ปฏิทิน 2546 / ค.ศ.2003

ปฏิทิน 2546 , มกราคม 2546 , ปฏิทิน 100ปี 2546 , ปฏิทินจีน 2546 , ปฏิทินโหรฯสุริยยาตร์ , ปฏิทินโหรฯนิรายนะวิธี ลาหิรี
พ.ศ./ค.ศ.*
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
ปฏิทินปี 2546 / 2003 ปีมะเมีย - ปีมะแม 1
จัตวาศก จุลศักราช 1364 ถึง เบญจศก จุลศักราช 1365
คริสตศักราช 2003 , มหาศักราช 1925 , รัตนโกสินทร์ศก 221 - 222 3
สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : อังคาร (3) , วันอธิบดี : พฤหัสบดี (5) , วันอุบาทว์ : จันทร์ (2) , วันโลกาวินาศ : เสาร์ (7) *


2546/2003
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย

วันขึ้นปีใหม่
2
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


5
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


6
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


7
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


8
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


9
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


10
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


11
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย

วันเด็ก
12
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


13
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


14
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


15
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


16
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


17
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


18
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


19
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


20
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


21
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


22
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


23
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


24
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


25
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


26
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


27
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


28
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


29
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


30
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


31
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย

วันตรุษจีน
2
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย

วันสารทลิบชุน
5
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


6
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


7
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


8
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


9
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


10
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


11
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


12
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


13
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


14
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


15
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


16
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย

วันมาฆบูชา
17
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย

วันหยุดชดเชย
18
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


19
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


20
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


21
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


22
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


23
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


24
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


25
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


26
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


27
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


28
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


2
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


3
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


4
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


5
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


6
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


7
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


8
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


9
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


10
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


11
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


12
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


13
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


14
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


15
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


16
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


17
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


18
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


19
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


20
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


21
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


22
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


23
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


24
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


25
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


26
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


27
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


28
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


29
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


30
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


31
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


2
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


6
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม

วันจักรี
7
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม

วันหยุดชดเชย
8
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม

วันสงกรานต์
14
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม

วันสงกรานต์
15
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม

วันสงกรานต์
16
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


17
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


18
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


19
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


20
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


21
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


22
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


23
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


24
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


25
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


26
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


27
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


28
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


29
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


30
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม

วันแรงงาน
2
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม

วันฉัตรมงคล
6
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


7
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม

วันวิสาขบูชา
16
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


17
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


18
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


19
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


20
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


21
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


22
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


23
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม

วันอัฏฐมีบูชา
24
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


25
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


26
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


27
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


28
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


29
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


30
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


31
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


2
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


6
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


7
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


15
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


16
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


17
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


18
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


19
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


20
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


21
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


22
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


23
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


24
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


25
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


26
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


27
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


28
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


2
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


6
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


7
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม

วันอาสาฬหบูชา
14
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม

วันเข้าพรรษา
15
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม

วันหยุดชดเชย
16
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


17
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


18
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


19
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


20
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


21
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


22
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


23
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


24
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


25
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


26
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


27
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


28
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


31
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


2
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


6
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


7
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม

วันสารทจีน,วันแม่
13
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


14
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


15
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


16
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


17
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


18
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


19
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


20
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


21
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


22
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


23
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


24
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


25
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


26
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


31
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


2
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


6
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


7
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


11
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


12
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


13
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


14
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


15
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


16
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


17
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


18
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


19
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


20
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


21
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


22
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


23
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


24
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


25
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


2
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


6
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


7
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม

วันออกพรรษา
11
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


12
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


13
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


14
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


15
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


16
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


17
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


18
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


19
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


20
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


21
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


22
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


23
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม

วันปิยมหาราช
24
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


31
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


2
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


6
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


7
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม

วันลอยกระทง
9
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


10
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


11
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


12
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


13
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


14
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


15
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


16
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


17
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


18
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


19
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


20
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


21
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


22
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


23
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


2
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม

วันพ่อ
6
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


7
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


9
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


10
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม

วันรัฐธรรมนูญ
11
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


12
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


13
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


14
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


15
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


16
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


17
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


18
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


19
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


20
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


21
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


22
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


31
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม

วันสิ้นปี

เดือนไทย(เดือนจันทรคติ) : (1:เดือนอ้าย , 2:เดือนยี่ , 3:เดือนสาม , 4:เดือนสี่ , 5:เดือนห้า , 6:เดือนหก, 7:เดือนเจ็ด , 8:เดือนแปด , 88:เดือนแปดหลัง , 9:เดือนเก้า , 10:เดือนสิบ , 11:เดือนสิบเอ็ด , 12:เดือนสิบสอง) 88 : เดือนแปดหลัง มีเฉพาะในปีอธิกมาส , ปกติมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ เดือนคู่ ข้างขึ้นข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่ ข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 14 วัน (รวม 354 วัน) , ปกติมาส-อธิกวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ แต่เดือน 7 จะมีข้างแรม 15 วัน (รวม 355 วัน) , อธิกมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่มีเดือนแปดสองหน เพิ่มวัน 30 วัน (รวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ , อธิกสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น 8 ค่ำ , ขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม 8 ค่ำ , แรม 15 ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด (เดือนคี่ 1:เดือนอ้าย , 3:เดือนสาม , 5:เดือนห้า , 7:เดือนเจ็ด , 9:เดือนเก้า , 11:เดือนสิบเอ็ด ) ถือเอาแรม 14 ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย นับตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น. ถึง 05:59น.

เถลิงศกปีจุลศักราช 1365 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ.2546 เวลา 15:50น.
เถลิงศก 2546
มาสเกณฑ์ 16871
หรคุณ 498214
อุจจพล 3097
วาร 3
จุลศักราช 1365
อวมาน 364
กัมมัชพล 479
ดิถี 4
   
มหาสงกรานต์ปีจุลศักราช 1365 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2546 เวลา 11:52น.
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2546
วาร (วัน) กาลโยค *

ธงชัย :   อังคาร (3)
อธิบดี
:   พฤหัสบดี (5)
อุบาทว์
:   จันทร์ (2)
โลกาวินาศ   :   เสาร์ (7)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:   12:00-13:30 , 00:00-01:30 (5)
อธิบดี
:   06:00-07:30 , 18:00-19:30 (1)
อุบาทว์
:   10:30-12:00 , 22:30-24:00 (4)
โลกาวินาศ   :   12:00-13:30 , 00:00-01:30 (5)
กาลโยคนี้เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ.2546 เวลา 15:50น.
วันเวลาก่อนหน้านี้ให้ใช้กาลโยคตาม
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2545

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ. 2546 / 2003

วันหยุดราชการ 2546 วันหยุดธนาคาร 2546 / 2003

ราชการ
ธนาคาร
วันพุธ
1
มกราคม
2546
หยุด
หยุด
วันอาทิตย์
16
กุมภาพันธ์
2546
-
-
วันจันทร์
17
กุมภาพันธ์
2546
วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา
หยุด
หยุด
วันอาทิตย์
6
เมษายน
2546
-
-
วันจันทร์
7
เมษายน
2546
วันหยุดชดเชย วันจักรี
หยุด
หยุด
วันอาทิตย์
13
เมษายน
2546
-
-
วันจันทร์
14
เมษายน
2546
หยุด
หยุด
วันอังคาร
15
เมษายน
2546
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
1
พฤษภาคม
2546
หยุด
วันจันทร์
5
พฤษภาคม
2546
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
15
พฤษภาคม
2546
หยุด
หยุด
วันอังคาร
1
กรกฎาคม
2546
หยุด
วันอาทิตย์
13
กรกฎาคม
2546
-
-
วันจันทร์
14
กรกฎาคม
2546
หยุด
หยุด
วันอังคาร
15
กรกฎาคม
2546
วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
หยุด
หยุด
วันอังคาร
12
สิงหาคม
2546
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
23
ตุลาคม
2546
หยุด
หยุด
วันศุกร์
5
ธันวาคม
2546
หยุด
หยุด
วันพุธ
10
ธันวาคม
2546
หยุด
หยุด
วันพุธ
31
ธันวาคม
2546
หยุด
หยุด

วันสำคัญ พ.ศ. 2546 / 2003

วันเสาร์
11
มกราคม
2546
วันพฤหัสบดี
16
มกราคม
2546
วันเสาร์
18
มกราคม
2546
วันเสาร์
25
มกราคม
2546
วันอาทิตย์
2
กุมภาพันธ์
2546
วันจันทร์
3
กุมภาพันธ์
2546
วันจันทร์
10
กุมภาพันธ์
2546
วันจันทร์
24
กุมภาพันธ์
2546
วันเสาร์
8
มีนาคม
2546
วันพฤหัสบดี
13
มีนาคม
2546
วันเสาร์
22
มีนาคม
2546
วันอังคาร
1
เมษายน
2546
วันพุธ
2
เมษายน
2546
วันจันทร์
7
เมษายน
2546
วันจันทร์
14
เมษายน
2546
วันอังคาร
22
เมษายน
2546
วันพฤหัสบดี
24
เมษายน
2546
วันพฤหัสบดี
8
พฤษภาคม
2546
วันพฤหัสบดี
5
มิถุนายน
2546
วันอาทิตย์
8
มิถุนายน
2546
วันพฤหัสบดี
26
มิถุนายน
2546
วันพุธ
24
กันยายน
2546
วันจันทร์
1
ธันวาคม
2546

วันสำคัญ ทางประเพณีวัฒนธรรม 2546 / 2003

วันเสาร์
1
กุมภาพันธ์
2546
วันอังคาร
12
สิงหาคม
2546
พฤหัสบดี
25
กันยายน
2546
วันสารทไทย , งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2546 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
วันศุกร์
10
ตุลาคม
2546
วันเสาร์
8
พฤศจิกายน
2546

วันพระ 2546

วันพระ มกราคม 2546
วันพฤหัสบดี
2
มกราคม
2546
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันศุกร์
10
มกราคม
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันศุกร์
17
มกราคม
2546
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันเสาร์
25
มกราคม
2546
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพระ กุมภาพันธ์ 2546
วันเสาร์
1
กุมภาพันธ์
2546
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันอาทิตย์
9
กุมภาพันธ์
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันอาทิตย์
16
กุมภาพันธ์
2546
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันจันทร์
24
กุมภาพันธ์
2546
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ มีนาคม 2546
วันอาทิตย์
2
มีนาคม
2546
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันจันทร์
10
มีนาคม
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันจันทร์
17
มีนาคม
2546
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอังคาร
25
มีนาคม
2546
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ เมษายน 2546
วันอังคาร
1
เมษายน
2546
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพุธ
9
เมษายน
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพุธ
16
เมษายน
2546
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพฤหัสบดี
24
เมษายน
2546
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพุธ
30
เมษายน
2546
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ พฤษภาคม 2546
วันพฤหัสบดี
8
พฤษภาคม
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพฤหัสบดี
15
พฤษภาคม
2546
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันศุกร์
23
พฤษภาคม
2546
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันศุกร์
30
พฤษภาคม
2546
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ มิถุนายน 2546
วันเสาร์
7
มิถุนายน
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันเสาร์
14
มิถุนายน
2546
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันอาทิตย์
22
มิถุนายน
2546
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันเสาร์
28
มิถุนายน
2546
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ กรกฎาคม 2546
วันอาทิตย์
6
กรกฎาคม
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันอาทิตย์
13
กรกฎาคม
2546
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันจันทร์
14
กรกฎาคม
2546
แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันจันทร์
21
กรกฎาคม
2546
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันจันทร์
28
กรกฎาคม
2546
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ สิงหาคม 2546
วันอังคาร
5
สิงหาคม
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอังคาร
12
สิงหาคม
2546
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพุธ
20
สิงหาคม
2546
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอังคาร
26
สิงหาคม
2546
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ กันยายน 2546
วันพุธ
3
กันยายน
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพุธ
10
กันยายน
2546
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพฤหัสบดี
18
กันยายน
2546
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพฤหัสบดี
25
กันยายน
2546
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ ตุลาคม 2546
วันศุกร์
3
ตุลาคม
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันศุกร์
10
ตุลาคม
2546
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันเสาร์
18
ตุลาคม
2546
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันศุกร์
24
ตุลาคม
2546
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพระ พฤศจิกายน 2546
วันเสาร์
1
พฤศจิกายน
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันเสาร์
8
พฤศจิกายน
2546
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอาทิตย์
16
พฤศจิกายน
2546
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอาทิตย์
23
พฤศจิกายน
2546
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ ธันวาคม 2546
วันจันทร์
1
ธันวาคม
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันจันทร์
8
ธันวาคม
2546
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอังคาร
16
ธันวาคม
2546
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันจันทร์
22
ธันวาคม
2546
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอังคาร
30
ธันวาคม
2546
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2546 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ.2546/2003
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษทั้งแขวนและตั้งโต๊ะ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานคงไม่มีปัญหามากนักเพราะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว อาจมีปีศักราชที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี หรือก่อนปี พ.ศ.2456 ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ชื่อเดือน มกราคม-ธันวาคม ยังไม่มีใช้ ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักปฏิทินวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู ฯ หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทินจันทรคติ เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล ปฏิทินจันทรคติไทยก็ลดบทบาทลงจนเกือบจะหายไป แต่ก็ยังคงเหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ส่วนอื่นๆ จะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ปฏิทินในทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม หรือ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ก็ควรต้องเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่าด้วย จะนำเงือนไขกฏเกณฑ์ปฏิทินสุริยคติปัจจุบันมาใช้ไม่ได้ ต้องเปรียบเทียบหาวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

ในส่วนหมายเหตุนี้ จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของปฏิทินจันทรคติไทย ทั้งในลักษณะการใช้งาน ที่มาที่ไป กฏเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ควรทราบ เพื่อให้เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และเพื่อให้การใช้งานปฏิทินจันทรคติไทยนี้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสรุปข้อมูลเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล,เถาะ) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ.2546 ปีมะแม จะเริ่มตั้งแต่ วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ.2546 เวลา 06:13น. เป็นต้นไป , ข้อมูลปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2300 - พ.ศ.2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น.

2. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ ตรวจสอบความถูกต้องปีต่อปีตามประกาศ กรมการศาสนา , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2475 เป็นต้นมาดังนั้นปีก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ ,

วันสำคัญ วันหยุดธนาคาร วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. รวมถึง วันตรุษจีน วันสารทจีน จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี พ.ศ.2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบัน จะอัปเดทตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

3. ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนจุลศักราชวันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกแล้วต้องเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก คำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์ปี พ.ศ.2546 วันเถลิงศกจะตรงกับ วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ.2546 เวลา 15:50น. วันเดียวกันอาจมี 2 จุลศักราชก็เป็นได้เพราะมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ปฏิทินด้านบนจึงแสดงผลภาพรวมเพื่อให้ครอบคลุม ซึ่งปีจุลศักราชอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ดังนั้นวันเวลาหลังจากเถลิงศก จะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ปีจุลศักราช 1365 วันเวลาก่อนเถลิงศกยังคงเป็นปีจุลศักราช 1364 อยู่ ส่วนกาลโยคจะเริ่มใช้หลังจากวันเถลิงศกนี้เช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2546

รัตนโกสินทรศก เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้ ย้อนหลังรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปฏิทินชุดนี้การแสดงผลปีปัจจุบันยังนับปีรัตนโกสินทรศกให้อยู่

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ และใช้จนถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) พ.ศ.2432 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม เริ่มใช้เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ปี พ.ศ.2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม เปลี่ยนปีเร็วขึ้น จำนวนเดือนจึงหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2483 - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไม่มีอยู่จริงตามปฏิทินไทย แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับ ปี ค.ศ.1940 ช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่

ช่วงก่อนปี พ.ศ.2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ. ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นท่านที่ต้องการดูปฏิทินย้อนหลังช่วงเวลาดังกล่าว โปรดทำความเข้าใจหลักการนับปีให้ดีก่อน , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ.2432 ซึ่งนับวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับ วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงวันเวลานั้น อาจนับปี เรียกใช้ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยในปี พ.ศ.2546 จะเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีมะเมีย เป็น ปีมะแม ใน วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ.2546 เวลา 06:13น. เป็นต้นไป

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ (ช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตรตามสูติบัตร จะไม่ตรงกันกับแบบคติพราหมณ์ที่ใช้พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย) , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันสารทลิบชุน(立春) หรือ ขึ้นปีใหม่ในวันตรุษจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2546 , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร

ใช้ปีนักษัตรแบบใด ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำการใด เช่น บันทึกสูติบัตรใช้ปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์ ดูดวงตามวันเดือนปีเกิดใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์จีน ดูดวงจีน ใช้ปีนักษัตรจีนตามปฏิทินโหราศาสตร์จีน