ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย- สุริยยาตร์

ปฏิทิน 2557 , ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2557 , ปฏิทิน 100ปี 2557 , ปฏิทินโหรฯ(สุริยยาตร์) , ปฏิทินโหรฯ(นิรายนะ-ลาหิรี)
เดือน
ปี พ.ศ./ค.ศ.*
เนื่องจากฤกษ์มีกฏเกณฑ์วิธี มีข้ออนุโลมข้อยกเว้น ข้อพิจารณาอีกมากมาย บางฤกษ์ใช้การนึงได้แต่ใช้กับอีกการนึงไม่ได้ ฤกษ์สำคัญอาจต้องผูกรวมชะตาผู้ใช้ฤกษ์รวมกัน ดังนั้นฤกษ์ในการสำคัญท่านควรปรึกษา และให้ฤกษ์โดยโหรจารย์ผู้เชี่ยวชาญชำนาญในการให้ฤกษ์ ทั้งนี้รายละเอียดฤกษ์ด้านล่าง แสดงเป็นเบื้องต้นเพื่อเผยแพร่เพื่อสืบทอดตามบูรพาจารย์เท่านั้น ,   แสดงคำอธิบายวิธีใช้ฤกษ์
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 

ให้ฤกษ์เฉพาะบุคคลตามหลักโหราศาสตร์ขั้นสูง ฤกษ์แต่งงาน ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขา ผ่าคลอด ฤกษ์สำหรับการสำคัญต่างๆ โดยโหราจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ... รายละเอียด
หมายเหตุ ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-สุริยยาตร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ ชุดนี้ คำนวณตำแหน่งดาวตามคัมภีร์สุริยยาตร์และคัมภีร์มานัตต์ ในแต่ละวันบันทึกข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2300-พ.ศ.2584 และเนื่องจากความแตกต่างกันของปฏิทินโหราศาสตร์ไทย แต่ละชุดหรือแต่ละเล่ม ผลที่ได้ที่ได้จากการคำนวณ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ได้ทราบถึงที่มาที่ไป ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ และเพื่อให้การใช้งานปฏิทินโหราศาสตร์ไทยชุดนี้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสรุปหมายเหตุเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยชุดนี้คำนวณสมผุสพระเคราะห์ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ และคัมภีร์มานัตต์ ตั้งจุดคำนวณ ณ.เวลา 24:00น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์) ซึ่งเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ก็คือเวลากรุงเทพฯแบบเดิม ก่อนที่จะมีการปรับจุดอ้างอิง จาก จ.กรุงเทพฯ เป็น จ.อุบลราชธานี ใช้เส้นลองติจูด 105° ตะวันออก เป็นจุดอ้างอิง เวลามาตรฐานประเทศไทย ปัจจุบัน (GMT/UTC+07:00) เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2463

เหตุเพราะมีการเปลี่ยนแปลงจุดอ้างอิงเวลาต่างกัน แต่เกณฑ์การคำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตร์แบบโบราณยังคงผูกตำแหน่งดาวอยู่กับพิกัดเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯเหมือนเดิม ไม่ได้ปรับกฏเกณฑ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ในการใช้งานปฏิทินโหราศาสตร์ไทย วางลัคนาบางตำราต้องปรับฐานเวลาตามคัมภีร์สุริยยาตร์ก่อน คือ ผู้ที่เกิดหลังจาก 1 เมษายน พ.ศ.2463 ซึ่งเริ่มใช้อ้างอิงเวลามาตรฐานประเทศไทยแบบปัจจุบันแล้ว ก่อนผูกดวงชะตาต้องปรับเวลาเป็นเวลาท้องถิ่งกรุงเทพฯ โดยตัดส่วนต่างเวลาท้องถิ่นออกจากเวลาเกิด คือ นำเวลาเกิด ลบด้วย 18 นาที ก่อน (เวลา 18 นาที เป็นส่วนต่างเวลา ของ จ.กรุงเทพฯ และ จ.อุบลราชธานี คำนวณตามลองติจูด)

ในทางกลับกันผลที่ได้จากการคำนวณ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ ณ.เวลา 24:00น. เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯข้างต้น ผลเวลาพระเคราะห์ย้ายราศี เวลาจันทร์ยก หรือช่วงเวลาอื่นๆ ที่ได้จากการคำนวณยังคงแสดงผลเป็น เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯเดิม ดังนั้น ในการใช้งานต้องปรับเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยหรือเวลานาฬิกาปัจจุบันก่อน คือให้ บวกเพิ่มเวลา อีก 18 นาที

2. ช่วงเวลาย้ายราศี ย้ายฤกษ์ ย้ายดิถี ของพระเคราะห์ทุกดวง ในปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-สุริยยาตร์ ชุดนี้ เป็นผลที่ได้จากการคำนวณ ราศี ฤกษ์ ดิถี ณ. เวลาจริงนั้นๆ คำนวณแบบพิไชยสงคราม คำนวณทุกนาที ตั้งแต่ 00.00น.-23.59น. ของแต่ละวัน นำผลเปรียบเทียบนาทีต่อนาที เพื่อหาจุดเวลาย้ายจริง

2. ช่วงเวลาย้ายราศี ย้ายฤกษ์ ย้ายดิถี ของพระเคราะห์ทุกดวง ในปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-สุริยยาตร์ ชุดนี้ เป็นผลที่ได้จากการคำนวณ ราศี ฤกษ์ ดิถี ณ. เวลาจริงนั้นๆ คำนวณแบบพิไชยสงคราม คำนวณทุกนาที ตั้งแต่ 00.00น.-23.59น. ของแต่ละวัน นำผลเปรียบเทียบนาทีต่อนาที เพื่อหาจุดเวลาย้ายจริง

3. กฏเกณฑ์การคำนวณพระเคราะห์โคจรวิปริต เช่น พักต์-พระเคราะห์โคจรถอยหลัง , มณฑ์-พระเคราะห์โคจรเร็วกว่าปรกติ , เสริต-พระเคราะห์โคจรช้ากว่าปรกติ ซึ่งไม่มีสูตรคงที่ มีเพียงหลักการในการพิจารณา ดังนั้นการแสดงผลพระเคราะห์โคจรวิปริตในปฏิทินโหราศาสตร์ไทยสุริยยาตร์ชุดนี้ ได้จากการพิจารณา ตำแหน่งพระเคราะห์ย้อนหลังเปรียบเทียบกับค่าเฉลียการโคจรวิปริต เฉพาะเวลา 24:00น. ของแต่ละวัน ผลที่ได้อาจจะไม่ลื่นไหลต่อเนื่อง , หากท่านต้องใช้หรือศึกษาการเคลื่อนที่โคจรของพระเคราะห์ หรือเฉพาะช่วงโคจรวิปริต ให้ดู กราฟการโคจรของพระเคราะห์ (สุริยยาตร์) พ.ศ.2557 เพิ่มเติม

4. กฏเกณฑ์ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ จากตำราดังนี้ 1. ประติทิน โหราศาสตร์ พ.ศ.2417-2479. หลวงอรรถวาทีธรรมประวรรต (อ.วิเชียร จันทร์หอม) (2479). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โสภณพิพรรฒธนากร / 2. คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน ฉบับสมบูรณ์. หลวงวิศาลดรุณกร (อ.อั้น สาริกบุตร). (2508). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อินเตอร์พรินต์ / 3. คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า. อ.วรพล ไม้สน (2548) / 4. ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย พ.ศ.2504-2553. อ.ทองเจือ อ่างแก้ว(2538). ใช้สอบทานตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล ซึ่งผลการคำนวณสมผุสตรงกัน หรืออาจมีต่างกัน ในส่วนของเวลาอาจมีต่างกันไม่เกิน 1-5 นาที , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยชุดนี้วางตากลปีละ 2 ตำแหน่ง , ตัวอย่างเกณฑ์การคำนวณปฏิทินโหราศาสตร์สุริยยาตร์ , ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2557

5. การคำนวณตำแหน่งดาวหรือสมผุสในระบบโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบหลัก คือ นิรายนะ และ สายนะ , นิรายนะ (Sideral Zodiac หรือ Fixed Zodiac) แบบราศีคงที่ แบ่งจักรราศีออกเท่าๆกัน ราศีละ 30 องศา ส่วนสายนะ (Tropical Zodiac หรือ Movable Zodiac) แบบราศีไม่คงที่ แบ่งจักรราศีไม่เท่ากัน สายนะจะใช้ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน หรือระบบโหราศาสตร์ทางตะวันตก

ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยที่นิยมใช้กัน จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ (1) ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-สุริยยาตร์ คือปฏิทินแบบดั้งเดิมของโหรในสมัยก่อน คำนวณจากคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์เป็นหลัก ตามแนวทางหรือสาย อ.ทองเจือ อ่างแก้ว (2) ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-นิรายนะ เป็นปฏิทินที่คำนวณตามระบบดาราศาสตร์สากล ตัดอายนางศ์แบบลาหิรี ตามแนวทางหรือสาย อ.เทพย์ สาริกบุตร (ทั้งนี้โดยหลักการแล้วปฏิทินโหราศาสตร์ไทยสุริยยาตร์ จัดเป็นระบบนิรายนะแบบนึง )

รายละเอียดข้อมูล ข้อกำหนด กฏเกณฑ์ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิทินจันทรคติ ดูเพิ่มเติม หมายเหตุปฏิทินจันทรคติ พ.ศ.2557