑๐
๑๑
๒๗

๑๙
๑๘
๑๐
๑๗
   
  ๕๐

๒๐
๗๖๘ ๒๓
๔๖
๔๗  

๑๒

๒๑

๒๐
๓๗


๓๔

๑๕
๔๔

๒๒
๕๗

๒๙
๕๕


๑๐

๒๒
๓๔
                 
๑๖
๓๙

๓๕
๑๐
๓๒

๕๓
๑๖
๕๕
๑๐
๔๓

๒๙
๒๗
๑๔
๒๑
๕๖

๒๒
๒๒
๑๐

๒๗

๒๙
๔๒


๔๕

๑๒
๒๑

๑๙
๓๓
๑๐๒๘


๑๗
๑๖๕๙๑๓๑๕
 
๑๓๗๘   ๑๓๗๘
๑๗๐๔๔ ๑๗๐๔๕
๕๖๖ ๓๓๖
๕๐๓๓๒๘ ๕๐๓๓๗๐
๗๘๑ ๓๔๓๘๑
๑๗๔๗ ๑๗๘๙
๒๒
 

สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อธิกสุรทิน
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ/กรุงเทพฯ นักษัตร์


จันทรคติกาลวันศุกร์ แรม ๗ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีวอก
อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ อธิกวาร

ลัคนาสถิตราศีกุมภ์ เกาะ ฉัฐมนวางค์ ๕ มีน ทุติยตรียางค์ ๔ เมถุน

เกี่ยวศตภิษัชนักษัตรฤกษ์ที่ ๒๔ ประกอบไปด้วยเทวีแห่งฤกษ์


๒๓


๒๓


๒๔
 
  ๑๑
๒๔  
   
๑๐
ตัวอย่าง การลง/จารยันต์ เกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม