คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
5 , 3° 1' 3 , 26° 10' 7 , 12° 27' 5 , 26° 28' 3 , 21° 21' 4 , 21° 52' 6 , 22° 21' 5 , 25° 35' 0 , 26° 31' 11 , 25° 19'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502754
กรมจุมพล 395 125995
อวมาน 137 480
มาสเกณฑ์ 17019 17024
ดีถี 17 26
อุจจพล 1016 1173
วาร 4 0
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16554887 86400 157

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 5 , 5° 10'
ฟิลิปด์ 8
มัธยมรวิ 5 , 4° 47'
พลอาทิตย์ 2 , 15° 10'
เกณฑ์ 2 , 15° 10'
ขันธ์ 5
ฉายา 5
ภุชลิปด์ 10
รวิภุชผล 0 , 2° 9'
มหาสมผุส 5 , 3° 1'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 11 , 29
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 3 , 24° 49'
ฟิลิปด์ 10
มัธยมอุจจ์ 4 , 10° 41'
อุจวิเศษ 11 , 14° 8'
เกณฑ์ 0 , 15° 52'
ขันธ์ 1
ฉายา 71
ภุชลิปด์ 52
จันทริภุชผล 0 , 1° 21'
มหาสมผุส 3 , 26° 10'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 8 , 43
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 26 , 55
ราหู
มัธยมราหู
2 , 16° 55'
มหาสมผุส
5 , 25° 35'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
13 , 10

เกตุ
มัธยมเกตุ
11 , 3° 29'
มหาสมผุส
0 , 26° 31'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
1 , 60

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8807374 68749411 1409911 26921151 573705 215649
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 8 , 29° 34' 10 , 3° 31' 3 , 8° 31' 4 , 5° 51' 6 , 21° 45' 11 , 24° 9'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 4 , 22° 34' 9 , 24° 47' 9 , 16° 31' 2 , 14° 47' 10 , 14° 45' 7 , 20° 9'
ภุช 1 , 7° 26' รณัง 2 , 5° 13' ธนัง 2 , 13° 29' ธนัง 2 , 14° 47' รณัง 1 , 15° 15' ธนัง 1 , 20° 9' ธนัง
โกฏิ 1 , 22° 34' รณัง 0 , 24° 47' ธนัง 0 , 16° 31' ธนัง 0 , 15° 13' ธนัง 1 , 14° 45' ธนัง 1 , 9° 51' รณัง
มนทภุช 9 , 19° 20' 14 , 17° 36' 15 , 4° 24' 15 , 7° 3' 11 , 7° 1' 12 , 6° 54'
มนทโกฏิ 12 , 21° 39' 6 , 21° 34' 4 , 14° 20' 4 , 3° 45' 11 , 3° 58' 10 , 4° 5'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 6° 22' 0 , 3° 22' 0 , 2° 14' 0 , 2° 4' 0 , 5° 34' 0 , 5° 4'
โกฏิผล 0 , 3° 11' 0 , 1° 41' 0 , 1° 7' 0 , 1° 2' 0 , 2° 47' 0 , 2° 32'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 41° 49' 3 , 11° 41' 3 , 3° 7' 10 , 21° 2' 2 , 5° 47' 21 , 11° 28'
พลอักษร 17360 26256 27264 27423 20221 22014
พลหาร 2509 6101 5587 19262 3947 38488
ผล 0 , 6° 55' 0 , 4° 18' 0 , 4° 52' 0 , 1° 25' 0 , 5° 7' 0 , 0° 34'
มนทสมผุส 8 , 22° 39' 5 , 9° 5' 3 , 13° 23' 5 , 3° 22' 6 , 26° 52' 11 , 24° 43'
พลพระเคราะห์มนท์ 3 , 17° 52' 7 , 5° 34' 10 , 8° 36' 0 , 27° 31' 1 , 22° 5' 6 , 19° 56'
ภุช 2 , 12° 8' รณัง 1 , 5° 34' ธนัง 1 , 21° 24' ธนัง 0 , 27° 31' รณัง 1 , 22° 5' รณัง 0 , 19° 56' ธนัง
โกฏิ 0 , 17° 52' รณัง 1 , 24° 26' รณัง 1 , 8° 36' ธนัง 2 , 2° 29' ธนัง 1 , 7° 55' ธนัง 2 , 10° 4' รณัง
สิงฆภุช 15 , 1° 40' 9 , 7° 57' 12 , 14° 32' 7 , 13° 48' 12 , 18° 42' 5 , 12° 7'
สิงฆโกฏิ 4 , 25° 18' 13 , 3° 2' 9 , 26° 27' 14 , 12° 2' 9 , 22° 17' 14 , 27° 28'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 2° 25' 0 , 6° 33' 0 , 4° 56' 0 , 7° 12' 0 , 4° 52' 0 , 7° 27'
สิงฆผล 0 , 2° 30' 0 , 1° 32' 0 , 2° 5' 0 , 1° 14' 0 , 2° 6' 0 , 0° 54'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 9' 0 , 21° 0' 1 , 9° 54' 0 , 11° 0' 2 , 16° 44' 9 , 4° 54'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 39' 0 , 22° 32' 1 , 11° 59' 0 , 12° 14' 2 , 18° 50' 9 , 5° 48'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 11° 14' 0 , 15° 59' 1 , 16° 55' 0 , 19° 26' 2 , 23° 42' 8 , 28° 21'
พลอักษร 27100 16677 22472 13428 22722 9727
พลหาร 674 959 2815 1166 5022 16101
มหาผล 1 , 10° 12' 0 , 17° 23' 0 , 7° 58' 0 , 11° 30' 0 , 4° 31' 0 , 0° 36'
มหาสมผุส 7 , 12° 27' 5 , 26° 28' 3 , 21° 21' 4 , 21° 52' 6 , 22° 21' 11 , 25° 19'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 16 , 42 13 , 14 8 , 21 10 , 39 15 , 10 26 , 39

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 5 , 3° 1'
ทนทลิปดา 181
อดีตอุทัย 2534
อนาคตอุทัย 22666
ทินาฒ หายนะฉายา  57238
ทินประมาณ 114476
นิสาฒ 50762
รัตติประมาณ 101524
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 85334
กำลังอักษร 165235
อักษรลัคนา 34569
มหาสมผุส 2 , 6° 2'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 4 , 58
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 47 พระเคราะห์สม 44

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 5 เดือน 3 วัน
พลอักษรศักราช 28953
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 8 , 2 ปี 9 เดือน 18 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 12528
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 1 , 3 ปี 2 เดือน 21 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 08  02  12
อินทภาส ( ตีน : 0 ) 1 ปี 9 เดือน 9 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 3 ) 1 ปี 2 เดือน 12 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 3 , 28° 41'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 4° 47'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 25° 13'
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันศุกร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖


ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน เกาะ ทุติยนวางค์ 3 พิจิก ปฐมตรียางค์ 4 เมถุน

เกี่ยวมิคสิระนักษัตรฤกษ์ที่ 5 ประกอบไปด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
 
๒๑  
 

 

 

 

 
     


๒๖
๑๐
๑๐
๒๓
     
                 
      ๑๑
๒๘

๔๒
๑๓
     
   

๔๗


๑๐

๒๔
๔๙

๑๐
๔๑


   
  ๔๗

๗๖๖
๕๗
๔๔  

๑๒
๒๗

๒๖
๒๘

๒๑
๒๑

๒๑
๕๒

๒๒
๒๑

๒๕
๓๕

๒๖
๓๑
๑๑
๒๕
๑๙

๒๕
๑๓
                 
๑๖
๔๑
๑๓
๑๔

๒๑
๑๐
๓๘
๑๕
๑๐
๑๓
๑๐

๕๙
๒๖
๓๘
๒๖
๕๕

๒๙
๓๔
๑๐

๓๑


๓๑


๕๑

๒๑
๔๕

๑๖
๕๕
๑๑

๒๙
๑๑
๒๔

๒๘
๔๑
๑๖๕๕๔๘๘๗
๒๐


๓๑


๒๑
๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๒๔
๑๓๗ ๔๘๐
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๗๕๔
๓๙๕ ๑๒๕๙๙๕
๑๐๑๖ ๑๑๗๓
๑๗ ๒๖


๑๒๑๘

สุริยคติกาลวันเสาร์ ที่ ๒๐ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันศุกร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖

ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน เกาะ ทุติยนวางค์ ๓ พิจิก ปฐมตรียางค์ ๔ เมถุน


เกี่ยวมิคสิระนักษัตรฤกษ์ที่ ๕ ประกอบไปด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์
 
 
๑๘   ๑๒