ปฏิทิน 2558 / ค.ศ.2015

พ.ศ./ค.ศ.*
 
ปฏิทินไทย ปฏิทินสุริยคติไทย จันทรคติไทย

พ.ศ.2558 / ค.ศ.2015

ปีมะเมีย - ปีมะแม 1 ฉศก จุลศักราช 1376 ถึง สัปตศก จุลศักราช 1377 2
คริสตศักราช 2015 , มหาศักราช 1936 - 1937 2 , รัตนโกสินทร์ศก 233 - 234 2
สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : พุธ (4) , วันอธิบดี : อังคาร (3) , วันอุบาทว์ : อังคาร (3) , วันโลกาวินาศ : พฤหัสบดี (5) *
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย

วันขึ้นปีใหม่
2
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


5
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


6
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


7
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


8
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


9
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


10
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย

วันเด็ก
11
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


12
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


13
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


14
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


15
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


16
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


17
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


18
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


19
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


20
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


21
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


22
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


23
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


24
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


25
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


26
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


27
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


28
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


29
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


30
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


31
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


2
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


4
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย

สารทลิบชุน
5
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


6
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


7
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


8
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


9
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


10
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


11
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


12
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


13
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


14
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


15
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


16
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


17
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


18
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


19
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย

วันตรุษจีน
20
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


21
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


22
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


23
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


24
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


25
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


26
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


27
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


28
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


2
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย

วันมาฆบูชา
5
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


6
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


7
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


8
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


9
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


10
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


11
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


12
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


13
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


14
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


15
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


16
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


17
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


18
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


19
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


20
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


31
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


2
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


4
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


5
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


6
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม

วันจักรี
7
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


8
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


9
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


10
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


11
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


12
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


13
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม

วันสงกรานต์
14
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม

วันสงกรานต์
15
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม

วันสงกรานต์
16
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


17
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม

วันแรงงาน
2
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


3
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


4
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม

วันหยุดพิเศษ (ครม.)
5
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม

วันฉัตรมงคล
6
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


7
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


8
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


9
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


10
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


11
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


12
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


13
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม

วันพืชมงคล
14
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


15
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


16
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


17
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


31
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม

วันวิสาขบูชา
2
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


3
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


4
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


5
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


6
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


7
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


8
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


9
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม

วันอัฏฐมีบูชา
10
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


11
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


12
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


13
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


14
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


15
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


2
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


3
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


4
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


5
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


6
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


7
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


8
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


9
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


10
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


11
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


12
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


13
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


14
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


15
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม

วันอาสาฬหบูชา
31
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม

วันเข้าพรรษา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


2
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


3
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


4
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


5
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


6
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


7
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


8
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


9
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


10
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


11
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


12
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม

วันแม่
13
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


14
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม

วันสารทจีน
29
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


30
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


31
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


2
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


3
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


4
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


5
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


6
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


7
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


8
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


9
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


10
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


11
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


12
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


28
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


29
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


30
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


2
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


3
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


4
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


5
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


6
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


7
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


8
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


9
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


10
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


11
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


12
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม

วันปิยมหาราช
24
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม

วันออกพรรษา
28
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


29
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


30
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


31
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


2
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


3
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


4
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


5
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


6
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


7
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


8
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


9
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


10
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม

วันลอยกระทง
26
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


27
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


28
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


29
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


30
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


2
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


3
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


4
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


5
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม

วันพ่อ
6
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


7
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม

วันหยุดชดเชย
8
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


9
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


10
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม

วันรัฐธรรมนูญ
11
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


26
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


27
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


28
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


29
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


30
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


31
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม

วันสิ้นปี

เดือนจันทรคติไทย : เดือนอ้าย(๑) , เดือนยี่(๒) , เดือนสาม(๓) , เดือนสี่(๔) , เดือนห้า(๕) , เดือนหก(๖) , เดือนเจ็ด(๗) , เดือนแปด(๘) , เดือนแปดหลัง(๘๘) , เดือนเก้า(๙) , เดือนสิบ(๑๐) , เดือนสิบเอ็ด(๑๑) , เดือนสิบสอง(๑๒) , เดือนแปดหลัง(๘๘) มีเฉพาะในปีอธิกมาส , ปกติมาส-ปกติวาร : เป็นปีปกติ เดือนคู่(๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒) มีข้างขึ้นและข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่(๑,๓,๕,๗,๙,๑๑) มีข้างขึ้น 15 วัน ส่วนข้างแรม 14 วัน (รวม 354 วัน) , ปกติมาส-อธิกวาร : เป็นปีปกติ แต่เดือนเจ็ด(๗) จะมีข้างแรม 15 วัน (รวม 355 วัน) , อธิกมาส-ปกติวาร : เป็นปีปกติ แต่เพิ่มเดือนแปดสองหน(๘๘) เพิ่มวัน 30 วัน (รวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ (เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน) , อธิกสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น ๘ ค่ำ , ขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม ๘ ค่ำ , แรม ๑๕ ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด หรือเดือนคี่ คือ เดือนอ้าย(๑) เดือนสาม(๓) เดือนห้า(๕) เดือนเจ็ด(๗) เดือนเก้า(๙) และเดือนสิบเอ็ด(๑๑) ให้ถือเอาแรม ๑๔ ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย นับตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น. ถึง 05:59น.
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2558/จ.ศ.1377
เถลิงศก พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 18:21:36น.*
มาสเกณฑ์
:  17031
หรคุณ
:  502962
อุจจพล
:  1381
วาร
:  5
อวมาน
:  0
กัมมัชพล
:  395
ดิถี
:  28
มหาสงกรานต์ พ.ศ.2558
วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 14:24:00น.*
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2558

* เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ เทียบเวลามาตรฐานปัจจุบันบวกเพิ่ม 18 นาที
กาลโยค พ.ศ.2558/จ.ศ.1377
วาร (วัน) กาลโยค

ธงชัย
:  พุธ (4)
อธิบดี
:  อังคาร (3)
อุบาทว์
:  อังคาร (3)
โลกาวินาศ
:  พฤหัสบดี (5)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:  12:00-13:30 , 00:00-01:30 (5)
อธิบดี
:  12:00-13:30 , 00:00-01:30 (5)
อุบาทว์
:  10:30-12:00 , 22:30-24:00 (4)
โลกาวินาศ
:  06:00-07:30 , 18:00-19:30 (1)

กาลโยค พ.ศ.2558/จ.ศ.1377 เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 18:21:36น.
*
วันเวลาก่อนหน้านี้ใช้กาลโยคตาม
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2557

วันหยุด วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ.2558 / ค.ศ.2015

วันหยุด 2558 วันหยุดราชการ 2558 / 2015

ราชการ
ธนาคาร
วันพฤหัสบดี
1
มกราคม
2558
หยุด
-
วันพุธ
4
มีนาคม
2558
หยุด
หยุด
วันจันทร์
6
เมษายน
2558
หยุด
หยุด
วันจันทร์
13
เมษายน
2558
หยุด
หยุด
วันอังคาร
14
เมษายน
2558
หยุด
หยุด
วันพุธ
15
เมษายน
2558
หยุด
หยุด
วันศุกร์
1
พฤษภาคม
2558
-
หยุด
วันจันทร์
4
พฤษภาคม
2558
วันหยุดพิเศษตามประกาศ ครม.
หยุด
หยุด
วันอังคาร
5
พฤษภาคม
2558
หยุด
หยุด
วันพุธ
13
พฤษภาคม
2558
หยุด
-
วันจันทร์
1
มิถุนายน
2558
หยุด
หยุด
วันพุธ
1
กรกฎาคม
2558
-
หยุด
วันพฤหัสบดี
30
กรกฎาคม
2558
หยุด
หยุด
วันศุกร์
31
กรกฎาคม
2558
หยุด
-
วันพุธ
12
สิงหาคม
2558
หยุด
หยุด
วันศุกร์
23
ตุลาคม
2558
หยุด
หยุด
วันเสาร์
5
ธันวาคม
2558
-
-
วันจันทร์
7
ธันวาคม
2558
วันหยุดชดเชย วันพ่อ
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
10
ธันวาคม
2558
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
31
ธันวาคม
2558
หยุด
หยุด

วันสำคัญ 2558 / 2015

วันเสาร์
10
มกราคม
2558
วันศุกร์
16
มกราคม
2558
วันอาทิตย์
18
มกราคม
2558
วันอาทิตย์
25
มกราคม
2558
วันจันทร์
2
กุมภาพันธ์
2558
วันอังคาร
3
กุมภาพันธ์
2558
วันอังคาร
10
กุมภาพันธ์
2558
วันอังคาร
24
กุมภาพันธ์
2558
วันอาทิตย์
8
มีนาคม
2558
วันศุกร์
13
มีนาคม
2558
วันอาทิตย์
22
มีนาคม
2558
วันพุธ
1
เมษายน
2558
วันพฤหัสบดี
2
เมษายน
2558
วันอังคาร
7
เมษายน
2558
วันอังคาร
14
เมษายน
2558
วันพุธ
22
เมษายน
2558
วันศุกร์
24
เมษายน
2558
วันศุกร์
8
พฤษภาคม
2558
วันศุกร์
5
มิถุนายน
2558
วันจันทร์
8
มิถุนายน
2558
วันศุกร์
26
มิถุนายน
2558
วันพฤหัสบดี
24
กันยายน
2558
วันอังคาร
1
ธันวาคม
2558

วันสำคัญ ทางประเพณีวัฒนธรรม 2558 / 2015

วันพฤหัสบดี
19
กุมภาพันธ์
2558
วันศุกร์
28
สิงหาคม
2558
จันทร์
12
ตุลาคม
2558
วันสารทไทย , งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
วันอังคาร
27
ตุลาคม
2558
วันพุธ
25
พฤศจิกายน
2558

วันพระ 2558 / 2015

วันพระ มกราคม 2558
วันอาทิตย์
4
มกราคม
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันจันทร์
12
มกราคม
2558
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันจันทร์
19
มกราคม
2558
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันอังคาร
27
มกราคม
2558
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ กุมภาพันธ์ 2558
วันอังคาร
3
กุมภาพันธ์
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพุธ
11
กุมภาพันธ์
2558
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันอังคาร
17
กุมภาพันธ์
2558
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพุธ
25
กุมภาพันธ์
2558
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ มีนาคม 2558
วันพุธ
4
มีนาคม
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพฤหัสบดี
12
มีนาคม
2558
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพฤหัสบดี
19
มีนาคม
2558
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันศุกร์
27
มีนาคม
2558
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ เมษายน 2558
วันศุกร์
3
เมษายน
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันเสาร์
11
เมษายน
2558
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันศุกร์
17
เมษายน
2558
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันเสาร์
25
เมษายน
2558
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ พฤษภาคม 2558
วันเสาร์
2
พฤษภาคม
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอาทิตย์
10
พฤษภาคม
2558
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอาทิตย์
17
พฤษภาคม
2558
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันจันทร์
25
พฤษภาคม
2558
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ มิถุนายน 2558
วันจันทร์
1
มิถุนายน
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันอังคาร
9
มิถุนายน
2558
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันจันทร์
15
มิถุนายน
2558
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันอังคาร
23
มิถุนายน
2558
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันอังคาร
30
มิถุนายน
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ กรกฎาคม 2558
วันพุธ
8
กรกฎาคม
2558
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพุธ
15
กรกฎาคม
2558
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพฤหัสบดี
23
กรกฎาคม
2558
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันพฤหัสบดี
30
กรกฎาคม
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันศุกร์
31
กรกฎาคม
2558
แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันพระ สิงหาคม 2558
วันศุกร์
7
สิงหาคม
2558
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันศุกร์
14
สิงหาคม
2558
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันเสาร์
22
สิงหาคม
2558
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันเสาร์
29
สิงหาคม
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ กันยายน 2558
วันอาทิตย์
6
กันยายน
2558
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันเสาร์
12
กันยายน
2558
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอาทิตย์
20
กันยายน
2558
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอาทิตย์
27
กันยายน
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ ตุลาคม 2558
วันจันทร์
5
ตุลาคม
2558
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันจันทร์
12
ตุลาคม
2558
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอังคาร
20
ตุลาคม
2558
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอังคาร
27
ตุลาคม
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพระ พฤศจิกายน 2558
วันพุธ
4
พฤศจิกายน
2558
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอังคาร
10
พฤศจิกายน
2558
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพุธ
18
พฤศจิกายน
2558
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพุธ
25
พฤศจิกายน
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ ธันวาคม 2558
วันพฤหัสบดี
3
ธันวาคม
2558
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพฤหัสบดี
10
ธันวาคม
2558
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันศุกร์
18
ธันวาคม
2558
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันศุกร์
25
ธันวาคม
2558
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
ปี พ.ศ.2558 ปฏิทินจันทรคติเป็น ปีอธิกมาศ (เดือนแปดสองหน) ดังนั้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เฉพาะปีอธิกมาศนี้จึงเลื่อนไป 1 เดือน กล่าวคือ วันมาฆบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสี่(๔) , วันวิสาขบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) , วันอัฏฐมีบูชา เลือนเป็น วันแรม ๘ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) , วันอาสฬหบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) , วันเข้าพรรษา เลือนเป็น วันแรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ส่วนวันออกพรรษาใช้เหมือนเดิมคือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ... หากไม่เลื่อนเดือน ระยะเวลาจำพรรษาจะคลาดเคลื่อน เพราะเข้าพรรษาจาก วันแรม ๑ ค่ำเดือนแปด(๘) รวมเดือนแปดหลังอีก 1 เดือน จนถึงวันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) จะได้ระยะเวลารวม 4 เดือน ซึ่งไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย (วัสสูปนายิกาขันธกะ) ที่บัญญัติไว้ว่าพระสงฆ์ต้องจำพรรษา 3 เดือน
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2558 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ.2558/2015
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษทั้งแขวนและตั้งโต๊ะ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานจะคุ้นเคยกันดี อาจมีปีศักราช พ.ศ. และ ค.ศ. ที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี หรือก่อนปี พ.ศ.2456 ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ชื่อเดือน มกราคม-ธันวาคม ยังไม่มีใช้ ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักปฏิทินวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู ฯ หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทินจันทรคติ เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล ปฏิทินจันทรคติไทยก็ลดบทบาทลงจนเกือบจะหายไป ยังคงเหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ส่วนอื่นๆ จะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ปฏิทินในทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม หรือ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ก็ควรเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่า เปรียบเทียบวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

ในส่วนหมายเหตุนี้จะเป็นข้อมูลของปฏิทินจันทรคติไทย ลักษณะการใช้งาน ที่มาที่ไป กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ควรทราบ เพื่อให้เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด สรุปข้อมูลเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปีนักษัตร ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล ... จอ,กุน) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ.2558 ปีมะแม จะเริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 06:23น. เป็นต้นไป , ปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2300 - พ.ศ.2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น.

2. ปีศักราช , จุลศักราช (จ.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีจุลศักราชวันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกต้องจะเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก คำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์โดยในปี พ.ศ.2558 วันเถลิงศกจะตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 18:21:36น. วันเดียวกันอาจคาบเกี่ยวจุลศักราชได้ เพราะมีช่วงเวลามาเกี่ยวข้อง , วันกาลโยคจะเริ่มใช้หลังจากวันเถลิงศกนี้เช่นกัน ดู ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2558

รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้แสดงปีรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปีปัจจุบันจะยังแสดงปีรัตนโกสินทรศก , มหาศักราช (ม.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีมหาศักราชในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี หรือ 23 มีนาคมในปีอธิกสุรทิน

3. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ ตรวจสอบความถูกต้องปีต่อปีตามประกาศ กรมการศาสนา , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2475 ก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

วันสำคัญ วันหยุดธนาคาร วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี พ.ศ.2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบัน อาจมีปรับปรุงตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู และใช้จนถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) พ.ศ.2432 ซึ่งตรงพอดีกับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ในปี พ.ศ.2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ปรับปีใหม่เร็วขึ้น จำนวนเดือนในปฏิทินไทยจึงหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2483 - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไม่มีอยู่ในปฏิทินไทยที่ใช้จริง แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับปี ค.ศ.1940 ช่วงเวลาในปฏิทินดังกล่าวใช้ตามปรกติ

ช่วงก่อนปี พ.ศ.2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ. ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ หากใช้ปฏิทินในช่วงเวลาข้างต้น โปรดศึกษากฎเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของปฏิทินโดยละเอียด , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ.2432 ใช้นับวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยน ปี พ.ศ. ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕)

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์-ฮินดู) เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยในปี พ.ศ.2558 จะเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีมะเมีย เป็น ปีมะแม ใน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 06:23น. เป็นต้นไป

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร , ปีนักษัตรจีน โหราศาสตร์จีนจะเปลี่ยนปีนักษัตรในวันสารทลิบชุน(立春) สารทแรกของจีน ตาม ปฏิทินโหราศาสตร์จีน และบางตำราใช้วันตรุษจีนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตร

จะใช้ปีนักษัตรแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำอะไร เช่น บันทึกสูติบัตร จะใช้ปีนักษัตรตามปฏิทินหลวง เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์ต่างๆของไทย จะใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์-ฮินดู เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์จีน ดูดวงจีนโป๊ยหยี่สี่เถี่ยว(八字四柱) ดูหลักปี ปีชง ปีฮะ จะใช้ปีนักษัตรจีนตามปฏิทินโหราศาสตร์จีน เป็นต้น