คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
6 , 13° 35' 9 , 23° 21' 8 , 11° 36' 5 , 27° 20' 3 , 28° 0' 6 , 12° 51' 6 , 26° 53' 5 , 23° 25' 0 , 4° 47' 11 , 24° 36'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502795
กรมจุมพล 395 158795
อวมาน 137 239
มาสเกณฑ์ 17019 17026
ดีถี 17 8
อุจจพล 1016 1214
วาร 4 6
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16557311 86400 198

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 6 , 15° 34'
ฟิลิปด์ 12
มัธยมรวิ 6 , 15° 11'
พลอาทิตย์ 3 , 25° 34'
เกณฑ์ 2 , 4° 26'
ขันธ์ 4
ฉายา 13
ภุชลิปด์ 266
รวิภุชผล 0 , 1° 59'
มหาสมผุส 6 , 13° 35'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 14 , 31
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 9 , 25° 2'
ฟิลิปด์ 11
มัธยมอุจจ์ 4 , 15° 15'
อุจวิเศษ 5 , 9° 47'
เกณฑ์ 0 , 20° 13'
ขันธ์ 1
ฉายา 71
ภุชลิปด์ 313
จันทริภุชผล 0 , 1° 41'
มหาสมผุส 9 , 23° 21'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 22 , 0
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 8 , 18
ราหู
มัธยมราหู
2 , 19° 5'
มหาสมผุส
5 , 23° 25'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
13 , 0

เกตุ
มัธยมเกตุ
11 , 25° 13'
มหาสมผุส
0 , 4° 47'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
27 , 22

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8808663 68759476 1410115 26925092 573788 215678
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 9 , 21° 3' 3 , 21° 16' 3 , 11° 55' 6 , 11° 32' 6 , 23° 8' 11 , 24° 38'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 5 , 14° 3' 11 , 5° 11' 9 , 19° 55' 3 , 25° 11' 10 , 16° 8' 7 , 20° 38'
ภุช 0 , 15° 57' รณัง 0 , 24° 49' ธนัง 2 , 10° 5' ธนัง 2 , 4° 49' รณัง 1 , 13° 52' ธนัง 1 , 20° 38' ธนัง
โกฏิ 2 , 14° 3' รณัง 2 , 5° 11' ธนัง 0 , 19° 55' ธนัง 0 , 25° 11' รณัง 1 , 16° 8' ธนัง 1 , 9° 22' รณัง
มนทภุช 4 , 9° 43' 6 , 21° 50' 14 , 27° 30' 14 , 16° 47' 10 , 28° 35' 12 , 9° 51'
มนทโกฏิ 15 , 5° 34' 14 , 17° 32' 5 , 11° 59' 6 , 24° 49' 11 , 12° 24' 10 , 1° 8'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 7° 36' 0 , 7° 18' 0 , 2° 42' 0 , 3° 25' 0 , 5° 42' 0 , 5° 1'
โกฏิผล 0 , 3° 48' 0 , 3° 39' 0 , 1° 21' 0 , 1° 42' 0 , 2° 51' 0 , 2° 30'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 41° 12' 3 , 13° 39' 3 , 3° 21' 10 , 18° 18' 2 , 5° 51' 21 , 11° 30'
พลอักษร 7783 12110 26850 26207 19715 22191
พลหาร 2472 6219 5601 19098 3951 38490
ผล 0 , 3° 8' 0 , 1° 56' 0 , 4° 47' 0 , 1° 22' 0 , 4° 59' 0 , 0° 34'
มนทสมผุส 9 , 17° 55' 6 , 17° 7' 3 , 16° 42' 6 , 13° 49' 6 , 28° 7' 11 , 25° 12'
พลพระเคราะห์มนท์ 3 , 2° 44' 2 , 25° 51' 9 , 1° 31' 0 , 2° 17' 0 , 12° 56' 5 , 10° 1'
ภุช 2 , 27° 16' รณัง 2 , 25° 51' รณัง 2 , 28° 29' ธนัง 0 , 2° 17' รณัง 0 , 12° 56' รณัง 0 , 19° 59' รณัง
โกฏิ 0 , 2° 44' รณัง 0 , 4° 9' ธนัง 0 , 1° 31' ธนัง 2 , 27° 43' ธนัง 2 , 17° 4' ธนัง 2 , 10° 1' รณัง
สิงฆภุช 16 , 2° 26' 15 , 29° 33' 16 , 4° 54' 0 , 18° 34' 3 , 15° 11' 5 , 12° 31'
สิงฆโกฏิ 0 , 22° 13' 1 , 3° 45' 0 , 12° 20' 16 , 3° 21' 15 , 11° 42' 14 , 27° 22'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 0° 22' 0 , 0° 34' 0 , 0° 12' 0 , 8° 3' 0 , 7° 42' 0 , 7° 27'
สิงฆผล 0 , 2° 40' 0 , 2° 40' 0 , 2° 41' 0 , 0° 6' 0 , 0° 35' 0 , 0° 54'
มนทพยาสน์ 0 , 10° 59' 0 , 21° 0' 1 , 10° 0' 0 , 11° 0' 2 , 16° 49' 9 , 4° 55'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 39' 0 , 23° 40' 1 , 12° 41' 0 , 11° 6' 2 , 17° 24' 9 , 5° 49'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 13° 17' 0 , 24° 14' 1 , 12° 53' 0 , 19° 9' 2 , 25° 6' 8 , 28° 22'
พลอักษร 28946 28773 29094 1114 6311 9751
พลหาร 797 1454 2573 1149 5106 16102
มหาผล 1 , 6° 19' 0 , 19° 47' 0 , 11° 18' 0 , 0° 58' 0 , 1° 14' 0 , 0° 36'
มหาสมผุส 8 , 11° 36' 5 , 27° 20' 3 , 28° 0' 6 , 12° 51' 6 , 26° 53' 11 , 24° 36'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 18 , 53 13 , 18 8 , 52 14 , 28 15 , 31 26 , 36

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 6 , 13° 35'
ทนทลิปดา 815
อดีตอุทัย 11410
อนาคตอุทัย 13790
ทินาฒ หายนะฉายา  52370
ทินประมาณ 104740
นิสาฒ 55630
รัตติประมาณ 111260
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 119410
กำลังอักษร 160367
อักษรลัคนา 63777
มหาสมผุส 4 , 3° 35'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 9 , 16
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 45 พระเคราะห์สม 55

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 6 เดือน 13 วัน
พลอักษรศักราช 28993
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 22 , 0 ปี 0 เดือน 0 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 31680
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 15 , 0 ปี 6 เดือน 13 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 22  00  00
อินทภาส ( ตีน : 6 ) 2 ปี 5 เดือน 17 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 9 ) 2 ปี 0 เดือน 0 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 4 , 3° 15'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 6° 58'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 23° 2'
สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖


ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ เกาะ ทุติยนวางค์ 6 พฤษภ ปฐมตรียางค์ 1 สิงห์

เกี่ยวมฆานักษัตรฤกษ์ที่ 10 ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
 
๑๓   ๑๗
 

 

 

 

 
     
๑๓
๓๕

๒๓
๒๑


๔๖
     
                 
      ๑๔
๓๑
๒๒
๑๒
๕๘
     
   
๑๕
๑๑

๑๕
๓๔

๒๕

๑๕
๑๕


๓๕
   
  ๔๕

๕๙
๗๖๖
๑๖
๕๕  

๑๑
๓๖

๒๗
๒๐

๒๘

๑๒
๕๑

๒๖
๕๓

๒๓
๒๕


๔๗
๑๑
๒๔
๓๖

๒๓
                 
๑๘
๕๒
๑๓
๑๘

๕๑
๑๔
๒๗
๑๕
๓๐
๑๓
๒๗
๒๑
๒๖
๓๕

๑๘

๒๑

๒๑
๑๖

๑๑
๕๕

๑๑
๓๒

๒๓

๑๙
๑๑
๒๕
๑๓
๑๑
๒๔
๓๘


๑๕
๑๖๕๕๗๓๑๑
๒๐


๑๓๑๕


๑๓
๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๒๖
๑๓๗ ๒๓๙
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๗๙๕
๓๙๕ ๑๕๘๗๙๕
๑๐๑๖ ๑๒๑๔
๑๗
๒๒


๒๒สุริยคติกาลวันศุกร์ ที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖

ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ เกาะ ทุติยนวางค์ ๖ พฤษภ ปฐมตรียางค์ ๑ สิงห์


เกี่ยวมฆานักษัตรฤกษ์ที่ ๑๐ ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์