ปฏิทิน 2557 / ค.ศ.2014

พ.ศ./ค.ศ.*
 
ปฏิทินไทย ปฏิทินสุริยคติไทย จันทรคติไทย

พ.ศ.2557 / ค.ศ.2014

ปีมะเส็ง - ปีมะเมีย 1 เบญจศก จุลศักราช 1375 ถึง ฉศก จุลศักราช 1376 2
คริสตศักราช 2014 , มหาศักราช 1935 - 1936 2 , รัตนโกสินทร์ศก 232 - 233 2
สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : อาทิตย์ (1) , วันอธิบดี : จันทร์ (2) , วันอุบาทว์ : เสาร์ (7) , วันโลกาวินาศ : พุธ (4) *
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง

วันขึ้นปีใหม่
2
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


3
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


4
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


5
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


6
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง

วันเด็ก
12
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


16
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


17
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


18
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


19
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


20
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


21
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


22
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเส็ง


31
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง

วันตรุษจีน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


2
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


3
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


4
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง

สารทลิบชุน
5
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


6
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง

วันมาฆบูชา
15
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


16
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


17
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


18
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


19
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


20
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


21
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


22
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเส็ง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


2
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


3
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


4
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


5
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


6
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


16
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


17
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


18
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


19
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


20
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


21
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


22
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเส็ง


31
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


2
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


5
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


6
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย

วันจักรี
7
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย

วันหยุดชดเชย
8
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


9
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


10
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


11
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


12
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


13
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย

วันสงกรานต์
14
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย

วันสงกรานต์
15
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย

วันสงกรานต์
16
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย

วันหยุดชดเชย
17
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


18
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


19
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


20
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


21
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


22
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


23
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


24
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


25
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


26
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


27
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


28
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเมีย


29
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


30
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย

วันแรงงาน
2
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


5
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย

วันฉัตรมงคล
6
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


7
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


8
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


9
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย

วันพืชมงคล
10
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


11
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


12
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


13
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย

วันวิสาขบูชา
14
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


15
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


16
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


17
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


18
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


19
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


20
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


21
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย

วันอัฏฐมีบูชา
22
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


23
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


24
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


25
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


26
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


27
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


28
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเมีย


29
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


30
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


31
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


2
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


5
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


6
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


7
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


8
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


9
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


10
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


11
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


12
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


13
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


14
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


15
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


16
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


17
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


18
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


19
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


20
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


21
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


22
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


23
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


24
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


25
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


26
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเมีย


27
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


28
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


29
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


30
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


2
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


5
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


6
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


7
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


8
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


9
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


10
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


11
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

วันอาสาฬหบูชา
12
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

วันเข้าพรรษา
13
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


14
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

วันหยุดชดเชย
15
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


16
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


17
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


18
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


19
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


20
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


21
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


22
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


23
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


24
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


25
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


26
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


27
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


28
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


29
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


30
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


31
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


2
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


5
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


6
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


7
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


8
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


9
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


10
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย

วันสารทจีน
11
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย

วันหยุดพิเศษ (คสช.)
12
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย

วันแม่
13
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


14
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


15
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


16
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


17
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


18
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


19
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


20
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


21
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


22
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


23
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


24
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย


25
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


26
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


27
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


28
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


29
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


30
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


31
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


2
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


5
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


6
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


7
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


8
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


9
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


10
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


11
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


12
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


13
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


14
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


15
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


16
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


17
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


18
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


19
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


20
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


21
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


22
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


23
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเมีย


24
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


25
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


26
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


27
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


28
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


29
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


30
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


2
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


5
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


6
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


7
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


8
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย

วันออกพรรษา
9
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


10
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


11
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


12
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


13
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


14
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


15
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


16
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


17
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


18
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


19
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


20
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


21
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


22
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


23
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย

วันปิยมหาราช
24
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


25
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


26
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


27
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


28
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


29
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


30
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


31
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


2
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


5
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


6
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย

วันลอยกระทง
7
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


8
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


9
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


10
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


11
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


12
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


13
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


14
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


15
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


16
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


17
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


18
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


19
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


20
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


21
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย


22
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


23
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


24
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


25
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


26
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


27
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


28
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


29
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


30
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


2
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


5
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย

วันพ่อ
6
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


7
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


8
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


9
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


10
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย

วันรัฐธรรมนูญ
11
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


12
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


13
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


14
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


15
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


16
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


17
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


18
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


19
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


20
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


21
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


22
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


23
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


24
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


25
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


26
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


27
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


28
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


29
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


30
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


31
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย

วันสิ้นปี

เดือนจันทรคติไทย : เดือนอ้าย(๑) , เดือนยี่(๒) , เดือนสาม(๓) , เดือนสี่(๔) , เดือนห้า(๕) , เดือนหก(๖) , เดือนเจ็ด(๗) , เดือนแปด(๘) , เดือนแปดหลัง(๘๘) , เดือนเก้า(๙) , เดือนสิบ(๑๐) , เดือนสิบเอ็ด(๑๑) , เดือนสิบสอง(๑๒) และในปีอธิกมาส จะมีเดือนแปดหลัง(๘๘) , ปกติมาส ปกติวาร : เป็นปีปกติ เดือนคู่(เดือน ๒, ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๒) มีข้างขึ้นและข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่(เดือน ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑) มีข้างขึ้น 15 วัน ส่วนข้างแรมมี 14 วัน (รอบปีจันทรคติรวม 354 วัน), ปกติมาส อธิกวาร : เป็นปีปกติ แต่เดือนเจ็ด(๗) จะมีข้างแรม 15 วัน (รอบปีจันทรคติรวม 355 วัน) , อธิกมาส ปกติวาร : เป็นปีปกติ แต่เพิ่มเดือนแปดสองหน(๘๘) เพิ่มวัน 30 วัน (รอบปีจันทรคติรวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ (เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน) , อธิกสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น ๘ ค่ำ , ขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม ๘ ค่ำ , แรม ๑๕ ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด หรือเดือนคี่ (เดือน ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑) ให้ถือเอาแรม ๑๔ ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย นับตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น. ถึง 05:59น.
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2557/จ.ศ.1376
เถลิงศก พ.ศ.2557
วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 12:09:00น.*
มาสเกณฑ์
:  17019
หรคุณ
:  502597
อุจจพล
:  1016
วาร
:  4
อวมาน
:  137
กัมมัชพล
:  602
ดิถี
:  17
มหาสงกรานต์ พ.ศ.2557
วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 08:11:24น.*
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2557

* เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ เทียบเวลามาตรฐานปัจจุบันบวกเพิ่ม 18 นาที
กาลโยค พ.ศ.2557/จ.ศ.1376
วาร (วัน) กาลโยค

ธงชัย
:  อาทิตย์ (1)
อธิบดี
:  จันทร์ (2)
อุบาทว์
:  เสาร์ (7)
โลกาวินาศ
:  พุธ (4)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:  09:00-10:30 , 21:00-22:30 (3)
อธิบดี
:  10:30-12:00 , 22:30-24:00 (4)
อุบาทว์
:  07:30-09:00 , 19:30-21:00 (2)
โลกาวินาศ
:  16:30-18:00 , 04:30-06:00 (8)

กาลโยค พ.ศ.2557/จ.ศ.1376 เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 12:09:00น.
*
วันเวลาก่อนหน้านี้ใช้กาลโยคตาม
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2556

วันหยุด วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ.2557 / ค.ศ.2014

วันหยุด 2557 วันหยุดราชการ 2557 / 2014

ราชการ
ธนาคาร
วันพุธ
1
มกราคม
2557
หยุด
หยุด
วันศุกร์
14
กุมภาพันธ์
2557
หยุด
หยุด
วันอาทิตย์
6
เมษายน
2557
-
-
วันจันทร์
7
เมษายน
2557
วันหยุดชดเชย วันจักรี
หยุด
-
วันอาทิตย์
13
เมษายน
2557
-
-
วันจันทร์
14
เมษายน
2557
หยุด
หยุด
วันอังคาร
15
เมษายน
2557
หยุด
หยุด
วันพุธ
16
เมษายน
2557
วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
หยุด
-
วันพฤหัสบดี
1
พฤษภาคม
2557
-
หยุด
วันจันทร์
5
พฤษภาคม
2557
หยุด
หยุด
วันศุกร์
9
พฤษภาคม
2557
หยุด
-
วันอังคาร
13
พฤษภาคม
2557
หยุด
หยุด
วันอังคาร
1
กรกฎาคม
2557
-
หยุด
วันศุกร์
11
กรกฎาคม
2557
หยุด
หยุด
วันเสาร์
12
กรกฎาคม
2557
-
-
วันจันทร์
14
กรกฎาคม
2557
วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา
หยุด
-
วันจันทร์
11
สิงหาคม
2557
วันหยุดพิเศษตามประกาศ คสช.
หยุด
-
วันอังคาร
12
สิงหาคม
2557
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
23
ตุลาคม
2557
หยุด
หยุด
วันศุกร์
5
ธันวาคม
2557
หยุด
หยุด
วันพุธ
10
ธันวาคม
2557
หยุด
หยุด
วันพุธ
31
ธันวาคม
2557
หยุด
หยุด

วันสำคัญ 2557 / 2014

วันเสาร์
11
มกราคม
2557
วันพฤหัสบดี
16
มกราคม
2557
วันเสาร์
18
มกราคม
2557
วันเสาร์
25
มกราคม
2557
วันอาทิตย์
2
กุมภาพันธ์
2557
วันจันทร์
3
กุมภาพันธ์
2557
วันจันทร์
10
กุมภาพันธ์
2557
วันจันทร์
24
กุมภาพันธ์
2557
วันเสาร์
8
มีนาคม
2557
วันพฤหัสบดี
13
มีนาคม
2557
วันเสาร์
22
มีนาคม
2557
วันอังคาร
1
เมษายน
2557
วันพุธ
2
เมษายน
2557
วันจันทร์
7
เมษายน
2557
วันจันทร์
14
เมษายน
2557
วันอังคาร
22
เมษายน
2557
วันพฤหัสบดี
24
เมษายน
2557
วันพฤหัสบดี
8
พฤษภาคม
2557
วันพฤหัสบดี
5
มิถุนายน
2557
วันอาทิตย์
8
มิถุนายน
2557
วันพฤหัสบดี
26
มิถุนายน
2557
วันพุธ
24
กันยายน
2557
วันจันทร์
1
ธันวาคม
2557

วันสำคัญ ทางประเพณีวัฒนธรรม 2557 / 2014

วันศุกร์
31
มกราคม
2557
วันอาทิตย์
10
สิงหาคม
2557
อังคาร
23
กันยายน
2557
วันสารทไทย , งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
วันพุธ
8
ตุลาคม
2557
วันพฤหัสบดี
6
พฤศจิกายน
2557

วันพระ 2557 / 2014

วันพระ มกราคม 2557
วันพุธ
8
มกราคม
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพุธ
15
มกราคม
2557
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพฤหัสบดี
23
มกราคม
2557
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพฤหัสบดี
30
มกราคม
2557
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพระ กุมภาพันธ์ 2557
วันศุกร์
7
กุมภาพันธ์
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันศุกร์
14
กุมภาพันธ์
2557
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันเสาร์
22
กุมภาพันธ์
2557
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันศุกร์
28
กุมภาพันธ์
2557
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ มีนาคม 2557
วันเสาร์
8
มีนาคม
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันเสาร์
15
มีนาคม
2557
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอาทิตย์
23
มีนาคม
2557
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอาทิตย์
30
มีนาคม
2557
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ เมษายน 2557
วันจันทร์
7
เมษายน
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันจันทร์
14
เมษายน
2557
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันอังคาร
22
เมษายน
2557
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันจันทร์
28
เมษายน
2557
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ พฤษภาคม 2557
วันอังคาร
6
พฤษภาคม
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอังคาร
13
พฤษภาคม
2557
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพุธ
21
พฤษภาคม
2557
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพุธ
28
พฤษภาคม
2557
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ มิถุนายน 2557
วันพฤหัสบดี
5
มิถุนายน
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพฤหัสบดี
12
มิถุนายน
2557
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันศุกร์
20
มิถุนายน
2557
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพฤหัสบดี
26
มิถุนายน
2557
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ กรกฎาคม 2557
วันศุกร์
4
กรกฎาคม
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันศุกร์
11
กรกฎาคม
2557
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันเสาร์
12
กรกฎาคม
2557
แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันเสาร์
19
กรกฎาคม
2557
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันเสาร์
26
กรกฎาคม
2557
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ สิงหาคม 2557
วันอาทิตย์
3
สิงหาคม
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอาทิตย์
10
สิงหาคม
2557
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันจันทร์
18
สิงหาคม
2557
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอาทิตย์
24
สิงหาคม
2557
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ กันยายน 2557
วันจันทร์
1
กันยายน
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันจันทร์
8
กันยายน
2557
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอังคาร
16
กันยายน
2557
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอังคาร
23
กันยายน
2557
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ ตุลาคม 2557
วันพุธ
1
ตุลาคม
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพุธ
8
ตุลาคม
2557
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพฤหัสบดี
16
ตุลาคม
2557
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพุธ
22
ตุลาคม
2557
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพฤหัสบดี
30
ตุลาคม
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ พฤศจิกายน 2557
วันพฤหัสบดี
6
พฤศจิกายน
2557
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันศุกร์
14
พฤศจิกายน
2557
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันศุกร์
21
พฤศจิกายน
2557
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันเสาร์
29
พฤศจิกายน
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันพระ ธันวาคม 2557
วันเสาร์
6
ธันวาคม
2557
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอาทิตย์
14
ธันวาคม
2557
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันเสาร์
20
ธันวาคม
2557
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอาทิตย์
28
ธันวาคม
2557
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2557 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ.2557/2014
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษทั้งแขวนและตั้งโต๊ะ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานจะคุ้นเคยกันดี อาจมีปีศักราช พ.ศ. และ ค.ศ. ที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี หรือก่อนปี พ.ศ.2456 ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ชื่อเดือน มกราคม-ธันวาคม ยังไม่มีใช้ ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักปฏิทินวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู ฯ หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทินจันทรคติ เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล ปฏิทินจันทรคติไทยก็ลดบทบาทลงจนเกือบจะหายไป ยังคงเหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ส่วนอื่นๆ จะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ปฏิทินในทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม หรือ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ก็ควรเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่า เปรียบเทียบวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

ในส่วนหมายเหตุนี้จะเป็นข้อมูลของปฏิทินจันทรคติไทย ลักษณะการใช้งาน ที่มาที่ไป กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ควรทราบ เพื่อให้เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด สรุปข้อมูลเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปีนักษัตร ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล ... จอ,กุน) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ.2557 ปีมะเมีย จะเริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 06:15น. เป็นต้นไป , ปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2300 - พ.ศ.2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น.

2. ปีศักราช , จุลศักราช (จ.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีจุลศักราชวันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกต้องจะเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก คำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์โดยในปี พ.ศ.2557 วันเถลิงศกจะตรงกับ วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 12:09:00น. วันเดียวกันอาจคาบเกี่ยวจุลศักราชได้ เพราะมีช่วงเวลามาเกี่ยวข้อง , วันกาลโยคจะเริ่มใช้หลังจากวันเถลิงศกนี้เช่นกัน ดู ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2557

รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้แสดงปีรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปีปัจจุบันจะยังแสดงปีรัตนโกสินทรศก , มหาศักราช (ม.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีมหาศักราชในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี หรือ 23 มีนาคมในปีอธิกสุรทิน

3. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ ตรวจสอบความถูกต้องปีต่อปีตามประกาศ กรมการศาสนา , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2475 ก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

วันสำคัญ วันหยุดธนาคาร วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี พ.ศ.2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบัน อาจมีปรับปรุงตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู และใช้จนถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) พ.ศ.2432 ซึ่งตรงพอดีกับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ในปี พ.ศ.2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ปรับปีใหม่เร็วขึ้น จำนวนเดือนในปฏิทินไทยจึงหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2483 - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไม่มีอยู่ในปฏิทินไทยที่ใช้จริง แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับปี ค.ศ.1940 ช่วงเวลาในปฏิทินดังกล่าวใช้ตามปรกติ

ช่วงก่อนปี พ.ศ.2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ. ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ หากใช้ปฏิทินในช่วงเวลาข้างต้น โปรดศึกษากฎเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของปฏิทินโดยละเอียด , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ.2432 ใช้นับวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยน ปี พ.ศ. ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕)

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์-ฮินดู) เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยในปี พ.ศ.2557 จะเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีมะเส็ง เป็น ปีมะเมีย ใน วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 06:15น. เป็นต้นไป

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร , ปีนักษัตรจีน โหราศาสตร์จีนจะเปลี่ยนปีนักษัตรในวันสารทลิบชุน(立春) สารทแรกของจีน ตาม ปฏิทินโหราศาสตร์จีน และบางตำราใช้วันตรุษจีนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตร

จะใช้ปีนักษัตรแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำอะไร เช่น บันทึกสูติบัตร จะใช้ปีนักษัตรตามปฏิทินหลวง เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์ต่างๆของไทย จะใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์-ฮินดู เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์จีน ดูดวงจีนโป๊ยหยี่สี่เถี่ยว(八字四柱) ดูหลักปี ปีชง ปีฮะ จะใช้ปีนักษัตรจีนตามปฏิทินโหราศาสตร์จีน เป็นต้น