คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์
สมผุสและลัคนา วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์)
 
๑.อาทิตย์ ๒.จันทร์ ๓.อังคาร ๔.พุธ ๕.พฤหัสบดี ๖.ศุกร์ ๗.เสาร์ ๘.ราหู ๙.เกตุ ๐.มฤตยู
3 , 7° 20' 2 , 14° 31' 6 , 6° 17' 3 , 2° 17' 3 , 8° 32' 2 , 11° 28' 6 , 19° 14' 5 , 28° 40' 1 , 27° 16' 11 , 25° 42'

อัตตา เถลิงศก กำเนิด
จุลศักราช 1376 1376
อหรคุณ 502597 502696
กรมจุมพล 395 79595
อวมาน 137 534
มาสเกณฑ์ 17019 17022
ดีถี 17 27
อุจจพล 1016 1115
วาร 4 5
กำลังมานัตต์ /พระเคราะห์ วินาทีสุทธิ สุทธทิน
16551458 86400 99

เถลิงศก : พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 , 12:09:00 น.
เกณฑ์ อาทิตย์
มัธยมอาทิตย์ 3 , 8° 1'
ฟิลิปด์ 1
มัธยมรวิ 3 , 7° 38'
พลอาทิตย์ 0 , 18° 1'
เกณฑ์ 0 , 18° 1'
ขันธ์ 1
ฉายา 32
ภุชลิปด์ 181
รวิภุชผล 0 , 0° 41'
มหาสมผุส 3 , 7° 20'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 7 , 18
เกณฑ์ จันทร์
มัธยมจันทร์ 2 , 10° 36'
ฟิลิปด์ 10
มัธยมอุจจ์ 4 , 4° 13'
อุจวิเศษ 10 , 6° 23'
เกณฑ์ 1 , 23° 37'
ขันธ์ 3
ฉายา 47
ภุชลิปด์ 517
จันทริภุชผล 0 , 3° 55'
มหาสมผุส 2 , 14° 31'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 5 , 36
ดิถี/นาทีดิถี (เพียร) 28 , 5
ราหู
มัธยมราหู
2 , 13° 50'
มหาสมผุส
5 , 28° 40'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
13 , 24

เกตุ
มัธยมเกตุ
10 , 2° 44'
มหาสมผุส
1 , 27° 16'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์
4 , 18

เกณฑ์ อังคาร พุธ หฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู
พลมานัตต์ 8805551 68735174 1409623 26915578 573589 215609
มัธยมสถาน 3 , 0° 20' 5 , 27° 22' 7 , 28° 17' 6 , 2° 24' 6 , 19° 4' 9 , 1° 17'
มัธยมพระเคราะห์ 7 , 29° 11' 2 , 6° 14' 3 , 3° 43' 1 , 2° 58' 6 , 19° 49' 11 , 23° 29'
อุจจนีจ์ 4 , 7° 0' 7 , 10° 0' 5 , 22° 0' 2 , 20° 0' 8 , 7° 0' 4 , 4° 0'
พลพระเคราะห์ 3 , 22° 11' 7 , 27° 38' 9 , 11° 43' 0 , 17° 38' 10 , 12° 49' 7 , 19° 29'
ภุช 2 , 7° 49' รณัง 1 , 27° 38' ธนัง 2 , 18° 17' ธนัง 0 , 17° 38' รณัง 1 , 17° 11' ธนัง 1 , 19° 29' ธนัง
โกฏิ 0 , 22° 11' รณัง 1 , 2° 22' รณัง 0 , 11° 43' ธนัง 2 , 12° 22' ธนัง 1 , 12° 49' ธนัง 1 , 10° 31' รณัง
มนทภุช 14 , 22° 53' 13 , 22° 33' 15 , 14° 10' 4 , 23° 25' 11 , 18° 49' 12 , 2° 50'
มนทโกฏิ 6 , 0° 25' 8 , 18° 26' 3 , 5° 17' 15 , 2° 8' 10 , 22° 10' 10 , 8° 9'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 3° 0' 0 , 4° 18' 0 , 1° 35' 0 , 7° 32' 0 , 5° 22' 0 , 5° 8'
โกฏิผล 0 , 1° 30' 0 , 2° 9' 0 , 0° 47' 0 , 3° 46' 0 , 2° 41' 0 , 2° 34'
เฉท 45 100 92 320 63 644
มนทเฉท 43° 30' 3 , 7° 51' 3 , 2° 47' 10 , 23° 46' 2 , 5° 41' 21 , 11° 26'
พลอักษร 26573 24753 27850 8605 20929 21770
พลหาร 2610 5871 5567 19426 3941 38486
ผล 0 , 10° 10' 0 , 4° 12' 0 , 5° 0' 0 , 0° 26' 0 , 5° 18' 0 , 0° 33'
มนทสมผุส 7 , 19° 1' 3 , 11° 50' 3 , 8° 43' 3 , 7° 12' 6 , 25° 7' 11 , 24° 2'
พลพระเคราะห์มนท์ 4 , 11° 23' 1 , 5° 36' 0 , 1° 5' 2 , 4° 14' 3 , 17° 29' 8 , 16° 24'
ภุช 1 , 18° 37' รณัง 1 , 5° 36' รณัง 0 , 1° 5' รณัง 2 , 4° 14' รณัง 2 , 12° 31' รณัง 2 , 16° 24' ธนัง
โกฏิ 1 , 11° 23' รณัง 1 , 24° 24' ธนัง 2 , 28° 55' ธนัง 0 , 25° 46' ธนัง 0 , 17° 29' รณัง 0 , 13° 36' รณัง
สิงฆภุช 11 , 27° 33' 9 , 8° 9' 0 , 8° 48' 14 , 15° 36' 15 , 2° 27' 15 , 10° 20'
สิงฆโกฏิ 10 , 13° 26' 13 , 2° 50' 16 , 5° 47' 6 , 29° 34' 4 , 22° 11' 3 , 20° 36'
อัฑฒาธิกรรม 0 , 5° 13' 0 , 6° 33' 0 , 8° 6' 0 , 3° 30' 0 , 2° 22' 0 , 1° 51'
สิงฆผล 0 , 1° 59' 0 , 1° 32' 0 , 0° 3' 0 , 2° 25' 0 , 2° 30' 0 , 2° 33'
มนทพยาสน์ 0 , 11° 36' 0 , 21° 0' 1 , 9° 45' 0 , 11° 0' 2 , 16° 37' 9 , 4° 54'
สมผุสพยาสน์ 0 , 13° 35' 0 , 22° 32' 1 , 9° 48' 0 , 13° 25' 2 , 19° 7' 9 , 7° 27'
สิงฆสมผุสเฉท 0 , 8° 22' 0 , 29° 5' 1 , 17° 54' 0 , 16° 55' 2 , 16° 45' 9 , 5° 36'
พลอักษร 21453 16689 528 26136 27147 27620
พลหาร 502 1745 2874 1015 4605 16536
มหาผล 1 , 12° 44' 0 , 9° 33' 0 , 0° 11' 0 , 25° 44' 0 , 5° 53' 0 , 1° 40'
มหาสมผุส 6 , 6° 17' 3 , 2° 17' 3 , 8° 32' 2 , 11° 28' 6 , 19° 14' 11 , 25° 42'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 13 , 59 6 , 56 7 , 24 5 , 22 14 , 58 26 , 41

ดวงพิชัยสงคราม (ลัคนาพหิรนาที อินทภาส บาทจันทร์ คัมภีร์สารัมภ์)
ลัคนาแบบพหิรนาที (มหานาที 5ชั้น)
อาทิตย์กำเนิด 3 , 7° 20'
ทนทลิปดา 440
อดีตอุทัย 4400
อนาคตอุทัย 13600
ทินาฒ หายนะฉายา  63920
ทินประมาณ 127840
นิสาฒ 44080
รัตติประมาณ 88160
เวลาอุทัย-กำเนิด 17 ชั่วโมง 59 นาที 0 วินาที
นาที / วินาทีสุทธิ 1079 / 64799
เกณฑ์เวลา นิสาฒ  21599
เกณท์ลักน์ 47600
กำลังอักษร 171917
อักษรลัคนา 3517
มหาสมผุส 0 , 5° 52'
ฤกษ์/นาทีฤกษ์ 27 , 27
พระเคราะห์รูป - สม
พระเคราะห์รูป 49 พระเคราะห์สม 46

อินทภาสบาทจันทร์
ฤกษ์ ศักราช ฤกษ์ 20 , 0 ปี 3 เดือน 7 วัน
พลอักษรศักราช 28897
ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ ฤกษ์ 5 , 2 ปี 4 เดือน 0 วัน
พลอักษรจันทร์กาลชำระ 8040
ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์ 25 , 2 ปี 7 เดือน 7 วัน
ฤกษ์พระจันทร์ชำระแล้ว 05  02  05
อินทภาส ( ตีน : 11 ) 5 ปี 4 เดือน 23 วัน (อนาคต)
บาทจันทร์ ( ตีน : 2 ) 4 ปี 8 เดือน 0 วัน (อนาคต)

คัมภีร์สารัมภ์
มหาสมผุส อุจจาสารัมภ์ 3 , 22° 14'
มัธยม ราหูสารัมภ์ 6 , 1° 43'
มหาสมผุส ราหูสารัมภ์ 5 , 28° 17'
สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพุธกลางคืน(ราหู) แรม ๑๒ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖


ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ เกาะ ทุติยนวางค์ 6 พฤษภ ปฐมตรียางค์ 3 เมษ

เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ 1 ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์


ตัวอย่าง การลงเกณฑ์จากผลคำนวณข้างต้น ในยันต์ดวงพิชัยสงคราม , คำอธิบายเกี่ยวกับดวงพิชัยสงคราม
ดวงพิไชยสงคราม
สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
เวลา 24 นาฬิกา 00 นาที กรุงเทพนักษัตร์
 
 
  ๒๓
 

 

 

 

 
๑๑
     

๒๐

๑๔
๓๑
๑๑

๑๑
     
                 
     
๑๘

๓๕
๑๓
๒๒
     
   

๓๘๑๐
๓๖


๑๓


๕๒
   
  ๔๙

๔๑
๗๖๖ ๒๗
๒๖
๔๖  


๑๗


๑๗


๓๒

๑๑
๒๘

๑๙
๑๔

๒๘
๔๐

๒๗
๑๖
๑๑
๒๕
๔๒

๒๘
๑๗
                 
๑๓
๕๘

๕๕

๒๓

๒๑
๑๔
๕๖
๑๓
๒๔

๑๗
๒๖
๔๐
๒๘

๒๙
๑๑


๑๔


๔๓


๕๘

๑๙
๔๙

๑๓
๕๐
๑๐

๔๔
๑๑
๒๓
๒๙

๒๒
๑๔
๑๖๕๕๑๔๕๘
๒๐


๗๒๕


๑๓๗๖   ๑๓๗๖
๑๗๐๑๙ ๑๗๐๒๒
๑๓๗ ๕๓๔
๕๐๒๕๙๗ ๕๐๒๖๙๖
๓๙๕ ๗๙๕๙๕
๑๐๑๖ ๑๑๑๕
๑๗ ๒๗สุริยคติกาลวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๒๔ นาฬิกา ๐๐ นาที กรุงเทพนักษัตร์


จันทรคติกาลวันพุธกลางคืน(ราหู) แรม ๑๒ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะเมีย
ฉศก จุลศักราช ๑๓๗๖

ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ เกาะ ทุติยนวางค์ ๖ พฤษภ ปฐมตรียางค์ ๓ เมษ


เกี่ยวอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ ๑ ประกอบไปด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์