ปฏิทิน ปี 2559 / ค.ศ.2016

ปฏิทิน 2559 , มกราคม 2559 , ปฏิทิน 100ปี 2559 , ปฏิทินจีน 2559 , ปฏิทินโหรฯ , ปฏิทินโหรฯ(ลาหิรี)
พ.ศ./ค.ศ.*
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
ปฏิทิน 2559 / 2016 ปีมะแม - ปีวอก 1
สัปตศก จุลศักราช 1377 ถึง อัฐศก จุลศักราช 1378
คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938 , รัตนโกสินทร์ศก 234 - 235 3
สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร

กาลโยค วันธงชัย : เสาร์ (7) , วันอธิบดี : พุธ (4) , วันอุบาทว์ : ศุกร์ (6) , วันโลกาวินาศ : ศุกร์ (6) *


2559/2016
มกราคม 2559
January 2016

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม

วันขึ้นปีใหม่
2
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


3
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


4
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


5
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


6
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


7
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


8
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม

วันเด็ก
10
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


24
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


25
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


26
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


27
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


28
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


29
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


30
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


31
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


กุมภาพันธ์ 2559
February 2016

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


2
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


3
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


4
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม

วันสารทลิบชุน
5
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


6
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


7
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม

วันตรุษจีน
9
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม

วันมาฆบูชา
23
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


24
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


25
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


26
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


27
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


28
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


29
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


มีนาคม 2559
March 2016

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


2
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


3
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


4
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


5
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


6
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


7
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


23
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


24
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


25
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


26
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


27
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


28
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


29
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


30
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


31
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


เมษายน 2559
April 2016

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


2
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


3
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


4
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


5
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


6
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม

วันจักรี
7
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


8
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


9
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


10
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


11
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


12
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


13
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันสงกรานต์
14
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันสงกรานต์
15
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันสงกรานต์
16
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


18
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


19
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


20
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


21
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


22
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


23
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


24
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


25
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


26
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


27
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


28
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


29
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


30
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


พฤษภาคม 2559
May 2016

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันแรงงาน
2
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


3
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


4
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


5
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันฉัตรมงคล
6
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


7
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


8
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


9
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


10
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


11
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


12
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


13
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


14
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


15
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


18
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


19
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


20
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก

วิสาขบูชา
21
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


22
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


23
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


24
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


25
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


26
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


27
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


28
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


29
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


30
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


31
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


มิถุนายน 2559
June 2016

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


2
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


3
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


4
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


กรกฎาคม 2559
July 2016

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


2
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


3
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


4
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก

วันอาสาฬหบูชา
20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก

วันเข้าพรรษา
21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


31
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


สิงหาคม 2559
August 2016

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


2
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


3
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


4
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


5
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


6
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


7
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


8
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


9
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


10
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


11
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


12
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก

วันแม่
13
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


15
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก

วันสารทจีน
18
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


19
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


20
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


21
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


22
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


23
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


24
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


25
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


26
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


27
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


28
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


29
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


30
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


31
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


กันยายน 2559
September 2016

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


2
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


3
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


4
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


5
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


6
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


7
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


8
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


9
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


10
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


11
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


12
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


13
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


15
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


17
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


18
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


19
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


20
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


21
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


22
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


23
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


24
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


25
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


26
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


27
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


28
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


29
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


30
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


ตุลาคม 2559
October 2016

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


2
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


3
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


4
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


5
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


6
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


7
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


8
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


9
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


10
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


11
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


12
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


13
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


15
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก

วันออกพรรษา
17
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


18
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


19
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


20
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


21
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


22
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


23
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก

วันปิยมหาราช
24
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


25
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


26
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


27
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


28
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


29
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


30
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


31
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


พฤศจิกายน 2559
November 2016

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


2
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


3
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


4
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


5
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


6
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


7
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


8
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


9
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


10
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


11
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


12
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


13
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก

วันลอยกระทง
15
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


16
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


17
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


18
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


19
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


20
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


21
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


22
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


23
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


24
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


25
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


26
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


27
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


28
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


29
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


ธันวาคม 2559
December 2016

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


2
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


3
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


4
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


5
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก

วันพ่อ
6
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


7
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


8
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


9
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


10
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก

วันรัฐธรรมนูญ
11
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


12
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


13
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


15
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


16
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


17
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


18
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


19
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


20
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


21
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


22
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


23
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


24
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


25
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


26
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


27
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


28
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


29
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีวอก


30
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีวอก


31
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีวอก

วันสิ้นปี


เดือนไทย(เดือนจันทรคติ) : (1:เดือนอ้าย , 2:เดือนยี่ , 3:เดือนสาม , 4:เดือนสี่ , 5:เดือนห้า , 6:เดือนหก, 7:เดือนเจ็ด , 8:เดือนแปด , 88:เดือนแปดหลัง , 9:เดือนเก้า , 10:เดือนสิบ , 11:เดือนสิบเอ็ด , 12:เดือนสิบสอง) 88 : เดือนแปดหลัง เฉพาะปีอธิกมาส , ปกติมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ เดือนคู่ ข้างขึ้นข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่ ข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 14 วัน (รวม 354 วัน) , ปกติมาส-อธิกวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ แต่เดือน 7 จะมีข้างแรม 15 วัน (รวม 355 วัน) , อธิกมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่มีเดือนแปดสองหน เพิ่มวัน 30 วัน (รวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ , อธิกสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น 8 ค่ำ , ขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม 8 ค่ำ , แรม 15 ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด (ส่วนใหญ่เป็นเดือนคี่ 1 , 3 , 5 ... 9 , 11) ถือเอาแรม 14 ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย เริ่มตั้งแต่ เวลา 06:00 น. ถึง 05:59 น. หรือเวลาตามดวงอาทิตย์ขึ้นจริง


เถลิงศกปีจุลศักราช 1378 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 0 นาฬิกา 34 นาที 11 วินาที
เถลิงศก 2559
มาสเกณฑ์ 17031
หรคุณ 502962
อุจจพล 1381
วาร 5
จุลศักราช 1378
อวมาน 0
กัมมัชพล 188
ดิถี 28
   
มหาสงกรานต์ปีจุลศักราช 1378 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันพุธที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 20 นาฬิกา 36 นาที 35 วินาที
ประกาศสงกรานต์ 2559
วาร (วัน) กาลโยค *

ธงชัย :   เสาร์ (7)
อธิบดี
:   พุธ (4)
อุบาทว์
:   ศุกร์ (6)
โลกาวินาศ   :   ศุกร์ (6)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:   15:00-16:30 , 03:30-04:30 (7)
อธิบดี
:   13:30-15:00 , 01:30-03:00 (6)
อุบาทว์
:   13:30-15:00 , 01:30-03:00 (6)
โลกาวินาศ   :   07:30-09:00 , 19:30-21:00 (2)
กาลโยคนี้เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 0 นาฬิกา 34 นาที 11 วินาที
วันเวลาก่อนหน้านี้ให้ใช้กาลโยค
ปี พ.ศ.2558
วันหยุดวันสำคัญต่างๆใน เกณฑ์มาสวารทางจันทรคติ ปี พ.ศ. 2559 ได้บันทึกข้อมูลล่วงหน้าตามข้อกำหนดวันสำคัญปรกติ และจะตรวจสอบความถูกต้อง อย่างละเอียดอีกครั้งปีต่อปี หลังจากมีประกาศ กรมการศาสนา , สำนักพระราชวัง , ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยประมาณช่วง กันยายน 2558 ทั้งนี้ระหว่างปีอาจมีแก้ไขวันหยุดเพิ่มเติม ตามประกาศ ครม. เป็นครั้งๆไป
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย 2559/2016
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เราคุ้นเคยใช้งานจะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานคงไม่มีปัญหามากนัก อาจมีเวลาที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ตอนนั้นชื่อเดือน มกราคม ยังไม่มีใครรู้จัก ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทิน เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น และ

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล วันเดือนปีทางจันทรคติก็เหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา ส่วนอื่นๆจะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ตำราโหราศาสตร์ พิธีกรรมแบบเก่า หรือศาสนา ก็ควรต้องเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่าด้วย จะนำเงือนไขปฏิทินสุริยคติปัจจุบันมาใช้ไม่ได้ ต้องเปรียบเทียบหาวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เพราะในมุมลึกๆ ของปฏิทินจันทรคติไทยหลายท่านยังไม่ทราบ ทั้งในลักษณะการใช้ ที่มาที่ไป ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอสรุปข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเป็นข้อๆ โดยอ้างอิงปฏิทินจันทรคติไทยชุดนี้เป็นหลัก

1. ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล,เถาะ) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ. 2559 จะตรงกับ วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 06:09น. , ข้อมูลปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2300- 2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มตั้งแต่ เวลา 06:00 น. ถึง 05:59 น. หรือเวลาตามดวงอาทิตย์ขึ้นจริง

2. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาดังนั้นปีก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ ,

วันสำคัญ วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. รวมถึง วันตรุษจีน วันสารทจีน จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี 2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบันจะอัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

3. จุลศักราช ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ วันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกแล้วต้องเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก ซึ่งคำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์ โดยจะอยู่ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน วันเดียวกันอาจมี 2 จุลศักราชก็ได้เพราะมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ปฏิทินด้านบนจึงแสดงผลภาพรวมเพื่อให้ครอบคลุม ซึ่งปีจุลศักราชอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามถ้าจำเป็นต้องใช้ปีจุลศักราช ก็ได้คำนวณวันเถลิงศกตามคัมภีร์สุริยาตร์ไว้แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ดังนั้นวันเวลาหลังจากนี้จะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ปีจุลศักราช 1378 ส่วนวันเวลาก่อนหน้านี้ยังคงเป็นปีจุลศักราช 1377 อยู่ ทั้งนี้กาลโยคจะเริ่มใช้หลังวันเถลิงศกนี้เช่นกัน

รัตนโกสินทรศก เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้ ย้อนหลังรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปฏิทินชุดนี้การแสดงผลปีปัจจุบันยังนับปีรัตนโกสินทรศกให้อยู่

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ และใช้จนถึงวันขึ้น 1 ค่ำเดือนห้า(๕) ปี พ.ศ. 2432 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ. 2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม เริ่มใช้เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา , ปี พ.ศ. 2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม เสมือนเดือนหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2483 นับอายุช่วงเวลาจะมีเดือน 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม 2483 - 31 มีนาคม 2483 ไม่มีอยู่จริงตามปฏิทินไทย แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับ ปีค.ศ. 1940 ช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่

ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ.ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นท่านที่ต้องการดูปฏิทินย้อนหลังช่วงเวลาดังกล่าว โปรดทำความเข้าใจหลักการนับปีให้ดีก่อน , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ. 2432 ซึ่งนับวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับ วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(5) ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงวันเวลานั้น อาจนับปี เรียกใช้ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) เทียบปฏิทินปี พ.ศ.2559 วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 06:09น. เป็นวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีมะแม เป็น ปีวอก โดยตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 06:09น. เป็นต้นไปถือเป็นปีนักษัตรใหม่คือ ปีวอก

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ (ช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตรตามสูติบัตร จะไม่ตรงกันกับแบบคติพราหมณ์ที่ใช้พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย) , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันสารทลิบชุน(立春) หรือ ขึ้นปีใหม่ในวันตรุษจีน ตาม ปฏิทินจันทรคติจีน 2559 , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร เป็นต้น

ใช้ปีนักษัตรแบบใด ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำการใด เช่น บันทึกสูติบัตรใช้ปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย ใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์แบบจีน ใช้ปีนักษัตรแบบจีน (ตามปฏิทินจันทรคติจีน) เป็นต้น