ปฏิทิน 2559 / ค.ศ.2016

ปฏิทิน 2559 , มกราคม 2559 , ปฏิทิน 100ปี 2559 , ปฏิทินจีน 2559 , ปฏิทินโหรฯสุริยยาตร์ , ปฏิทินโหรฯนิรายนะวิธี ลาหิรี
พ.ศ./ค.ศ.*
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
ปฏิทินปี 2559 / 2016 ปีมะแม - ปีวอก 1
สัปตศก จุลศักราช 1377 ถึง อัฐศก จุลศักราช 1378
คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938 , รัตนโกสินทร์ศก 234 - 235 3
สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร

กาลโยค วันธงชัย : เสาร์ (7) , วันอธิบดี : พุธ (4) , วันอุบาทว์ : ศุกร์ (6) , วันโลกาวินาศ : ศุกร์ (6) *


2559/2016
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม

วันขึ้นปีใหม่
2
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


3
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


4
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


5
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


6
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


7
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


8
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม

วันเด็ก
10
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


24
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


25
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


26
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


27
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


28
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


29
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


30
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


31
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


2
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


3
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


4
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม

วันสารทลิบชุน
5
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


6
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


7
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม

วันตรุษจีน
9
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม

วันมาฆบูชา
23
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


24
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


25
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


26
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


27
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


28
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


29
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


2
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


3
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


4
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


5
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


6
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


7
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


23
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


24
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


25
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


26
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


27
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


28
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


29
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


30
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


31
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


2
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


3
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


4
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


5
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


6
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม

วันจักรี
7
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


8
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


9
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


10
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


11
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


12
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


13
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันสงกรานต์
14
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันสงกรานต์
15
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันสงกรานต์
16
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


18
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


19
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


20
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


21
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


22
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


23
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


24
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


25
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


26
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


27
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


28
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


29
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


30
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันแรงงาน
2
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


3
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


4
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


5
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันฉัตรมงคล
6
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


7
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


8
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


9
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


10
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


11
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


12
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


13
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


14
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


15
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


18
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


19
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


20
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก

วันวิสาขบูชา
21
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


22
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


23
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


24
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


25
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


26
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


27
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


28
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก

วันอัฏฐมีบูชา
29
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


30
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


31
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


2
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


3
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


4
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


2
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


3
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


4
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก

วันอาสาฬหบูชา
20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก

วันเข้าพรรษา
21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


31
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


2
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


3
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


4
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


5
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


6
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


7
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


8
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


9
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


10
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


11
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


12
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก

วันแม่
13
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


15
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก

วันสารทจีน
18
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


19
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


20
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


21
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


22
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


23
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


24
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


25
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


26
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


27
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


28
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


29
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


30
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


31
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


2
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


3
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


4
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


5
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


6
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


7
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


8
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


9
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


10
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


11
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


12
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


13
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


15
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


17
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


18
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


19
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


20
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


21
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


22
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


23
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


24
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


25
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


26
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


27
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


28
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


29
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


30
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


2
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


3
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


4
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


5
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


6
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


7
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


8
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


9
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


10
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


11
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


12
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


13
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


15
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก

วันออกพรรษา
17
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


18
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


19
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


20
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


21
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


22
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


23
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก

วันปิยมหาราช
24
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


25
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


26
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


27
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


28
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


29
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


30
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


31
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


2
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


3
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


4
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


5
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


6
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


7
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


8
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


9
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


10
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


11
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


12
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


13
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก

วันลอยกระทง
15
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


16
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


17
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


18
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


19
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


20
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


21
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


22
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


23
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


24
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


25
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


26
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


27
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


28
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


29
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


2
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


3
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


4
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


5
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก

วันพ่อ
6
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


7
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


8
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


9
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


10
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก

วันรัฐธรรมนูญ
11
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


12
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


13
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


15
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


16
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


17
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


18
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


19
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


20
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


21
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


22
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


23
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


24
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


25
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


26
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


27
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


28
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


29
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีวอก


30
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีวอก


31
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีวอก

วันสิ้นปี

เดือนไทย(เดือนจันทรคติ) : (1:เดือนอ้าย , 2:เดือนยี่ , 3:เดือนสาม , 4:เดือนสี่ , 5:เดือนห้า , 6:เดือนหก, 7:เดือนเจ็ด , 8:เดือนแปด , 88:เดือนแปดหลัง , 9:เดือนเก้า , 10:เดือนสิบ , 11:เดือนสิบเอ็ด , 12:เดือนสิบสอง) 88 : เดือนแปดหลัง มีเฉพาะในปีอธิกมาส , ปกติมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ เดือนคู่ ข้างขึ้นข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่ ข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 14 วัน (รวม 354 วัน) , ปกติมาส-อธิกวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ แต่เดือน 7 จะมีข้างแรม 15 วัน (รวม 355 วัน) , อธิกมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่มีเดือนแปดสองหน เพิ่มวัน 30 วัน (รวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ , อธิกสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น 8 ค่ำ , ขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม 8 ค่ำ , แรม 15 ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด (เดือนคี่ 1:เดือนอ้าย , 3:เดือนสาม , 5:เดือนห้า , 7:เดือนเจ็ด , 9:เดือนเก้า , 11:เดือนสิบเอ็ด ) ถือเอาแรม 14 ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย นับตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น. ถึง 05:59น.

เถลิงศกปีจุลศักราช 1378 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 00:34น.
เถลิงศก 2559
มาสเกณฑ์ 17031
หรคุณ 502962
อุจจพล 1381
วาร 5
จุลศักราช 1378
อวมาน 0
กัมมัชพล 188
ดิถี 28
   
มหาสงกรานต์ปีจุลศักราช 1378 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 20:36น.
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2559
วาร (วัน) กาลโยค *

ธงชัย :   เสาร์ (7)
อธิบดี
:   พุธ (4)
อุบาทว์
:   ศุกร์ (6)
โลกาวินาศ   :   ศุกร์ (6)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:   15:00-16:30 , 03:30-04:30 (7)
อธิบดี
:   13:30-15:00 , 01:30-03:00 (6)
อุบาทว์
:   13:30-15:00 , 01:30-03:00 (6)
โลกาวินาศ   :   07:30-09:00 , 19:30-21:00 (2)
กาลโยคนี้เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 00:34น.
วันเวลาก่อนหน้านี้ให้ใช้กาลโยคตาม
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2558
วันหยุดวันสำคัญต่างๆใน เกณฑ์มาสวารทางจันทรคติ ปี พ.ศ. 2559 ได้บันทึกข้อมูลล่วงหน้าตามข้อกำหนดวันสำคัญปรกติ และจะตรวจสอบความถูกต้อง อย่างละเอียดอีกครั้งปีต่อปี หลังจากมีประกาศ กรมการศาสนา , สำนักพระราชวัง , ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยประมาณช่วง กันยายน 2558 ทั้งนี้ระหว่างปีอาจมีแก้ไขวันหยุดเพิ่มเติม ตามประกาศ ครม. เป็นครั้งๆไป

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ. 2559 / 2016

วันหยุดราชการ 2559 วันหยุดธนาคาร 2559 / 2016

ราชการ
ธนาคาร
วันศุกร์
1
มกราคม
2559
หยุด
วันจันทร์
22
กุมภาพันธ์
2559
หยุด
วันพุธ
6
เมษายน
2559
หยุด
วันพุธ
13
เมษายน
2559
หยุด
วันพฤหัสบดี
14
เมษายน
2559
หยุด
วันศุกร์
15
เมษายน
2559
หยุด
วันอาทิตย์
1
พฤษภาคม
2559
-
-
วันพฤหัสบดี
5
พฤษภาคม
2559
หยุด
วันศุกร์
20
พฤษภาคม
2559
หยุด
วันอังคาร
19
กรกฎาคม
2559
หยุด
วันพุธ
20
กรกฎาคม
2559
หยุด
วันศุกร์
12
สิงหาคม
2559
หยุด
วันอาทิตย์
23
ตุลาคม
2559
-
-
วันจันทร์
5
ธันวาคม
2559
หยุด
วันเสาร์
10
ธันวาคม
2559
-
-
วันเสาร์
31
ธันวาคม
2559
-
-

วันสำคัญ พ.ศ. 2559 / 2016

วันเสาร์
9
มกราคม
2559
วันเสาร์
16
มกราคม
2559
วันจันทร์
18
มกราคม
2559
วันจันทร์
25
มกราคม
2559
วันอังคาร
2
กุมภาพันธ์
2559
วันพุธ
3
กุมภาพันธ์
2559
วันพุธ
10
กุมภาพันธ์
2559
วันพุธ
24
กุมภาพันธ์
2559
วันอังคาร
8
มีนาคม
2559
วันอาทิตย์
13
มีนาคม
2559
วันอังคาร
22
มีนาคม
2559
วันศุกร์
1
เมษายน
2559
วันเสาร์
2
เมษายน
2559
วันพฤหัสบดี
7
เมษายน
2559
วันพฤหัสบดี
14
เมษายน
2559
วันศุกร์
22
เมษายน
2559
วันอาทิตย์
24
เมษายน
2559
วันอาทิตย์
8
พฤษภาคม
2559
วันอาทิตย์
5
มิถุนายน
2559
วันพุธ
8
มิถุนายน
2559
วันอาทิตย์
26
มิถุนายน
2559
วันเสาร์
24
กันยายน
2559
วันพฤหัสบดี
1
ธันวาคม
2559

วันสำคัญ ทางประเพณีวัฒนธรรม 2559 / 2016

วันจันทร์
8
กุมภาพันธ์
2559
วันพุธ
17
สิงหาคม
2559
เสาร์
1
ตุลาคม
2559
วันสารทไทย , งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
วันอาทิตย์
16
ตุลาคม
2559
วันจันทร์
14
พฤศจิกายน
2559

วันพระ 2559

วันพระ มกราคม 2559
วันเสาร์
2
มกราคม
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันศุกร์
8
มกราคม
2559
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันเสาร์
16
มกราคม
2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันเสาร์
23
มกราคม
2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันอาทิตย์
31
มกราคม
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพระ กุมภาพันธ์ 2559
วันอาทิตย์
7
กุมภาพันธ์
2559
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันจันทร์
15
กุมภาพันธ์
2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันจันทร์
22
กุมภาพันธ์
2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ มีนาคม 2559
วันอังคาร
1
มีนาคม
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันจันทร์
7
มีนาคม
2559
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันอังคาร
15
มีนาคม
2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอังคาร
22
มีนาคม
2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพุธ
30
มีนาคม
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ เมษายน 2559
วันพุธ
6
เมษายน
2559
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพฤหัสบดี
14
เมษายน
2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพฤหัสบดี
21
เมษายน
2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันศุกร์
29
เมษายน
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ พฤษภาคม 2559
วันพฤหัสบดี
5
พฤษภาคม
2559
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันศุกร์
13
พฤษภาคม
2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันศุกร์
20
พฤษภาคม
2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันเสาร์
28
พฤษภาคม
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ มิถุนายน 2559
วันเสาร์
4
มิถุนายน
2559
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอาทิตย์
12
มิถุนายน
2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันอาทิตย์
19
มิถุนายน
2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันจันทร์
27
มิถุนายน
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ กรกฎาคม 2559
วันจันทร์
4
กรกฎาคม
2559
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันอังคาร
12
กรกฎาคม
2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันอังคาร
19
กรกฎาคม
2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพุธ
20
กรกฎาคม
2559
แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพุธ
27
กรกฎาคม
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ สิงหาคม 2559
วันพุธ
3
สิงหาคม
2559
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพฤหัสบดี
11
สิงหาคม
2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพฤหัสบดี
18
สิงหาคม
2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันศุกร์
26
สิงหาคม
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ กันยายน 2559
วันพฤหัสบดี
1
กันยายน
2559
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันศุกร์
9
กันยายน
2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันศุกร์
16
กันยายน
2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันเสาร์
24
กันยายน
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ ตุลาคม 2559
วันเสาร์
1
ตุลาคม
2559
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอาทิตย์
9
ตุลาคม
2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอาทิตย์
16
ตุลาคม
2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันจันทร์
24
ตุลาคม
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอาทิตย์
30
ตุลาคม
2559
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพระ พฤศจิกายน 2559
วันจันทร์
7
พฤศจิกายน
2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันจันทร์
14
พฤศจิกายน
2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอังคาร
22
พฤศจิกายน
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอังคาร
29
พฤศจิกายน
2559
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ ธันวาคม 2559
วันพุธ
7
ธันวาคม
2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันพุธ
14
ธันวาคม
2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันพฤหัสบดี
22
ธันวาคม
2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันพุธ
28
ธันวาคม
2559
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2559 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ.2559/2016
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษทั้งแขวนและตั้งโต๊ะ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานคงไม่มีปัญหามากนักเพราะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว อาจมีปีศักราชที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี หรือก่อนปี พ.ศ.2456 ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ชื่อเดือน มกราคม-ธันวาคม ยังไม่มีใช้ ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักปฏิทินวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู ฯ หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทินจันทรคติ เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล ปฏิทินจันทรคติไทยก็ลดบทบาทลงจนเกือบจะหายไป แต่ก็ยังคงเหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ส่วนอื่นๆ จะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ปฏิทินในทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม หรือ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ก็ควรต้องเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่าด้วย จะนำเงือนไขกฏเกณฑ์ปฏิทินสุริยคติปัจจุบันมาใช้ไม่ได้ ต้องเปรียบเทียบหาวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

ในส่วนหมายเหตุนี้ จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของปฏิทินจันทรคติไทย ทั้งในลักษณะการใช้งาน ที่มาที่ไป กฏเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ควรทราบ เพื่อให้เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และเพื่อให้การใช้งานปฏิทินจันทรคติไทยนี้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสรุปข้อมูลเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล,เถาะ) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ.2559 ปีวอก จะเริ่มตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 06:09น. เป็นต้นไป , ข้อมูลปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2300 - พ.ศ.2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น.

2. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ ตรวจสอบความถูกต้องปีต่อปีตามประกาศ กรมการศาสนา , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2475 เป็นต้นมาดังนั้นปีก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ ,

วันสำคัญ วันหยุดธนาคาร วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. รวมถึง วันตรุษจีน วันสารทจีน จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี พ.ศ.2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบัน จะอัปเดทตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

3. ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนจุลศักราชวันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกแล้วต้องเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก คำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์ปี พ.ศ.2559 วันเถลิงศกจะตรงกับ วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 00:34น. วันเดียวกันอาจมี 2 จุลศักราชก็เป็นได้เพราะมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ปฏิทินด้านบนจึงแสดงผลภาพรวมเพื่อให้ครอบคลุม ซึ่งปีจุลศักราชอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ดังนั้นวันเวลาหลังจากเถลิงศก จะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ปีจุลศักราช 1378 วันเวลาก่อนเถลิงศกยังคงเป็นปีจุลศักราช 1377 อยู่ ส่วนกาลโยคจะเริ่มใช้หลังจากวันเถลิงศกนี้เช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2559

รัตนโกสินทรศก เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้ ย้อนหลังรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปฏิทินชุดนี้การแสดงผลปีปัจจุบันยังนับปีรัตนโกสินทรศกให้อยู่

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ และใช้จนถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) พ.ศ.2432 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม เริ่มใช้เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ปี พ.ศ.2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม เปลี่ยนปีเร็วขึ้น จำนวนเดือนจึงหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2483 - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไม่มีอยู่จริงตามปฏิทินไทย แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับ ปี ค.ศ.1940 ช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่

ช่วงก่อนปี พ.ศ.2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ. ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นท่านที่ต้องการดูปฏิทินย้อนหลังช่วงเวลาดังกล่าว โปรดทำความเข้าใจหลักการนับปีให้ดีก่อน , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ.2432 ซึ่งนับวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับ วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงวันเวลานั้น อาจนับปี เรียกใช้ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยในปี พ.ศ.2559 จะเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีมะแม เป็น ปีวอก ใน วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 06:09น. เป็นต้นไป

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ (ช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตรตามสูติบัตร จะไม่ตรงกันกับแบบคติพราหมณ์ที่ใช้พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย) , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันสารทลิบชุน(立春) หรือ ขึ้นปีใหม่ในวันตรุษจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2559 , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร

ใช้ปีนักษัตรแบบใด ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำการใด เช่น บันทึกสูติบัตรใช้ปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์ ดูดวงตามวันเดือนปีเกิดใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์จีน ดูดวงจีน ใช้ปีนักษัตรจีนตามปฏิทินโหราศาสตร์จีน