ปฏิทิน ปี 2556 / ค.ศ.2013

ปฏิทิน 2556 , มกราคม 2556 , ปฏิทิน 100ปี 2556 , ปฏิทินจีน 2556 , ปฏิทินโหรฯ , ปฏิทินโหรฯ(ลาหิรี)
พ.ศ./ค.ศ.*
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
ปฏิทิน 2556 / 2013 ปีมะโรง - ปีมะเส็ง 1
จัตวาศก จุลศักราช 1374 ถึง เบญจศก จุลศักราช 1375
คริสตศักราช 2013 , มหาศักราช 1935 , รัตนโกสินทร์ศก 231 - 232 3
สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : พฤหัสบดี (5) , วันอธิบดี : อาทิตย์ (1) , วันอุบาทว์ : พุธ (4) , วันโลกาวินาศ : อังคาร (3) *


2556/2013
มกราคม 2556
January 2013

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง

วันขึ้นปีใหม่
2
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


3
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


4
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


5
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


6
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


7
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


8
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


9
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


10
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


11
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง

วันเด็ก
13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


31
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


กุมภาพันธ์ 2556
February 2013

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


2
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


3
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


4
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง

วันสารทลิบชุน
5
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


6
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


7
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


8
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


9
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


10
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง

วันตรุษจีน
11
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


12
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


13
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


14
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


15
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


16
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


17
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


18
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง

วันมาฆบูชา
26
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


27
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


28
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


มีนาคม 2556
March 2013

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


2
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


3
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


4
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


5
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


6
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


7
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


8
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


9
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


10
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


11
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


31
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


เมษายน 2556
April 2013

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


2
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


3
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


4
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


5
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


6
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง

วันจักรี
7
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


8
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง

วันหยุดชดเชย
9
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


10
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


11
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันหยุดพิเศษ (ครม.)
13
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันสงกรานต์
14
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันสงกรานต์
15
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันสงกรานต์
16
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันหยุดชดเชย
17
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


20
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


21
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


22
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


23
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


24
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


25
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


พฤษภาคม 2556
May 2013

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันแรงงาน
2
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


3
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


4
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


5
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันฉัตรมงคล
6
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันหยุดชดเชย
7
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


8
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


9
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง

วันพืชมงคล
14
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


20
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


21
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


22
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


23
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


24
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง

วิสาขบูชา
25
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


31
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


มิถุนายน 2556
June 2013

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


3
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


4
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


5
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


6
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


7
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


8
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


20
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


21
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


22
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


23
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


กรกฎาคม 2556
July 2013

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


3
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


4
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


5
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


6
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


7
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


20
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


21
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


22
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง

วันอาสาฬหบูชา
23
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง

วันเข้าพรรษา
24
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


31
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


สิงหาคม 2556
August 2013

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


3
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


4
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


5
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


6
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง

วันแม่
13
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


20
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


21
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง

วันสารทจีน
22
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


31
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


กันยายน 2556
September 2013

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


3
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


4
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


ตุลาคม 2556
October 2013

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


3
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


4
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง

วันออกพรรษา
20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง

วันปิยมหาราช
24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


31
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


พฤศจิกายน 2556
November 2013

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


3
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


4
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


5
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


6
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง

วันลอยกระทง
18
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


19
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


20
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


21
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


22
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


ธันวาคม 2556
December 2013

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


3
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


4
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


5
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง

วันพ่อ
6
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง

วันรัฐธรรมนูญ
11
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


18
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


19
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


20
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


21
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


22
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง

วันหยุดพิเศษ (ครม.)
31
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง

วันสิ้นปี


เดือนไทย(เดือนจันทรคติ) : (1:เดือนอ้าย , 2:เดือนยี่ , 3:เดือนสาม , 4:เดือนสี่ , 5:เดือนห้า , 6:เดือนหก, 7:เดือนเจ็ด , 8:เดือนแปด , 88:เดือนแปดหลัง , 9:เดือนเก้า , 10:เดือนสิบ , 11:เดือนสิบเอ็ด , 12:เดือนสิบสอง) 88 : เดือนแปดหลัง เฉพาะปีอธิกมาส , ปกติมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ เดือนคู่ ข้างขึ้นข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่ ข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 14 วัน (รวม 354 วัน) , ปกติมาส-อธิกวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ แต่เดือน 7 จะมีข้างแรม 15 วัน (รวม 355 วัน) , อธิกมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่มีเดือนแปดสองหน เพิ่มวัน 30 วัน (รวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ , อธิกสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น 8 ค่ำ , ขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม 8 ค่ำ , แรม 15 ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด (ส่วนใหญ่เป็นเดือนคี่ 1 , 3 , 5 ... 9 , 11) ถือเอาแรม 14 ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย เริ่มตั้งแต่ เวลา 06:00 น. ถึง 05:59 น. หรือเวลาตามดวงอาทิตย์ขึ้นจริง


เถลิงศกปีจุลศักราช 1375 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556 เวลา 5 นาฬิกา 56 นาที 24 วินาที
เถลิงศก 2556
มาสเกณฑ์ 16994
หรคุณ 501866
อุจจพล 285
วาร 1
จุลศักราช 1375
อวมาน 400
กัมมัชพล 9
ดิถี 24
   
มหาสงกรานต์ปีจุลศักราช 1375 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2556 เวลา 1 นาฬิกา 58 นาที 48 วินาที
ประกาศสงกรานต์ 2556
วาร (วัน) กาลโยค *

ธงชัย :   พฤหัสบดี (5)
อธิบดี
:   อาทิตย์ (1)
อุบาทว์
:   พุธ (4)
โลกาวินาศ   :   อังคาร (3)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:   06:00-07:30 , 18:00-19:30 (1)
อธิบดี
:   09:00-10:30 , 21:00-22:30 (3)
อุบาทว์
:   16:30-18:00 , 04:30-06:00 (8)
โลกาวินาศ   :   15:00-16:30 , 03:30-04:30 (7)
กาลโยคนี้เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556 เวลา 5 นาฬิกา 56 นาที 24 วินาที
วันเวลาก่อนหน้านี้ให้ใช้กาลโยค
ปี พ.ศ.2555

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ. 2556 / 2013

วันหยุดราชการ 2556 วันหยุดธนาคาร พ.ศ. 2556

ราชการ ธนาคาร
วันอังคาร 1 มกราคม 2556   วันขึ้นปีใหม่ หยุด หยุด
วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2556   วันมาฆบูชา หยุด หยุด
วันเสาร์ 6 เมษายน 2556   วันจักรี - -
วันจันทร์ 8 เมษายน 2556   วันหยุดชดเชย วันจักรี หยุด หยุด
วันศุกร์ 12 เมษายน 2556   วันหยุดพิเศษ ประกาศ ครม. วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันเสาร์ 13 เมษายน 2556   วันสงกรานต์ - -
วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2556   วันสงกรานต์ - -
วันจันทร์ 15 เมษายน 2556   วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันอังคาร 16 เมษายน 2556   วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันพุธ 1 พฤษภาคม 2556   วันแรงงาน หยุด
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2556   วันฉัตรมงคล - -
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2556   วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล หยุด หยุด
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2556   วันพืชมงคล หยุด
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556   วันวิสาขบูชา หยุด หยุด
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม 2556   วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร) หยุด
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2556   วันอาสาฬหบูชา หยุด หยุด
วันอังคาร 23 กรกฎาคม 2556   วันเข้าพรรษา หยุด
วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2556   วันแม่ หยุด หยุด
วันพุธ 23 ตุลาคม 2556   วันปิยมหาราช หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2556   วันพ่อ หยุด หยุด
วันอังคาร 10 ธันวาคม 2556   วันรัฐธรรมนูญ หยุด หยุด
วันจันทร์ 30 ธันวาคม 2556   วันหยุดพิเศษ ประกาศ ครม. หยุด หยุด
วันอังคาร 31 ธันวาคม 2556   วันสิ้นปี หยุด หยุด

วันสำคัญ พ.ศ. 2556 / 2013

วันเสาร์ 12 มกราคม 2556   วันเด็ก
วันพุธ 16 มกราคม 2556   วันครู
วันศุกร์ 18 มกราคม 2556   วันกองทัพไทย
วันศุกร์ 25 มกราคม 2556   วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันเสาร์ 2 กุมภาพันธ์ 2556   วันเกษตรแห่งชาติ
วันอาทิตย์ 3 กุมภาพันธ์ 2556   วันทหารผ่านศึก
วันอาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 2556   วันอาสารักษาดินแดน
วันอาทิตย์ 24 กุมภาพันธ์ 2556   วันศิลปินแห่งชาติ
วันศุกร์ 8 มีนาคม 2556   วันสตรีสากล
วันพุธ 13 มีนาคม 2556   วันช้างไทย
วันศุกร์ 22 มีนาคม 2556   วันน้ำของโลก
วันจันทร์ 1 เมษายน 2556   วันออมสิน
วันอังคาร 2 เมษายน 2556   วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันอาทิตย์ 7 เมษายน 2556   วันอนามัยโลก
วันเสาร์ 13 เมษายน 2556   วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/วันการประมง
วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2556   วันครอบครัว
วันจันทร์ 22 เมษายน 2556   วันคุ้มครองโลก
วันพุธ 24 เมษายน 2556   วันเทศบาล
วันพุธ 8 พฤษภาคม 2556   วันกาชาดสากล
วันพุธ 5 มิถุนายน 2556   วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันเสาร์ 8 มิถุนายน 2556   วันทะเลโลก
วันพุธ 26 มิถุนายน 2556   วันสุนทรภู่
วันอังคาร 24 กันยายน 2556   วันมหิดล
วันอาทิตย์ 1 ธันวาคม 2556   วันเอดส์โลก

วันสำคัญ ทางวัฒนธรรม ประเพณี พ.ศ. 2556 / 2013

วันอาทิตย์10กุมภาพันธ์2556   วันตรุษจีน , ปฏิทินจีน 2556
วันพุธ21สิงหาคม2556   วันสารทจีน , ปฏิทินจีน 2556
วันศุกร์4ตุลาคม2556   วันสารทไทย, งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
วันเสาร์19ตุลาคม2556   วันปวารณาออกพรรษา
วันอาทิตย์17พฤศจิกายน2556   วันลอยกระทง

วันพระ พ.ศ. 2556

วันพระ 2556 เดือนมกราคม
วันเสาร์
5
มกราคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันศุกร์
11
มกราคม
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันเสาร์
19
มกราคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันเสาร์
26
มกราคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพระ 2556 เดือนกุมภาพันธ์
วันอาทิตย์
3
กุมภาพันธ์
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันอาทิตย์
10
กุมภาพันธ์
2556
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันจันทร์
18
กุมภาพันธ์
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันจันทร์
25
กุมภาพันธ์
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ 2556 เดือนมีนาคม
วันอังคาร
5
มีนาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันจันทร์
11
มีนาคม
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันอังคาร
19
มีนาคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอังคาร
26
มีนาคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ 2556 เดือนเมษายน
วันพุธ
3
เมษายน
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพุธ
10
เมษายน
2556
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพฤหัสบดี
18
เมษายน
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพฤหัสบดี
25
เมษายน
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ 2556 เดือนพฤษภาคม
วันศุกร์
3
พฤษภาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพฤหัสบดี
9
พฤษภาคม
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันศุกร์
17
พฤษภาคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันศุกร์
24
พฤษภาคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ 2556 เดือนมิถุนายน
วันเสาร์
1
มิถุนายน
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันเสาร์
8
มิถุนายน
2556
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอาทิตย์
16
มิถุนายน
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันอาทิตย์
23
มิถุนายน
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ 2556 เดือนกรกฎาคม
วันจันทร์
1
กรกฎาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันอาทิตย์
7
กรกฎาคม
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันจันทร์
15
กรกฎาคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันจันทร์
22
กรกฎาคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันอังคาร
30
กรกฎาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ 2556 เดือนสิงหาคม
วันอังคาร
6
สิงหาคม
2556
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพุธ
14
สิงหาคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพุธ
21
สิงหาคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพฤหัสบดี
29
สิงหาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ 2556 เดือนกันยายน
วันพุธ
4
กันยายน
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพฤหัสบดี
12
กันยายน
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพฤหัสบดี
19
กันยายน
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันศุกร์
27
กันยายน
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ 2556 เดือนตุลาคม
วันศุกร์
4
ตุลาคม
2556
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันเสาร์
12
ตุลาคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันเสาร์
19
ตุลาคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอาทิตย์
27
ตุลาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพระ 2556 เดือนพฤศจิกายน
วันเสาร์
2
พฤศจิกายน
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอาทิตย์
10
พฤศจิกายน
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอาทิตย์
17
พฤศจิกายน
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันจันทร์
25
พฤศจิกายน
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ 2556 เดือนธันวาคม
วันจันทร์
2
ธันวาคม
2556
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอังคาร
10
ธันวาคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอังคาร
17
ธันวาคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันพุธ
25
ธันวาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอังคาร
31
ธันวาคม
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจันทรคติจีน 2556 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย 2556/2013
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เราคุ้นเคยใช้งานจะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานคงไม่มีปัญหามากนัก อาจมีเวลาที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ตอนนั้นชื่อเดือน มกราคม ยังไม่มีใครรู้จัก ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทิน เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น และ

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล วันเดือนปีทางจันทรคติก็เหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา ส่วนอื่นๆจะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ตำราโหราศาสตร์ พิธีกรรมแบบเก่า หรือศาสนา ก็ควรต้องเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่าด้วย จะนำเงือนไขปฏิทินสุริยคติปัจจุบันมาใช้ไม่ได้ ต้องเปรียบเทียบหาวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เพราะในมุมลึกๆ ของปฏิทินจันทรคติไทยหลายท่านยังไม่ทราบ ทั้งในลักษณะการใช้ ที่มาที่ไป ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอสรุปข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเป็นข้อๆ โดยอ้างอิงปฏิทินจันทรคติไทยชุดนี้เป็นหลัก

1. ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล,เถาะ) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ. 2556 จะตรงกับ วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 06:07น. , ข้อมูลปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2300- 2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มตั้งแต่ เวลา 06:00 น. ถึง 05:59 น. หรือเวลาตามดวงอาทิตย์ขึ้นจริง

2. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาดังนั้นปีก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ ,

วันสำคัญ วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. รวมถึง วันตรุษจีน วันสารทจีน จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี 2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบันจะอัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

3. จุลศักราช ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ วันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกแล้วต้องเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก ซึ่งคำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์ โดยจะอยู่ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน วันเดียวกันอาจมี 2 จุลศักราชก็ได้เพราะมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ปฏิทินด้านบนจึงแสดงผลภาพรวมเพื่อให้ครอบคลุม ซึ่งปีจุลศักราชอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามถ้าจำเป็นต้องใช้ปีจุลศักราช ก็ได้คำนวณวันเถลิงศกตามคัมภีร์สุริยาตร์ไว้แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสงกรานต์ พ.ศ. 2556 ดังนั้นวันเวลาหลังจากนี้จะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ปีจุลศักราช 1375 ส่วนวันเวลาก่อนหน้านี้ยังคงเป็นปีจุลศักราช 1374 อยู่ ทั้งนี้กาลโยคจะเริ่มใช้หลังวันเถลิงศกนี้เช่นกัน

รัตนโกสินทรศก เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้ ย้อนหลังรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปฏิทินชุดนี้การแสดงผลปีปัจจุบันยังนับปีรัตนโกสินทรศกให้อยู่

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ และใช้จนถึงวันขึ้น 1 ค่ำเดือนห้า(๕) ปี พ.ศ. 2432 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ. 2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม เริ่มใช้เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา , ปี พ.ศ. 2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม เสมือนเดือนหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2483 นับอายุช่วงเวลาจะมีเดือน 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม 2483 - 31 มีนาคม 2483 ไม่มีอยู่จริงตามปฏิทินไทย แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับ ปีค.ศ. 1940 ช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่

ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ.ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นท่านที่ต้องการดูปฏิทินย้อนหลังช่วงเวลาดังกล่าว โปรดทำความเข้าใจหลักการนับปีให้ดีก่อน , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ. 2432 ซึ่งนับวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับ วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(5) ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงวันเวลานั้น อาจนับปี เรียกใช้ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) เทียบปฏิทินปี พ.ศ.2556 วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 06:07น. เป็นวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีมะโรง เป็น ปีมะเส็ง โดยตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 06:07น. เป็นต้นไปถือเป็นปีนักษัตรใหม่คือ ปีมะเส็ง

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ (ช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตรตามสูติบัตร จะไม่ตรงกันกับแบบคติพราหมณ์ที่ใช้พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย) , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันสารทลิบชุน(立春) หรือ ขึ้นปีใหม่ในวันตรุษจีน ตาม ปฏิทินจันทรคติจีน 2556 , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร เป็นต้น

ใช้ปีนักษัตรแบบใด ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำการใด เช่น บันทึกสูติบัตรใช้ปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย ใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์แบบจีน ใช้ปีนักษัตรแบบจีน (ตามปฏิทินจันทรคติจีน) เป็นต้น