ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย- สุริยยาตร์

ปฏิทิน 2557 , ปฏิทิน มกราคม 2557 , ปฏิทิน 100ปี 2557 , ปฏิทินโหรฯ(สุริยยาตร์) , ปฏิทินโหรฯ(นิรายนะ-ลาหิรี)
เดือน
ปี พ.ศ./ค.ศ.*
เนื่องจากฤกษ์ เป็นเรื่องที่มีกฏเกณฑ์วิธี มีข้ออนุโลมข้อยกเว้น ข้อพิจารณาอีกมากมาย บางฤกษ์ใช้การนึงได้แต่ใช้กับอีกการนึงไม่ได้ ฤกษ์สำคัญอาจต้องผูกรวมชะตาผู้ใช้ฤกษ์รวมกัน ดังนั้นฤกษ์ในการสำคัญ ท่านควรปรึกษา และให้ฤกษ์โดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญในการให้ฤกษ์ ทั้งนี้รายละเอียดฤกษ์ วันมงคล ด้านล่างแสดงเป็นเบื้องต้น เผยแพร่เพื่อสืบทอดตามบูรพาจารย์เท่านั้น ,   แสดงคำอธิบาย/วิธีใช้ฤกษ์
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 

บริการให้ฤกษ์เฉพาะบุคคล ตามหลักโหราศาสตร์ขั้นสูง ฤกษ์แต่งงาน ออกรถ ยกเสาเอก เปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ บวชลาสิกขา ผ่าคลอด ฤกษ์มงคลสำหรับการสำคัญต่างๆ... รายละเอียด
หมายเหตุ ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย - สุริยยาตร์ พ.ศ.2557
ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ปฏิทินดาราศาสตร์ไทยชุดนี้ จัดทำเพื่อศึกษาโหราศาสตร์ไทยภาคคำนวณ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ และคัมภีร์มานัตต์ หาตำแหน่งดาว ในแต่ละวัน และเพื่อเผยแพร่ จึงได้จัดทำเป็นรูปแบบปฏิทินโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ โดยคำนวณและบันทึกฐานข้อมูล ตั้งแต่ช่วงปีช่วงปี พ.ศ. 2300-2584 และเนื่องจากความแตกต่างกันของปฏิทิน แต่ละชุดหรือแต่ละเล่ม ผลที่ได้ที่ได้จากการคำนวณ ที่มาที่ไป เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และให้การใช้งานถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสรุปข้อมูล กฏเกณฑ์หลักๆในการคำนวณปฏิทินชุดนี้ เป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยชุดนี้คำนวณสมผุสพระเคราะห์ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ และคัมภีร์มานัตต์ ตั้งจุดคำนวณ ณ.เวลา 24:00น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ ฯ นักษัตร์) ซึ่งเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ก็คือเวลากรุงเทพฯแบบเดิม ก่อนที่จะมีการปรับจุดอ้างอิง จาก จ.กรุงเทพฯ เป็น จ.อุบลราชธานี และกำหนดใช้อ้างอิงเป็น เวลามาตรฐานประเทศไทย ปัจจุบัน (GMT/UTC+07:00) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2463

เหตุเพราะมีการเปลี่ยนแปลงจุดอ้างอิงเวลาต่างกัน แต่เกณฑ์การคำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตร์แบบโบราณยังคงผูกตำแหน่งดาวอยู่กับพิกัด เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯเหมือนเดิม ไม่ได้ปรับกฏเกณฑ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ดังนั้นในการใช้งานปฏิทินโหราศาสตร์ไทย วางลัคนาบางตำรา อาจต้องปรับฐานเวลาตามคัมภีร์ฯก่อน คือ ผู้ที่เกิดหลังจาก 1 เมษายน พ.ศ. 2463 ซึ่งเริ่มใช้อ้างอิงเวลามาตรฐานประเทศไทยแบบปัจจุบันแล้ว ก่อนผูกดวงชะตา ต้องปรับเวลาเป็นเวลาท้องถิ่งกรุงเทพฯ โดยตัดส่วนต่างเวลาท้องถิ่นออกจากเวลาเกิด คือ นำเวลาเกิด ลบด้วย 18 นาที ก่อน (เวลา 18 นาที เป็นส่วนต่างเวลา ของ จ.กรุงเทพฯ และ จ.อุบลราชธานี คิดตามลองติจูด)

ในทางกลับกันผลที่ได้จากการคำนวณ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์. ณ.เวลา 24:00น. เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯข้างต้น ผลเวลาพระเคราะห์ย้ายราศี เวลาจันทร์ยก หรือช่วงเวลาอื่นๆ ที่ได้จากการคำนวณยังคงแสดงผลเป็น เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯเดิม ดังนั้น ในการใช้งานต้องปรับเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยหรือเวลานาฬิกาปัจจุบันก่อน คือให้ บวกเพิ่มเวลา อีก 18 นาที

2. ช่วงเวลาย้ายราศี ย้ายฤกษ์ ย้ายดิถี ของพระเคราะห์ทุกดวง ในปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-สุริยยาตร์ ชุดนี้ เป็นผลที่ได้จากการคำนวณ ราศี ฤกษ์ ดิถี ณ. เวลาจริงนั้นๆ คำนวณทุกนาที แบบพิไชยสงคราม นำผลเปรียบเทียบนาทีต่อนาที เพื่อหาเวลาย้ายจริง

3. กฏเกณฑ์การคำนวณพระเคราะห์โคจรวิปริต เช่น พักต์ (พระเคราะห์โคจรถอยหลัง) , มณฑ์ (พระเคราะห์โคจรเร็วกว่าปรกติ) , เสริต (พระเคราะห์โคจรช้ากว่าปรกติ) ซึ่งไม่มีสูตรคงที่ มีเพียงหลักการในการพิจารณา ดังนั้นการแสดงผลพระเคราะห์โคจรวิปริตในปฏิทินโหราศาสตร์ไทย (สุริยยาตร์) ชุดนี้ ได้จากการพิจารณา ตำแหน่งพระเคราะห์ย้อนหลังเปรียบเทียบกับค่าเฉลียการโคจรวิปริต เฉพาะเวลา 24:00น. ของแต่ละวัน ผลที่ได้แต่ละวัน อาจจะไม่ลื่นไหลต่อเนื่อง , ดังนั้นหากท่านจำเป็นต้องใช้หรือศึกษาการเคลื่อนที่โคจรของพระเคราะห์ หรือเฉพาะช่วงโคจรวิปริต ให้ดู กราฟการโคจรของพระเคราะห์ (สุริยยาตร์) 2557 หรือปีอื่นๆ เพิ่มเติม

4. กฏเกณฑ์ตามคัมภีร์สุริยยาตร์. จากตำราดังนี้ 1. ประติทิน โหราศาสตร์ ๒๔๑๗ - ๗๙. หลวงอรรถวาทีธรรมประวรรต (อ.วิเชียร จันทร์หอม) (๒๔๗๙). พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : โสภณพิพรรฒธนากร. / 2. คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน ฉบับสมบูรณ์. หลวงวิศาลดรุณกร (อ.อั้น สาริกบุตร). (๒๕๐๘). พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : อินเตอร์พรินต์. / 3. คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า. พลังวัชร์ (อ.วรพล ไม้สน). (2557). และในนามผู้จัดทำปฏิทินโหราศาสตร์ไทยชุดนี้ ขอขอบคุณ อ.วรพล(พลังวัชร์) สำหรับคำปรึกษาคำแนะนำ ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย / 4. โหราศาสตร์ไทย ๒๕๐๔-๒๕๕๓. อ.ทองเจือ อ่างแก้ว(๒๕๓๘). ใช้สอบทานตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล ซึ่งผลการคำนวณสมผุสตรงกัน หรืออาจมีต่างกัน ในส่วนของเวลาอาจมีต่างกันไม่เกิน 5-10 นาที , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยชุดนี้วางตากลปีละ 2 ตำแหน่ง , ตัวอย่างเกณฑ์การคำนวณ ปฏิทินโหราศาสตร์ สุริยยาตร์ , ประกาศสงกรานต์ พ.ศ. 2557

5. การคำนวณตำแหน่งดาวหรือสมผุสในระบบโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบหลัก คือ นิรายนะ และ สายนะ , นิรายนะ (Sideral Zodiac หรือ Fixed Zodiac) แบบราศีคงที่ แบ่งจักรราศีออกเท่าๆกัน ราศีละ 30 องศา ส่วนสายนะ (Tropical Zodiac หรือ Movable Zodiac) แบบราศีไม่คงที่ แบ่งจักรราศีไม่เท่ากัน สายนะจะใช้ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน หรือระบบโหราศาสตร์ทางตะวันตก

โดยหลักการ ปฏิทินสุริยยาตร์ จัดเป็นระบบนิรายนะแบบนึง แต่สำหรับการเรียกชื่อแบ่งรูปแบบปฏิทินโหราศาสตร์ไทย จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ (1) ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-สุริยยาตร์ คือปฏิทินแบบดั้งเดิมของโหรในสมัยก่อน คำนวณจากคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์เป็นหลัก ตามแนวทางหรือสาย อ.ทองเจือ อ่างแก้ว (2) ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-นิรายนะ เป็นปฏิทินที่คำนวณตามระบบดาราศาสตร์สากล ตัดอายนางศ์แบบลาหิรี ตามแนวทางหรือสาย อ.เทพย์ สาริกบุตร